ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น . by NokScoot Airlines 6 วัน 4 คืน
SJH02 : Hokkaido I Love Snow BY XW

6 วัน 4 คืน

ฟรีมิราเคิลเลาจน์ระหว่างรอขึ้นเครื่อง-–เมืองอาซาฮิคาว่า–หมู่บ้านราเม็ง–เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว(-/SB/-) ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทาง14-19ธันวาคม2562และ30–04มกราคม2563จะนำท่านไป-เมืองฮาโกดาเตะ–ป้อมโกะเรียวคาคุ -โกดังอิฐแดงริมน้ำ–ภูเขาฮาโกดาเตะ-อิออนมอลล์พักที่HAKODATEKOKUSAIHOTELหรือเทียบเท่า-:เมืองมอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่อะบาชิริ-พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง–เมืองอาซาฮิคาว่า–AEONMALL(B/L/-) ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทาง14-19ธันวาคม2562และ30–04มกราคม2563จะนำท่านไป-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-เมืองโนโบริเบทสึ –หุบเขานรกจิโกคุดานิ–ภูเขาไฟโชวะชินซัง-สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน(ไม่รวมค่าเข้า)–ทะเลสาบโทยะพักที่คิโรโระสกีรีสอร์ทหรือเทียบเท่า-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน้ำโบราณ–ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้-ถนนซาไกมาจิ(B/-/-) –โรงงานช็อคโกแลต-เมืองซัปโปโร–DUTYFREE-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยOPTIONAหรืออิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโรOPTIONB(B/-/-) **ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางไกด์แนะนำเส้นทางให้หรือเลือกใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์ตามเงื่อนไขบริการ**-ลานสโนว์โมบิล–สนามบินนิวชิโตเสะ #รูดบัตรไม่ชาร์จ
ฟรี มิราเคิลเลาจน์ ระหว่างรอขึ้นเครื่อง - – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว (-/SB/-)
ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทาง 14-19 ธันวาคม 2562 และ 30 – 04 มกราคม 2563 จะนำท่านไป - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกะเรียวคาคุ
- โกดังอิฐแดงริมน้ำ – ภูเขาฮาโกดาเตะ - อิออน มอลล์ พักที่ HAKODATE KOKUSAI HOTEL หรือ เทียบเท่า - : เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่อะบาชิริ - พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง – เมืองอาซาฮิคาว่า – AEON MALL (B/L/-)
ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทาง 14-19 ธันวาคม 2562 และ 30 – 04 มกราคม 2563 จะนำท่านไป - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - เมืองโนโบริเบทสึ
– หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าเข้า) – ทะเลสาบโทยะ พักที่คิโรโระ สกี รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ –ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนซาไกมาจิ (B/-/-)
– โรงงานช็อคโกแลต - เมืองซัปโปโร – DUTY FREE - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย OPTION A หรือ อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร OPTION B (B/-/-)
** ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง ไกด์แนะนำเส้นทางให้ หรือ เลือกใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์ตามเงื่อนไขบริการ** - ลานสโนว์โมบิล – สนามบินนิวชิโตเสะ

ทัวร์ญี่ปุ่น . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน