ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เบิร์น ลูเซิร์น ซูริค by ETIHAD AIRWAYS 7 วัน 4 คืน
SUS-07 : สวิตเซอร์แลนด์ ไอเลิฟยู BY EY

7 วัน 4 คืน

เช็คอิน หมู่บ้านจุงเฟรา พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #เที่ยวยุโรป #รูดบัตรไม่ชาร์จ

DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอาบูดาบี(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
DAY 2 : ท่าอากาศยานอาบูดาบี - ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ – เมืองชัฟเฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น - มหาวิหารกรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล - City of Fountain – บ้านไอน์สไตน์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ – ประตูเมือง – อาคารรัฐภา – เจนีวา
DAY 3 :
ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุเจทโด –  นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารโลซาน – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง – นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท – หมู่บ้านเซอร์แมท – เขาแมทเทอร์ฮอร์น – อินเทอร์ลาเคิน ช้อปปิ้งเอาร์ทเล็ต
DAY 4 :
กรินเดลวาลด์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า- นั่งรถไฟสู่สถานีจุงเฟรายอค – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ – อุโมงค์น้ำแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา – ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์ - เลาเทอร์บรุนเนิน - น้ำตกสเตาบ์บัค - ทะเลสาบเบรียนซ์ – ลูเซิร์น - ย่านเมืองเก่า
DAY 5 :
สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande – กำแพงเมือง – สิงโตแห่งลูเซิร์น – สถานีรถไฟ – ซูริค - จัตุรัสเมือง – ทะเลสาบซูริค – ถนนช้อปปิ้งบานโฮฟสตราเซอร์
DAY 6 :
ท่าอากาศยานซูริค - ท่าอากาศยานอาบูดาบี      
DAY 7 :
ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเครื่อง)

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอาบูดาบี(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
16.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  สายการบินเอทิฮัด  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
19.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอาบูดาบีโดยเที่ยวบินที่ EY 407
23.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

DAY 2 : ท่าอากาศยานอาบูดาบี - ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ – เมืองชัฟเฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น - มหาวิหารกรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล - City of Fountain – บ้านไอน์สไตน์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ – ประตูเมือง – อาคารรัฐภา – เจนีวา
03.15 น.
ออกเดินทางสู่เมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเที่ยวบินที่ EY 073
07.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.)
เมืองชัฟเฮาเซิน เมืองเล็กอันเงียบงบแต่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์อันดึงดูดตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์เเลนด์บรรยากาศในเเบบชนบทของสวิตเซอร์เเลนด์ที่เงียบสงบเเต่เเฝงไว้ด้วยความเก่า
น้ำตกไรน์ ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งเมื่อราว 17,000 ปีที่แล้ว เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยในช่วงฤดูร้อนจะมีน้ำมากถึง 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเเลนด์ที่เงียบสงบเเต่เเฝงไว้ด้วยความเก่าเเก่โบราณ
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ กรุงเบิร์น นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารกรุงเบิร์น เป็นโบสถ์สไตล์กอธิกสร้างขึ้นปี ค.ศ.1421 ชม บ่อหมีสีน้ำตาล สัญลักษณ์ของเมืองเบิร์นปิดให้บริการในปี ค.ศ.1857  ย่านเมืองเก่า ชมอาคารบ้านเรือนแบบยุคกลางที่สร้างด้วยหินทราย อิสระให้ท่านตามล่าหาน้ำพุเก่าแก่ จุด ณ City of Fountain ถนนช้อปปิ้ง เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง ถ่ายรูปกับ บ้านไอน์สไตน์ เป็นที่ อัลเบิร์ตไอนัสไตน์ นักดาราศาสตร์ชื่อก้องโลกชาวเยอรมันใช้คิดค้นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ สมัยใหม่ถูกเขียนขึ้นที่นี่ ชม นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถ่ายรูปกับประตูเมือง และ อาคารรัฐสภา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1256 สูงประมาณ 161 ฟุต 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MEININGER Hotel Geneve Centre Charmilles หรือเทียบเท่า

DAY 3 : ทะเลสาบเจนีวา - น้ำพุเจทโด –  นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารโลซาน – มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง – นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท – หมู่บ้านเซอร์แมท – เขาแมทเทอร์ฮอร์น – อินเทอร์ลาเคิน ช้อปปิ้งเอาร์ทเล็ต
เช้า บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
ชมน้ำพุเจทโด เป็นน้ำพุขนาดใหญ่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1886 มีความสูงถึง 140 เมตร อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
นาฬิกาดอกไม้ เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมที่เกิดจากการผสมผสานกันของเทคโนโลยีสมัยใหม่กับศิลปะการปลูกดอกไม้ประดับนาฬิกา ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งของกรุงเจนีวา มีดอกไม้นานาพันธุ์ถึง6,500 ชนิด ดอกไม้จะผลัดกันออกตามฤดูกาลตลอดทั้งปี  และที่สำคัญ นาฬิกาดอกไม้นี้นั้นเป็นนาฬิกาที่มีเข็มยาวที่สุดในโลกที่ยาวถึง 2.5 เมตร
เดินทางสู่เมืองโลซาน เมืองริมทะเทสาบและยังเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC อีกด้วยจึงทำให้ได้รับขนานนามว่าเมืองหลวงแห่ง ชม มหาวิหารโลซาน วิหารแห่งนิกายโปรสแตนด์ประจำเมืองเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคมีความสวยงามโอ่อ่าเป็นอย่างมาก เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1170 อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย เมืองมองเทรอซ์ ในอดีตเป็นเส้นทางที่โรมันใช้สัญจรผ่านจากกรุงโรมไปกรุง ลอนดอน ปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากล้อมรอบไปด้วย เทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้รับฉายาว่า ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิส ถ่ายรูป ปราสาทชิลยอง เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของเคานต์ 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นั่งรถไฟสู่เซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศ ยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันชื้อเพลิงมีเพียงรถม้าและรถไฟฟ้าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ หมู่บ้านเซอร์แมท เต็มไปด้วยร้านค้า ของฝากที่ระลึกร้านอาหารชื่อดัง ถนนช้อปปิ้ง โบสถ์ประจำเมือง และจุดถ่ายรูป เขาแมทเทอร์ฮอร์น
หมู่บ้านเซอร์แมท เป็นเมืองเล็ก ๆ น่ารักมีขนาดไม่ใหญ่นัก สามารถเดินเที่ยว และเดินถ่ายรูปชิล ๆ ได้แบบไม่เหนื่อย แมทเทอร์ฮอร์น คือยอดเขาที่โดดเด่นที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นภูเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ ท่านสามารถนั่งกระเช้าสู่เขาแมทเทอร์ฮอร์นได้ (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเกน เมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงาม อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์อันสวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตามถนน HIGH STREET แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ PATEK PHILIPPE,ORIS,TISSOT,TAG HEUER เป็นต้น ช็อคโกแลต,มีดพับ VICTIORINOX ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก,เครื่องหนังแบรนด์เนม,นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์
ค่ำ แนะนำอาหารขึ้นชื่อของสวิตเชอร์แลนด์ เมนู 'ฟองดู' (ค่าอาหารไม่รวมในรายการทัวร์)                                                  
พักที่ The Hey Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 4 : กรินเดลวาลด์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า- นั่งรถไฟสู่สถานีจุงเฟรายอค – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ – อุโมงค์น้ำแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา – ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์ - เลาเทอร์บรุนเนิน - น้ำตกสเตาบ์บัค - ทะเลสาบเบรียนซ์ – ลูเซิร์น - ย่านเมืองเก่า
เช้า บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์ขึ้นกระเช้า นั่งรถไฟชมวิวเทือกเขาแอลป์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอค เป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปสูงถึง 11,332 ฟุต และเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่แนะนำคือการเขียน โปสการ์ด ส่งทูตไปรษณีย์ที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ ที่จัดแสดงอยู่ในอุโมงค์และยังมี อุโมงค์น้ำแข็ง ที่มีการแกะสลักน้ำแข็งตามจุดต่างๆให้ชมอีกด้วย 
จุดชมวิว ยอดเขาจุงเฟรายอค Top of Europe ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะขาวโพลนพร้อมชมทัศนียภาพของ ธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ยอดเขาจุงเฟรา
เดินทางสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน อยู่ในเมืองเมืองอินเทอร์ลาเคิน รัฐแบร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงชัน แถมยังมีน้ำตก น้ำตกสเตาบ์บัค ไหลลงมาจากหน้าผา ยิ่งทำให้ทัศนียภาพของหมู่บ้านแห่งนี้สวยอลังการมากขึ้นไปอีก เป็นเรื่องที่น่าอิจฉาชาวเมืองที่นี่จริง ๆ เพราะเหมือนได้ชมวิวน้ำตกตลอด 24 ชั่วโมง ทะเลสาบเบรียนซ์ ทะเลสาบสีฟ้าอมเขียวที่มีหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ริมฝั่ง พวกเราสามารถไปเดินเล่น หรือขี่จักรยานตามเส้นทางริมทะเลสาบได้เลย บอกเลยว่าบรรยากาศดีสุด เดินเพลินเลยทีเดียว
นำท่าน เดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ช้อปปิ้ง ย่านเมืองเก่า นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ แนะนำร้านอาหาร ณ ลูเซิร์น
พักที่ Ibis bud get Luzern หรือเทียบเท่า

DAY 5 : สะพานไม้ชาเปล - BUCHERER SHOP - ร้านของฝาก Casagrande – กำแพงเมือง – สิงโตแห่งลูเซิร์น – สถานีรถไฟ – ซูริค - จัตุรัสเมือง – ทะเลสาบซูริค – ถนนช้อปปิ้งบานโฮฟสตราเซอร์
เช้า บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้ำ “รอยส์” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี BUCHERER SHOP ร้านขายนาฬิกาที่ดังที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์นาฬิกา เช่น Rolex, SWATCH, TISSOT, PIAGET, TAGHeuer, TUDOR, LONGINES, RADO, ROGER DUBUIS, IWC และข้างนอกห้างสามารถเดินช็อปกัน บริเวณรอบๆ เป็นร้านนาฬิกา และขายขนม(ของฝาก) และที่ระลึกร้านดังอย่าง ร้านของฝาก Casagrande ห้ามพลาดที่จะช้อปปิ้งร้านนี้เพราะของที่ระลึกจากสวิสมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหว่า มีดทหารสวิส (แกะสลักฟรีเมื่อซื้อ) นาฬิกา เสื้อผ้า ช็อคโกแลต และอื่นๆอีกมาก กำแพงเมืองเก่า อยู่บนเนินเขายาว 850 เมตร  สร้างในปี 1386 ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี  
เที่ยง แนะนำร้านอาหาร ณ ลูเซิร์น
สิงโตแห่งลูเซิร์น เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงเหล่าทหารในความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ภักดีที่เสียชีวิตในหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น สถานีรถไฟลูเซิร์น เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1856 ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเช็คอินเมื่อมาเยือนลูเซิร์น...    
นำท่านเดินทางสู่ ซูริค แวะเช็คอิน จัตุรัสเมือง ทะเลสาบซูริค เป็นจุดสำคัญของการขนส่งสาธารณะถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1881 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานซูริค ถนนช้อปปิ้งบานโฮฟสตราเซอร์ ถนนการค้าทีได้ชื่อว่าแพงและหรูหราที่สุดในโลก เพราะว่าทั้งสองฝั่งถนนเป็นร้าน Brandname ระดับโลกดังๆ ตั้งอยู่มากมาย อาทิเช่นร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า นาฬิกายี่ห้อดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่ห้ออื่นๆอีกมากมาย ถนนเส้นนี้มีร้านขายนาฬิกาเป็นจำนวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชั้นนำของโลก ที่สมกับคำเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาที่สวิตเซอร์แลนด์”
ค่ำ แนะนำร้านอาหาร ย่านที่พัก
พักที่ Holiday Inn Express Zurich Airport หรือเทียบเท่า

DAY 6 : ท่าอากาศยานซูริค - ท่าอากาศยานอาบูดาบี    
เช้า บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
11.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอาบูดาบีโดยเที่ยวบินที่ EY 074
18.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)
22.35 น. เดินทางสู่   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EY 402

DAY 7 : ท่าอากาศยานอาบูดาบี – ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
08.05 น. เดินทางถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 07 ต.ค 2565 เสาร์ - ศุกร์ 76,777
02 – 08 ธ.ค 2565 ศุกร์ - พฤหัส 79,777
24 – 30 ธ.ค 2565 เสาร์ - ศุกร์ 82,777

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เบิร์น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน