ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ ออนเซน ชินจุกุ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
XJ152 : Tokyo Fuji Fukushima ซุปตาร์ บานชมพู BY XJ

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง เดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินนาริตะ นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผาล้านปี เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน !!!ไฮไลท์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการแช่เท้าผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเท้าที่สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติในที่พัก

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่เมืองอิบารากิ นำท่านเดินทางสู่ สวนไคราคุ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของสวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น นำท่านนมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยกินเนสบุ๊ค (ราคาไม่รวมค่าเข้าพระพุทธรูปด้านใน) นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น ท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโตเกียว นำท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ช้อปปิ้ง ย่านโอไดบะ และช้อปปิ้งต่อที่ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

Day 5 : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน