ทัวร์ เวียดนาม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ by Air Asia 4 วัน 3 คืน
BT-CNXHAN15_FD : บินตรงเชียงใหม่ มหัศจรรย์ Vietnam ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ BY FD

4 วัน 3 คืน

เช็คอินที่เที่ยวไฮไลท์ !! บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์ ถนนคนเดิน 36 สาย โบสถ์ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน สะพานแสงอาทิตยื จัสตุรัสบาดิ่ญ #พัก4ดาว #เที่ยวเวียดนามเหนือ #เที่ยวเวียดนาม

Day1 : ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ • สนามบินนอยไบ  • วัดเฉินก๊วก      
Day2 : นิงห์บิงห์ • ล่องเรือตามก๊ก • ฮาลอง  
Day3 : ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ้ำนางฟ้า • ฮานอย
Day4 : จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกซิน • ถนน 36 สาย • สนามบินนอยไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day1 : ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ • สนามบินนอยไบ  • วัดเฉินก๊วก
10.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
13.20. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย เที่ยวบินที่ FD870
14.50 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
          นำท่านเดินทางสู่ วัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย ภายในวัดมี เจดีย์เฉินก๊วก (Chua Tran Quoc) เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม การสร้างเจดีย์แห่งนี้ ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง 15 เมตร มีทั้งหมด 11 ชั้น ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
พักที่  FLOWER GARDEN 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐา (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

Day2 : นิงห์บิงห์ • ล่องเรือตามก๊ก • ฮาลอง  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
         จากนั้น นำท่านล่องเรือ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึง ถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำ ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทาง เปรียบเสมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างสลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
         เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง และนำท่านสู่ ร้านเยื่อไผ่
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมาย
พักที่  HALONG HARBOUR 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

Day3 : ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ้ำนางฟ้า • ฮานอย
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
          นำท่าน ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชน ฯลฯ
          นำท่านชม ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ นำท่านชมเกาะไก่จูบกันซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหน้าเข้าหากันคล้ายๆกับไก่หรือนกแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่าน
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน บนเรือ
         
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง
เย็น
    บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
พักที่   FLOWER GARDEN 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

Day4 : จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกซิน • ถนน 36 สาย • สนามบินนอยไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
เช้า 
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
         จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสบาดิ่ญ เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงของกรุงฮานอย ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามได้มาอ่านคำประกาศอิสรภาพ ณ ที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นที่ตั้งของทำเนียบและกระทรวงต่างๆ รวมถึงอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์อีกด้วย นำท่านชมโบสถ์ฮานอยเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม
         นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีนหลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้นพระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
         จากนั้นนำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน นำท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆฯลฯ
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
         
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
15.20 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD871  
16.55 น. เดินทางถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2025
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
31 พ.ค – 03 มิ.ย 2567 ศุกร์ - จันทร์ 15,999  คอนเฟิร์มเดินทาง
21 – 24 มิ.ย 2567 ศุกร์ - จันทร์ 14,999
19 – 22 ก.ค 2567 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
26 – 29 ก.ค 2567 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
09 – 12 ส.ค 2567 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
23 – 26 ส.ค 2567 ศุกร์ - จันทร์ 14,999
13 – 16 ก.ย 2567 ศุกร์ - จันทร์ 14,999
27 – 30 ก.ย 2567 ศุกร์ - จันทร์ 14,999
11 – 14 ต.ค 2567 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
25 – 28 ต.ค 2567 ศุกร์ - จันทร์ 15,999

ทัวร์เวียดนาม บินตรงเชียงใหม่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน