ทัวร์ ไอซ์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไอซ์แลนด์ เรคยาวิค สกาฟตาเฟล สไตคิซอมอร์ by FINNAir 10 วัน 7 คืน
UIEU-006 : UNIQUE SUMMER ICELAND BY AY

10 วัน 7 คืน

อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่นที่ บลูลาทูน เที่ยวชมชายหาดสีดำ เมืองเรคยาวิค-อุทยานแห่งชาติริงเวลลีร์ น้ำพุร้อนกีย์เซอร์-น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ ชายหาดสีดำ-แหลมดีร์โฮเลย์ น้ำตกสโคการ์ฟอสล์-โจกุลซาลอน น้ำตกเดตตี้ฟอสส์-ทะเลสาบมายด์วัทท์-น้ำตกโกดาฟอสสํ ภูเขาคีร์กจูเฟล-เมืองสไตคิซอมอร์ เมืองเรคยาวิค-เพอร์ลัน โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา ถนนคนเดิน Laugavegur-บลูลากูน #เที่ยวยุโรป

Day 1 : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Day 2 : เมืองเฮลซิงกิ-เมืองเรคยาวิค-อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-น้ำตกกูลฟอสส์-น้ำพุร้อนกีย์เซอร์-น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์
Day 3 : ชายหาดสีดำ-แหลมดีร์โฮเลย์-น้ำตกสโคการ์ฟอสล์-เมืองสกาฟตาเฟล
Day 4 : อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ธารน้ำแข็ง FJALLSARLON-โจกุลซาลอน-เมืองเอกิลสตาดีร์  
Day 5 : น้ำตกเดตตี้ฟอสส์-ทะเลสาบมายด์วัทท์-น้ำตกโกดาฟอสส์-เมืองอาคูเรย์รี่
Day 6 : ภูเขาคีร์กจูเฟล-แหลมสเนลเฟลเนส-เมืองสไตคิซอมอร์
Day 7 : น้ำตกเฮินฟอซซ่า-เมืองเรคยาวิค-เพอร์ลัน
Day 8 : โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา-ถนนคนเดิน-บลูลากูน
Day 9 : สนามบินเมืองเรคยาวิค-สนามบินเมืองเฮลซิงกิ
Day 10 : สนามบินเมืองเฮลซิงกิ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
18.30 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาเตอร์สายการบินฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
21.30 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY0144 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

Day 2 : เมืองเฮลซิงกิ-เมืองเรคยาวิค-อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-น้ำตกกูลฟอสส์-น้ำพุร้อนกีย์เซอร์-น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์
05.50 .   เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
07.45 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY0991 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.35 น.   เดินทางถึง สนามบินเมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (THINGVELLIR NATIONAL PARK) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที อยู่ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิคอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผา ถ้ำ ลำธาร น้ำตก และทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงามตามอัธยาศัย
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) น้ำตกที่ได้รับการ กล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ำตกไนแองการ่าอีกด้วยะยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน “วงกลมทองคำ”(Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มีความหมายว่า น้ำตกทองคำ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมคำเล่าลือนำท่านชม น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ (GEYSIR) น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่ในปัจจุบันยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาทีนับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์  (Seljalandsfoss Falls) เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่งลงสู่พื้นราบตัดกับสีเขียวของมอสที่ปกคลุมโขดหินทั้งสองฝั่ง นำท่านเดินทางสู่เมืองวิก
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Dyrholaey Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 : ชายหาดสีดำ-แหลมดีร์โฮเลย์-น้ำตกสโคการ์ฟอสล์-เมืองสกาฟตาเฟล
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านถ่ายภาพบริเวณ ชายหาดสีดำ (Reynisfjara Black Sand Beach) สถานที่ท่องเที่ยวสุดน่าทึ่งของประเทศ ไอซ์แลนด์  แวะชมความสวยงามที่แปลกตาของหาดทรายสีดำ (Reynisfjara Black Sand Beach) อันมีเทือกเขาที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป ที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย นำท่านชม แหลมดีร์โฮเลย์ (Dyrholaey) ดีร์โฮเลย์เป็นแหลมที่ยื่นออกมาทางชายฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านวิค (Vik) เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะเนินประตู (Door hill island)” คำว่าประตูมาจากลักษณะที่มีซุ้มลาวาโค้งขนาดมหึมายื่นรับอยู่ทางด้านหน้าของแหลม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลมที่พัดผ่าน เมื่อทะเลสงบเรือขนาดใหญ่สามารถที่จะแล่นผ่านโค้งหินนี้ได้ ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของการมาเที่ยวดีร์โฮเลย์คือ นกพัฟฟิน (Puffins) ที่หน้าตาน่ารัก โดยจะสามารถพบได้บริเวณนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงราวๆ ปลายเดือนสิงหาคม หรืออาจเลยไปจนถึงกลางเดือนกันยายน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีซึ่งวันที่จะได้เห็นนกแก้วทะเลเหล่านี้ต้องเป็นวันที่อากาศดี ลมสงบ เพราะหากอากาศแปรปรวน ลมแรง ก็ยากจะนกพัฟฟินจะเผยโฉมออกมาให้เจ
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านแวะถ่ายภาพกับ น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ (SKOGAFOSS) น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามมากมีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน้ำตกนี้ ทําให้ต้องยืนห่างพอสมควรเพื่อจะได้เห็นน้ำตกได้ทั้งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ทําให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็นได้อย่างชัดเจน นำท่านเดินทางสู่ เมืองสกาฟตาเฟล
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Skaftafell Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 : อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ธารน้ำแข็ง FJALLSARLON-โจกุลซาลอน-เมืองเอกิลสตาดีร์  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (Skaftafell National Park) นำท่านชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัว นำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็ง Fjallsarlon อีกหนึ่งธารน้ำแข็งที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Vatnajokull อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง และแนวสันน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่หนึ่งของไอซ์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (JOKULSARLON) ชมธารน้ำแข็งพันปี เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ปรากฏ ขึ้นครั้งแรกในช่วงปีค.ศ. 1934 -1935 และค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มพื้นที่ขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกินพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำถึง 200 เมตร ถือได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับสองของไอซ์แลนด์ นำท่านชมความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอนที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า Big Seagulls หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลที่ดำผุดดำว่ายเล่นน้ำหรือหาอาหารอย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง JAMES BOND และBATMAN อีกด้วย
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบรียดดัลซาวิก (Breiddalsvik) ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลโดยระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามไม่ว่าจะเป็นลาวาของภูเขาไฟ น้ำตกหลากหลายสาย และสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ระหว่างสองข้างทาง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอกิลสตาดีร์ (Egilsstaðir) ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฟยอร์ดทางตะวันออก และเมืองนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ที่ชื่อว่า ฮาลอร์มสตาร์ดาสโกการ์ (Hallormsstaðaskógar) และทะเลสาบลาการ์ฟโลย์ท (Lagafljót) ที่เป็นถูกกล่าวขานถึงในตำนานว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ประหลาดในน้ำ
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Icelandair Herad Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 : น้ำตกเดตตี้ฟอสส์-ทะเลสาบมายด์วัทท์-น้ำตกโกดาฟอสส์-เมืองอาคูเรย์รี่
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ (Dettifoss) เป็นน้ำตกที่ใหญ่และไหลแรงมากที่สุดของยุโรป เป็นอีกจุดที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อไปเยือนไอซ์แลนด์ และน้ำตกแห่งนี้ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์อันโด่งดังเรื่อง Prometeus อีกด้วย น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล (Vatnajökull National Park) อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยเป็นพื้นที่ที่ได้รวมเอาอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park) และอุทยานแห่งชาติ Jokulsargljufur เข้าด้วยกัน ความน่าตื่นตาตื่นใจของน้ำตกที่ทรงพลังแห่งนี้คือภาพของน้ำตกที่กำลังไหลลงมาจากชั้นน้ำตกที่ไหลลงมาจากขอบหน้าผาอันกว้างใหญ่และแสนอลังการ โดยน้ำตกมีความกว้างราว 100 เมตร สายน้ำที่ไหลจากน้ำตกจะไหลลดหลั่นลงไปในหุบเหว Jokulsargljufur ที่อยู่ลึกลงไปอีกราวๆ 45 เมตร นับเป็นภาพที่สวยงามตระการอย่างยิ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวยังจะสามารถมองเห็นละอองน้ำที่สาดกระเซ็นขึ้นสู่ท้องฟ้าจากระยะไกลหลายกิโลเมตรอีกด้วย นำท่านชม ดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือที่แปลว่า ปราสาทดำ พื้นที่ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาที่ไหลปกคลุมพื้นที่เมื่อโดนอากาศและน้ำที่เย็นจัด จึงทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนใต้พิภพ
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม ทะเลสาบมายด์วัทท์ (Myvatn Lake) ทะเลสาบสีฟ้ากินพื้นที่ราว 37 ตารางกิโลเมตร นับเป็นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับที่ 4 ของไอซ์แลนด์ เป็นแอ่งเกิดจากรอยแยกคราฟล่าฟอล์ทที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆในอดีตกาล อยู่ในหมู่บ้านเรย์คยาห์โล และยังเป็นแหล่งอุทยานนกน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จนรัฐบาลประกาศให้เป็นเขตสงวนอนุรักษ์นกเลยทีเดียว นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกโกดาฟอสส์ (Godafoss) หรือที่รู้จักในนามน้ำตกของพระเจ้า เป็นน้ำตกที่มีความงดงามและใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ โดยมีความสูง 12 เมตร กว้าง 30 เมตร ตั้งอยู่ในเขตทะเลสาบมีวัทน์ (Myvatn Lake) ซึ่งไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla volcano) นัก น้ำตกแห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลโดยนักบุญชาวคริสต์ เล่ากันว่า ในอดีตเมื่อรัฐสภาไอซ์แลนด์ได้ยอมรับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ ผู้ประกาศตรากฎหมายเดินทางกลับบ้านผ่านบริเวณน้ำตกและได้ทิ้งรูปสลักพระเจ้าต่างๆ ของชาวนอร์ส (Norse) ลงไปในแม่น้ำ จึงทำให้น้ำตกนี้ได้ชื่อว่า “น้ำตกของพระเจ้า” โดย Goda มาจากคำว่า God ส่วน Foss หมายถึงน้ำตกในภาษาไอซ์แลนด์ สายน้ำตกของโกดาฟอสส์มีลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลม และไหลตกลงมายังแอ่งตรงกลาง ในแต่ละฤดูกาลน้ำตกแห่งนี้จะมีความงามแตกต่างกัน น้ำตกแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) เมืองใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์อีกด้วย บ้านเรือนถูกปลูกสร้างจากไม้ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บ้างก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมีภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จัดตั้งเป็นระเบียบอย่างลงตัว
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Icelandair Akureyri Hotel หรือเทียบเท่า

Day 6 : ภูเขาคีร์กจูเฟล-แหลมสเนลเฟลเนส-เมืองสไตคิซอมอร์
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรงสวยงามด้วย ภูเขายังมีนํ้าตกขนาดเล็กที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วยชื่อว่านํ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี หากมาไอซ์แลนด์แล้วไม่ได้มาถ่ายกับภูเขาแห่งนี้เหมือนว่ามาไม่ถึงไอซ์แลนด์
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur) ตั้งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเรียบมหาสมุทร มีทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงามยิ่ง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญที่ตากล้อง มืออาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ และยังเป็นเมืองที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Little Lift of Walter Mitty อีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ที่พัก เมืองสไตคิซอมอร์ (STYKKISHÓLMUR) เมืองในแคว้น Vesturland ด้านเหนือของคาบสมุทร Snæfellsnes ทางตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Foss Stykkisholmur Hotel หรือเทียบเท่า

Day 7 : น้ำตกเฮินฟอซซ่า-เมืองเรคยาวิค-เพอร์ลัน
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ตั้งอยู่ในทุ่งลาวา Hallmundarhraun ที่มีเสน่ห์ในอ่าวบอร์การ์ฟยอร์ดูร์ทางตะวันตกของไอซ์แลนด์ น้ำตกสีขาวที่นับไม่ถ้วนไหลลงมาเป็นน้ำตกไหลลงมาตามหน้าผาลาวาที่มีความกว้างประมาณ 900 เมตร เป็นพี่น้องฝาแฝดของน้ำตกกุลล์ฟอสส์ ธารน้ำแข็งที่กรองผ่านทุ่งลาวาและพ่นออกมาอีกครั้งจะไหลลงสู่แม่น้ำฮวิททาที่มีชื่อเสียง  มีจุดชมวิวอยู่ไม่ไกลจากที่จอดรถซึ่งให้ทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเหนือน้ำตก แม่น้ำที่ไหลเอื่อย และพืชพรรณโดยรอบ
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิค นำท่านไปชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   Foss Hotel หรือเทียบเท่า

Day 8 : โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา-ถนนคนเดิน-บลูลากูน
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา  (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน Laugavegur ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า ”wash road” เนื่องจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่ บ่อน้ำพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรคยาวิกจะเดินทางไปซักล้างเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งรวมของห้างสรรพสินค้าและ ร้านเสื้อผ้าบูติคมากมาย นำท่านเดินทางสู่ บลูลากูน (BLUE LAGOON) สถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆมากมาย ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่งอิสระให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง (มีบริการผ้าเช็ดตัว โคลนสีขาวสำหรับพอกหน้า) เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ หมวกคลุมผมไปด้วย ทางบลูลากูนอนุญาตให้ลงได้เฉพาะผู้สวมใส่ชุดว่ายน้ำเท่านั้น หากไม่ได้นำไป สามารถใช้บริการเช่าชุดว่ายน้ำได้ที่บลูลากูน
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Park Inn Keflavik Hotel หรือเทียบเท่า

Day 9 : สนามบินเมืองเรคยาวิค-สนามบินเมืองเฮลซิงกิ
เช้า   บริการอาหารเช้า แบบกล่อง ได้เวลาสมควรนำเดินทางสู่สนามบิน
09.25 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY0992 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
15.50 .   เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮลซิงกิง ประเทศฟินแลนด์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

Day 10 : สนามบินเมืองเฮลซิงกิ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
00.45 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY0143 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
16.25 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
26 ก.ค – 04 ส.ค 2565 อังคาร - พฤหัส 149,900

ทัวร์ไอซ์แลนด์ เรคยาวิค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไอซ์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน