ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ by Bangkok Airways 4 วัน 3 คืน
VIT-WH01-PG : World Heritage Vietnam BY PG

4 วัน 3 คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ Buffet อาหารนานาชาติ เพลิดเพลินนั่งเรือกระด้ง พักบานาฮิลล์ 1 คืน สุดชิค เมืองโบราณ ฮอยอัน #เที่ยวเวียดนาม #เที่ยวเวียดนามกลาง

Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม –บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าขึ้น)– สะพานมือ – สวนสนุกบานาฮิลล์      
Day 2 : บานาฮิลล์ - สวนดอกไม้ - อุโมงค์เก็บไวน์ (นั่งรถรางขึ้น-ลง) – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าลง) – ดานัง – พิพิธภัณฑ์จาม – วัดหลินอิ๋ง – สะพานมังกร              
Day 3 : ดานัง – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – นั่งเรือกระด้ง – ดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน 
Day 4 : ดานัง – ตลาดฮาน - ออกเดินทางจาก เมืองดานัง - กลับสู่ประเทศไทย

****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม****

Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม –บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าขึ้น)– สะพานมือ – สวนสนุกบานาฮิลล์      
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 
10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง เที่ยวบินที่ PG947 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
12.45 น. ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง  ได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ
นำท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น  
อิสระ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D  บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน  (รวมค่ารถรางและค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมให้ในรายการ มีค่าเข้า 5 USD/ท่าน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม (International buffet Mercure Hotel) 
ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (พักบนบานาฮิลล์)
หมายเหตุ : โรงแรมบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน มีแต่ห้องสำหรับ 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น หากท่านต้องการพัก 3 ท่าน ต้องใช้ห้อง Family room เตียง 2 ชั้น 2 เตียง จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท)

Day 2 : บานาฮิลล์ - สวนดอกไม้ - อุโมงค์เก็บไวน์ (นั่งรถรางขึ้น-ลง) – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าลง) – ดานัง – พิพิธภัณฑ์จาม – วัดหลินอิ๋ง – สะพานมังกร              
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินจุดชมวิวแห่งใหม่  “สะพานทอง” หรือ Golden Bridge  ซึ่งสะพานสีทองแห่งนี้ยาว 150 เมตร โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์แบกรับสะพานไว้  เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศอันสดชื่น และชมวิวทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของเมืองดานังที่อยู่เบื้องล่างอีกด้วย  
นำท่านแวะชม สวนดอกไม้  หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ และมีโรงไวน์ Debay Wine Cellar ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังมีวัดทางพุทธศาสนาที่มีพระพุทธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Bana Hill Buffet 
สมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้าลงสู่ด้านล่าง  นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสำคัญ ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง  นำทุกท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์จาม ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปี ค.ศ. 1915 โดยคนฝรั่งเศส เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและแสดงวัตถุสิ่งของเกี่ยวกับราชอาณาจักรจามที่ค้นพบตามพระปรางค์และกำแพงของชาวจาม ปัจจุบันที่นี่เก็บรักษาสิ่งของวัตถุประติมากรรม ประมาณ 2,000 ชิ้น โดยแบ่งห้องจัดแสดงตามสถานที่ ที่ค้นพบสิ่งของวัตถุ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีตำนาน เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวจาม ที่ยังคงความสวยงามและความปราณีตของงานแกะสลัก
นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง เป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง วัดแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง   
นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GLAMOUR
HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง)

Day 3 : ดานัง – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – นั่งเรือกระด้ง – ดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เส้นทางด่วนไฮฟาน เส้นทางที่เลาะไหล่เขา ชมทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติซึ่งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น้ำ ชมการเพาะปลูกนาข้าวและไร่ผัก สวนผลไม้ ที่ยังคงใช้วิธีแบบดั้งเดิม นำท่านแวะ หมู่บ้านกั๊มทาน เผื่อให้ท่านได้สนุกสนานกับการ นั่งเรือกระด้ง ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมวิถี  ชีวิตและวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองของชาวบ้าน มีการร้องเพลงพื้นเมืองให้ท่านได้เพลิดเพลินในขณะที่ล่องเรือด้วย  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชม เมืองโบราณฮอยอัน เมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ่งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาได้หยุดนิ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุ้งและแต้จิ๋ว และบ้านช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่คอยต้องรับนักเที่ยวให้มาสัมผัสชีวิตและความร่มรื่นสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง  นำท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101  ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นร้านของฝากท้องถิ่นที่มีสินค้ามากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก GLAMOUR
HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง)

Day 4 : ดานัง – ตลาดฮาน - ออกเดินทางจาก เมืองดานัง - กลับสู่ประเทศไทย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน ตลาดที่รวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมของชาวเวียดนามและต่างชาติ เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋า ของกิน และขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
***พิเศษ!! เสริฟขนมปัง Banhmi หรือแซนวิชสไตล์เวียดนาม ท่านละ 1 ชุด***
13.35 น.
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948
15.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการในบริการ

 


ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน