ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ อุดรฯ บึงโขง เซกา by VietJet Air 2 วัน 1 คืน
ถ้ำนาคา บึงกาฬ

2 วัน 1 คืน

พักบึงกาฬ 1 คืน ล่องเรือดอนโพธิ์ อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ แจ่วฮ้อนอีสาน #เที่ยวภาคอีสาน #ไหว้พระ #สายมู

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอุดรฯ – ถ้ำนาคา – โรงแรมที่พัก
Day 2 : วัดป่ากินรี – วัดถ้ำชัยมงคล – ตำหนักเจ้าปู่ฮือลือนาคราชราชา – เกาะดอนโพธิ์- สนามบินอุดรธานี – สนามบินสุวรรณภูมิ

****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม****

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอุดรฯ – ถ้ำนาคา – โรงแรมที่พัก
05.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่บึงกาฬ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง
07.30 น. เหินฟ้าสู่ จังหวัดอุดรธานี  สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ200
08.40 น. เดินทางถึง จังหวัดอุดรธานี หลังจากนั้นนำท่านท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ
หมายเหตุ ที่นั่งบนเครื่องบินเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ ที่นั่งอาจไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ เพราะเป็นตั๋วกรุ๊ป ตามเงื่อนไขของสายการบิน
เช้า อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการนำเที่ยว
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบกล่อง [มื้อที่ 1]
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำนาคา๒ อุทยานแห่งชาติภูลังกา (ฝั่งบึงโขงหลง) ลักษณะของถ้ำ มีเพิง หินใหญ่มีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหิน ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน ชาวบ้านและผู้สำรวจมองเห็นเป็นรูปร่างคล้ายกับพญานาค ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ด้านในสุดของถ้ำจะมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ขอพร ระยะทางเดินเท้ารวมขึ้นลงทั้งหมด 6 กม. และเป็นเส้นทางเดินป่า ใช้ระยะเวลาเดินไป-กลับประมาณ 6-8 ชม. ยังคงความเป็นธรรมชาติรายล้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียว 
กรณีฝนตกจะทางอุทยานฯจะปิดการขึ้นเขาทุกกรณี
หากจองคิวขึ้นถ้ำนาคาไม่ได้ ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนขึ้นถ้ำนาคี แทนถ้ำนาคา ทุกกรณี
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 2]
พักที่ เสาวลักษณ์ วิลล่า , ธารา แกรนด์ , พณิชารีสอร์ท อำเภอบึงโขงหลง หรืออำเภอเซกา
หรือระดับเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

Day 2 : วัดป่ากินรี – วัดถ้ำชัยมงคล – ตำหนักเจ้าปู่ฮือลือนาคราชราชา – เกาะดอนโพธิ์- สนามบินอุดรธานี – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 3]
จากนั้น นำท่านสู่ วัดป่ากินรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่มีความสวยงาม แลพเกี่ยวข้องกับสายบูชาพญานาค โดยที่นี้มีความเชื่อถึง เจ้าปู่องค์ดำแสนสิริจันทรานาคราช ว่าเป็นวังนาคินทร์ของท่านปู่
นำท่านเข้าสู่ วัดถ้ำชัยมงคล เป็นวัดที่มีหินศักดิ์สิทธิ์ แหล่งรวมพลังของพระสายกรรมฐาน ตั้งแต่อดีตนับแต่หลวงปู่เสาร์ ครูบาวัง(เทพเจ้าแห่งภูลังกา) หลวงปู่ตอง   ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าในอดีตวันดีคืนดีจะพญานาคขึ้นมาเล่นในหนองน้ำหนองน้ำ
นำท่านนั่งเรือหางยาวเข้าสู่ เกาะดอนโพธิ์ เกาะศักดิ์สิทธิ์ที่ปู่อือลือนาคราชสถิตอาศัยอยู่ อดีตเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองนามว่า 'รัตพานคร' ความรู้สึกที่ท่านจะสัมผัสได้ คือ ความศักดิ์สิทธิ์ ความชุ่มชื่น อากาศเย็น และเงียบสงบ  
จากนั้น นำท่านเข้ากราบขอพร ตำหนักเจ้าปู่ฮือลือนาคราชราชา เป็นสถานที่แห่งศรัทธาอีกแห่งหนึ่ง ผู้คนจะนิยมมากราบไหว้ขอพรเจ้าปู่อือลือ ก่อนขึ้น หรือหลังจากลงมาจากอุทยานแห่งชาติภูลังกา เพื่อให้เจ้าปู่อือลือประทานพร ให้เดินทางปลอดภัย ไม่เจ็บกาย สบายตัว ประหนึ่งดังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดการเดินทาง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น [มื้อที่ 4]
สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจ
19.00 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  สายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ207 
20.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพฯ

 


ทัวร์ในประเทศ อุดรฯ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน