ทัวร์ จอร์เจีย

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี คาซเบกี้ by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
ZGBUS-2205TK : จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ EP.2 BY TK

8 วัน 5 คืน

เที่ยวสบายไม่ย้อนเส้นทางเข้าบาทูมี กลับทบิลิซี ชมความงามโบสถ์ท่ามกลางหุบเขาคอเคซัส อันซีนจอร์เจียนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา ล่องเรือทะเลดำ พิเศษอาหารไทย 1 มื้อ #เที่ยวยุโรป #รูดบัตรไม่ชาร์จ

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
Day 2 : สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – รูปป้ันอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิตี้ มอลล์
Day 3 : เมืองคูไตซี – มหาวิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ
Day 4 : เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – เมืองบิลิซี
Day 5 : ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมือง ทบิลิซี
Day 6 : เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อิส พอยต์ มอลล์
Day 7 : ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล
Day 8 : สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

----อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม----

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
20.00   นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
23.00   นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

Day 2 : สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – รูปป้ันอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิตี้ มอลล์
05.15   เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเครื่อง
06.55   นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินบาทูมี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK390 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
09.40   เดินทางถึง สนามบินบาทูมี ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมี (BATUMI) เมืองนี้ตั้งอยู่บนริมะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของอัตจารา เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจีย เมืองบาทูมิ เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญ ขนาดใหญ่
 นำทุกท่าน ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำ อันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมความงามของอ่าวเมืองบาทูมิ (ประมาณ 30นาที) นำท่านช้อปปิ้งที่ THE BOULVARD เป็นถนนสายใหญ่ที่ทอดยาวไปตามริมอ่าวทะเลดื และเต็มไปด้วยร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย ให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นำท่านชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย VAZHA ORBELADZE สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทานทำให้เมืองนี้มีความน่ารัก
นำท่านชม รูปป้ันอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES) รูปป้ันสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย
นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ห้าง เมโทร ซิตี้ มอลล์ (METRO CITY MALL) ห้างใหญ่ประจำเมือง เพื่อเลือกซื้อสิ้นค้าราคาถูก  
ค่ำ   อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ที่พัก  ELEGANCE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 3 : เมืองคูไตซี – มหาวิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องาอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่เมืองโบราณ เมืองคูไตซี (KUTAISI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลซิสหรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 
นำท่านสู่ มหาวิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL) โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา UKIMERIONI ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นำท่านสู่ ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE) ถ้ำโพรเมอุสเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของจอร์เจียและเป็นหนึ่งในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีแม่น้ำใต้ดินมากมาย มันถูกค้นพบในปี 1984 คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของมันรวมถึงความหลากหลายของห้องโถงและความหลากหลายของภูมิทัศน์ มีสี่ชั้นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ ของการพัฒนาของโลกและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านดินแดนประวัติศาสตร์ด้วยการเดินเท้าหรือในเรือ ถ้ำโพรเมอุสเป็นหนึ่งในถ้ำท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและมีหินงอกหินย้อยหินทรายม่านน้ำตกหินถ้ำแม่น้ำใต้ดินและทะเลสาบหลายชนิด กระจุกของถ้ำทั้งหกนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากจากสเกลและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของหินที่กลายเป็นหินที่พบภายใน  
จากนั้นนำท่านสู่แหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมของจอร์เจียแห่งแรก อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL) อารามหลวงของเมืองถูกค้นพบในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 12 ซึ่งทางองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1994 ภายในบริเวณอารามแบ่งเป็นสองส่วนคือโบสถ์เซนต์นิโคลาส (ST. NICHOLAS) และโบสถ์เซนต์ จอร์จ(ST.GEORGE) ในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟรสโก เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาที่สวยงาม และยังคงอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ และพาท่านไปอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
ที่พัก   TSKALTUBO PLAZA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 4 : เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – เมืองบิลิซี
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นำท่านเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” อดีตผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุค ค.ศ 1920-1950
 นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ที่ได้รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ของ ท่านสตาลิน ตั้งแต่สถานที่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 นำท่านชม เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) หนึ่งในเมืองถ้าเก่าแก่ของจอร์เจีย มีมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณก่อนยุคกลาง เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่9 ถึง 11ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไปท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (PAGAN) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟซึ่งเป็นลัทธิของคนในแถบนี้ ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามายังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างโดยตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (TBILISI) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (KURA) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (MTKVARI) ในภาษาท้องถิ่น ทบิลิซิ มีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม. และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย วาคตัง จอร์กาซาลี (VAKHTANG GORGASALI) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวียุโรปกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
ที่พัก  IBIS STADIUM TBILISI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 5 : ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมือง ทบิลิซี
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและ อ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 
 นำท่านแวะชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจอร์เจีย จุดชมวิวนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจอร์เจีย 
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อสเตพานท์สมินด้า (STEPANTSMINDA) หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อ สเตฟาน ได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนาขึ้นมาเมืองคาซเบกี้ เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามริม ฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ -5 องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด
นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถจี๊บ 4WD เพื่อเดินทางไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (TSMINDA SAMEBA) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของประเทศจอเจียร์ (การเดินทางโดย 4WD มายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที่สุด ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในกรณีเดินทางไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศ เราจะพาทุกท่านไปยังสกีรีสอร์ตของเมืองกูดาอูรีแทน โดยพาขึ้นกระเช้าสกีเพื่อไปชมวิวยังยอดภูเขา)  
หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง เมืองทบิลิซี (TBILISI) เพื่อเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ที่พัก   IBIS STADIUM TBILISI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 6 : เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อิส พอยต์ มอลล์
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม         
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (MTSKHETA) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือห่างจากกรุงทบิลิซีประมาณ20กม.ในจังหวัดคาร์ทลี่ทางด้านตะวันออกของจอร์เจียเมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมคสเคต้า และเทียนิตี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนเนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994
นำท่านไปชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้าที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ ARSUKISDZE มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทําให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจําชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นำท่านไปชม วิหารจวารี (JVARI MONASTERY) ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธ ด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้าสองสายไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ามิควารีและแม่น้าอรักวีและถ้ามองออกไปข้ามเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย (KINGDOM OF IBERIA) ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษ ที่ 5
นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) มีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่างๆ ที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยซุราป สถาปนิกชื่อดังก่อสร้างเมื่อปี 1985 ประกอบด้วยแท่งเสา 16 แท่ง แต่ละแท่งสูง 35 เมตร แต่ละเสาจะแบ่งเรื่องราวออกเป็น 3 ส่วนนั่นคือ ส่วนล่างสุดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ ส่วนกลางเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการชนชั้นสูงของจอร์เจีย และส่วนบนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของประเทศ ท่านสามารถชมวิวเมืองจากมุมสูงได้จากสถานที่แห่งนี้
อิสระท่านช้อปปิ้งที่ อิส พอยต์ มอลล์ (EAST POINT MALL) เป็นแหล่งซื้อของฝากต่างๆของเมืองทบิลิซี มีทั้งขนม ของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องประกับของจอร์เจียมากมาย
ค่ำ   อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ที่พัก   IBIS STADIUM TBILISI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 7 : ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ให้ท่านได้ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีก และต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (NARIN QALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS) และต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลาย
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น  หรืออาหารจีน         
นำท่านสู่ โบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 -2004 ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลก
          ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินทบิลิซี่
17.25   นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK383 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.55   เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อรอต่อเครื่อง

Day 8 : สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ
01.45   นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.25   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
02 – 09 ก.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 48,990 FULL
16 – 23 ก.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 48,990 -
30 ก.ค – 06 ส.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 48,990 FULL
12 – 19 ส.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 48,990
21 – 28 ส.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 48,990
03 – 10 ก.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 47,990
08 – 15 ก.ย 2565 พฤหัส - พฤหัส 47,990
15 – 22 ก.ย 2565 พฤหัส - พฤหัส 47,990
18 – 25 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 47,990
28 ก.ย – 05 ต.ค 2565 พุธ - พุธ 47,990
29 ก.ย – 06 ต.ค 2565 พฤหัส - พฤหัส 47,990

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน