ทัวร์ ไต้หวัน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น เจียงไคเช็ค by Thai Lion Air 4 วัน 2 คืน
VWTPE42SL-07: Taiwan 3C Chic Chill Cool By SL

4 วัน 2 คืน

ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดจิงฝู – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน สักการะเจ้าแม่กวนอิม เมืองจีหลง – สวนสาธารณะเฉาจิ้ง - ปั่นเรียลไบร์ทเซินเอา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ไหว้ขอคู่ วัดเสียไห่ เฉิงหวง ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดเมี่ยวโข่ว ตลาดซีเหมินติง •บินตรงสู่ไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG•

Day1:สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
Day2:ไทเป -ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดจิงฝู – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม -
จีหลง – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว            

Day3:จีหลง -  สวนสาธารณะจงเจิ้น สักการะเจ้าแม่กวนอิม-สวนสาธารณะเฉาจิ้ง ปั่นเรียลไบร์ท -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเสียไห่ เฉิงหวง - ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
Day4:สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)


              ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---
Day1:สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป
17.30.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.35 . เดินทางสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL394
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) (ใช้เวลาบิน 5 ชั่วโมงโดยประมาณ)
***เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด***
01.25 น.  ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวนประเทศไต้หวัน ประเทศแห่งนี้เป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ 12 เท่า ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเปเป็นเมืองหลวงเวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก CU Hotel หรือเทียบเท่า

Day2:ไทเป -ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดจิงฝู – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม -
จีหลง – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว       
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 หนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเมืองไทเปเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไต้หวันมีความสูงประมาณ 508 เมตร จำนวนชั้น 101  ชั้น เหนือพื้นดินตามชื่อ และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ทำให้ตึกไทเป 101 เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกช่วงปี 2004-2010 ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันถูกแขวนอยู่ระหว่างชั้นที่ 87-92 ภายในตึก   เพื่อเป็นตัวต้านแรงสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากพายุไต้ฝุ่นหรือแผ่นดินไหว หรือระบบลิฟต์ความเร็วสูงที่ใช้เวลาเพียง 37 วินาทีจากชั้น 1 ไปยังชั้น 89 ซึ่งเป็นชั้นสำหรับชมวิว ที่จะสามารถชมวิวของไทเปได้แบบพาโนราม่า  ด้านข้างตึกจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้าที่ขายของแบรนด์เนม ร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ ตึกไทเป 101 ตามอัธยาศัย
(ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ท่านใดต้องการขึ้นชมวิวกรุณาติดต่อไกด์และหัวหน้าที่ดูแลคณะของท่าน ค่าขึ้นประมาณ 600 NTD ทั้งนี้การขึ้นตึกขึ้นอยู่กับเวลาหน้างาน โปรดเช็คกับไกด์ของท่าน)
จากนั้น  นำทุกท่านแวะชิม ขนมพายสัปปะรด เค้กพายสับปะรด เป็นขนมชื่อดังประจำชาติของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรสชาติกลมกล่อม แป้งมีความหอมและไส้สับปะรดเยอะ นอกจากนี้ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมาย เช่น พายเผือก, Naugat (ตังเม) ให้ทุกท่านได้เลือกชิมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของไต้หวัน เป็นอาคารสีขาวทั้งสี่ด้าน มีหออนุสรณ์ หลังคาทรงแปดเหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของ จัตุรัสเสรีภาพ มีบันได้ด้านหน้า 89 ขั้น เท่ากับอายุของท่านนายพลเจียง ไคเช็ค อดีตประธานาธิบดีผู้เป็นที่รักของชาวไต้หวัน ผู้พัฒนาความเจริญให้ไต้หวันเทียบเท่าประเทศอื่นในระดับนานาชาติ และรูปปั้นของท่านทำจากทองสัมฤทธิ์ในท่านั่ง ใบหน้ายิ้มแย้ม ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าตลอดเวลา ท่านจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียงไคเช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมงบนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ ลิ้มลอง SET เมนู SHABU ขึ้นชื่อของไต้หวัน)
นำท่านเดินทางสู่ วัดจิงฝู มีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างขึ้นในปี 1875 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กมีขนาดเพียง 6 ตร.ม. เท่านั้น  และต่อมาได้รับการบูรณะในปี 1961 สร้างใหม่เป็นวัดสไตล์โบราณสองชั้น และปัจจุบันได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปี 2000 อาคารใหม่นี้ครอบคลุมพื้นที่ 660 ตร.ม. มีจำนวนสามชั้นและชั้นใต้ดินสามชั้น มีการแกะสลักที่วิจิตรงดงาม งานแกะสลักไม้ และภาพเขียน จุดเด่นของอาคารคืองานแกะสลัก “ขบวนแห่มังกร” ชิ้นใหญ่บนเพดาน ซึ่งแตกต่างจากเพดานกระสุนปืนทั่วไป ผู้บูชาสามารถเห็น “มังกรเขียว” เต้นระบำเมื่อเงยหน้าขึ้นมอง “พระอรหันต์สิบแปดองค์” ที่แกะสลักทั้งสองข้างของพระอุโบสถบนชั้นที่ 3 ผสมผสานกับภาพวาดภูมิทัศน์ แสดงถึงความงดงามของศิลปะทางศาสนา
นำท่านสู่ ศูนย์เจอร์เมเนียม เลือกซื้อเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย รวมทั้ง ชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เป็นเครื่องประดับล้ำค่าของคนไต้หวันมาตั้งแต่ในอดีต ฟังการบรรยายและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
นำท่านสู่เมืองจีหลง แวะชม ท่าเรือประมงเจิ้งปิน จุดเช็คอินยอดฮอตฮิต อิสระถ่ายรูปตึกสีลูกกวาด หลากหลายสีสันต์สุดอาร์ต
นำท่านสู่ ตลาดกลางคืนเมี่ยวโข่ว ตั้งอยู่บนถนนรอบวัดเตี้ยนจี่ ภายในตลาดนี้ มีของกินมากมาย มีรถเข็นมากกว่า 200 คันเรียงรายตาม 2 ข้างถนน ระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร ลิ้มรสชาติอาหารไต้หวันที่คุณภาพดีและราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น ซุปเนื้อ ปลาทอด อาหารทะเลต่างๆ ไก่ทอด และของหวานมากมาย อีกทั้ง ยังมีเสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆ ให้เลือกซื้อหลังจากทานอาหารอีกด้วย  
เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก  Keelung Imperial Hotel หรือเทียบเท่า

Day3:จีหลง -  สวนสาธารณะจงเจิ้น สักการะเจ้าแม่กวนอิม-สวนสาธารณะเฉาจิ้ง ปั่นเรียลไบร์ท -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดเสียไห่ เฉิงหวง - ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะจงเจิ้ง (Zhongzheng Park) ตั้งอยู่ด้านข้างของภูเขาซาวาน ภายในสวนจะแบ่งเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 1 ป้อมปืนใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ส่วนที่ 2 เป็นห้องสมุดพุทธศาสนา ศาลเจ้าและวัดจู่ผู่ถัน ส่วนที่ 3 คือ ศาลากวนไห่ ซึ่งเมื่อนั่งภายในศาลานี้ จะมองเห็นทั้งเมืองจีหลงและอ่าวจีหลง เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก
นำท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองจีหลง ให้ท่านขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมและชมบรรยากาศตามอัธยาศัย
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเฉาจิ้ง (Chaojing Park) แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่เก็บขยะมาก่อน ภายหลังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลแห่งชาติ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้กลายเป็นจุดชมวิวทางทะเล ปัจจุบันกลายเป็นจุชมวิวที่นิยมเป็นอย่างมาก ภายในสวนเฉาจิ้ง มีทางสำหรับปั่นจักรยาน รูปปั้น ที่นั่งชมวิว และน้ำพุ มุมถ่ายรูปมากมาย นำทุกท่านสู่สถานีรถไฟ Shen-ao ปั่นจักรยานบนรางชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลและภูเขา สวยงามตลอดทาง รางรถไฟแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงการยึดครองของประเทศญี่ปุ่น เป็นทางรถไฟขนาดเบาที่มีขนาด 762 มม. ซึ่งโดยทั่วไป เรียกว่า 'อู่เฟินซี' ใช้สำหรับขนส่งน้ำตาล เกลือ และถ่านหินไปยังท่าเรือเพื่อขนถ่ายออกสู่ทะเล นอกจากจะเป็นสถานีรถไฟที่ใกล้ทะเลที่สุดในไต้หวันแล้ว สถานีรถไฟ Badouzi ยังสามารถมองเห็นวิวมหาสมุทรแปซิฟิกตัดกับท้องฟ้าเป็นภาพที่น่าประทับใจมาก
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาก เพราะเป็นเหมืองแร่ทองคำมากก่อน จึงทำให้มีคนเข้ามาขุดทองขุดแร่ธาตุกันมากมายจนในที่สุดจำนวนแร่ธาตุต่างๆก็ลดลง คนก็เลยย้ายออกไป  เหลือทิ้งไว้แต่ความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมให้ได้เห็น โดยบรรยาศที่นี่จะเป็นบ้านเรือนแบบเก่าๆ มีโรงน้ำชาแบบโบราณ ต่อมาได้มีภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away มาถ่ายทำที่นี้จึงทำให้หมู่บ้านโบราณแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง ซอยทางเข้าเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม อาหารทานเล่น เต็มสองข้างทางให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสกัน ขนมขึ้นชื่อของที่นี่มีมากมาย ได้แก่ บัวลอย ไอศครีมโบราณ เป็นต้น
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ แม้จะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นเมืองที่เจริญที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
นำท่านสู่ วัดเสียไห่เฉิงหวง ให้สักการะ เทพเย่ว์เหล่า หรือผู้เฒ่าจันทรา เทพเจ้าแห่งความรัก ณ ศาลเจ้าเล็กๆ ที่มีผู้มาสักการะมากมาย มีโบสถ์อายุมากกว่า 100 ปี พร้อมจิตรกรรมวิจิตรงดงาม สำหรับเครื่องรางที่มีชื่อเสียงของวัดนี้คือ รองเท้าแห่งความสุข เป็น “เครื่องรางปกป้องความรัก” ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในไทเป มีความเชื่อว่า เมื่อซื้อรองเท้าแล้วให้นำไปวนที่กระถางธูป 3 รอบ จากนั้นให้นำเอากลับไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าห้องนอน หันหัวรองเท้าเข้าหาตู้ จะทำให้ความรักราบรื่น
จากนั้น นำท่านสู่ ตลาดซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน หากเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนบริเวณสยามนั้นเอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่าง ๆ ที่เป็นเทรนด์ฮิตของเหล่าบรรดาวัยรุ่นชาวไต้หวันมารวมกันไว้ที่นี่ และนอกจากจะเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ สารพัดแฟชั่นแล้ว ถนนแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ทั้งอาหารในสไตล์ชาวไต้หวันและอาหารนานาชาติ
เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มอิ่มจุใจ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับ

Day4:สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
02.35 น.   เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL395
05.35 น.  ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2024
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
05 – 08 ก.พ 2566 อาทิตย์ - พุธ 14,555
12 – 15 ก.พ 2566 อาทิตย์ - พุธ 14,555 FULL
19 – 22 ก.พ 2566 อาทิตย์ - พุธ 14,555 FULL
05 – 08 มี.ค 2566 อาทิตย์ - พุธ 18,888 FULL
12 – 15 มี.ค 2566 อาทิตย์ - พุธ 14,555 FULL
19 – 22 มี.ค 2566 อาทิตย์ - พุธ 13,999

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน