ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ ปีนัง เกนติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ by Air Asia 4 วัน 3 คืน
MFD01 : Malaysia Singapore BY FD

4 วัน 3 คืน

เที่ยวสุดคุ้มครั้งเดียว 2 ประเทศ มาเลเซีย ชมเมืองมรดกโลก ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ เมืองมะละกา เกนติ้งไฮแลนด์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง สวนสนุก สิงคโปร์ เมอร์ไลออนส์ น้ำพุงแห่งโชคลาภ อุโมงค์ต้นไม้ Garden by the bay Marina bay sands วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งบูกิจ The Jewel Changi #เที่ยวเอเชีย

Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง-เมืองปีนัง-จอร์จทาวน์-วัดเก็กลกสี่ -Street Art Penang- เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง 
Day 2 : เก็นติ้งไฮแลนด์-เมืองกัวลาลัมเปอร์-ตึกแฝดปิโตรนัส- จัตุรัสเมอร์เดก้า- พระราชวังอิสตานาเนการา-โรงงานช็อคโกแลต-เมืองมะละกา-จัตุรัสดัตซ์สแควร์ โบสถ์แดง-โบสถ์เซนต์พอล-เมืองโยโฮบารู 
Day 3 : เมืองโยโฮบารู- เดินทางเข้าชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์-Merlion-น้ำพุแห่งโคลาภ-Fort canning park-Garden by the bay-Marina Bay  
Day 4 : วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งย่านบูกิจ-The Jewel Changi-ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี-THE JEWEL CHANGI–  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ           

****อ่านรายละเอียด****

Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง-เมืองปีนัง-จอร์จทาวน์-วัดเก็กลกสี่ -Street Art Penang- เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง
03:30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
06:30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD323
นำท่าน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธี  (เวลาท้องถิ่นที่มาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.)
09:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่มาเลเซียเท่ากับประเทศไทย) นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปีนัง (Penang) หรือ ปูเลาปีนัง (Pulau Pinang) ในภาษามาลายู อดีตเคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของไทย ปัจจุบันปีนังเป็นหนึ่งใน 13 รัฐของมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยมีประชากรวมส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ชาวมลายู และชาวอินเดียตามลำดับ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ ฮินดู อิสลาม ต่างอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยทุกท่านสามารถเห็นวัดจีนอยู่ติดกับวัดแขก คนจีนต่อคิวในร้านอาหารอินเดีย พาทุกท่านเที่ยวชม จอร์จทาวน์ (George Town) เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ และมีอาคารโบราณกว่า 12,000 หลัง ทั้ง ร้านขายของ, ชุมชมท่าเรือ, วัดจีน, มัสยิด รวมไปถึงอดีตสำนักงานข้าหลวงอังกฤษ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 2008 เต็มไปด้วยศิลปะยุคโคโลเนียล ถือเป็น Street Arts ที่สวยงามมากแห่งนึงจากนั้นำท่านเดินทางสู่ วัดเก็กลกสี่  (Kek Lok Si) หรือเจดีย์หมื่นพระ รู้จักกันในอีกชื่อหนี่งคือ Temple of Supreme Bliss เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในวัดดังของปีนัง มีสิ่งที่ น่าสนใจ เช่น หอสวดมนต์ เจดีย์ หอระฆัง สิ่งที่โดดเด่นที่สุด (เจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามัคคีระหว่างนิกายมหายานและหินยาน ลักษณะของเจดีย์เกิดจากการผสมผสานฐานเจดีย์แบบจีน ตัวเจดีย์ตามแบบไทย และยอดเจดีย์แบบพม่าเข้าด้วยกัน เดินชม Street Art Penang งานศิลปะข้างถนนในลักษณะ interactive (งานศิลปะแบบ interactive painting คือภาพวาดที่ดึงเอาสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในงาน) นอกจากภาพวาดบนกำแพงแล้ว ก็ยังมีผลงานศิลปะน่าชมอีกอย่างหนึ่งคือภาพเหล็กดัดเป็นรูปคนในท่าทางต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของเมืองจอร์จทาวน์เชิงตลกสนุกสนาน แต่ละภาพจะมีคำบรรยายบอกเล่าเป็นภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่ายๆ และส่วนมากจะเป็นภาพล้อเลียนให้เราได้เห็นถึงอดีตของเมืองจอร์จทาวน์
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง  
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ (Genting Highlands) โดยพาทุกท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Genting Skyway) สามารถนั่งได้ 8-10 ท่าน ขึ้นไปบนยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทางของกระเช้า 3.4 กิโลเมตร ซึ่งระหว่างทางจะผ่านผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามเป็นอย่างมาก เป็นเมืองในหมอกบนยอดเขาสูง อากาศเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 18-22 องศา เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมในวันหยุดของชาวมาเลเซีย ลักษณะเป็นรีสอร์ตแบบครบวงจรบนยอดเขาสูงที่มีขนาดใหญ่ ที่พัฒนาพื้นที่โดยรอบจนครบวงจร เป็นโรงแรม คาสิโน ช้อปปิ้งมอลล์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง (Genting Skywalk Theme Park) (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก) ที่น่าตื่นตาตื่นใจและเครื่องเล่นหลากหลายประเภท สวนสนุกทั้งในร่มและกลางแจ้ง ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นมากมาที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย อาทิ เช่น สำหรับเด็กเล็ก ม้าหมุน หรือ รถลางที่แล่นช้าๆ  ผู้ใหญ่สามารถเพลิดเพลินกับรถไฟเหาะที่น่าตื่นเต้น และยังมี Casino Genting ในบริเวณ Indoor Theme Park สำหรับผู้ใหญ่ ถ้าต้องการจะเข้าไปด้านในต้องไม่มีสัมภาระเข้าไปด้วย และบริเวณ Genting highland มีร้านอาหารมากมาย ทั้งร้านอาหารประเภท Fast food  ร้านอาหารประเภท Buffet ร้านอาหารประเภท Cafe ขายอาหารสไตล์ท้องถิ่นมาเลเซีย ติ่มซำ ก๋วยเตี๋ยว ขนมเค้ก ขนมปังทาแยมหรือ สังขยา ตามแบบฉบับของมาเลเซีย สิงคโปร์
เย็น รับประทานอาหารเย็น 
ที่พัก : First world hotel จากโรงแรม First world ไป Indoor Theme Park (สวนสนุกในอาคาร) & First world Plaza ทุกท่านสามารถเดินไปตามทาง Lobby ของโรงแรม First world แล้วขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น 2 เดินข้ามไปฝั่ง Indoor Theme Park ข้อดีของการพักที่โรงแรม First world คือสามารถเดินเล่นได้ทั้งวันทั้งคืน เด็กเล็กก็มีสวนสนุกให้เล่น ผู้ใหญ่ก็มีพลาซ่าให้ช้อปปิ้ง เดินดูของ หรืออยากจะเสี่ยงดวงในคาสิโนก็ได้อีกด้วย
**ห้องพักบนเก็นติ้ง ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน กรณีท่านที่ 3 ต้องชำระค่าพักเดี่ยว เพิ่ม 1,000 บาท** (เฉพาะโรงแรมบนเก็นติ้งเท่านั้น)**

Day 2 : เก็นติ้งไฮแลนด์-เมืองกัวลาลัมเปอร์-ตึกแฝดปิโตรนัส- จัตุรัสเมอร์เดก้า- พระราชวังอิสตานาเนการา-โรงงานช็อคโกแลต-เมืองมะละกา-จัตุรัสดัตซ์สแควร์ โบสถ์แดง-โบสถ์เซนต์พอล-เมืองโยโฮบารู
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
พาทุกท่านเดินทางลงจาก เก็นติ้งไฮแลนด์ (Genting Highlands) โดยพาทุกท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Genting Skyway)  เพื่อเดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วย ภายในมาเลเซียเอง เป็นแหล่งธุรกิจและการลงทุนเพื่อการค้าของมาเลเซีย และยังศูนย์กลางทางการเมืองและเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยแผนการดำเนินการที่มุ่งหวังให้กัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2020 กัวลาลัมเปอร์จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปีต่อปีหรืออาจเติบโตเกือบจะวันต่อวัน ซึ่งในปัจจุบันภายในเมืองมีตึกสูงสร้างขึ้นจำนวนมากจนกลายเป็นป่าคอนกรีตในเวลาชั่วพริบตา พาทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์คของเมืองกัวลาลัมเปอร์ เริ่มต้นที่ ตึกแฝดปิโตรนัส (Petronas Twin Towers) ถือเป็นแลนด์มาร์คที่มีภาพจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับตึกแห่งนี้ ตึกแฝดปิโตรนาสเป็น head quarter ของบริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย โดยชื่อคำว่า Petronas มาจากคำว่า Petro และ Nasional นั่นเอง ซึ่งตึกนึ้มีความสูงทั้งหมด  452 เมตร หรือ 88 ชั้น จตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) หรือ Dataran Merdeka หนึ่งในแลนด์มาร์กของกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ระลึกถึงการประกาศอิสรภาพของมาเลเซีย จัตุรัสเมอร์เดก้าแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชคืนจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และธงชาติของมาเลเซียก็ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาที่มีความสูงถึง 95 เมตร ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในโลก ถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังอิสตานาเนการา (Istana Negara Palace) เป็นพระราชวังแห่งชาติมาเลเซียที่ประทับของกษัตริย์ Yang di Pertuan Agong  แม้จะไม่เปิดให้เข้าชมภายใน แต่ด้านหน้าของพระราชวังที่มีทัศนียภาพสวยงามบริเวณเนินเขา Bukit Petaling และมองเห็นแม่น้ำ Klang นับเป็นจุดถ่ายภาพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย และยังมีทหารรักษาการณ์บริเวณด้านหน้าพระราชวังอิสตานา เนการาจะแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศ ประจำอยู่ที่ประตูแต่ละด้าน คล้ายกับทหารรักษาการณ์ที่พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ของประเทศอังกฤษ แวะให้ท่านซื้อของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลต ซึ่งช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสินค้าของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่ใครมาต่างต้องเลือกซื้อไปเป็นของฝาก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง  
จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ มะละกา (Malacca) เป็นเมืองเอกของรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ในอดีตที่นี่เป็นเมืองท่าสำคัญที่เติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายระหว่างชาติตะวันตกและตะวันออก ต่อมามะละกาได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกทั้งโปรตุเกส, เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ อาคารในมะละกาจึงมีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปกรรมท้องถิ่นกับเจ้าอาณานิคมนั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบันได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เริ่มต้นกันที่ จัตุรัสดัตช์สแควร์ โบสถ์แดง  (Dutch Square) เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตถึงปัจจุบันของมะละกา จัตุรัสดัตช์แสควร์จัดว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญใจกลางเมืองมะละกาที่พลาดไม่ได้ ด้วยความสวยงามของอาคารบ้านเรือนสีแดงอิฐ ซึ่งเข้ากันได้ดีกับสถาปัตยกรรมแบบชาวดัตช์ที่เคยเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ ทำให้จัตุรัสใจกลางเมืองแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองมะละกาที่ควรค่าแก่การแวะมาเที่ยวที่สุดในประเทศมาเลเซีย โบสถ์เซนต์พอล (St. Paul’s Church) จุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเมืองมะละกา เป็นโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 500 ปี ตั้งแต่สมัยนักบุญฟรานซิส เซเวียร์ (Saint Francis Xavier) เดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ (นิกายโรมัน – คาทอลิค) ต่อมาเมืองมะละกาถูกยึดอำนาจโดยนักบุญชาวดัชต์ (นิกายโปรเตสแตนท์) ทำให้โบสถ์เซนต์พอลแห่งนี้ไม่ได้ใช้ประกอบศาสนพิธีและถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ฝังศพบุคคลสำคัญแทน ถึงแม้ว่าโบสถ์เซนต์พอลจะมีจุดจบที่น่าเศร้า แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งความเข้มขลังและสวยงามได้อย่างดีเยี่ยม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโยโฮบารู (Johor Bahru) เป็นเมืองสุดท้ายที่เราจะเดินทางไป ก่อนข้ามไปสู่ประเทศสิงคโปร์
เย็น  รับประทานอาหารเย็น  
ที่พัก : Hotel in Johor Bahru
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 3 : เมืองโยโฮบารู- เดินทางเข้าชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์-Merlion-น้ำพุแห่งโคลาภ-Fort canning park-Garden by the bay-Marina Bay
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
พาทุกท่านเดินทางสู่ด่านมาเลเซีย-สิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นที่สิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.) โดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศ พาทุกท่านเที่ยวแลนด์มาร์คของประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกที่ Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน้ำ รูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี้คือสิงคโปร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแวะมาถ่าย โพสต์ท่าทางต่างๆ ถือเป็นสถานที่ที่ใครๆก็ต้องมาเก็บภาพ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  ซันเทค ซิตี้ (Suntec City)  ให้ท่านได้ถ่ายภาพ น้ำพุแห่งโชคลาภ (Fountain of Wealth) ที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย จนเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นจากทองแดงขนาดใหญ่ เป็นรูปวงแหวนโดยมีเสาขนาดใหญ่ทั้ง 4 ข้าง เป็นรูปสัญลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู  แล้วมีน้ำพุ่งขึ้นอยู่ตรงกลางของวงแหวน และภายในอาคารยังเป็นศูนย์กลางของห้างสรรพสินค้า นำท่านถ่ายรูป อุโมงค์ต้นไม้ สุดฮิป Tree Tunnel ใน Fort Canning Park หนึ่งในจุดถ่ายรูปที่ฮิต ที่นักท่องเที่ยววัยรุ่น เดินทางมาถ่ายรูปกันตลอดทั้งวัน แวะเวียนไปถ่ายรูปเท่ห์ บริเวณบันไดทางขึ้นอุโมงค์ ซึ่งจะได้ถาพกับปากปล่องอุโมงค์ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ เรามีโอกาสไปเยือนประเทศสิงคโปร์ทั้งที ไม่  พลาดที่จะไปเช็คอินที่แลนด์มาร์คแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง  
เดินทางชมความสวยงามของ Garden by the bay  เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ในย่าน Marina Bay สวนแห่งนี้มีความโดดเด่นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม พันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งพืชทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 2,000 เมตรจากน้ำทะเล มีการทำโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มต้นไม้ยักษ์อีกด้วย พื้นที่ในสวน Gardens by the Bay จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ Bay South Garden, Bay East Garden และ Bay Central Garden ส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดจะเป็น Bay South Garden ค่าเข้าชม Gardens by the Bay มีส่วนที่เข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้องเสียค่าเข้าชม  โดยส่วนที่เสียค่าเข้าชมจะเป็นโดม 2 โดม (ไม่รวมในค่าทัวร์)(conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ (Cloud Forest) จากนั้นนำท่านสู่ มารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand  คือ อาคารที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณอ่าวมารีน่า โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย มารีน่าเบย์แซนด์ และแซนด์สกายพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่าเบย์ ประเทศสิงคโปร์ (การขึ้นชมมีค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)
เย็น รับประทานอาหารเย็น 
ที่พัก : V hotel หรือระดับใกล้เคียง
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 Day 4 : วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งย่านบูกิจ-The Jewel Changi-ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี-THE JEWEL CHANGI–  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นำท่าน เดินทางเพื่อเยี่ยมชมและสักการะที่ วัดเจ้าแม่กวนอิมกวนอิมตงฮุดโช (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) เป็นวัดทางพุทธศาสนาในย่านบูกิสที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากทั้งสำหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยว โดยจะมีผู้คนแวะเวียนมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน เพราะมีความเชื่อว่าใครที่มาขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมในวัดแห่งนี้แล้วจะได้สมความปรารถนา ถูกสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2427 บนพื้นที่ 500 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการสักการบูชาเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความเมตตา และต่อมาในช่วงราวปี พ.ศ. 2526 ได้มีการปรับปรุงพร้อมกับขยายพื้นที่ของบริเวณวัดให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น โดยมีการเพิ่มเติมในส่วนของการนำสถาปัตยกรรมแบบจีน รวมทั้งคำจารึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาจัดแสดงให้ผู้ที่แวะเวียนมาวัดแห่งนี้ได้ชมกัน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัยที่ ย่านบูกิส (Bugis) จะเป็นย่านการค้าที่เกิดขึ้นทีหลังจากการขยายของเมืองและสถานีรถไฟใต้ดินบูกิส ทำให้บริเวณรอบสถานีจะมีแต่ห้างใหญ่ๆที่ทันสมัย
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้ นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง
14:40 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD356
16:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
29 มิ.ย – 02 ก.ค 2565 พุธ - เสาร์ 19,888 FULL
08 – 11 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 19,888 FULL
15 – 18 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 19,888 FULL
22 – 25 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 19,888 FULL
29 ก.ค – 01 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 19,888 FULL
05 – 08 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 19,888 FULL
17 – 20 ส.ค 2565 พุธ - เสาร์ 19,888 FULL
24 – 27 ส.ค 2565 พุธ - เสาร์ 19,888 FULL
31 ส.ค – 03 ก.ย 2565 พุธ - เสาร์ 19,888 FULL

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ ปีนัง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเลเซีย ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน