ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หอไอเฟล สะพานไม้ชาเปล ปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังนิมเฟนบูร์ก by THAI Airways 10 วัน 7 คืน
KEU041017-TG : ฝรั่งเศส สวิตเซอร์เเลนด์ เยอรมนี By TG

10 วัน 7 คืน

นั่งรถไฟ TGV - พิชิตยอดเขา - ชมวิวหอไอเฟล - ช้อปปิ้งห้องหรู - ล่องเรือบาโตมูซ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ TOP 10 ของโลก - ทานหรูพักหรู 4 ดาว

Day 1 : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Day 2 : กรุงปารีส-โรงอุปรากรณ์ปาแล การ์นีเยร์-ขึ้นลิฟท์ชั้น 2 หอไอเฟล
Day 3 : พระราชวังแวร์ซาย-มหาวิหารนอร์ทเทอดาม-ประตูชัย-ชอง เอลิเซ่-ช็อปปิ้ง La Samaritaine
Day 4 :ย่านมงต์มาตร์-ซาเคร บาซิลิก้า-นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา-สวนอังกฤษ นาฬิกาดอกไม้-น้ำพุเจ็ทโด้
Day 5 : เบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-หอนาฬิกาไซท์คล็อคเค่นทรัม-ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์-อินเทอลาเคน-สเตเคิลเบิร์ก-นั่งกระเช้าขึ้นสู่หมู่บ้านเมอร์เรน
Day 6 : ยอดเขาชิลทรอน-Skiline View Platform-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ซูริก-โบสถ์เซนท์ปีเตอร์-บาห์นฮอฟสตราสเซอ-เซนต์ กัลเลน
Day 7 : เมืองเซนต์ กัลป์เลน-ปราสาทนอยชวานไตน์-ฟุสเซน
Day 8 : ฟุสเซน-โอเบออัมเมอร์เกา-มิวนิก-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์-ช็อปปิ้ง
Day 9 : สนามบินมิวนิก-กรุงเทพฯ
Day 10 : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

****อ่านรายละเอียด****

Day 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

Day 2 : กรุงปารีส-โรงอุปรากรณ์ปาแล การ์นีเยร์-ขึ้นลิฟท์ชั้น 2 หอไอเฟล
01.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG930 (00.05-07.10) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 12.05 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินปารีส ชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้น นำท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชีค
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน เข้า โรงอุปรากรณ์ปาแล การ์นีเยร์ (Palais Garnier) ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สร้างโดย Charles Garnier ตัวอาคารด้านนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรค มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “Académie Nationale de Musique” หรือ สถาบันดนตรีแห่งชาติ เรียกว่าใครที่มา เที่ยวฝรั่งเศสต้องห้ามพลาด
นำท่าน  ขึ้นลิฟต์ ชั้น2 ของหอไอเฟล(รวมค่าขึ้น) เพื่อชมกรุงปารีสจากด้านบน เป็นหอคอยโครงสร้างจากเหล็ก ที่มีความสูงสง่าถึง 212 เมตร ไม่รวมเสาอากาศอีก 24 เมตร มีลิฟต์ 2 ตัว และบันได 4 ด้าน รวมทั้งภัตตาคารและหอชมวิว 3 ชั้น ซึ่งสามารถมองเห็นฝั่งแม่น้ำเเซนได้ กุสตาฟ ไอเฟล (Gustave Eiffel) สถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศส ซึ่งค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบ ด้วยโครงสร้างโลหะ โดยได้ 2 วิศวกร เวอร์ริส คล็อกลิน และ เอมิล นูลจิเย เป็นผู้เริ่มแนวคิดในการสร้างหอคอยสูง 300 เมตร สำหรับงานแสดงสินค้า ซึ่งเริ่มจากการร่างแบบโครงสร้าง ของหอคอยอย่างคร่าวๆ และขอให้สถาปนิกชื่อ สตีเฟน สเตาว์เธอร์ ออกแบบส่วนตกแต่งเพิ่มเติม ให้ มีลักษณะเป็นช่อดอกไม้ โค้ง และมีประติมากรรมเล็กๆ น้อยๆ แต่กุสตาฟ ไอเฟล ได้เห็นแบบแปลนและอนุมัติทันที โดยสร้างจากแผ่นโลหะทั้งหมด ซึ่งมีขาทั้งหมด 4 ด้าน เพื่อรองรับน้ำหนักของโครงสร้างที่มีน้ำหนัก 7,000 ตัน รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะกว่า 18,000 ชิ้น และหมุดที่ใช้ยึดโครงเหล็กอีก 2,500,000 ตัว ในการประกอบหอคอย อย่างไรก็ตาม ชาวฝรั่งเศสหลายคนกลัวว่า หอคอยแห่งนี้จะทำลายทิวทัศน์ของปารีส รวมทั้งกลุ่มศิลปินที่โจมตีว่า มันแสดงออกถึงความเอาเปรียบของยุคอุตสาหกรรม และเป็นโคมไฟที่น่าสมเพศ ที่ผลุดขึ้นมาจากปารีส แต่ภายหลังจากการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งใช้เวลา 2 ปี 2 เดือน 5 วัน ได้มีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2432 โดยที่ทุกคนต่างทึ่งกับหอคอยที่ตั้งอยู่ตรงหน้า จนไม่สามารถท้วงติงอะไรได้อีกเลย และกุสตาฟ ไอเฟล เป็นคนแรกที่เดินขึ้นบันไดจำนวน 1,710 ขั้น เพื่อขึ้นไปที่จุดสูงสุดของหอคอยแล้วแขวนธงชาติ 3 สีของฝรั่งเศส เมื่อมีการเปิดงานแสดงสินค้าในปี 1889 ในกรุงปารีส ซึ่งมีผลงานชิ้นเอก คือ หอคอยสูงที่สุดและงดงามที่สุด ทำให้ผู้คนได้รู้จักกับ ” หอไอเฟล ”
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 3 : พระราชวังแวร์ซาย-มหาวิหารนอร์ทเทอดาม-ประตูชัย-ชอง เอลิเซ่-ช็อปปิ้ง La Samaritaine
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าน  เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย(Palace of Versailles) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งใน ฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หอยเอสคาโก (Escargots) และไวน์แดง
นำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารนอร์ทเทอดาม (Notre Dame Cathedral) เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑลปารีส ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คำว่า Notre Dame แปลว่า แม่พระ (Our Lady) ซึ่งเป็นคำที่ชาวคาทอลิกใช้เรียกพระนางมารีย์พรหมจารี เริ่มก่อสร้างครั้งแรกในปี 1163 (856 ปีมาแล้ว) ปัจจุบันอาสนวิหารก็ยังใช้เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกและเป็นที่ตั้งคาเทดราของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส การก่อสร้างเป็นแบบกอทิก นับเป็นอาสนวิหารแรกที่สร้างในลักษณะดังกล่าว ความยิ่งใหญ่ของอาสนวิหารแห่งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งที่ตั้งของน็อทร์-ดามในทุกวันนี้ เคยเป็นเมืองเก่าของอาณาจักรโรมันโบราณมาก่อน (ลูเทเชีย)
นำท่าน  เดินทางสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน้ำพุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง นำท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC DeTriumph) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรม
นำท่าน ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี
นำท่าน  ล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches) แม่น้ำแซนน์ ผ่านชมหลายสถานที่สวยงาม หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และโบสถ์นอธเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เรือสองชั้น โดยชั้นล่างจะมีกระจกโดยรอบ สำหรับชั้นบนจะเป็นโซนเปิดหลังคา ระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้เห็นพิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ที่นี่ มากกว่า 2,000 ชิ้น รวมประติมากรรมต่างๆด้วย และท่านจะได้เห็นหอไอเฟล(Eiffel Tower) จากเรือ
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Mercure Paris La Défense หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 4 : ย่านมงต์มาตร์-ซาเคร บาซิลิก้า-นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา-สวนอังกฤษ นาฬิกาดอกไม้-น้ำพุเจ็ทโด้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าน เดินทางสู่ย่านมงต์มาตร์ (Montmartre) ย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส เป็นที่พำนักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีตซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมายในปัจจุบันนี้ เพราะถนนหลายสายได้ถูกเปลี่ยนเป็นย่านไนต์คลับ, แหล่งจัดแสดงโชว์กลางคืน, ระบำแคนเตะขาสูง ซึงประดับประดาด้วยแสงสีที่ฉูดฉาด รวมถึงการค้าประเวณีที่ยังไม่เลือนหายไปจากเมืองนี้ ซึ่งมีโรงละครกลางคืนที่มีชื่อเสียงจากบทประพันธ์จนนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ Hollywood นั่นก็คือ โรงละครโมแลงรูจ(moulin rouge) นำท่านแวะถ่ายภาพที่ด้านหน้าของ ซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) หรือ บาซิลิก้า สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.16 น.  นำท่านเดินทางสู่ Paris Gare De Lyon เพื่อนั่งรถไฟ TGV สู่เจนีวา (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 13 นาที) ประเทศสวิสเซอแลนด์ เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองเจนีวาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
17.29 น.  เดินทางถึง เจนีวา ประเทศสวิสเซอแลนด์
นำท่าน  เข้าชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเจนีวาที่ชาวสวิตและนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้และวิวทะเลสาบสีฟ้า ชม นาฬิกาดอกไม้  (L’ horloge Fleurie) , อนุเสาวรีย์แห่งการรวมชาติ  (Monument National) , น้ำพุเจ็ดโด้  (The Jet d’ Eau)
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Warwick Geneva หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 5 : เบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-หอนาฬิกาไซท์คล็อคเค่นทรัม-ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์-อินเทอลาเคน-สเตเคิลเบิร์ก-นั่งกระเช้าขึ้นสู่หมู่บ้านเมอร์เรน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าน  เดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 158 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 47 นาที) เบิร์นเป็นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง Bern แปลว่า  Bear หรือ หมี นั่นเอง
นำท่าน เยี่ยมชมเมืองเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ผ่านชม เซนทรัม พอล คลี (Zentrum paul klee) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุ่มเทให้กับศิลปิน พอลคลี เป็นการออกแบบของสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งงานภาพประมาณ 40% ในพิพิธภัณฑ์นี้ เป็นของ พอลคลี นำท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน้ำตาล Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นถนนสายหลักที่มีร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆมากมาย นำท่านชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm หรือ Prison Tower) , น้ำพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm หรือ Zeitglockenturm) ศาลาว่าการเมืองเบิร์น(City Hall of Bern) อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
จากนั้น ตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลท์วาลด์(Iseltwald Bridge) (ระยะทาง 66 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 56 นาที) ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา
นำท่าน  เดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที)เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาของเทือกเขาสวิตแอลป์
อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน หรือได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอื่นๆ อีกมากมาย ทะเลสาบ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ ฟองดู อาหารสัญชาติสวิสเซอแลนด์
นำท่าน  เดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) (ระยะทาง 18 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 25 นาที)เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์ไปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) ในตำนานที่ได้ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนี้ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) มองซ์ (Monch) และ ไอเก (Eiger) ให้ได้ชื่นชม ที่ดึงดูดให้ทุกคนต้องมาพิสูจน์ ความงามด้วยตาตนเองสักครั้งในชีวิต
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า
(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ช

Day 6 : ยอดเขาชิลทรอน-Skiline View Platform-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ซูริก-โบสถ์เซนท์ปีเตอร์-บาห์นฮอฟสตราสเซอ-เซนต์ กัลเลน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าน  ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทั้งจุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชิลธอร์นยังเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงทำให้บนนี้มีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ที่ Skyline View Platform
นำท่าน  เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) (ระยะทาง 84 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 27 นาที)เมืองพักตากอากาศที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน  ถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนั้นชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์(Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว
นำท่าน  เดินทางสู่ เมืองซูริค(Zurich) (ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที)ศูนย์กลางการเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามของ โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์(St.Peter Church) โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆ ในยุโรป
จากนั้น  นำท่านช็อปปิ้ง บาห์นฮอฟสตราสเซอ (Bahnhofstrasse)ถนนการค้าทีได้ชื่อว่าแพงและหรูหราที่สุดในโลกเพราะว่าทั้งสองฝั่งถนนเป็นร้าน Brandname ระดับโลกดังๆ ตั้งอยู่มากมาย อาทิเช่นร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า นาฬิกายี่ห้อดังอย่าง Bucherer , Rolex และยี่ห้ออื่นๆอีกมากมาย ถนนเส้นนี้มีร้านขายนาฬิกาเป็นจำนวนมาก ประมาณว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมนาฬิกาชั้นนำของโลก ที่สมกับคำเล่าลือว่า “จะหานาฬิกาดีๆ ต้องมาที่สวิตเซอร์แลนด์”
นำท่าน  เดินทางสู่เมืองเซนต์ กัลเลน(St. Gallen) (ระยะทาง 86 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที)ใกล้กับชายแดนประเทศออสเตรีย ที่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม สถานที่ที่ห้ามพลาดคือห้องสมุดโบราณ ตัวอาคารเองเป็นอาคารเก่าแก่สไตล์บารอคด้านในเป็นที่เก็บรวบรวมหนังสือโบราณจำนวนมากและว่ากันว่าเป็นห้องสมุดโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในบริเวณเดียวกันยังมีโบสถ์หอคอยคู่ที่เป็นศิลปะในยุคเดียวกัน
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Radisson Blu หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 7 : เมืองเซนต์ กัลป์เลน-ปราสาทนอยชวานไตน์-ฟุสเซน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าน  เดินทางเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์(Neuschwanstein Castle) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 7 นาที)แห่งบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ ยังหลงใหลนำไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบและธารน้ำ เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมีทัศนียภาพที่แตกต่างกันออกไป ทุกห้องในปราสาท ตกแต่งงดงาม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมัน
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) (ระยะทาง 3.7 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 นาที)เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นับพันปีที่ได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสีเหลืองที่โด่งดังคู่กันเป็นเวลาช้านาน ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองที่มีความน่ารัก และมีสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบ้านช่องของทั้งเมืองจะตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงาม อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และแบรนด์เนมๆ
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Hirsch, Fussen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 8 : ฟุสเซน-โอเบออัมเมอร์เกา-มิวนิก-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์-ช็อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าน เดินแวะเที่ยวเมือง โอเบอร์อัมเมอร์เกา (Oberammergau) (ระยะทาง 47 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที)เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงเรื่องภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนสวยงาม ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเลือกซื้อขอที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 12 นาที) มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่งเดินทางถึง เมืองมิวนิค
นำท่าน ชม พระราชวังนิมเฟนบูร์ก (Nymphenburg Palace) ตั้งอยู่ชานเมืองมิวนิค เป็นพระราชวังบารอกแห่งนี้เดิมเป็นที่ประทับฤดูร้อนของพระเจ้าลุดวิกที่ 1 ซึ่งได้รับการกล่าวขานถึงการตกแต่งภายในอันงดงามและสวนสวย ไฮไลท์ของพระราชวังนี้คือ Gallery Beauties ของพระเจ้าลุดวิกที่ 1 เพราะเป็นสถานที่แสดงภาพวาดสตรีสวยงาม 36 นางในวงสังคมนิวมิค รวมถึงภาพวาดนาง โลล่า มอนเทช นักเต้นรำชาวไอริช ผู้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลุดวิกที่ 1 และเป็นเหตุที่ทำให้พระองค์สละราชบัลลังก์
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อนและมีโบสถ์แม่พระที่งดงาม (Frauenkirche) ที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์
จากนั้น นำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณรอบๆ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านไอศกรีมมากมาย มีโต๊ะเก้าอี้ตั้งวางเรียงรายอยู่ด้านนอกสำหรับนักท่องเที่ยวได้นั่งจิบเบียร์ หรือทานอาหารพร้อมชมความสวยงามของท้องที่นี้ไปด้วยโดยเฉพาะวันที่ อากาศดี หรือแม้แต่แดดจ้าคนเยอรมันก็มักนิยมออกมานั่งตากแดดเป็นประจำ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่าย สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Eurostar, Munich หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 9 : สนามบินมิวนิก-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงมิวนิก
14.25 น. ออกเดินทางจากกรุงมิวนิก กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG925 (14.25-06.05(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10.40 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

Day 10 : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 21 ก.ค 2565 อังคาร - พฤหัส 129,999 FULL

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน