ทัวร์ ฝรั่งเศส

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส รูอ็อง ปารีส แซงต์มาโล by THAI Airways 10 วัน 7 คืน
EUR36 : เบสต์ออฟฟร้านซ์ BY TG

10 วัน 7 คืน

ปารีส พระราชวังแวร์ซายน์ หอไอเฟล ถนนชองป์เอลิเซ่ ช้อปปิ้ง แซงต์ปอล เดอ วองซ์ โมนาโก มอนติกาโล เมืองคาสิโนหรู

Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินชาร์ล เดอ โกล (ฝรั่งเศส)
Day 2 : ปารีส (ชาร์ล เดอ โกล) -  บ้านโมเน่ต์ - เมืองรูอ็อง (Rouen) - มงต์แซงต์มิเชล
Day 3 : แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล -  เมืองตูร์ แห่งลุ่มน้ำลัวร์
Day 4 : เที่ยวชมปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ – ปราสาทชาโตเชอนองโช – ชองบอร์ด - บอร์โดซ
Day 5 : บอร์โด - ไวน์เทสติ้ง POMEROL หรือ SAINT EMILION – การ์กาซอน เมืองโบราณการ์กาซอน
Day 6 : การ์กาซอน - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์  - วังพระสันตะปาปา - เมืองอาวีญง
Day 7 : อาวีญง – เลโบเดอโพรวองซ์ – เอกซอง-โปรวองซ์ - นีซ - ริเวียร่า - กราซ - โรงงานน้ำหอม - คานส์
Day 8 : แซงต์ปอล เดอ วองซ์ – โมนาโก – มอนติกาโล เมืองคาสิโนหรู
Day 9 : นีซ - บินกลับสู่นครปารีส - อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง
Day 10 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ – หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ – ช้อปปิ้ง
Day 11 : ปารีส - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 12 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

****อ่านเพิ่มเติม****

Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินชาร์ล เดอ โกล (ฝรั่งเศส)
22.00 น.   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน  จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

Day 2 : ปารีส (ชาร์ล เดอ โกล) -  บ้านโมเน่ต์ - เมืองรูอ็อง (Rouen) - มงต์แซงต์มิเชล
00.05 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 940
07.10 น. ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางสู่ จีแวร์นี (Giverny) หมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นนอร์มังดี  โคลด โนเมต์ (Claude Monet) ศิลปินผู้เป็นตำนานแห่งลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์ บ้านหลังนี้เป็นสถานที่ในช่วงบั้นปลายชีวิต ถูกจัดให้เป็นเสมือนหนึ่งพิพิธภัณฑ์ของศิลปินเอกท่านนี้ บริเวณโดยรอบมีสวนดอกไม้ และสระบัวขนาดใหญ่ สร้างสีสันและความสดชื่นให้กับบ้านหลังนี้เป็นอย่างมาก แล้วนำคณะออกเดินทางสู่ เมืองรูอ็อง (Rouen) เมืองหลวงของแคว้นนอร์มังดีบนฝั่งแม่น้ำแซนน์ โมเนต์ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในปี ค.ศ.1892 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชม   มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) โมเนต์ได้วาดภาพวิหารแห่งนี้ในช่วงเวลาที่ต่างกันโมเนต์เปลี่ยนผ้าใบที่ใช้วาดผืนแล้วผืนเล่า แสงที่สาดส่องบนวิหารก็เปลี่ยนตามไปด้วยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนี้มีทั้งหมด 28 ภาพ จากนั้นไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่ที่ โจน ออฟ อาร์ค ถูกเผาทั้งเป็น วีรสตรีของฝรั่งเศสถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นเมื่ออายุได้เพียง 19 ปี เดิมบริเวณนี้เป็นตลาดเก่า
ดินทางสู่เมืองแซงต์มาโล St. Malo เมืองพักผ่อนตากอากาศ อยู่ในแคว้นบริททานี หรือแคว้นเบรอตาญ (Bretagne) มีชื่อเสียงเรียงนามว่าเป็นเมืองท่าที่สวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของชาวยุโรปเป็นพิเศษ ตรงท่าเรือจะถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงและป้อมปราการที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองโจรสลัดเลย และที่แซงมาโลนี้ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก มงแซงมิเชล (Mont Saint Michel) ที่ตั้งของวิหารกลางน้ำ สิ่งมหัศจรรย์และสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศฝรั่งเศส
18.30 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก   OCEANIA ST.MALO **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 3 : แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล -  เมืองตูร์ แห่งลุ่มน้ำลัวร์
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 เดินทางสู่ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตติดอันดับ 3 ของประเทศฝรั่งเศส มองจากภายนอกคล้ายปราสาทตั้งอยู่บนเกาะ อันที่จริงแล้วคือศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม แห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสร้างจนปี ค.ศ. 966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรีย์ ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ เมื่อครั้งที่แคว้นนอร์มังดีเจริญรุ่งเรือง จนมีความงดงามดังปัจจุบัน
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองตูร์ Tours ในเขตแม่น้ำลัวร์ทางตอนเหนือ และแม่น้ำแชร์ทางตอนใต้ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน จัตุรัสเมืองเก่า เรียงรายไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุงที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง เป็นเมืองคลาสสิคที่น่าชมอีกเมืองหนึ่ง
18.30 .   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก   NOVOTEL TOURS CENTRE GARE **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

Day 4 : เที่ยวชมปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ – ปราสาทชาโตเชอนองโช – ชองบอร์ด - บอร์โดซ
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.   นำท่านชม ชาโตชองบอร์ด มหาปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ แม่น้ำสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝั่งมี ปราสาทหรือชาโต Chateau ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์มากมาย 1 ในจำนวนทั้งหมด ชาโตชองบอร์ด Chambord นับเป็นความปรารถนาสูงสุดของนักท่องเที่ยว กษัตริย์ฟรองซัวส์ที่ 1 ทรงโปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1519 ไว้เป็นที่ประทับเมื่อมาล่าสัตว์ ลีโอนาร์โด ดาวินชี เป็นผู้ร่างโครงสร้าง ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนป่า แล้วนำท่านชมปราสาทสวยอีกแห่ง ชาโตเชอนงโซ Château de Chenonceau นับได้ว่าเป็นปราสาทที่สวยงามที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ เรื่องราวของความรักของกษัตริย์ฟรองซัวส์ที่ 1 ทรงมอบปราสาทนี้ให้กับพระสนมคนโปรดของพระองค์ คือ ดียาน เดอ ปัวติแยร์ (Diane de Poitiers) พำนักอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้จนหลงรักปราสาทแห่งนี้มาก สถาปัตยกรรมของเชอนงโซเป็นแบบผสมระหว่างโกธิคและเรอเนซองส์ตอนต้น 
13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   เดินทางสู่เมือง บอร์โด Bordeaux เป็นเมืองท่าใกล้ชาย ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 บอร์โด มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งผลิตไวน์คุณภาพที่จัดอยู่ในกลุ่ม AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) ซึ่งไวน์ดี ๆ ของฝรั่งเศส มักจะอยู่ในกลุ่มนี้
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก   INTERCONTINENTAL LE GRAND HOTEL ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 5 : บอร์โด - ไวน์เทสติ้ง POMEROL หรือ SAINT EMILION – การ์กาซอน เมืองโบราณการ์กาซอน
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำคณะ   เข้าสู่เขตพื้นที่การผลิตไวน์ แซ็ง-เตมีลียง Saint-Emilion นับเป็นเขตพื้นที่ที่เก่าแก่ที่สุดของแคว้น ซี่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตมรดกโลกในปี 1999 ในฐานะที่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของภูมิทัศน์ ไร่องุ่นประวัติศาสตร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันไวน์แซ็ง-เตมีลียง ได้รับการยกย่องว่าเป็นไวน์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ มีรสชาตินุ่มนวล สีสันสดใสและบ่มได้คุณภาพมากที่สุดของบอร์โด อีกเขตหนึ่งคือ Pomerol เขตพื้นที่การทำไร่องุ่นที่เล็กที่สุดในเมืองบอร์โด ด้วยเนื้อที่การทำไร่องุ่นเพียง 5,000 ไร่ ถึงแม้ว่าจะมีการผลิตได้เป็นจำนวนน้อยแต่คุณภาพที่ได้นั้นกลับตรงกันข้าม เราจะมีการ wine tasting ในเอสเตทของเขตนี้
12.00 .   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   เดินทางสู่เมือง การ์กาซอน ใน แคว้นล็องก์ดอค-รูซียง Languedoc-Roussillon  มีที่ราบสูง Massif Central แล ะเทือกเขา ปีเรเน่ เป็นฉากหลัง ถัดไปจากเทือกเขานี้ก็จะเข้าสู่พรมแดนสเปน มีแสงแดดอันอบอุ่นเกือบตลอดปี เดินเที่ยวชมเมืองเก่าการ์กาซอน เส้นทางสายวัฒนธรรมที่สืบสานมาตั้งแต่ครั้งก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคโรมันที่จะเห็นได้จากร่องรอยของกำแพงเมือง และป้อมปราการอันแข็งแกร่งในยุคกลาง
18.30 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก   HOTEL DES TROIS CARCASSONNE **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 6 : การ์กาซอน - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์  - วังพระสันตะปาปา - เมืองอาวีญง
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.   นำท่านไป ปงต์ ดู การ์ (Pont du Gard) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างเมื่อ 2000 ปีมาแล้ว คือทางส่งน้ำซึ่งมีความยาว 275 เมตร สามารถส่งน้ำได้ 34.8 ล้านลิตรต่อวัน เป็นสะพานส่งน้ำจุดหนึ่งในการส่งน้ำระหว่าง เมือง Uzès และเมือง Nîmes ซึ่งมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO สถานที่สุดท้ายคือเขตหุบเขาแม่น้ำโรน มีไร่องุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก ชาโตเนิฟ-ดูเปบ ไร่องุ่นที่เลื่องชื่อในการผลิตไวน์ขาว และไวน์แดง 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   เข้าสู่เมือง อาวีญง Avignon ที่ครั้งหนึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อคริสต์ศาสนาเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเมืองประวัติศาสตร์ริมฝั่งแม่น้ำโรห์นเที่ยวเมืองอาวีญง พระราชวังของพระสันตะปาปา (Palais des Papes) ที่ได้ย้ายที่พำนักมาที่นี่ในระหว่างปี ค.ศ.1309-1423 ในยุคนั้นอาวีญงเจริญรุ่งเรืองทั้งการค้าศาสนา, ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ สะพานที่มีชื่อเสียงคือ สะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1177 เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง
18.30 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก   AVIGNON GRAND HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 7 : อาวีญง – เลโบเดอโพรวองซ์ – เอกซอง-โปรวองซ์ - นีซ - ริเวียร่า - กราซ - โรงงานน้ำหอม - คานส์
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.   เดินทางสู่ หมู่บ้านเลโบ เดอ โพรวองซ์ Les Baux de Provence หมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านเรือน ชุมชน ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” เดินทางต่อเมือง เอกซอง-โปรวองซ์
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่   เมืองกราซ (Grasse) หรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกน้ำหอม” การผลิตน้ำหอมทั้งหลายส่วนใหญ่เริ่มต้นที่นี่ โรงงานผลิตน้ำหอมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เปิดให้ท่านได้ชมเรื่องราวและขั้นตอนการผลิต หรือซื้อเป็นของที่ระลึก ต่อไปที่เมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติ พลาดไม่ได้กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้า ปาเล่ เด เฟสติวาล (Palais des Festivals) ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก เมืองคานส์เป็นเมืองคู่แฝดของนีซ เต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาด และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท (La Promenade de la Croisette) นอกจากนี้ยังมีท่าจอดเรือยอร์ชลำงาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายด้วย
ถึงเมืองนีซ (Nice) เมืองตากอากาศชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่หรูหรา ในอดีตเป็นแหล่งพบปะกันของชนชั้นสูงจากอังกฤษ แนวชายหาดที่ทอดตัวคู่ขนานไปกับถนนเลียบชายหาด ลา-พรอมมินาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) จะคราคร่ำไปด้วยผู้คนในช่วงฤดูร้อน
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก   MERCURE NICE CENTRE NOTRE DAME HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 8 : แซงต์ปอล เดอ วองซ์ – โมนาโก – มอนติกาโล เมืองคาสิโนหรู
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาท่านเที่ยวเมืองยุคกลางที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสที่ชื่อว่า 'แซงต์ ปอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence)' เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเหนือชายหาดริเวียร่า จุดหมายปลายทางของบรรดาเหล่านักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะโบราณ โลกยุคกลางอันมากเสน่ห์ที่ชวนให้หลงใหล ถนนก้อนกรวดที่เชื่อมโยงกันด้วยขั้นบันไดจำนวนมาก อาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นด้วยหิน ประดับประดาไปด้วยต้นไม้หลากสีสัน ตามแบบฉบับของเมืองยุคกลาง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ รัฐโมนาโก หรือ ไมอามี่ แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มองติกาโล Monte-Carlo กลายเป็นเมืองหลวงแห่งการพนันของยุโรปซึ่งเศรษฐีนิยมมาเที่ยวกัน นำท่านเข้าสัมผัสกับความหรูหราภายใน บ่อนคาสิโนมองติกาโล ชมโมนาโก เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางท้องทะเลสวย, หมู่ตึกระฟ้าและทิวเขาอันงดงาม มหาวิหารที่เคยใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซเคลลีแห่งโมนาโค สตรีผู้สูงศักดิ์ ที่ชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันให้เป็นเจ้าหญิงในราชวัง ถ่ายรูปกับ ปาเล เดอ แปรงซ์ Palais De Princes ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ สร้างขึ้นบนส่วนที่เป็นเดอะร็อกท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงาม 
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก   FAIRMONT MONTE CARLO HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

Day 9 : นีซ - บินกลับสู่นครปารีส - อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง
08.00 น.
   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่สนามบินนีซ เพื่อโดยสารสายการบินภายในประเทศสู่มหานครปารีส
ถึงกรุงปารีส ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกสำหรับอีกหลายๆ คน
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาทิ สินค้าประเภท น้ำหอม,เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ หรือใน ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette อันทันสมัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก   HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 10 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ – หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ – ช้อปปิ้ง
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.   เดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังนี้ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว นำเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก ที่ซึ่งเปรียบเสมือนสวรรค์ของนักชอปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก หรือที่ขนานนามว่าเป็นมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คที่โด่งดัง ประตูชัยถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั่ง มีทั้งร้านค้าชั้นนำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก 
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก    HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 11 : ปารีส - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.30 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
13.40 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 931

Day 12 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
05.55 น.   
นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
16 – 25 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 139,000
07 – 16 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 139,000
04 – 13 พ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 139,000
09 – 18 ธ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 139,000
24 ธ.ค 2565 – 02 ม.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 139,000
21 – 30 ม.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 139,000
03 – 12 มี.ค 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 139,000
17 – 26 มี.ค 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 139,000
07 – 16 เม.ย 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 139,000
28 เม.ย – 07 พ.ค 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 139,000

ทัวร์ฝรั่งเศส รูอ็อง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ราคาใกล้เคียงกัน