ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

VWTPE-10N : Professional Taiwan อาลีซาน BY SL

6 วัน 4 คืน

☛ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่ ☛อุทยานแห่งชาติอาลีซานนั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ☛อนุสรณ์เจียงไคเช็ค–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 ☛อุทยานเหย๋หลิ่ว-สถานีรถไฟสือเฟิ่น–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–วัดหลงซันซื่อ ☛ช้อปปิ้ง3ไนท์มาร์เก็ตตลาดฝงเจี่ยตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง ☛บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAILIONAIRน้ำหนักกระเป๋า20KG ☛พักเจียอี้1คืนไทจง1คืนไทเป1คืนเถาหยวน1คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ •เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี,ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
☛ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ
☛ ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง
☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
• เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน