ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงฟราว by THAI Airways 8 วัน 5 คืน
SWITWONDER : SWITZERLAND WONDERTG สวิตเชอร์แลนด์ By TG

8 วัน 5 คืน

ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น - เที่ยวมองเทรอซ์ - นอนเซอร์แมท - ดินแดนโรแมนติก - กระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้นเปิดประทุน - 3 เขา 3 ทะเลสาบ

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 : ซูริค-เบิร์น-มองเทรอซ์ (สวิตเซอร์แลนด์)
Day 3 : มองเทรอซ์-ทาซ-เซอร์แมท-กอร์นเนอร์แกร็ต ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
Day 4 : เซอร์แมท-ทาซ-ธุนน์-อินเทอร์ลาเก้น
Day 5 : อินเทอร์ลาเก้น-กระเช้าไอเกอร์เอ็กซ์เพรส-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น
Day 6 : ลูเซิร์น-นั่งกระเช้า 2 ชั้นสู่ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น-ซุก-ซูริค
Day 7 : ซูริค-สนามบิน
Day 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ

****อ่านรายละเอียด****

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น.  นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
 **กรณีท่านที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลเล็กน้อย**
01.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG970

Day 2 : ซูริค-เบิร์น-มองเทรอซ์ (สวิตเซอร์แลนด์)
07.50 น.  เดินทางถึงสนามบินนครซูริค เมืองเศรษฐกิจสำคัญที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและสัมภาระ จากนั้นรถโค้ชรอรับท่านนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น Bern (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย  นำท่านผ่านชมอาคารพิพิธภัณฑ์เซ็นทรัม พอล คลี Zentrum Paul Klee ที่มีลักษณะการสร้างเหมือนลูกคลื่นสามลูกที่ผสมผสานเข้ากับภูมิทัศน์โดยรอบโดยได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ซึ่งอาคารแห่งนี้จะเต็มไปด้วยผลงานทางศิลปะของเหล่าศิลปินต่างๆ มากมายรวมถึงงานของพอล ครี ศิลปินชื่อดังของโลกอีกด้วย รวมถึงผ่านชมอาคารรัฐสภาของสหพันธรัฐสวิส Federal Palace of Switzerland ที่มีรูปแบบการก่อสร้างอาคารยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาในอิตาลี นำชมกรุงเบิร์น ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก ชมย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Zytglogge Clock Tower) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1191 จุดประสงค์เพื่อเป็นประตูเมืองและได้มีการสร้างเพิ่มเติมในปี ค.ศ.1530 ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รวมอายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ถ่ายรูปกับบ้านของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ชื่อดังของโลกซึ่งเคยมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเบิร์นช่วงเวลาสั้นๆ ระหว่างปี ค.ศ.1903-1905 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บเรื่องราวเกี่ยวกับภาพถ่ายและผลงานบางส่วนของไอน์สไตน์ ชมศาลาว่าการเมือง รวมถึง Bern Minster ที่สร้างขึ้นในศิลปะแบบโกธิค มีความสูงกว่า 100.60 เมตร ถือเป็นมหาวิหารที่มีความสูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และชมเบเร็นกราเบ็น Barengraben หรือบ่อหมี เป็นส่วนหนึ่งของสวนเบเร็น และเป็นที่อยู่ของหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาช้านาน  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนิวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย นำท่านชมสวนดอกไม้และรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1962 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย และชมทัศนียภาพของยอดเขาโรเชอร์เดอเนย์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสเมื่อคราวเสด็จยุโรปในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมา จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Eden Palace au Lac หรือระดับเทียบเท่า

Day 3 : มองเทรอซ์-ทาซ-เซอร์แมท-กอร์นเนอร์แกร็ต ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่าน  เดินทางต่อสู่เมืองทาซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ น่ารักที่รายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็นทัศนียภาพที่สวยมากๆ อีกจุดหนึ่ง เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองทาซ นำท่านนั่งรถไฟ Shuttle Train สู่ เมืองเซอร์แมท Zermatt ซึ่งสถานีเซอร์แมทแห่งนี้ยังเป็นสถานีสุดท้ายของขบวนรถไฟด่วนพิเศษของกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองและหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูง ที่มีทัศนียภาพสวยงามหลักล้าน ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวาย โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้าและรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศที่แปลกตา
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองภายในเซอร์แมท  
บ่าย  นำท่านไปยังสถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกร็ต นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาซึ่งมีความกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกร็ต Gornergrat ที่ท่านจะสามารถชมทัศนียภาพของยอดเขาที่มียอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น Matterhorn เป็นฉากหลังบนความสูงกว่า 4,478 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกได้ว่าเป็นยอดเขาที่งดงามที่สุดในสวิส และมีความโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได้เป็นโลโก้ของบริษัทผลิตช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน และผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่พาราเม้าท์พิคเจอร์ส ซึ่งความงดงามนี้เอง สวยงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูร้อน ซึ่งสะท้อนความงามบนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี (การชมทัศนียภาพบนเขานี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวย)  จากนั้นนำท่านโดยสารรถไฟลงจากเขาและมีเวลาให้ท่านเดินเล่นลัดเลาะเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักและมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมรอบด้วยเขาสูงสวยงามและเป็นสวรรค์ของนักสกีหรือผุ้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาฤดูหนาว ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิสมากมาย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Pollux Zermatt หรือระดับเทียบเท่า

Day 4 : เซอร์แมท-ทาซ-ธุนน์-อินเทอร์ลาเก้น
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่าน  เช็คเอ๊าท์จากที่พักพร้อมการขนย้ายกระเป๋าสัมภาระไปยังสถานีรถไฟเซอร์แมท จากนั้นนั่งรถไฟชัทเทิ้ลกลับสู่เมืองทาซ รถโค้ชรอรับท่านเพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองธุนน์ Thun เมืองริมทะเลสาบที่ได้รับฉายาว่าเป็นเป็นเมืองปราสาทงาม ทะเลสาบสวยของสวิส ใกล้กับเมืองอินเทอร์ลาเก้นที่มีบรรยากาศสบายเงียบสงบสวยงาม อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแบบสวิตเซอร์แลนด์อย่างแท้จริง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านเดินเล่นชมทะเลสาบธุนน์สีฟ้าใสดุจอัญมณีที่มีความงดงามราวกับภาพวาดตัดกับอาคารสวยงามโดยรอบที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเก่า ชมสะพานไม้ Untere Schleuse เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำอาเร่ที่เป็นแม่น้ำสายหลักของเมือง จากบริเวณกลางเมืองท่านสามารถถ่ายรูปกับปราสาท Schloss Thun ปราสาทกลางแห่งเมืองธุนน์ ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้สามารถสังเกตเห็นได้จากตัวเมือง
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองแสนสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และมีแม่น้ำอาเร่ไหลผ่านกลางเมือง ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 570 เมตรบริเวณเชิงเขาของเขตสวิสแอลป์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายทำของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ The Crown Princess อีกด้วย ให้ท่านเดินเล่นเมืองน่ารักอย่างอินเทอร์ลาเก้นที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาสามเกลอ ได้แก่ จุงฟราว ไอเกอร์และเมินช์  ด้วยจุดเด่นนี้ทำให้เมืองอินเทอร์ลาเก้นเป็นเมืองเด่นสำหรับนักเดินทาง พาท่านเดินชมย่านเมืองเก่าหรือที่เรียกว่า Unterseen อีกหนึ่งมุมสวยของเมืองเลียบแม่น้ำอาเร่ จากนั้นให้ท่านเดินเล่นบนถนนโฮอีเวก Hoheweg ถนนสายหลักของเมืองและยังเป็นถนนสายช้อปปิ้งกลางเมือง มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของฝากรวมถึงช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิสกับร้านค้าต่างๆ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมคุณภาพเยี่ยมของสวิส เช่น Patek, Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer รวมถึงช็อคโกแล็ต มีดพับ Victorinox ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และอื่นๆ อีกหลากหลาย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูฟองดูบูร์กวินญอง Fondue Bourguignonne จัดเป็นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวสวิสด้วยการใช้ส้อมจิ้มเนื้อต่างๆ จุ่มลงในน้ำมันร้อนแล้วทานกับเครื่องเคียงต่างๆ (การรับประทานฟองดูแบบสวิสมีหลายแบบ อาทิ ฟองดูชีส ฟองดูน้ำมันหรือฟองดูช็อคโกแล็ต เป็นต้น แล้วแต่การรับประทานของแต่ละท้องถิ่น)
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel du Nord Interlaken หรือระดับเทียบเท่า

Day 5 : อินเทอร์ลาเก้น-กระเช้าไอเกอร์เอ็กซ์เพรส-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่าน  เดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ Grindelwald หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภออินเทอร์ลาเก้น-โอเบอร์ฮาสลี ในรัฐเบิร์น เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงกว่า 1,034 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบนเขตเทือกเขาเบอร์นีสแอลป์ ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ราบขนาดใหญ่มีความเงียบสงบและเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมทั้งช่วงฤดูหนาวที่คนมักนิยมมาเล่นสกีหรือกิจกรรมปีนเขาในฤดูร้อน กรินเดิลวัลท์ถือเป็นแหล่งสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านสู่ สถานีกระเช้ากรินเดิลวัลท์ โดยสารกระเช้า Eiger Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดเป็นกระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาที่ทันสมัยที่สุดในโลก เป็นระบบผสมผสานกระเช้าลอยฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าเข้าด้วยกัน มีความมั่นคงต่อแรงลม โดยจะนำท่านขึ้นจากสถานีกรินเดิลวัลท์ไปยังสถานี ไอยเกอร์เกลทเชอร์ Eigergletcher ในเวลาเพียง 15 นาที จากนั้นนำท่านโดยสารรถไฟต่อขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch ที่ได้ชื่อว่าเป็น TOP OF EUROPE โดยได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.2001 เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสหิมะพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,454 เมตร
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย  ให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกกับประติมากรรมในอุโมงค์น้ำแข็ง และชมทัศนียภาพงดงามบน สถานีอากาศ Sphinx ระเบียงชมวิวบนยอดเขาจุงฟราวซึ่งมีระดับความสูง 3,571 เมตร บนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาด้วยรถไฟสู่สถานีไอเกอร์เกรทเชอร์ จากนั้นโดยสารกระเช้าไอเกอร์เอ็กซ์เพรส ซึ่งเป็นเส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เบียดบังสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและให้ท่านชมทัศนียภาพแสนงามที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม รถโค้ชรอรับท่านที่สถานีกระเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นำท่านชมเมืองลูเซิร์น เมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ ทำให้เมืองลูเซิร์นกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคมและวัฒนธรรมของภาคกลาง มีแม่น้ำร็อยส์ไหลผ่านกลางเมืองและสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเขตเทือกเขาแอลป์ เขาพิลาทุสและเขาริกิได้อีกด้วย นำท่านชมอนุเสาวรีย์สิงโตและถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ.1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมบริการท่านด้วยเมนูไทย
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Grand Hotel Europe Lucerne หรือระดับเทียบเท่า

Day 6 : ลูเซิร์น-นั่งกระเช้า 2 ชั้นสู่ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น-ซุก-ซูริค
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่เมืองชทานส์ Stans ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐนิดวัลเดินกับรัฐออบวัลเดิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) นำท่านนั่งรถรางโบราณ Funicular ซึ่งเดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสาธารณะและแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1893 จากสถานีชทานส์สู่ ผ่านชมทุ่งหญ้าสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้าคัลติ Kalti โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที จากนั้น  นำท่านเปลี่ยนมาโดยสารกระเช้าที่สถานีนี้ นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบเปิดประทุนสู่ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น Mt.Stanserhorn ที่มีความสูงถึง1,898 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวแบบพาโนราม่าและสัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นแบบสุดๆ กับการเดินทางบนกระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนที่มี 2 ชั้นแห่งแรกของโลก ใช้งบประมาณในการสร้างถึง 28,100,000 CHF หรือประมาณ 983,500,000 บาท ให้ท่านเดินทางถึงยอดเขา Stanserhorn ในเวลาประมาณ 7 นาที ให้ท่านได้ชมความงดงามของยอดเขาและทัศนียภาพรอบๆ แบบ 360 องศา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองและทะเลสาบลูเซิร์นได้ทั้งเมืองและยังมองเห็นทิวทัศน์ของเขตเทือกเขาแอลป์และยอดเขาต่างๆ อาทิ ยอดเขาทิทลิส พิลาทุส ริกิ ไอเกอร์ เมินช์และจุงฟราว จนได้เวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา นำท่านเดินทางสู่เมืองซุก Zug (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  นำท่านชมเมืองซุก ชมหอนาฬิกา Clock Tower แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่นของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง แวะชมและถ่ายรูปกับโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล St.Oswald's Church โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ชาวสวิสยังมีความเชื่ออีกว่า ถ้าใครมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือเจ็บป่วยใด ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี้ จะช่วยบรรเทาให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดิ์นโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากและบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก นอกเหนือไปจากงานศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชม อาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นำท่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย ผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunster Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปทะเลสาบซูริค รวมถึงเลือกซื้อสินค้าแบรนด์แนมของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากย่านถนนคนเดินบาห์นฮอฟสตราสเซ่ ที่ทอดยาวจากตัวเมืองเก่าจนถึงทะเลสาบซูริค
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Novotel Zurich Airport Messe หรือระดับเทียบเท่า

Day 7 : ซูริค-สนามบิน
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่านท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค
13.30 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG971

Day 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ
05.30 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...
**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
02 – 09 มิ.ย 2565 พฤหัส - พฤหัส 129,500 -
12 – 19 ก.ค 2565 อังคาร - อังคาร 129,500 -
27 ก.ค – 03 ส.ค 2565 พุธ - พุธ 129,500 -
11 – 18 ส.ค 2565 พฤหัส - พฤหัส 132,900 -
11 – 18 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 129,500
09 – 16 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 129,500
22 – 29 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 129,500

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน