ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ มิลาน เมืองซุก เมืองลูเซิร์น เมือง เบลลินโซนา เมืองเซอร์แมทซ์ by Qatar Airways 7 วัน
GG09(E) : แกรนด์สวิตเซอรืแลนด์ By QR

7 วัน

รวมวีซ่าแล้ว - ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ - เที่ยวเมืองตากอากาศที่สวยงาม - ขึ้นยอดเขาชิลธอร์น - ชมย่านเมืองเก่า

Day 1 : กรุงเทพฯ – มิลาน
Day 2 : มิลาน – ลูกาโน่ – อันเดอร์แมท  – ทาช
Day 3 : เซอร์แมทซ์  –ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น  –  อินเทอร์ลาเก้น
Day 4 : เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น – หมู่บ้านมูร์แรง MURREN – ยอดเขาชิลธอร์น – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ซูริค
Day 5 : ลูเซิร์น – อนุสสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก –  ซูริค– สะพาน MUNSTERBRUCKE – ถนนบานโฮฟซตราสเซ่
Day 6 : เมืองสไตน์อัมไรน์ – จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ – น้ำตกไรน์ – ซูริค – กรุงเทพฯ
Day 7 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม****

Day 1 : กรุงเทพฯ – มิลาน
16.30 น.
 คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
19.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน โดยเที่ยวบินที่ QR 831 / QR123 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

Day 2 : มิลาน – ลูกาโน่ – อันเดอร์แมท  – ทาช
07.00 น.  เดินทางถึง สนามบินมาลเพนซ่า – มิลาน หรือ มิลาโน่  หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนำท่านเนทางสู่ เมืองลูกาโน่ เมืองท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน โดยตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจำนวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน ทะเลสาบน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี ลูกาโน่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญในช่วงฤดูร้อนอันแสนอบอุ่น จนส่งผลให้เมืองเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย นำท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองที่มีลักษณะเป็นจัตุรัสสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นที่ตั้งของย่านการค้า รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง ให้ท่านได้ได้เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของตัวเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไวเป็นอย่างดี ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของ ทะเลสาบลูกาโน ทะเลสาบที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และยังเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมมากแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ เบลลินโซนา (Bellinzona) เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า 'เมืองแห่งปราสาท' โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์นอกจากนี้แล้วเมืองเบลลินโซนายังมีชื่อเสียงในเรื่องงานคานิวาล ที่มีชื่อว่า Rabadan ซึ่งมีการจัดมานานกว่า 150 ปีแล้ว นำท่านชมย่านเมืองเก่าที่เป็นชุมชนโรมันเดิมโดยปัจจุบันเป็นร้านค้าและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสามารถมองเห็นบางส่วนของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเขา ได้เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองทาช
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
ที่พัก Modern Rooms by Tascherhof  หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1)

Day 3 : เซอร์แมทซ์  –ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น  –  อินเทอร์ลาเก้น
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงาม ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยว และพลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปกับ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ณ สะพาน เคียร์ชบรึค ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดในการถ่ายรูปกับ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม เมืองเซอร์แมทท์ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา เศรษฐกิจในท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว ประมาณครึ่งหนึ่งของเมืองเป็นโรงแรมและร้านอาหาร มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มายังเมืองนี้
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนต์ไทยเรื่อง วันนี้ที่รอคอย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) (ฟองดูว์ ต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์)
ที่พัก The Hey Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 2)

Day 4 : เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น – หมู่บ้านมูร์แรง MURREN – ยอดเขาชิลธอร์น – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ซูริค
เช้า บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไปยัง หมู่บ้านมูร์แรง Murren ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ น่ารักตั้งบนหุบเขาสูงถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ที่สูงตระหง่าน เป็นหมู่บ้านสไตล์สวิสอย่างแท้จริงซึ่งอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จะสร้างจากไม้และประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีสันสวยงามตามระเบียง และหากในวันที่ท้องฟ้าสดใสอากาศดี จะสามารถมองเห็น ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ยอดเขาไอเกอร์ (Eigger) และยอดเขา มอนช์ (Monch) อิสระให้ท่านเดินชมเมืองมูร์แรง จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าต่อไปยัง ยอดเขาชิลธอร์น เป็นภูเขาในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 2,970 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ยอดแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน On Her Majesty's Secret Service นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ เจมส์ บอนด์ และนำท่านออกยัง Skyline View Platform เพื่อให้ท่านชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา ท่านจะได้ชมยอดเขาต่างหลากหลายยอดเขาของเทือกเขาแอลป์
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หมุนได้ 360 องศา Piz Gloria (มื้อที่ 7) (อาหารท้องถิ่น)
บ่าย นำท่านลงจากยอดเขาโดยกระเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ Iseltwald เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz ซึ่งรายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของแนวเทือกเขาสูงใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ สดชื่นสบายตา น้ำในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยใส บรรยากาศเงียบสงบ และมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่สวยงามนี้ นำท่านออกเดินทางสู่ ซูริค
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
ที่พัก Novotel Zurich Airport Messe หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 3)

Day 5 : ลูเซิร์น – อนุสสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก –  ซูริค– สะพาน MUNSTERBRUCKE – ถนนบานโฮฟซตราสเซ่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมือง และนักท่องเที่ยว นำคณะเข้าชม อนุสาวรีย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ให้คณะได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัว ข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน
ที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองซุก เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบันซุกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอัตราต่ำที่สุดในโลก ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิบของโลกอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ได้ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบ้านเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซุริกให้ท่านได้เดินเล่น ชมสะพาน Munsterbrucke เป็นสะพานคนเดินเล็ก ๆ ที่ทอดข้ามแม่น้ำ Limmat ในเมืองซูริก จากบนสะพานจะสองเห็นบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงาม รอบ ๆ สะพานก็เป็นพื้นที่เมืองเก่า เป็นถนนเล็ก ๆ ที่สามารถเดินเที่ยวชมได้แบบชิล ๆ เรียกได้ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวห้ามพลาดของเมืองซูริกเลยก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู
ค่ำ สระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Novotel Zurich Airport Messe หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 4)

Day 6 : เมืองสไตน์อัมไรน์ – จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ – น้ำตกไรน์ – ซูริค – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสไตน์อัมไรน์ Stein am Rhein เป็นเมืองเล็กๆ สวยงามและมีเสน่ห์อีกเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนืออยู่ติดกับแม่น้ำไรน์ มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองนี้คือบริเวณเมืองเก่า จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ Rathausplatz ซึ่งรายล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือนในยุคกลางตกแต่งด้วยภาพเขียนเฟรสโกที่ฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในยุคกลางมีสีสันสวยงาม อีกทั้งแต่ละอาคารก็จะมีระเบียงเล็กๆ ยื่นออกมาซึ่งแต่ละระเบียงนั้นมีเอกลักษณ์การออกแบบและตกแต่งเป็นแบบเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน บริเวณจัตุรัสแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของอาคารศาลากลางของเมืองสไตน์อัมไรน์ และตรงบริเวณใจกลางจัตุรัสมีน้ำพุรูปปั้นของทหารแห่งสมาพันธรัฐสวิสเก่า Soldier of the Old Swiss Confederacy ยืนถืออาวุธและโล่ห์อยู่บนยอดของน้ำพุ อิสระให้ท่านเดินชม เมืองสไตน์อัมไรน์ ที่แสนสวยงามได้ตามอัธยาศัย
13.10 น.  คณะเดินทางกลับถึง สนามบิน13.10 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี นำท่านอออกเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาส์เซ่น นำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสะแต้น ที่กั้นพรหมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศเยอรมันนี สัมผัสความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงซูริคเพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16.40 น.  Q เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096/QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

Day 7 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ13.10 น. 
13.10 น.  คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี

 

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
06 – 12 ต.ค 2565 พฤหัส - พุธ 69,888

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ มิลาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน