ทัวร์ จอร์เจีย

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย คาซเบกิ ทบิลิซี่ โกรี by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
WTK2008T : แกรนด์จอร์เจีย BY TK

8 วัน 5 คืน

บาทูมิ * คูไทซี่* คาซเบกิ * โบสถ์ตรินิตี้ * ชมวิวเขาคาซเบกิ * วิวธรรมชาติคอเคซัส * มัคเคต้า ทบิลิซี่*โชว์พื้นเมือง * เมืองเก่า * ล่องเรือทะเลดำ * ถ้ำโบราณ โพรมีธีอุส #เที่ยวยุโรป

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    
Day 2 : มัคคีต้า – โบสถ์เก่า จาวารี – โบสถ์เก่า สโคเวติ – ป้อมอานานูริ – คาซเบกิ    
Day 3 : เทือกเขาคอเคซัส – เขาคาซเบกิ – อนุเสาวรีย์มิตรภาพ – โบถส์ ตรินิตี้ – ทบิลิซี่
Day 4 : อัพลิสต์ซิเคห์ – โกรี – พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน – ทบิลิซี่ – ป้อมนาริคาร่า – เมืองเก่า
Day 5 :  ทบิลิซี่ – บอโจมิ – คูไทซึ – โบสถ์เก่า เกลาติ
Day 6 : คูไทซึ – ถ้ำโพรมีธีอุส – บาทูมิ – อาลิ นีโน่ – ภัตตาคาร 360 Sky Restaurant
Day 7 :
บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมเมืองบาทูมิ
Day 8 : อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร

****อ่านรายละเอียด****

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.00 
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
23.00  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK069

Day 2 : มัคคีต้า – โบสถ์เก่า จาวารี – โบสถ์เก่า สโคเวติ – ป้อมอานานูริ – คาซเบกิ   05.10   เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
06.30   ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK378
09.45   เดินทางถึงสนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระนำท่านเดินทางถึงทบิลิซี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) เมืองทางด้านเหนือของทบิลิซี่ นำท่านชมวิหารจวารี( Jvari Monastery) วิหารรูปแบบศิลปะจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ที่สร้างราวๆศตวรรษที่ 6 มีความโดดเด่นตรงที่ตั้งอยู่บนเขาที่มีแม่น้ำ แม่น้ำมิควาวารีและแม่น้ำอรักวี จากนั้น นำท่านแวะชมวิหารสเวติสโคเวรี(Svetitskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมัคสเคต้าลักษณะโบสถ์วิหารศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านผ่านเส้นทางสำคัญซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในด้านการทหาร เรียกว่า “Georgian Military Highway” สร้างโดยสหภาพโซเวียต ซึ่งเคยถูกควบคุมภายใต้การทหารของโซเวียต เส้นทางแห่งนี้จำนำท่านสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus) มีความยาวราวๆ 1,100 km ระหว่างทางขับรถผ่านวิวป้อม อานานูริ (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่ โดยมีกำแพงล้อมรอบและตั้งตระหง่านโดดเด่น ระหว่างทางจะได้ชมความงามของอ่างเก็บน้ำ ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) ได้เวลาอันสมควรนำท่านถึงเมืองกูดาอูริ
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่   HOTEL MARCO POLO **** หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 : เทือกเขาคอเคซัส – เขาคาซเบกิ – อนุเสาวรีย์มิตรภาพ – โบถส์ ตรินิตี้ – ทบิลิซี่
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่   “สเตแพนมินด้า” (Stepanminda) เมืองบนหุบเขา เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเป็นรถจิ๊ปโฟรวิวล์ นำท่านเดินทางขึ้นสู่ โบสถ์ตรีนีตี้ (St. Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่บนเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร เป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนส์ที่มีความเชื่อในหลักตรีเอกภาพ สถาปัตยกรรมนี้สร้างราวๆ ศตวรรษที่ 14 ในอดีตเป็นโบสถ์แห่งเดียวในจังหวัดคาวี ณ ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่โดดเด่นมากในด้านสถาปัตยกรรมมีความเป็นเอกลักษณ์สร้างบนเขาสูงชันทำให้โบสถ์นี้เป็นโบสถ์สำคัญของประเทศจอร์เจีย จากนั้นให้ท่านชมวิวของเทือกเขาคาซเบกิ ที่สวยงาม *** การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขานั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนื่องจากในบางช่วงเส้นทางมีหิมะตกหนักอาจทำให้ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก***  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุเสวรีย์มิตรภาพ (memorial of frindship) เป็นจุดแวะพักถ่ายรูปที่สวยงามแห่งหนึ่งของจอร์เจีย ท่านจะเห็นวิวเขาที่สวยงาม กับสถาปัตยกรรมหินและคอนกรีต ตกแต่งด้วยภาพวาดอันงดงาม เล่าถึงเรื่องราวต่างๆของจอร์เจียและรัสเซีย
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านชม วิหารศักดิ์สิทธ์แห่งทบิลิซี่ (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) วิหารหลักแบบจอร์เจียน ออธอร์ดอกซ์ ในเมืองทบิลิซี่ สร้างประมาณปี 1995 – 2004 เป็นหนึ่งในสามมหาวิหารแบบ ออธอร์ดอกซ์ที่สูงสุดที่ในโลก มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและมีรูปแบบของไบเซนไทน์บางส่วน จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปสะพานแห่งสันติ เมืองทบิลิซี่ (Peace Bridge) สะพานทรงโค้งทำจากเหล็กและกระจกตกแต่งด้วยไฟหลากสีทอดยาวผ่านแม่น้ำ คูร่าสายหลัก เชื่อมระหว่างเมืองเก่าและใจกลางเมืองทบิลิซี่
ค่ำ         บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่   IBIS STADIUM TBILISI / TRIBICA TBILISI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 : อัพลิสต์ซิเคห์ – โกรี – พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน – ทบิลิซี่ – ป้อมนาริคาร่า – เมืองเก่า
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่   “เมืองอัพลิสต์ซิเคห์” (Uplistsikhe) เมืองแห่งนี้ดัดแปลงจากถ้ำมาเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสถานที่โบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย นำท่านชมหมู่บ้านถ้ำ โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ส่วนกลางนั้นมีพื้นที่กว้างและใหญ่ที่สุด มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้างจากการตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ภายในถูกสร้างให้เชื่อมโยงกันผ่านช่องอุโมงค์และทางเดินแคบๆ และ บางจุดมีการทำขั้นบันได ไปยังจุดต่างๆภายในถ้ำ จากการสำรวจโดยนักโบราณคดีได้พบเครื่องใช้มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินโบราณ ยังมี ของใช้ทำจากเซรามิคและแกะสลักลวดลายที่สวยงามอีกด้วย ข้าวของต่างๆเหล่านี้ได้ถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโกรี” (Gori) นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน” (Joseph Stalins Museum) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกเล่าเรื่องราวของ สตาร์ลิน อดีตผู้นำคอมมิวนิสโซเวียตที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการแสดงอัตชีวประวัติตั้งแต่เกิดจนตายจากนั้นเดินทางสู่ ทบิลิซี่ หัวใจสำคัญของจอร์เจีย
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่าชม เมืองทบิลิซี่ (Tbilisi) ชมความงามและประวัติศาสตร์เก่าของจอร์เจียผ่านสถาปัตยกรรมคู่เมืองอันงดงามแห่งนี้ โบสถ์แห่งนี้มีความสูงตระหง่าน งดงามนำท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซึ่งมีกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมโบราณแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญของ นำท่านขึ้นกระเช้าชม ป้อมนาริคาร่า (Narikara fortress) ป้อมประจำเมืองทบิลิซี่ ป้อมที่มีอดีตเก่าแก่ยาวนาน ท่านจะเห็นวิวอันงดงามของเมืองทบิลิซี่จากวิวป้อมนาริคาร่า
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ พร้อมรับชมโชว์พื้นเมือง
พักที่   IBIS STADIUM TBILISI / TRIBICA TBILISI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 5 :  ทบิลิซี่ – บอโจมิ – คูไทซึ – โบสถ์เก่า เกลาติ
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมือง   บอร์โจมิ (Borjomi) เมืองแห่งธรรมชาติ อันสวยงามของจอร์เจีย เมืองที่มีสายน้ำแร่อันบริสุทธิ์ ส่งออกน้ำแร่ไปขายหลายประเทศทั่วโลก ชมสวนบอร์โจมิและเมืองเล็กๆแสนสวยเมืองนี้ ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมต่างๆของเมือง และ ชิมน้ำแร่ธรรมชาติแห่งเมืองบอร์โจมิ
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเดินชมเมืองคูไทซี เมืองแห่งความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ โอบล้อมด้วยหุบเขาป่าสนผลัดใบ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับเมือง นำท่านเดินทางสู่โบสถ์เกลาตี (Gelati Church) Unesco world Heritage โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขาในเมืองคูไทซี โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของ เดวิด ที่4 ผู้ปกครองจอร์เจียราว ศตวรรษที่ 10 – 11 เป็นแห่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจอร์เจีย ศูนย์กลางของปรัชญา โบสถ์แห่งนี้มีผู้เดินทางมาศึกษามากมาย ทั้งด้านวิทยาศาตร์และปรัชญา แม้แต่ชนชั้นสูงก็ส่งบุตรหลานมาเรียนเช่นกัน ภายในโบสถ์มีภาพเขียนอันสวยงามมากมายอีกด้วย
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่   Hotel Best western Plus Kutaisi หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 6 : คูไทซึ – ถ้ำโพรมีธีอุส – บาทูมิ – อาลิ นีโน่ – ภัตตาคาร 360 Sky Restaurant
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านเข้าชม ถ้ำ โพรมีธีอุส(Prometheus Cave) ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ถ้ำแห่งนี้ค้นพบครั้งแรก เมื่อราว คริสตศักราช 1984 และในปี 2012 ได้มีการปรับปรุงด้านในให้เหมาะแก่การท่องเที่ยว ซึ่งมีการประดับไฟงดงามตระการตา ส่วนชื่อของถ้ำโพรมีธีอุส เป็นหนึ่งในชื่อของเทพในปรนัมกรีก เป็นเทพผู้นำไฟมาให้มนุษย์ใช้ ทำให้มนุษย์เกิดการพัฒนา จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เมือง บาทูมิ
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านแวะถ่ายรูปกับไฮไลท์สำคัญของบาทูมิ Batumi Boulevard หรือ Seaside Park เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องแวะไปเก็บภาพความสวยงามของอนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีจุดแวะถ่ายรูปสวยๆให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก แวะถ่ายรูปกับจตุรัส เพียซซ่า จตุรัสสำคัญของบาทูมิเป็นจตุรัสใจกลางเมืองที่เหมาะแก่การเดินเล่นชมเมือง ช่วงบ่ายๆนำท่านถ่ายรูป สถาปัตยกรรมแห่งรัก คนคู่ Ali และ Nino เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่สื่อถึงความรักเป็นเรื่องเล่าของตำนานเทพนิยาย ระหว่าง อาลีและนีโน่ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 อาลีหนุ่มมุสลิมชาวอาเซอร์ไบจานตกหลุมรักกับเจ้าหญิงแห่งจอร์เจียน แต่เรื่องราวอันแสนเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่ออาลีถูกสังหารทำให้เรื่องรักครั้งนี้กลายเป็นเรื่องเล่าให้ผู้คนกล่าวถึง
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 360 Sky Bar (หากร้านอาหารเต็มบริษัทขอเปลี่ยนภัตตาคารที่สามารถรองรับได้)
พักที่   Best Western Plus Premier Batumi ***** หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 7 : บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมเมืองบาทูมิ
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทบิลิซี่ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของทะเลดำ (Black Sea) ถูกเรียกว่าปลายเท้าของคอเคซัส เนื่องจากตั้งอยู่ด้านสุดของแนวเขาคอเคซัส มีชื่อเล่นว่า ลาสเวกัสแห่งทะเลดำ เมืองบาทูมิเป็นเมืองท่าสำคัญที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือและอุตสาหกรรมขนส่งในอดีตบาทูมิเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรีกโบราณเรียกว่า บาทูส และถูกยึดครองโดยอาณาจักรโรมันและถูกใช้งานต่อมาเรื่อยๆจนปัจจุบัน นำท่านล่องเรือชมเมืองบาทูมิ และ ชมความงามของทะเลดำ ท่านจะได้ชมความงามของเมืองและเห็นถึงความสวยงามของทะเลดำ ทะเลดำเกิดจากดินชายฝั่งบริเวณนี้มีแร่ธาตุจากพืชพื้นเมืองจนทำให้ทรายและดินกลายเป็นสีดำ ดูแปลกตา
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน มื้อพิเศษ ซีฟู้ด Mix Grilled
บ่าย   อิสระท่านชอปปิ้ง ตามอัธยาศัย ณ Batumi Plaza เป็นห้างพื้นเมืองที่ชอปปิ้ง ของเมืองบาทูมิ ให้ท่านอิสระชอปปิ้งของพื้นเมือง เสื้อผ้าแบรนด์ราคาพิเศษ อาหารพื้นเมือง ไวน์ เหล้าพื้นเมือง ให้ท่านมีเวลาเดินเล่น ถนนคนเดินพื้นเมือง และซื้อของฝากงานแฮนเมท ก่อนเดินทางกลับ
17.00   นำท่านเดินทางสู่สนามบินบาทูมิ
20.00   นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงอิสตันบูลด้วยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK393
21.30   เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี

Day 8 : อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
01.45 น.
   เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK068
15.25 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 15 ก.ย 2565 พฤหัส - พฤหัส 53,900
22 – 29 ก.ย 2565 พฤหัส - พฤหัส 53,900
07 – 14 ต.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 53,900
20 – 27 ต.ค 2565 พฤหัส - พฤหัส 53,900

ทัวร์จอร์เจีย คาซเบกิ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน