ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ปราสาทมัตสึโมโตะ ลิงหิมะ เล่นสกี by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
NGO03 : Nagoya Takayama Fuji BY XJ

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า นำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า จากนั้นนำท่านเดินชมเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนและร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก ภายในหมู่บ้านมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บ้านแต่ละหลังเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น จึงทำให้เมืองทั้งเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา นำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน จัสโก้ มัตซึโมโต้

Day 3 : นำท่านนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ (นำท่านชมบริเวณด้านนอก ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) นำท่านสู่ ชมลิงแช่ออนเซ็น หรือ “ลิงหิมะ” มีชื่อเสียงทั่วไปโลก ท่านเดินทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายในหมู่บ้าน

Day 4 : ท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน ท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ ชมทะเลสาบฮามานาโกะ โดยทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และยังมีความสำคัญมากๆของจังหวัด จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งก่อนกลับที่ DREAM JAZZ เอาท์เล็ทปาร์ค

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน