ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนยิ้มหวาน เทพกระซิบ เจดีย์ชเวดากอง by Myanmar National Airlines 3 วัน 2 คืน
บินตรงเชียงใหม่ : Exclusive Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์แขวน BY UB

3 วัน 2 คืน

Day 1 : ออกเดินทาง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า

Day 2 : นำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี และนำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง ต่อด้วยนำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร จากนั้นนำท่านขอพรจาก เทพกระซิบ และไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊กเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี เป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่เมืองไจ๊ก์ทีโย ระหว่าวทางนำท่านแวะชม วัดพระไฝเลื่อนหรือ วัดไจ้ท์ปอลอ เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า2,000ปี
และเปลี่ยนรถ นำท่านขึ้นกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ


Day 3 : เช้าตรู่เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ออกเดินทางกลับ เมืองหงสาวดี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี จากนั้นนำท่านนมัสการ
เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดีและยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน แล้วนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ต่อด้วยนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านสักการะ พระหินอ่อน เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า แล้วนำท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า บินลัดฟ้ากลับสู่ จังหวัดเชียงใหม่

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน