ทัวร์ พม่า

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง by Air Asia 3 วัน 2 คืน
เมียนม่าร์ ย่างกุ้ง อินทร์แขวน BY FD

3 วัน 2 คืน

พักย่างกุ้ง 1 คืน อินทร์แขวน 1 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน เมนูกุ้งแม่น้ำเผา เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ปิ้งย่างไม่อั้น ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ #พัก5ดาว #ไหว้พระ #สายมู

Day 1 : สนามบินดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
Day 2 : พระธาตุอินแขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
Day 3 : สนามบินมิงกาลาดง – สนามบินดอนเมือง

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สนามบินดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน
04.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกช้ัน 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอชีย(FD) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
07.15 เหินฟ้าสู่ สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD251
08.00 เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (BAGO) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปีอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช่ัวโมง
หมายเหตุ ที่นั่งบนเครื่องบินเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ ที่นั่งอาจไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบน  เครื่องบินได้ เพราะเป็นตั๋วกรุ๊ป ตามเงื่อนไขของสายการบิน
จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทางทิศเหนือ , พระพุทธเจ้าโกนาคมโน ทางทิศใต้ , พระพุทธเจ้ากกุสันโธ ทางทิศตะวันออกและพระพุทธเจ้ามหากัสสปะในทิศตะวันตก เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยพระราชธิดาทั้งสี่องค์ของกษัตริย์มอญที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนา ได้สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและได้สาบานไว้ว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา จนต้องมีการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิม ตามที่เห็นในปัจจุบัน
นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 1] เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว
บ่าย  นำท่านนมัสการ  พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอว์ เป็น 1 ใน 5 มหาเจดีย์สำคัญของประเทศพม่า โดยถือเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของหงสาวดี หรือเมืองพะโค มีความเก่าแก่ยาวนานกว่า 1,000 ปี และเชื่อกันว่าภายในตัวเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารริกธาตุในส่วนของพระเกศาและพระทนต์ ตั้งอยู่ในเมืองพะโค ประเทศพม่าโดยวิธีการอธิษฐานขอพร ให้เอามือและหน้าผากแตะไปที่พระธาตุองค์เดิมที่หัก และอธิษฐาน สิ่งที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ผลนั่นเอง นิยมขอพรเพื่อ ความเป็นสิริมงคลเปรียบเหมือนการค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป และชัยชนะต่อศัตรูทั้งปวง
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ ซึ่งเป็นจุดสำหรับทำการเปลี่ยนเป็น รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง
ที่พัก  Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel , Yoe Yoe Lay Hotel
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินทร์แขวนได้แค่ครั้งเดียว
นำท่านนมัสการ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน (Kyaikhtiyo Pagoda) เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย “ไจ้ทีโย” (Kyaikhtiyo) ในภาษามอญ ซึ่งมีหมายความว่า “หินรูปหัวฤๅษี” นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ที่ชาวเมียนม่าร์ นิยมไปนมัสการโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในปีจอ ชาวเมียนมาร์มีความเชื่อว่าพระอินทร์ทรงแขวนก้อนหินใหญ่รองรับพระบรมธาตุเอาไว้ คนไทยเลยเรียกกันว่า พระธาตุอินทร์แขวน
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 2] จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ประตูเหล็กที่จะเปิดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่น้ันมีความเย็นมาก

Day 2 : พระธาตุอินแขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
05.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินทร์แขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บังคับ สำหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจำหน่ายราคาอาหารเริ่มต้นชุดละ 3,000-10,000 จ๊าตดอกไม้ธูปเทียนเริ่มต้นชุดละ 2,000 จ๊าต ทำบุญตามอัธยาศัย
06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 3]
07.30 น.  เดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกหกล้อถึงคิมปูนแค้มป์เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี
จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) ราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปีพ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 4] เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต (Scott Market) หรือ ตลาดโบโจ๊กอองซาน สถานที่ช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่า เป็นแหล่งศูนย์รวมของฝากทุกชนิด เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายมาก ตั้งแต่อาหารนานาชนิด เสื้อผ้า  ของที่ระลึกต่างๆ เครื่องเงิน, อัญมณี , ไม้แกะสลักพระพุทธรูปเทวรูปที่ทำด้วยไม้จันทน์, เครื่องแกะสลัก, เครื่องลงรักปิดทองต่างๆ, ถ้วยชามกังไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกันเจียระไนโบราณ, นาฬิกาข้อมือเก่า, ผ้าไหมลายต่างๆ ไปจนถึงบรรดาว่านต่างๆ เช่น ว่านหงสาวดี ภาพวาดสีน้ำมันรูปทิวทัศน์ของพม่า, สินค้าจากชนกลุ่มน้อย ฯลฯ
จากนั้นนำท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด 700 องค์ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ ให้ท่านได้ขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ และ อะมาดอว์เมียะ หรือ เทพกระซิบ
จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) เป็นเจดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า เป็นเจดีย์ที่มีความโดดเด่นมากในย่างกุ้งซึ่งความหมายของชื่อเจดีย์นี้ คำว่า ชเว แปลว่า 'ทองคำ' เเละ ชเวดากอง เเปลว่า 'เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง' เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับเเรกในการเดินทางไปพม่า คือต้องไปเยี่ยมชมสักการะเจดีย์ชเวดากอง โดยเจดีย์นี้ถูกสร้างมาเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปี ชาวพม่าเชื่อว่า เป็นสถานที่บรรจุพระเกศาธาตุจำนวน 8 เส้น ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเครื่องอัฐบริขาร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตอีก 3 พระองค์
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 5]  บุฟเฟ่ต์ HOT POT (Myanmar Shabushi)
ที่พัก  ZEALAX HOTEL ระดับ 5 ดาว พักห้องละ 2 ท่านหรือระดับเทียบเท่า

Day 3 : สนามบินมิงกาลาดง – สนามบินดอนเมือง
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX [มื้อที่ 6]
                   ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินมิงกาลาดง
08.45 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอชีย เที่ยวบิน FD252
10.30 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
28 – 30 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 FULL

ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน