ทัวร์ ลาว

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง by Thai Smile Airways, Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
PLAO10-WE : PRO ไทย-ลาว นั่งรถไฟความเร็วสูง

4 วัน 3 คืน

บินลัดฟ้าสู่อุดรธานี ข้ามด่านไทย-ลาวที่หนองคาย นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา เวียงจันทน์-หลวงพระบาง และหลวงพระบาง-วังเวียง พักหลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1 คืน #ไหว้พระ #รถไฟความเร็วสูง

Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินอุดรธานี- สะพานมิตรภาพไทยลาว-นครหลวงเวียงจันทน์-ประตูชัย-อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช-ชมหอพระแก้ว-วัดศรีเมือง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงพระบาง
Day 2 : ใส่บาตรตอนเช้า-ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-หมู่บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวางสี-เขาพูสี 
Day 3 : วัดวิชุนราช-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง-ถ้ำจัง-อิสระกิจกรรมที่วังเวียง
Day 4 : กลับสู่เวียงจันทร์-ด่านตม.ลาว-อิสระช้อปปิ้ง DUTY FREE-สนามบินอุดรธานี-กรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินอุดรธานี- สะพานมิตรภาพไทยลาว-นครหลวงเวียงจันทน์-ประตูชัย-อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช-ชมหอพระแก้ว-วัดศรีเมือง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงพระบาง
05.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินกรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE/THAI LION AIR  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานีโดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE002 (บริการ SNACK BOX ก่อนลงจากเครื่อง)
หรือ THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL600 (บริการอาหารเช้า ที่ อุดรธานี) (มื้อที่ 1)
08.05 น.   เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่ สนามบินอุดรธานี
09.00 น.   เดินทางไป สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาวจากนั้นเดินทางเข้าด่าน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 เดินทางถึงด่านลาว ผ่านจุดคัดกรองตรวจคนเข้าเมือง
                   สมควรแก่เวลามุ่งหน้าสู่ ตัวเมือง นครหลวงเวียงจันทน์
ชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว
เข้าชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลปแบบล้านช้าง เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่าย
วัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
ศูนย์เครื่องเงินหัตถกรรม เลือกซื้อสินค้าราคาถูกโดยฝีมือคนลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน ของที่ระลึกอื่นๆ
เดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงออกจาก เวียงจันทน์ ไป หลวงพระบาง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) พร้อมชมโชว์การแสดง
พักที่   โรงแรม ในหลวงพระบาง หรือเทียบเท่า
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
จากนั้นนำท่านพาเดินเที่ยว ไนท์บาซาร์หลวงพระบาง (ตลาดมืดหลวงพระบาง)

Day 2 : ใส่บาตรตอนเช้า-ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง-พระราชวังหลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-หมู่บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวางสี-เขาพูสี 
05.30 น.   เชิญท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง
นำท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว **การใส่บาตรข้าวเหนียวเป็นบุญส่วนบุคคล ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระเอง จำนวน ขั้นต่ำ 100 บาท**
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 4)
ชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ
                   เดินทางไปยัง หมู่บ้านซ่างไห เพื่อขึ้นเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์
                    สองฝั่งแม่น้ำโขง ไปยัง ถ้ำติ่ง
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อที่ 5)
ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวน 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา
ชม น้ำตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงราว 70-80 เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ บันทึกภาพอันประทับใจ
ขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
พักที่   โรงแรม ในหลวงพระบาง หรือเทียบเท่า(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 3 : วัดวิชุนราช-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง-ถ้ำจัง-อิสระกิจกรรมที่วังเวียง
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่ 7)
ชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง
เข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)     
เดินทางออกจากหลวงพระบางขึ้นรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
เดินทางถึง วังเวียง เป็นเมืองท่องเที่ยวในแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ห่างจากนครหลวง​เวียงจันทน์ ประมาณ 160 กิโลเมตร ได้ฉายาว่า เมืองกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว
ชม ถ้ำจัง ถ้ำที่สวยที่สุดของวังเวียงภายในเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดับ ภายในบริเวณถ้ำจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่ำ หินงอกหินย้อยอันงดงาม
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก
ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกกิจกรรมได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (รวมในราคาทัวร์แล้ว)
โปรแกรม A: ล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซองที่วังเวียง ดูวิถีริมน้ำซอง ชมวิวทิวทัศน์เมืองวังเวียง              
โปรแกรม B: กิจกรรมพายเรือแคนนู
*ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกร่วมกิจกรรมข้างต้น จะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*               หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอาหารเย็น
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
พักที่  โรงแรมในวังเวียง หรือเทียบเท่า (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 4 : กลับสู่เวียงจันทร์-ด่านตม.ลาว-อิสระช้อปปิ้ง DUTY FREE-สนามบินอุดรธานี-กรุงเทพฯ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 10)
อำลาที่พัก มุ่งหน้าสู่ สระน้ำจืดสีมรกตหรือที่เรียกว่า บลูลากูน (Blue Lagoon) เดิมทีเป็นสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีการขุดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกในภายหลัง ทำให้วังเวียงมี บลูลากูนกระจายตัวอยู่หลายมุมเมือง สาเหตุที่น้ำในสระเป็นสีฟ้าหรือเขียวมรกตเช่นนี้ เป็นเพราะน้ำที่ผุดขึ้นมาจากบาดาลมีแหล่งกำเนิดมาจากภูเขาหินปูนที่โอบล้อมวังเวียงเอาไว้ ซึ่งในหินปูมีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งทำให้น้ำตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวน้ำเท่านั้น
เดินทางกลับสู่เวียงจันทน์ โดยรถโค้ช หรือ รถตู้ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
ชมหอพระแก้ว เมืองเวียงจันทน์ นมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลเดินทาง
อำลานครหลวงเวียงจันทน์เดินทางสู่ด่าน ตม.ลาว
ให้เวลาคณะช้อปปิ้งต่อที่ Duty Free                 
จากนั้นพาคณะข้ามด่าน สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว สู่ จ.หนองคาย ประเทศไทย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.40 น.    เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE009 (บริการ SNACK BOX ก่อนลงจากเครื่อง) หรือ THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL611
20.45 น.   เดินทางถึง สนามบินกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านกลับพร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
23 – 26 พ.ค 2565 จันทร์ - พฤหัส 14,900 FULL
26 – 29 พ.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
02 – 05 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 18,900 FULL
03 – 06 มิ.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 18,900 FULL
09 – 12 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
16 – 19 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
23 – 26 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
30 มิ.ย – 03 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
07 – 10 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
13 – 16 ก.ค 2565 พุธ - เสาร์ 16,900 FULL
14 – 17 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 16,900 FULL
21 – 24 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
28 – 31 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 18,900 FULL
04 – 07 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
11 – 14 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 18,900 FULL
18 – 21 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
25 – 28 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
01 – 04 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
08 – 11 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
15 – 18 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
22 – 25 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
29 ก.ย – 02 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
06 – 09 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL
13 – 16 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 18,900 FULL
20 – 23 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 18,900 FULL
27 – 30 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,900 FULL

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมลาว ราคาใกล้เคียงกัน