ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น by Thai Lion Air 4 วัน 2 คืน
VWTPE-01 : Wow Taiwan เที่ยวไฮไลท์ ไทเป BY SL

4 วัน 2 คืน

สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101 ☛อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–วัดหลงซานซื่อ ☛ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลินและซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAILIONAIRน้ำหนักกระเป๋า20KG ☛พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101
☛ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ
☛ ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน