ทัวร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี แฟรงค์เฟิร์ต อัมสเตอร์ดัม บรัสเซล by Oman Air 9 วัน 6 คืน
EU-FF-9D6N-WY : Europe Festival Flora BY WY

9 วัน 6 คืน

พร้อมสัมผัสบรรยากาศเทศกาลดอกไม้ เคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF) ซึ่งจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น I พักโรงแรมระดับ 4 ดาว I พาเที่ยวทุกวันไม่ต้องวางแผนเที่ยวเอง I เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน+หอยเอสคาร์โก้ #พัก4ดาว

Day1: สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต – สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
Day2: แฟรงค์เฟิร์ต - เซนต์กอล์ ล่องเรือ - บอปพาร์ต - โคโลญ - ดุสเซนดอล์ฟ ขาหมูเยอรมัน
Day3: ดุสเซนดอล์ฟ – ลิซเซ่(สวนเคอเค่นฮอฟ)–จัตตุรัสดัมส์อัมสเตอร์ดัม   
Day4: อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก-สถาบันเจียระไนเพชร - บรัสเซล - อโตเมียม - มาเนนคินพิส - กรองปราซ 
Day5: เกนท์ – ปราสาทท่านเคาท์ – มหาวิหารเมืองเกนท์ บูรจส์ – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ – บรัสเซล
Day6: บรัสเซล - พระราชวังแวร์ซาย - ปารีส
Day7:
เที่ยวชมเมืองปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส - จัตตุรัสคองคอร์ด – ห้างสามาคิแตง หอยเอสคาร์โก
Day8: ปารีส-ล่องเรือบาโตมูช-ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์-ลาวัลเล่ย์เอาท์เลท-สนามบินชาร์ลเดอโกล
Day9: สนามบินสุวรรณภูมิ 

                     ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day1: สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัสกัต – สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
17.30  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณเคาน์เตอร์ T สายการบิน Oman Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับท่านเพื่ออำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง
20.05  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY816 สู่ สนามบินนานาชาติมัสกัต (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.25  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินชอปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)
02.00  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต เที่ยวบิน WY115 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

Day2: แฟรงค์เฟิร์ต - เซนต์กอล์ ล่องเรือ - บอปพาร์ต - โคโลญ - ดุสเซนดอล์ฟ ขาหมูเยอรมัน
07.05 
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี  (เวลาท้องถิ่นในยุโรปช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ นำท่านเที่ยวชม เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg)  เป็นจัตุรัสกลางใจเมือง Frankfurt ที่มีความสวยงาม เป็นจัตุรัสที่คงความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 14-15 Römer เป็นชื่อเรียกรวมๆ ของอาคารหลายหลัง มีอาคารที่เป็นศูนย์กลางที่ถูกห้อมล้อมด้วยอาคารต่างๆ ที่นี่เป็นย่านการค้า ร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ที่รวมตัวของผู้คน ความงามมีสไตล์ของอาคาร ชม ศาลาว่าการเมือง Frankfurt  city  hall ชม จัตุรัสน้ำพุแห่งความยุติธรรม เนื่องจาก รูปปั้นกลางน้ำพุนั้นคือประติมากรรมเทพธิดาที่มือข้างซ้ายถือตราชั่งและมือข้างขวาถือดาบสิ่งก่อสร้างรอบด้านจัตุรัสมีสีสันสดใสราวกับหลุดออกมาจากโลกแห่งความฝัน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอร์ St.Goar (118 Km.) เมืองที่สวยงาม ตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำไรน์  
11.30  นำท่าน ล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำไรน์ สู่เมือง บอปพาร์ต เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีเอกลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านจิตใจของชาวเยอรมัน เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนกลาง ล่องเรือจุดที่งดงามที่สุด มีลำน้ำแคบและคดเคี้ยวไปมาในหุบเขา สองฟากฝั่งที่เต็มไปด้วยปราสาทโบราณมากมาย ความเขียวขจีของขุนเขาอันสวยงาม และไหล่เขาที่ปลูกไร่องุ่นเขียวขจีตลอดลํานํ้า กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคเพลิดเพลิน เหมือนอยู่ในเทพนิยาย (ใช้เวลาล่องเรือ 1.15 ชม.)
12.45  เดินทางถึง เมืองบอปพาร์ต Boppard
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน 
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นำท่าน เที่ยวชมเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) หนึ่งในมหาวิหารที่มีความสูงที่สุดในโลก ซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีเหตุทำให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้จึงแล้วเสร็จในปี 1880 เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มาเรีย
          ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองดุสเซนดอฟล์ Dusseldorf เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เป็นศูนย์รวมการค้า และเมืองแฟชั่นของเยอรมัน
ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  โรงแรม Mercure Hotel Düsseldorf Sued หรือเทียบเท่า (4ดาว)

Day3: ดุสเซนดอล์ฟ – ลิซเซ่(สวนเคอเค่นฮอฟ)–จัตตุรัสดัมส์อัมสเตอร์ดัม
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
          นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ สู่เมืองลิซเซ่ Lisse หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญในฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสวนเคอเค่นฮอฟ สถานที่จัดงานเทศกาลดอกทิวลิป และ ดอกไม้สีสันสดใน ซึ่งจะจัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น
เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในสวนเคอเค่นฮอฟ
          นำท่านเข้าชม เทศกาลดอกไม้ระดับโลก ณ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) เป็นสวนดอกไม้สำคัญของเนเธอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ตั้งอยู่ใน เมืองลิซเซ่ ​(Lisse) แคว้นเซ้าท์ฮอลแลนด์ (South Holland) ซึ่งความพิเศษของสวนดอกไม้แห่งนี้คือ นอกจากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ดอกทิวลิป ที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์แล้ว ยังเป็นสวนที่เปิดให้เข้าชมเฉพาะฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี ภายในสวนนั้นมีดอกทิวลิปกว่า 800 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ต่างมีเอกลักษณ์และสีสันเฉพาะตัว ที่แม้จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่ก็มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ดอกทิวลิปเหล่านี้ก็จะพากันเบ่งบาน ระเบิดสีสันออกมาทั่วทั้งสวนไปพร้อมๆ กับดอกไม้ชนิดอื่นๆ เช่น ดอกลิลลี่ ดอกแดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ดอกไฮยาซินธ์ ดอกซากุระ และ ดอกกล้วยไม้ อีกหลากหลายสายพันธุ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม Amsterdam ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างการเดินทาง ท้องทุ่งอันเขียวขจี สลับกับหมู่บ้านทางชนบท ตลอดสองข้างทาง กรุงอัมสเตอร์ดัม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมือง ที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า 100 สาย นำคณะเดินทางเข้าสู่ จัตตุรัสดัม Dam Square จัตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ชม พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace of Amsterdam) แลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งของอัมสเตอร์ดัมพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย และติดกันมีย่านหนึ่งที่ทำให้เมืองอัมสเตอร์ดัมพิเศษกว่าที่ไหนๆ คือ ย่านโคมแดง  Red Light District ย่านที่มีการขายบริการทางการเพศอย่างถูกกฎหมาย โดดเด่นด้วยไฟนีออนสีแดงที่เปิดทั่วเต็มท้องถนน และสถานรื่นเริงทั้งหลาย อิสระชอปปิ้งที่ ถนนกาลเวอร์สตราท (KALVERSTRAAT) ถนนชอปปิ้งสายสําคัญของอัมสเตอร์ดัมอยู่ติดกับจตุรัสดัมสแควร์ ซึ่งรายล้อมไปด้วยร้านรวงของ BRAND NAME และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อหาเป็นของขวัญของฝากอย่างมากมาย
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภ้ตตาคาร
ที่พัก โรงแรม Corendon Village Hotel Amsterdam หรือเทียบเท่า (4ดาว)

 Day4: อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก-สถาบันเจียระไนเพชร - บรัสเซล - อโตเมียม - มาเนนคินพิส - กรองปราซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
        นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก Canal Cruise และสถานที่สำคัญที่เรียงรายตามแนวคลอง รวมถึงเพลิดเพลินไปกับการชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนในยุคทองของสถาปัตยกรรมดัตช์ที่ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก พร้อมคำบรรยายเป็นภาษาไทย
        นำคณะเข้าชม สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า เลือกซื้อตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากสถาบัน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (BRUSSELS) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยังเป็นศูนย์บัญชาการกลางขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจำสหภาพยุโรป และสถานทูตประจำนาโต นำท่าน ชมเมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ายภาพกับ แมนาคิน พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายภาพกับ จัตุรัสกร็องด์ ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้น
          อิสระให้ท่านเลือกชิมอาหารพื้นเมืองและขนมหลากหลายชนิดและเลือกซื้อสินค้าบริเวณถนนชอปปิ้ง
ค่ำ      อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก   โรงแรม Ramada Brussels Woluwe  หรือเทียบเท่า (4ดาว)  

Day5: เกนท์ – ปราสาทท่านเคาท์ – มหาวิหารเมืองเกนท์ บูรจส์ – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ – บรัสเซล
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
         นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (GHENT) เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทั้งเมืองปูด้วยหินแบบโบราณ ในสมัยยุคกลาง เมืองเกนท์ได้ชื่อว่าเป็นนครที่สวยงามเป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ชมภายนอกของ ปราสาทท่านเคานท์ (CASTLE OF THE COUNTS) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ PHILIP OF ALSACE และถึงแม้ว่าเบลเยี่ยมจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่านเคานท์ยังคงความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองเกนท์
         จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารเมืองเกนท์ (ST.BAVO’S CATHEDRAL) เป็นโบสถ์สไตล์กอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่านชม หอระฆังประจำเมือง (THE BELFRY) ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่  บรูจส์ (Bruges หรือ Brugge) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ในอดีตบรูจส์เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเบลเยี่ยมเป็นเมืองหลวงของแคว้น Sest Flanders ในภูมิภาค Flemish ของ เบลเยี่ยม ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ศูนย์กลางเมืองเก่านั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ได้รับการขนามนามว่า เวนิสแห่งภาคเหนือ นำท่านเยี่ยมชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมาร์ก (THE MARKT) ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดค้าขายและที่จัดงานต่างๆของเมือง รวมถึง จตุรัสเบิร์ก THE BURG ลานกว้างหน้าบริเวณวังเก่า
           สไตล์กอธิคซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบัน ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกับ หอระฆังประจำเมือง (THE BELFRY) ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 ขั้นเพื่อขึ้นสู่ยอดของหอระฆัง   จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA OF THE  HOLY BLOOD) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ เป็นที่เก็บพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู นำท่านเข้าชมความงดงามและเก่าแก่ของโบสถ์ 
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงบรัสเซล
ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  โรงแรม Hotel NH Brussels Louise หรือเทียบเท่า (4ดาว)  

Day6: บรัสเซล - พระราชวังแวร์ซาย - ปารีส
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
         นำคณะเดินทางผ่านพรมแดนเข้าสู่ ประเทศฝรั่งเศส นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย    นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรป จนมีคำกล่าวว่า “คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ ครานั้นเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ที่แท้จริงแล้ว” พระราชวังแวร์ซายส์จัดห้องเป็น สัดส่วนอย่างสมพระเกียรติที่สุดและแต่ละห้องได้สร้างอย่างวิจิตรบรรจงให้ความสอดคล้องกับเหตุการณ์และ นามของห้องอย่างยิ่ง ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก
           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้นติดอันดับ1ใน10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม หรือเทียบเท่า Mercure Paris Velizy Hotel  หรือเทียบเท่า (4ดาว)  

Day7: เที่ยวชมเมืองปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส - จัตตุรัสคองคอร์ด – ห้างสามาคิแตง หอยเอสคาร์โก
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
         นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส เมืองหลวงที่สวยและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นจาก พระราชวังลูฟวร์ ซึ่งปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าไว้มากกว่า 40,000 ชิ้น รวมไปถึงผลงานชื่อก้องโลกอย่าง “ภาพวาดโมนาลิซ่า” และเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง “รหัสลับดาวินซี” (The Davinci Code)  นำท่านถ่ายรูปคู่กับ พีระมิดแก้ว สัญลักษณ์ของลูฟวร์ ด้านหน้าทางเข้าของพิพิธัณฑ์ (ไม่รวมค่าเข้าชม) นำท่านเดินทางไปยัง หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุง ปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร           
บ่าย     นำท่านถ่ายรูป ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนจัตุรัสชาร์ลเดอโกล (Place Charles de Gaulle) ประตูชัยแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของเมืองที่อยู่คู่เมืองปารีส นำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสค็องคอร์ด (Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส นับเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส แล้วปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ เสาโอเบลิสก์ L’Obélisque ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศสซึ่งถูก ส่งให้เป็นของขวัญแก่พระเจ้าชาร์ลที่ 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการทำมาจากหินแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่าเรื่องราวสมัยฟาร์โรห์ รามเสสที่ 2 ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณที่มีอายุกว่า 3,000 ปี นำท่านชอปปิ้งห้างสามาคิแตง แหล่งชอปปิ้งสินค้าของแบรนด์เนมต่างๆมากมาย
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ หอยเอสคาร์โก
ที่พัก โรงแรม หรือเทียบเท่า Mercure Paris Velizy Hotel  หรือเทียบเท่า (4ดาว)  

Day8: ปารีส-ล่องเรือบาโตมูช-ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์-ลาวัลเล่ย์เอาท์เลท-สนามบินชาร์ลเดอโกล
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
          นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง สองข้างทางท่านจะได้ผ่านชมสถานสำคัญๆที่แม่น้ำทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่สาม ฯลฯ
          จากนั้นนำท่านชอปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ร้านสินค้าปลอดภาษี Benlux ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมาย อาทิเช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม เครื่องหนัง และเสื้อผ้ายี่ห้อดัง มีให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิเช่น อีฟ แซงค์ โลรองต์ คริสเตียน ดิออร์ ชาแนล จิออร์จิโอ อาร์มานี่ เวอร์ชาเซ่ ฯลฯ
           นำท่านเดินทางสู่ ลาวัลเล่เอาท์เล็ท (La Valley Village Outlet)
เที่ยง   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ที่เอาท์เลท
           ให้ท่านอิสระชอปปิ้งที่ ลาวัลเล่เอาท์เล็ท (La Valley Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น เช่น Gucci, Burberry, Prada, Longchamp, Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent, Dior ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม คาเฟ่ มากมายให้ลองเลือกชิมอีกด้วยโดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคา ปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานที่ที่ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการชอปปิ้ง
17.00 นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลเดอโกล มีเวลาให้ท่านทำคืนภาษี ณ สนามบิน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่งและโหลดสัมภาระในการเดินทาง
21.35 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY132 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)    

Day9: สนามบินสุวรรณภูมิ 
06.40 
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ให้ท่านพักผ่อนและเดินช้อปปิ้งในสนามบินที่มีร้านค้าปลอดภาษีมากมาย (เวลาท้องถิ่นในมัสกัตช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.)
08.50  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY 815
18.00  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืมระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
25 มี.ค – 02 เม.ย 2566 เสาร์ - อาทิตย์ 72,988 FULL
31 มี.ค – 08 เม.ย 2566 ศุกร์ - เสาร์ 76,988 FULL
19 – 27 เม.ย 2566 พุธ - พฤหัส 76,988 FULL
26 เม.ย – 04 พ.ค 2566 พุธ - พฤหัส 76,988 FULL
03 – 11 พ.ค 2566 พุธ - พฤหัส 72,988 FULL
05 – 13 พ.ค 2566 ศุกร์ - เสาร์ 72,988 FULL

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี แฟรงค์เฟิร์ต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน