ทัวร์ จอร์เจีย

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี บาตูมี มิสคิต้า by GULF AIR 8 วัน 6 คืน
Memories in Georgia BY GF

8 วัน 6 คืน

ทบิลิซี กูดาอุรี กอรี คูทายซิ บาตุมี นั่งกระเช้าชมเมืองทบิลิซี Jan Shardeni Street โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน สะพานสันติภาพ วิหารจวารี โบสด์สเวติสโคเวรี โบสด์เกอเกตี้ ป้อมอนานูรี พิพิธภัณฑ์สตาลิน ถ้ำอุพลิสซิเค่ ท่องราตรีเมืองชายหาดทะเลดำ #รูดบัตรไม่ชาร์จ

Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงบาเรนห์
Day 2 : กรุงบาเรนห์ - เมืองทบิลิซี
Day 3 : เมืองทบิลิซี - เมืองมิสเคต้า-เมืองคาสเบกี้-เมืองกูดาอูรี
Day 4 :เมืองกูดาอูรี - เมืองกอรี -เมืองคูไทซี
Day 5 : เมืองคูไทซี-เมืองบาตูมี
Day 6 : เมืองบาตูมี -เมืองทบิลิซี
Day 7 : พฤหัสบดี เมืองทบิลิซี - กรุงบาเรนห์  
Day 8 :
กรุงเทพฯ

 ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงบาเรนห์
13.50   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกัลฟ์แอร์ โดยมี
เจ้าหนาที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับบริการ ตรวจเอกสารและสัมภาระ
16.50   ออกเดินทางสู่ กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์ โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 166 (เที่ยวบินไปเมืองทบิลิซีจะมี 2 ไฟล์ท หากวันที่เดินทางเป็นไฟล์ท GF166 เที่ยวบินแวะรับ-ส่งผู้โดยสารที่ประเทสสิงคโปร์/ กรณีเป็นเที่ยวบิน GF153 จะบินตรงไปกรุงบาเรนห์ โดยไม่แวะที่ประเทศสิงคโปร์) (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

Day 2 : กรุงบาเรนห์ - เมืองทบิลิซี
00.15   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์(เพื่อแวะพักรอเปลี่ยนเครื่องไปเมืองทบิลิซี)
 **พิเศษระหว่างรอต่อเครื่อง ทางบริษัทมีบริการโรงแรมให้ทุกท่านได้เข้าพัก พร้อมมีบริการรถรับส่งโรงแรม-สนามบิน**//พาสปอร์ตไทยเข้าฟรีวีซ่าที่ประเทศบาเรนห์ และต้องมีใบรับรองวัคซีน 2 เข็ม**  (N1)
** โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ณ  กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์**
- สุภาพสตรี: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสำหรับคลุมศรีษะ
- สุภาพบุรุษ: ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาว
09.40    ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 081**ไฟล์ทนี้จะแวะรับส่งคนที่สนามบินบากูก่อน**
16.35   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี (Tbilisi) หลังจากนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ย่าน Jan Shardeni Street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อถนนมาเป็น Chardin Street เพื่อเป็นเกียรติแก่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส Jean Chardin ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้าน ค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟและมากมายด้วยผู้คนพื้นเมืองกับนักท่องเที่ยว บริเวณนี้จะมีบ้านเมืองเก่าในแบบทบิลิซีที่โดดเด่น นอกจากด้านอาหารแล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของต่างๆมาวางขายมากมาย พาทุกท่านชม วิหารซีโอนี Zion Cathedral โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ โดยชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้มีชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี(Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรก แต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่หลายต่อหลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ทีได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-19 นำชม Bridge of Peace สะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้ชมวิวทิวทศน์อันสวยงามของเมืองทบิลิซี ที่ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม  นำท่านเดินทางไปยังย่าน Meidan bazaar ย่านการค้าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กับเมืองทบิลิซีมาช้านาน อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งซื้อของสินค้าที่ระลึกที่มีร้านค้าให้ท่านเลือกอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานโลหะฝีมือ ของโบราณจากงานแฮนด์เมด ไวน์จอร์เจียชื่อดัง ขนมช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ของฝากของกินอื่นๆ
ค่ำ   อิสระอาหารค่ำ ณ ย่าน Jan Shardeni Street (Free1)
ที่พัก Velvet Hotel หรือเทียบเท่า (N2)

Day 3 : เมืองทบิลิซี - เมืองมิสเคต้า-เมืองคาสเบกี้-เมืองกูดาอูรี
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า Mtskheta(25.2km./35mins) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 จากนั้นชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี Svetitskhoveli Catherdal UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และให้การเคารพศรัทธา ที่สุดของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน โบสถ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกอีกด้วย นำท่าน ชมวิหารจวารี Jvari Monastery หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี (Mtkvari river) และแม่น้ำอรักวี (Aragvi river)
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย   พาท่านชม ป้อมอนานูรี Ananuri Fortress ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำอรักวี เป็นที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ราชวงศ์ศักดินาผู้ปกครองดินแดนลุ่มแม่น้ำอรักวี และเป็นสมรภูมิรบแย่งชิงอำนาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปด้วยปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถ์แม่พระผู้พรหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย  ระหว่างทางแวะชม เขื่อน Jhinvali Lake สถานที่ที่เอาไว้ใช้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 2007 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป เมืองคาสเบกี้ Kazbezi (133km./2.30hrs.) เมืองเล็กๆในจังหวัด MtsketaMtianeti ทางตอนเหนือของประเทศใกล้กับพรมแดนประเทศรัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาน145 กม. ตัวเมืองอยู่บริเวณเชิงเขา Kazbek นำท่านเปลี่ยนยานพาหนะเดินทางด้วยรถ4WD ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชม โบสถ์ Gergeti Trinity Church ***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม *** โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียออรืโธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหม่ มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและด้วยภาพของโบสถ์เล็กๆที่เปลี่ยวเหงา จึงทำให้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ระหว่างทางแวะชมอนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย Russia Georgia Friendship Monument หรือสนธิสัญญาGeorgievsk Monument เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองร้อยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจียกับโซเวียตรัสเซีย หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี Gudauri (32km./38mins) โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสำคัญที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
ที่พัก Gudauri Inn Hotel หรือเทียบเท่า (N3)

Day 4 :เมืองกูดาอูรี - เมืองกอรี -เมืองคูไทซี
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี Gori (153km./2 .20hrs.) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ (Georgian Military Highway) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต นำท่านชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค Uplistsikhe Cave หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่ตามประวัติศาตร์ของชาวจอร์เจียได้มีการจดบันทึกเรื่องราวการ ว่า ณ เมืองถ้ำแห่งนี้ได้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและประเทศจีน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย   นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน Stalin Museumเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศตนเพื่อจัดแสดงโชว์ชีวิตของโจ เซฟสตาลิน ผู้ที่นำโซเวียตก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถือเป็นบุคคลหนึ่งในขั้วอำนาจในการทำสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงรักษาโครงสร้างภาพลักษณ์ของยุคโซเวียตเอาไว้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซิ Kutaisi(163km./3hrs.) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส(Colchis)หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
ที่พัก Bagrali 1003 Hotel หรือเทียบเท่า (N4)

Day 5 : เมืองคูไทซี-เมืองบาตูมี
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านชมและแวะถ่ายรูปที่ น้ำพุ Colchis Fountain น้ำพุหล่อรูปสัตว์ ตั้งอยู่ในจัตุรัส David Agmashenebeli ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2011 บนจุดสูงสุดของน้ำพุจะเป็นรูปม้าคู่ประดับเกราะสีทองสง่า รายล้อมไปด้วยบรรดาเหล่าสัตว์น้อย อาทิเช่น กวาง แพะ แกะ ซึ่งรูปหล่อบางส่วนมีอายุมากกว่า 5,000 ปี จากนั้นสู่ เมืองบาตูมีBatumi (151km/2.45hrs.) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด อะจาร่า(Ajara) ที่ปกครองตนเอง และตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งด้านตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ และยังเป็นที่ตั้งของเมืองเขตร้อนที่เต็มไปด้วยผลิตผลของพืชผักผลไม้หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือและอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง ซึ่งต่อมาด้านเศรษฐกิจของเมืองนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เมืองนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการปรับปรุงให้เป็นสถานที่บันเทิงและพักผ่อนทั้งสถานที่เที่ยวที่พักและอีกหลายๆอย่างเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลติดกับทะเลดำ (Black Sea) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสีสันยามราตรีและเป็นเมืองที่ทันสมัยมากที่สุดในจอร์เจีย
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย   นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าในย่าน Old Town ชม Piazza Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร,โรงแรมฯลฯ โดยสถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลี โดยสังเกตได้จากภาพโมเสคและงานกระจกสีตามอาคารต่างๆ ชมความงามของอาคาร ยุโรปสแควร์  Europe Square  ใจกลางจัตุรัสเมืองบาตูมี นำท่านเตินความสวยงามของ ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด  Batumi Bulevard เป็นพื้นที่ที่มีความเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1881 ที่มีการตกแต่งและประดับต้นไม้ให้มีความสวยงามไปตามความยาวของหาดประมาณ7กม. จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่  Ali and Nino Monument อนุสาวรีย์ ในชื่อ “หญิงและชาย” ทำด้วยเหล็ก เคลื่อนไหวได้ ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปินชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและความเศร้าของ “อาลี” หนุ่มมุสลิม กับเจ้าหญิง”นิโน” แห่งจอร์เจีย หลังจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาวอาเซอร์ไบจาน นอกจากนี้ยังมีความพิเศษคือรูปปั้นนี้จะขยับเข้าหากันในเวลา 19.00 น.ของทุกวัน ใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้ ชมสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ของชิงช้าสวรรค์ The large Ferris wheel ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบาตูมี  ชมวิวบน The Alphabet tower หอคอยสัญลักษณ์แห่งเมืองบาตูมี มีความสูงถึง 130 เมตรวัดจากเหนือพื้นดิน ซึ่งสถาปัตยกรรมภายนอกของหอคอยแห่งนี้ จะมีลักษณะคล้ายเกลียวคู่ชองDNAมนุษย์ โดยตรงลางจะเป็นลิฟต์ใช้ขึ้นลงให้กับนักท่องเที่ยวให้สามารถขึ้นไปยังจุดสูงสุดของหอคอย เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบาตูมีได้แบบโดยรอบ360องศา
ค่ำ   อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด (Free2)
ที่พัก Disหรือเทียบเท่า van suite (N5)

Day 6 : เมืองบาตูมี -เมืองทบิลิซี
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางไป เมืองทบิลิซี (373 km./5.40 hrs.เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคูรา Kura หรือแม่น้ำซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตั้งในราวศตวรรษที่ 5  เป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมันและแซสซานิค กรุงทบิลิซีมีเนื้อที่ประมาณ 372 ตร.กม.และมีประชากร 1,093,000 คน เมืองนี้ถูกสร้างโดย กษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองทบิลิซิ เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดติดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย     นำชมโบสถ์ตรีนิตี้ Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1995 - 2004  ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่น ที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ โบสถ์เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่โดดเด่นจากนั้นนำท่านหยุดแวะพักถ่ายรูปคู่กับ จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี  Giant Bicycle ผ่านชมสถานที่ โรงละครโอเปร่า Opera House โรงละครโอเปราและบัลเล่ต์แห่งชาติจอร์เจียและเมืองทบิลิซิ เดิมชื่อโรงละครทิฟลิสอิมพีเรียลเธียเตอร์ ตั้งอยู่บนถนน Rustaveli ก่อตั้งขึ้นในปี 1851 เป็นโรงละครโอเปร่าหลักของจอร์เจียและเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก ผ่านชม รัฐสภาแห่งจอร์เจีย  Parliament of georgia รัฐสภาที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ชมพระราชวัง Vorontsov’s Palace เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในทบิลิซี สร้างขึ้นในปี 1868 โดยผู้ว่าราชการของจักรพรรดิรัสเซียในสไตล์เรเนสซอง ภายในของพระราชวังโดดเด่นด้วยสีสันอันงดงามและการตกแต่งที่หลากหลายของห้องพัก ตามเพดานถูกปกคลุมไปด้วยเครื่องประดับทองโคมไฟระย้าและโคมไฟสีบรอนซ์หรูหรา จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองไปตาม ถนน Shota Rustaveli Avenue เดิมชื่อถนน Golovin คือถนนสายกลางในทบิลิซิที่ตั้งชื่อตามกวียุคจอร์เจียยุค Shota Rustaveli โดยเส้นทางถนนเริ่มต้นที่จัตุรัส Freedom และทอดตัวยาวประมาณ 1.5 กม.ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของผู้คนในเขตเมืองและวัฒนธรรม ร้านค้าต่างๆที่ตั้งเรียง รายตามท้องถนนหลังจากนั้นนำท่าน ชม St.George's Monument หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นรูปปั้นเซนต์จอร์จเป็นอนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองทบิลิซีจอร์เจียซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานเสรีภาพและความเป็นอิสระของประเทศจอร์เจีย เปิดตัวในปี 2549 ในจัตุรัสกลางของทบิลิซีอนุสาวรีย์ ออกแบบโดยศิลปินชาวจอร์เจียชื่อ Zurab Tsereteli โดยทำขึ้นจากหินแกรนิตและทองคำสูง 35 เมตร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝาก ที่ห้าง Galaria Mall เป็นห้างใหญ่ 1ใน3ของเมืองทบิลิซีอยู่ติดกับสถานีใต้ดิน Liberty Square Metro  เป็นห้างที่ก่อตั้งขึ้นและเป็นหนึ่งในกองทุนเพื่อการลงทุนของ Georgian (GCF) ในภาคการบริการและอสังหาริมทรัพย์ เป็นศูนย์การค้าอเนกประสงค์และศูนย์กลางของเมือง ภายในมีร้านค้าให้ทุกท่านได้เลือกสรรมากมายรายการกว่า 50 ร้านค้าแบรนเนมชั้นนำ มีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านเครื่องประดับ รองเท้า อาทิเช่น H&M  NICOLO PANDORA และฯลฯ นอกเหนือจากนั้นยังโซนร้านอาหาร โซนคาเฟ่ โซนBeauty Saion โซนกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการอีกด้วย
ค่ำ   อิสระอาหารค่ำ ณ Galaria Mall (Free3)
ที่พัก  Valvet Hotel หรือเทียบเท่า  (N6)

Day 7 : พฤหัสบดี เมืองทบิลิซี - กรุงบาเรนห์  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม โบสถ์ St.Vergin Church หรือโบสถ์ Metekhi เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์จอร์เจียตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Mtkvari บน Metekhi Cliff ในย่าน Avlabari ตรงข้ามกับเมืองเก่าของทบิลิซิ เวลาของการก่อสร้างคริสตจักรยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่และแตกต่างกันระหว่างศตวรรษที่ 5, 6, 11-12th หรือ 13 นำชม รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สร้างเมือง ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม นำท่านเดินทางขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชม อนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย Kartlis Deda, Mother Georgia  รูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของหญิงถือดาบและถ้วย นั่นคือมารดาของจอร์เจียหรือ Kartlis Deda ในจอร์เจีย ที่สร้างขึ้นจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป 20 เมตร (65.6 ฟุต) ซึ่งไม่ใช้แต่จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทบิลีซีเท่านั้น แต่ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเช่นกัน โดยดาบที่ถือ มีความหมายเอาไว้ใช้สำหรับผู้ที่จะมาเป็นศัตรูและถ้วยไวน์มีความหมายสำหรับผู้ที่มาเป็นเพื่อนพ้อง นำท่านชม ป้อมปราการนาริกาลา  Narikala Fortress  ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้องเมืองและผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด จากนั้นนำท่านลงมาไปยังเขตเมืองเก่า ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน Sulphur Baths หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani อะบานูออูบานิ เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน ตามตำนานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริย์วาคตังที่ 1 กอร์กัซลี นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จงทำให้ค้นพบบ่อน้าพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบน้ำคล้ายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี นําชมหมู่โรงอาบน้ำที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้าง ประดับด้วยโมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางสามารถเห็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่เก่าแก่มากมาย นำท่านเดินทางต่อไปยัง น้ำตกเลกทากิวี  Leghvtakhevi Waterfall สิ่งหนึ่งในความมหัศจรรย์และความน่าสนใจของนครทบิลิซีนั้นก็คือที่กลางเมืองแห่งนี้มีน้ำตกที่เกิดจึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็มีน้ำตลอดทั้งปี ใช้เวลาเดินจากโรงอาบน้ำมาเพียงนิดเดียว โดยตลอดเส้นทางการเดินก็ยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สวยงาม, มีการแสดงที่น่าสนใจของคนจอร์เจียให้ท่านได้ดูเป็นระยะๆ
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
14.50   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย
17.20   ออกเดินทาง กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์ โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 082
19.20   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์(เพื่อแวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง)
22.20   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่GF 152

Day 8 : กรุงเทพฯ
09.30   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับ.......

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
16 – 23 ก.ย 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 55,900
07 – 14 ต.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 55,900
21 – 28 ต.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 55,900
18 – 25 พ.ย 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 55,900
02 – 09 ธ.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 57,900
09 – 16 ธ.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 57,900
23 – 30 ธ.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 59,900
30 ธ.ค 2565 – 06 ม.ค 2566 ศุกร์ - ศุกร์ 62,900
20 – 27 ม.ค 2566 ศุกร์ - ศุกร์ 55,900
27 ม.ค – 03 ก.พ 2566 ศุกร์ - ศุกร์ 53,900
03 – 10 ก.พ 2566 ศุกร์ - ศุกร์ 53,900
17 – 24 ก.พ 2566 ศุกร์ - ศุกร์ 50,900
24 ก.พ – 03 มี.ค 2566 ศุกร์ - ศุกร์ 47,900
03 – 10 มี.ค 2566 ศุกร์ - ศุกร์ 45,900
17 – 24 มี.ค 2566 ศุกร์ - ศุกร์ 45,900

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน