ทัวร์ จอร์เจีย

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ มิสเคด้า กอรี by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
GTK01 MIRACLA OF GEORGIA BY TK

8 วัน 5 คืน

โบสถ์เมเตห์คี สะพานสันติภาพ The Chronicle of Georgia ป้อมนาริกาลา นั่งรถ Four Wheel Kazbegi Gergeti Trinity Church Cave house cable car Borjomi city park วิหารสเวติสเคอเวรี

Day 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย - เมืองทบิลิซี
Day 3 : เมืองทบิลิซี-เมืองกอรี-ป้อมอนานูรี-อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย-เทือกเขา Kazbegi
Day 4 : พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน- Uplistsikhe -เมืองถ้ำโบราณ - เมืองบาคูเรียนี
Day 5 : มืองบาคูเรียนี - เมืองบอร์โจมิ- อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park- เมืองคูทาอีซี
Day 6 : เมืองคูทาอีซี-อนุสาวรีย์ธรรมชาติ -เมืองมิสเคด้า-มหาวิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองทบิลิซี
Day 7 : เมืองทบิลิซี-นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา-ท่าอากาศยานทบิลิชิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู
Day 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
19:00 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ M สายการบิน สายการบิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
23:00 น.   นำท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบิน TK069

Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู แวะเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย - เมืองทบิลิซี
05:15 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
06:30 น.   นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เที่ยวบินที่ TK378
09:45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร ท่านเดินทางไปสู่ เมืองทบิลิชิ Tbilisi เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจียตั้งอยู่ริมแม่น้ำคูรา มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน ทบิลีซีก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 5 โดยพระเจ้าวาคตังที่หนึ่งแห่งไอบีเรีย และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นครได้ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรและสาธารณรัฐจอร์เจีย ระหว่าง ค.ศ. 1801–1917 นครกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย โดยทำหน้าที่เป็นนครอุปราชหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตอนเหนือและใต้ของคอเคซัสเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย และอยู่ใกล้กับทางสายไหม ทำให้กลายเป็นดินแดนกันชนของมหาอำนาจของโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) ตั้งอยู่เหนือเนินผาสูงริมแม่น้ำมิทควารี (Mtkvari River) เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1278 - 1284 โดยมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สถาปนาทบิลิซีเป็นนครหลวง ตั้งตระหง่านอยู่คู่กันในอดีตโบสถ์ถูกทำลายและได้รับการบูรณะอยู่หลายครั้งเคยถูกใช้เป็นคุกในยุคที่ราชวงศ์ซาร์สปกครองและเปลี่ยนมาเป็นโรงละครในยุคโซเวียต ซึ่งได้รับการบูรณะล่าสุดปลายปี 1980 เพื่อเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของเมือง จากนั้นแวะถ่ายภาพที่ สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) หรืออีกชื่อก็คือ Mshvidobis Khidi เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 เมตร ใช้ข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่า และตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานนี้ทำมาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามชิ้นหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โดยใครที่ไปเยือนสะพานนี้ในช่วงเวลากลางคืนถึงเช้ามืดก็จะได้เห็นแสงสีที่สวยงามของสะพานแห่งนี้ สะพานนี้ออกแบบโดยสถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่ อิตาลี่ และ นำเข้ามาโดยรถบรรทุก 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมือง Tbilisi ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำ Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และแวะถ่ายภาพกับ  เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ของประเทศจอร์เจียผ่าน เสาหินขนาดใหญ่จำนวน 16 ต้น โดยเสาหินแต่ละต้นนั้นนอกจากจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบแล้ว และด้วยโครงสร้างอันมหึมาเลยทำให้ The Chronicle of Georgia กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และเป็นจุดชมวิวมุมสูงที่สามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซีที่สวยงามอีกด้วย
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)      
ที่พัก:  Hotel in Tbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน        
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)


Day 3 : เมืองทบิลิซี-เมืองกอรี-ป้อมอนานูรี-อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย-เทือกเขา Kazbegi
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่2)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ เมืองกอรี (Gori) เป็นเมืองในภาคตะวันออกของประเทศจอร์เจียและเมืองหลักของแคว้นชีดาคาร์ทลี ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำสองสาย ได้แก่ แม่น้ำมตกวารีและแม่น้ำลีอัฆวี ชื่อเมืองมาจากคำในภาษาจอร์เจียว่า กอรา ซึ่งแปลว่า 'กอง' หรือ 'เนิน หรือภูเขา จากนั้นพาท่านไปเข้าชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่แห่งจอร์เจีย ป้อมปราการนี้ มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Aragvi หนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญของประเทศจอร์เจีย จากมุมสูง เราจะมองเห็นวิวสวยๆของอ่างเก็บน้ำและภูเขาที่ล้อมรอบ ที่นี่สร้างโดย Duke of Aragvi ช่วงศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นป้อมปราการไว้หลบภัยในสงคราม ด้านในมีโบสถ์และหอคอยที่ถูกสร้างไว้อย่างอลังการส่วนข้างล่างเป็นอ่างเก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali Reservoir) ไว้ส่งต่อน้ำไปยังเมืองหลวง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จากนั้นเก็บภาพกับ อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย–จอร์เจีย (Friendship Monument) หรือ อนุสาวรีย์ สนธิสัญญาจอร์จีฟสค์ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบสองร้อยปีของสนธิสัญญาจอร์จีฟสค์และมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย อนุสาวรีย์นี้ ตั้งอยู่บนทางหลวงทหารจอร์เจียระหว่างเมืองรีสอร์ทสกีGudauriและทางผ่าน Jvari อนุสาวรีย์นี้เป็นหินทรงกลมขนาดใหญ่และโครงสร้างคอนกรีตที่มองเห็นหุบเขา Devil's Valley ในเทือกเขาคอเคซัส ภายในอนุสาวรีย์เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั่วทั้งโครงสร้าง และแสดงให้เห็นฉากประวัติศาสตร์จอร์เจียและรัสเซีย
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) 
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เทือกเขา Kazbegi ที่เป็นที่รู้จักจากสถานที่ที่สวยงามในเทือกเขา Greater Caucasus และเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเดินป่าและการปีนเขา จุดเด่นคือทุ่งหญ้าอัลไพน์และป่าไม้ของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Kazbegi โดยรอบ โดยนำท่านนั่งรถ 4W (Four-Wheel รถที่สามารถรับมือกับถนนที่ขรุขระ) เพื่อเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ของ Gergeti Trinity Church หรือ Tsminda Sameba ซึ่งที่นี่ก็เป็นโบสถ์คริสต์นิกายออเธอร์ด็อกซ์ ซึ่งเป็นนิกายที่เก่าแก่และที่นี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่เก่าแก่มาที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกนี้ โบสถ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 นี้ตั้งอยู่บนภูเขา Kazbegi ที่มีความสูงถึง 2,170 เมตร แม้การเดินทางขึ้นมาค่อนข้างยากลำบาก เพราะถ้าเดินเท้าขึ้นเขาต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง หรือถ้าใช้รถต้องใช้รถ 4W ขึ้นเขามาราว 30 นาที แต่บอกเลยว่าคุ้มค่าและตะลึงเมื่อเห็นสถานที่นี้แน่นอน
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) 
ที่พัก:  Hotel in Gudauri 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 4 : พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน- Uplistsikhe -เมืองถ้ำโบราณ - เมืองบาคูเรียนี
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่5)
จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์​ โจเซฟ​ สตาลิน (Joseph Stalin Museum) โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำสหภาพโซเวียต ซึ่งจอร์เจียคือหนึ่งในประเทศในการปกครองของโซเวียตเมื่อในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคารเก่าจำลองบรรยากาศสมัยที่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่​ สิ่งของเครื่องใช้​ โต๊ะทำงาน​ ภาพถ่าย​ และรวบรวมชีวประวัติต่างๆ ของโจเซฟ​ สตาลิน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์​ ยังมีบ้านที่ท่านเคยใช้ชีวิตในวัยเด็ก​ มีรถไฟที่ท่านเคยใช้งาน​ เหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต​ ได้ทั้งความรู้​ ได้ทั้งความรู้สึก​ เป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจเมื่อมาจอร์เจีย
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปที่ Uplistsikhe เพื่อเข้าชม เมืองถ้ำโบราณ (Cave house) สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย ความสวยงามของวิวธรรมชาติที่มองเห็นได้จากที่นี่แล้ว สถานที่แห่งนี้ถือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  ถือกำเนิดมาในยุคโบราณ ถึงจะเป็นแค่ห้องหินที่มีเพียงแค่โครงสร้างก็ต้องทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ในยุคโบราณ แม้จะไม่ได้มีเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงเหมือนยุคปัจจุบัน แต่ก็สามารถสร้างทั้งห้องต่าง ๆ วิหาร รวมไปถึงโรงละครที่กว้างขวางและใหญ่โตขึ้นมาได้ เนินด้านบนก็จะทำให้มองเห็นทัศนียภาพที่เป็นพื้นดินสีเขียวชะอุ่มและมีแม่น้ำตัดผ่านซึ่งมีความสวยงามมาก รวมไปถึงพื้นที่หินอันโล่งกว้างก็ทำให้เราได้เห็นภาพอันงดงาม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาคูเรียนี (Bakuriani) เป็นเขตที่ตั้งอยู่บนเนินลาดทางตอนเหนือของเทือกเขา Trialeti ถูกปกคลุมด้วยป่าสน พื้นที่ปัจจุบันของเมืองถูกสร้างขึ้นโดยลาวาไหลจากภูเขาไฟ Mukheri
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) 
ที่พัก  Hotel in Bakuriani 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 5 : มืองบาคูเรียนี - เมืองบอร์โจมิ- อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park- เมืองคูทาอีซี
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่8)
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ เมืองบอร์โจมิ (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ริมแม่น้ำ Mtkvari ในเขตซัมซเค-จาวาเคตี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำแร่มากที่สุดของประเทศจอร์เจีย เพราะมีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ดีที่สุด เมื่อบวกกับธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์จึงทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ มีโรงแรมหลากหลายสไตล์เปิดให้บริการบ่อน้ำพุร้อน อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ทั้งนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ไปเที่ยวชมมากมาย นำทุกท่านเดือนทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Borjomi city park ให้ท่านได้ขึ้น cable car ขึ้นไปบนเขา เพื่อชมวิวเมืองด้านล่างทีสวยงาม และลงมาสามารถเข้าไปในสวน ไปยังจุดที่มีบ่อน้ำแร่ และได้ลองชิมน้ำแร่ธรรมชาติที่นี่อีกด้วย อิสระให้ท่านได้พักผ่เอนและเก็บภาพตามอัธยาศัย
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Kutaisi คูทาอีซี เป็นหนึ่งในเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สามในประเทศจอร์เจีย และเมืองหลักของแคว้นอีเมเรทีทางภาคตะวันตกของประเทศ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำรีออนี ห่างจากกรุงทบิลีซีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 221 กิโลเมตร พาทุกท่านเข้าชม โบสถ์ Gelati Monastery ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1106 ที่มีการวาดลวดลายอย่างสวยงามบนกำแพงโบสถ์ในทุกตารางนิ้ว รวมไปถึงการอนุรักษ์โบสถ์แห่งนี้ให้ยังคงสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์มาก ทำให้โบสถ์ Gelati Monastery เป็นอีกสถานที่หนึ่งในจอร์เจียได้รับการยกย่องจาก UNESCOอีกด้วย
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10) 
ที่พัก:  Hotel in Kutaisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 6 : เมืองคูทาอีซี-อนุสาวรีย์ธรรมชาติ -เมืองมิสเคด้า-มหาวิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองทบิลิซี
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่11)
จากนั้นนำท่านไปที่ อนุสาวรีย์ธรรมชาติ (Prometheus cave) ถ้ำนี้ถูกค้นพบและศึกษาโดยนักสำรวจถ้ำชาวจอร์เจีย Mr. Jumber Jishkariani และสมาชิก ในช่วงต้นทศวรรษ 1980  ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการเปลี่ยนถ้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยว ภายในปี 1989 มีการวางเส้นทางเดินเท้าในถ้ำเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสร้างบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว 150 เมตรถูกเจาะออกที่ทางออก และเริ่มการก่อสร้างอาคารชั้นล่าง ถ้ำมีไฟส่องสว่างชั่วคราว และนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ เริ่มเข้ามาเยี่ยมชม
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12) 
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า (Mtsketa) เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว นำท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล จากนั้นชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม เดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี Tbilisi
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่13) 
ที่พัก:  Hotel in Tbilisi 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 7 : เมืองทบิลิซี-นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา-ท่าอากาศยานทบิลิชิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที14)
จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตามอัธยาศัย จากนั้นพาทุกท่านไปที่ โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี (Abanotubani Tbilisi Sulfur Baths)  ด้วยความที่เมืองทบิลิซีนั้นมีบ่อน้ำพุร้อนเป็นจำนวนมาก แต่โรงอาบน้ำแห่งนี้เป็นโรงอาบน้ำโบราณแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อน ที่มีส่วนผสมของแร่กำมะถัน ซึ่งเชื่อกันว่าในน้ำพุร้อนมีแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ช่วยกำจัดของเสียและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง โรงอาบน้ำร้อนแห่งนี้ได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการกันอยู่ 
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่15) 
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ศูนย์การค้า Tbilisi Galleria mall เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ แม้จะอยู่ชานเมือง แต่มีร้านค้ามากมาย แม้ว่าจะไม่ใช่แบรนด์หรู แต่ก็เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเช่นกัน เช่น Zara Mango และ Diesel มีร้านอาหารและร้านกาแฟน่านั่งหลายร้าน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย     
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
17:30  น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน TURKIST AIRWAYS เที่ยวบินที่ 383
19:00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

Day 8 : ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบลู - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
01:45 น.   นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ TK068
15:25 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
13 – 20 ก.ค 2565 พุธ - พุธ 49,888
10 – 17 ส.ค 2565 พุธ - พุธ 49,888
22 – 29 ก.ย 2565 พฤหัส - พฤหัส 49,888
19 – 26 ต.ค 2565 พุธ - พุธ 49,888

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน