ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง by Nok Air 3 วัน 2 คืน
Exclusive Myanmar ย่างกุ้ง อินทร์แขวน BY DD

3 วัน 2 คืน

Day : 1 ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ผ่านชม สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้น นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ และ นำคณะเดินทางสู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย นำชม วัดพระไฝเลื่อนหรือ วัดไจ้ท์ปอลอเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ

Day : 2 เช้าตรู่ เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตรพระสงฆ์ และเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศ และนำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี และนำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง ชม เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด จากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้งชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไปพร้อมกับบรรยากาศที่หรูหราและโรแมนติก ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแห่งนี้ จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เป็นเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน