ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ยอดเขาชิลธอร์น สะพานไม้ชาเปล ปราสาทนอยชวานสไตน์ by Emirates 7 วัน 4 คืน
UIEU003 : UNIQUE SWISS GERMANY BY EK

7 วัน 4 คืน

หมู่บ้าน ISELTWALD เมืองอินเตอร์ลาเก้น ยอดเขาชิลธอร์น-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา-เมืองมิวนิค พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก BMW WELT-อัลลีแอนซ์อารีน่า-จัตุรัสมาเรียนสนามบิน

Day 1 : กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 : ดูไบ-ซูริค-หมู่บ้าน ISELTWALD-เมืองอินเตอร์ลาเก้น     
Day 3 : ยอดเขาชิลธอร์น-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล 
Day 4 : เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์

Day 5 : เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา-เมืองมิวนิค พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
Day 6 : มิวนิค-BMW WELT-อัลลีแอนซ์อารีน่า-จัตุรัสมาเรียนสนามบิน
Day 7 : สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

Day 2 : ดูไบ-ซูริค-หมู่บ้าน ISELTWALD-เมืองอินเตอร์ลาเก้น     
01.35 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45 .   เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.40 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK087 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.20 น.   เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน ISELTWALD เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ ค.ศ.1146 ประกอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบเบรียนซ์ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปภายในหมู่บ้านตามอัธยาศัย นอกจากนั้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ชื่อดัง Crash Landing On You จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hey Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 : ยอดเขาชิลธอร์น-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล 
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สเตคเคลแบร์ก (Stechelberg) เพื่อขึ้นกระเช้าไปยัง ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) บนความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เจมส์บอนด์ 007 <<On Her Majesty’s Secret Servcie>> ท่านสามารถเที่ยวชมห้องจัดแสดงเกี่ยวกับภาพยนต์ และที่ด้านบนยอดเขาท่านสามารถสัมผัสหิมะได้ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นท่านยังสนุกสนานกับกิจกรรมอื่นๆได้ที่สถานี Brig จะมีทางเดินพื้นกระจก รวมถึง เส้นทางเดินบนหน้าผา (Thrill Walk) ซึ่งบางช่วงเป็นพื้นกระจก บางช่วงเป็นลวดตาข่าย มองลงไปเห็นแต่พื้นสีขาวปกคลุมด้วยหิมะ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา นำท่านลงจากยอดเขาและเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด จากนั้นนำท่านเที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  47 Hotel Konstanz หรือเทียบเท่า

Day 4 : เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึง ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวาน สไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักMy Park Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 : เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา-เมืองมิวนิค พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา (Oberammergau) เมืองเล็กๆในแคว้นบาวาเรีย มีชื่อเสียงมากทางด้านการแกะสลักไม้ โดยแกะสลักเรื่องเรื่องราวหรือฉากเหตุการณ์ทางศาสนาคริสต์เป็นหลัก อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่มีภาพวาดสวยงามบนกำแพง มีระเบียงประดับด้วยกระถางต้นไม้และดอกไม้เล็กๆอย่างสวยงาม เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกายังใช้เป็นสถานที่จัดงาน Passion Play ที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 10 ปี โดยชาวบ้านจะมาร่วมแสดงละครกลางแจ้ง ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวในบั้นปลายพระชนม์ชีพของพระเยซู
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียและเมืองหลวงแห่งเบียร์ของยุโรป มิวนิคได้ชื่อว่าเป็นเมืองมที่รุ่มรวยในศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บารอกและเรเนสซองส์ นำท่านมาถ่ายภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิร์กเป็นวังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Mercure Munich South Messe หรือเทียบเท่า

Day 6 : มิวนิค-BMW WELT-อัลลีแอนซ์อารีน่า-จัตุรัสมาเรียนสนามบิน
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว ให้ท่านเดินเล่น เลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สนามกีฬาอัลลีแอนซ์อารีน่า (Allianz Arena) สนามฟุตบอลนี้ถือว่าเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปสามารถจุผู้ชมได้กว่า 66,000 คน ได้กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคไปเป็นที่เรียบร้อย ความโดดเด่นของสนามแห่งนี้คือรูปลักษณ์ที่เหมือนกับห่วงยางพลาสติกเป่าลมสีขาวใบใหญ่ยักษ์โดยสร้างจากวัสดุโพลิเมอร์ชนิดใหม่ที่เรียกว่า ETFE Foil ซึ่งมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเลิศ นอกจากนั้นสนามแห่งนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ คือ สีขาว สีแดง และสีน้ำเงิน หลอดไฟที่เปลี่ยนได้เพื่อที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์บอกว่าขณะนั้นสนามกำลังมีการแข่งขันของทีมอะไร โดยสีแดงคือทีมบาเยิร์น มิวนิค สีน้ำเงินคือทีม 1860 มิวนิค ส่วนสีขาวนั้นจะเปิดเมื่อทีมชาติเยอรมนีกำลังแข่งขัน
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น เฟราเอ่นเคียร์เช่อ (Frauenkirche-Church Of Our Lady) เป็นโบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ที่สร้างด้วยอิฐแดงสูง 99 เมตร เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (Peterskirche-St.Peter Church) โบสถ์หลังแรกและเก่าแก่ที่สุดของเมือง จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน
22.35 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK052 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

Day 7 : สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
06.30 .   เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
19.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
21 – 27 มิ.ย 2565 อังคาร - จันทร์ 66,900 -

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ยอดเขาชิลธอร์น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน