ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต พังงา ล่องเรือยอร์ช ถ้ำลอด by Thai Lion Air 3 วัน 2 คืน
PTL42-SL : Pro Phuket พังงาล่องเรือยอร์ช ทัวไทยไม่ง้อรัฐ By SL

3 วัน 2 คืน

ล่องเรือยอร์ช - ดำน้ำดูปะการัง - ชมวิวเสม็ดนางชี - ดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก #เที่ยวไทยไม่ง้อรัฐ

Day1: สนามบินดอนเมือง-สนามบินภูเก็ต-อ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตาปู-ถ้ำลอด-จุดชมวิวเสม็ดนางชี
Day2: วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)-ล่องเรือเกาะราชา-เฮ+ซันเซท
Day3: ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-แวะซื้อของฝาก-สนามบินภูเก็ต-สนามบินดอนเมือง

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day1:สนามบินดอนเมือง-สนามบินภูเก็ต-อ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตาปู-ถ้ำลอด-จุดชมวิวเสม็ดนางชี

07.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR  (SL) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้
ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟท์บิน
และสายการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไฟท์บินขึ้นอยู่กับสายการบิน
09.15 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายบิน THAI LION AIR  (SL) เที่ยวบินที่ SL770
ราคาทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 10 กิโลกรัมและถือขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
10.40 น.   เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ลงเรือหางยาว เรือจะนำท่านล่องลัดเลาะชมธรรมชาติ อันสวยงามของป่าชายเลน ภูเขาหินปูน เกาะแก่งรูปร่างแปลกตา และสัตว์ป่าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นำท่านไปยัง เกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงอายุราว 300 ปี ที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ผสมผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างลงตัว ท่านสามารถเดินชมหมู่บ้าน โรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน้ำ มัสยิส หรือเลือกซื้อเครื่องประดับ อาหารทะเลแปรรูป
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
จากนั้นนำท่านแวะ เขาพิงกัน เขาตาปู จุดไฮไลท์สำคัญของอ่าวพังงา ภูเขารูปร่างแปลกตาที่ถูกตัดขาดออกจากกันอย่างเรียบสนิทจนล้มพิงเข้าหากัน บนเกาะมีร้านขายของที่ระลึกจากชาวบ้านบนเกาะปันหยีมากมาย ด้านหน้าเกาะเป็นที่ตั้งของ เขาตาปู เกาะเล็กๆ ที่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ดัง เจมส์บอนด์ 007 จากฮอลลีวูด จนได้รับการเรียกขานว่า เกาะเจมส์บอนด์ ไปโดยปริยาย
16.00 น.   จากนั้นนำท่านไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี จากนั้นเปลี่ยนรถนั่งรถท้องถิ่นชมวิวเสม็ดนางชี สัมผัสธรรมชาตอ่าวพังงา 360 องศา พร้อมเก็บภาพที่ระลึก ช้อปปิ้งของฝาก น้ำพริก ไตปลาแห้ง ปลาจิ้งจ้าง กะปิ
เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่  Phuket Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

Day2:วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)-ล่องเรือเกาะราชา-เฮ+ซันเซท
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่ 'วัดฉลอง' หรือ 'วัดไชยธาราราม' เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง  ของจังหวัดภูเก็ตมาช้านาน หากใครมาเที่ยวที่ภูเก็ตก็จะต้องแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล และเยี่ยมชมวัดที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองภูเก็ต เล่ากันว่า ในขณะที่หลวงพ่อแช่มยังมีชีวิตอยู่ท่านได้เป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านในการรักษาโรค  เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีศาสตร์วิชาในด้านการปรุงยาสมุนไพร และรักษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหัก ท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนมากถึงขนาดที่มีคนรอปิดทองตามแขนและขาของท่านราวกับปิดทองพระพุทธรูป แม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นร้อยปีมาแล้ว แต่เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์และเมตตาธรรมที่สูงส่งของท่านก็ยังเป็นที่เล่าขานและเลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองภูเก็ตสืบมาจนถึงปัจจุบัน
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (3)
นำท่านเดินทางถึง ณ ท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์
13.00 น.   ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง สู่กาฮังบัช เกาะเฮ นำลูกค้าพักผ่อนบริเวณชายหาด และรับฟังข้อมูลต่างๆ               
กาฮังบีช เกาะเฮ มีกีฬาทางน้ำคอยให้บริการลูกค้าทุกท่าน อาทิ บานาน่าโบ้ท พาราเซลลิ่ง คายัคใส ฯลฯ (กิจกรรมต่างๆไม่รวมค่าทัวร์)
16.00 น.   ออกเดินทาง ออกจากเกาะเฮ พาทุกท่านไปเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการังหลังเกาะเฮ หรือตกปลาระหว่างการล่องเรือไปยังแหลมพรหมเทพ แหลมกระทิงเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตก เป็นจุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
17.30 น.   นำท่านเดินทางถึงจุดจอดเรือเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตก ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก             สมควรแก่เวลามุ่งหน้ากลับสู่ท่าเทียบเรือส่วนตัว             
ถึงท่าเทียบเรือส่วนตัว โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุขและความประทับใจ
เย็น   รับประทานอาหารเย็นบนเรือ (4)
พักที่  Phuket Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

Day3:ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-แวะซื้อของฝาก-สนามบินภูเก็ต-สนามบินดอนเมือง
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)
นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวจีนในสมัยโบราณ  ตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต 'ย่านเมืองเก่าสไตล์ชิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ให้สัมผัส
อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านท่องเที่ยวอย่างจุใจ
กลางวัน   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต, ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์,เครื่องประดับ ผลิตจากมุกภูเก็ตแท้ๆ
สมควรแก่เวลาสู่ สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
17.50 น.   ออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 769 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง)
19.15 น.   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน