ทัวร์ ไอซ์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไอซ์แลนด์ เคิร์คจูเฟล กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ โกลเด้นเซอร์เคิล by THAI Airways 9 วัน 6 คืน
ICELAND 2022 ADVENTURE 9 Days BY TG

9 วัน 6 คืน

เที่ยวกรุงสต็อกโฮลม์ ไอซ์แลนด์ เที่ยวกรุงเรคยาวิก เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ ฮูซาเฟล บ่อน้ำร้อน น้ำตกเฮินฟอซ่า โกลเด้นเซอร์เคิล น้ำตกกูลล์ฟอสส์ ซิงเควลลีร์ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ South Shore น้ำตกสโกการ์ น้ำตกเซลยาลันด์ หมู่บ้านวิก หาดทรายสีดำ เขตอุทยานฯสกาฟตาเฟล โจกุลซาร์ลอน ถ้ำคริสตัล (Ice Cave) ขับสโนว์โมบิล ธารน้ำแข็งวัธนาโจกุล เซลฟอส์ส คริซูวิก อาบน้ำแร่บลูลากูน เคฟลาวิก เคฟลาวิก โคเปนเฮเก้น

Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน)
Day 2 :สวีเดน - เที่ยวกรุงสต็อกโฮลม์ -  ไอซ์แลนด์ – เที่ยวกรุงเรคยาวิก
Day 3 :เรคยาวิก - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ – กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ
Day 4 :ฮูซาเฟล – บ่อน้ำร้อน – น้ำตกเฮินฟอซ่า - โกลเด้นเซอร์เคิล - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - ซิงเควลลีร์  – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์
Day 5 :South Shore – น้ำตกสโกการ์ – น้ำตกเซลยาลันด์ – หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีดำ – เขตอุทยานฯสกาฟตาเฟล
Day 6 :โจกุลซาร์ลอน–ถ้ำคริสตัล (Ice Cave)–ขับสโนว์โมบิล-ธารน้ำแข็งวัธนาโจกุล–เซลฟอส์ส
Day 7 :เซลฟอส์ส – คริซูวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน – เคฟลาวิก
Day 8 :เคฟลาวิก – โคเปนเฮเก้น - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงสต็อกโฮลม์ (สวีเดน)
22.30 น.   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

Day 2 :สวีเดน - เที่ยวกรุงสต็อกโฮลม์ -  ไอซ์แลนด์ – เที่ยวกรุงเรคยาวิก
01.10 น.   ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดนโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960
07.00 น.   ถึงท่าอากาศยานอาลันด้า-สต็อกโฮล์ม การเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น  (Schengen Visa) จะทำการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานอาลันด้า-สต็อกโฮล์ม
08.00 น.   นำคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ได้รับการขนานนามว่า “ราชินีแห่งผืนน้ำ” ศิลปะและสถาปัตยกรรม บ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ นำท่านถ่ายภาพวิวทิวทัศน์อันแสนสวยจาก ซิตี้ฮอลล์ หรือ ศาลาว่าการเมือง แล้วเข้าสู่ แกมล่าสแตนเมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
11.00 น.   เดินทางกลับสู่สนามบินอาลันด้า เพื่อบินต่อสู่ไอซ์แลนด์
13.55 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ใช้เวลาในการบินประมาณ 3.15 ชั่วโมง)
15.10 น.   ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อนรอรับสัมภาระแล้วเดินทางสู่กรุงเรกยาวิก เมืองหลวงที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือที่สุด ดินแดนอารยธรรมดั้งเดิมของพวกไวกิ้งนำเที่ยวชมสู่กรุงเรคยาวิกมีความสวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงอื่นๆในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที่เพียบพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่ถักทอประวัติศาสตร์บอกเล่าความเป็นมาของ “ดินแดนน้ำแข็ง” เล็กๆ แห่งนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก   Hilton Reykjavik Nordica หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

Day 3 :เรคยาวิก - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ – กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่เคิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West  Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมตในการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำมีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์
12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย   Activities
เริ่มกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ “ล่องเรือชมวาฬ” กล่าวกันว่าการชมวาฬในเขตนี้ตลอดฤดูกาลจะมี 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาอาศัย ท่านจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติมากที่สุด วาฬสีน้ำเงิน, วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหัวทุย, วาฬมิงค์, วาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออร์กาที่หาชมได้ยาก (บนเรือมีชุดกันหนาวให้ยืมและขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย การล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 2-3.5 ชั่วโมง)
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก   Hotel Husafel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 4 :ฮูซาเฟล – บ่อน้ำร้อน – น้ำตกเฮินฟอซ่า - โกลเด้นเซอร์เคิล - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ - ซิงเควลลีร์  – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์
07.30 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น.   เดินทางสู่บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ ที่มีอุณหภูมิน้ำสูงที่สุดถึง 97 องศาเซลเซียส ใกล้กันเป็นน้ำตกเฮินฟอซซ่า ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีน้ำตกสวยหลายแห่ง ซึ่งเป็นน้ำตกสาขาหนึ่งของน้ำตกใหญ่ที่ก่อกำเนิดจากแหล่งลำธาร ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน้ำแข็งแลงโจกุล Langjökull ธารน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และนี่คือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ เริ่มจากน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด, ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์, น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ 
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก   Geysir Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 5 :South Shore – น้ำตกสโกการ์ – น้ำตกเซลยาลันด์ – หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีดำ – เขตอุทยานฯสกาฟตาเฟล
07.30 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น.   นำท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ ทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลัง และเป็นภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา ถ่ายรูปกับน้ำตกเซลยาลันดส์ มีความสูง 60 เมตร และน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโกการ์ มีความสูง 62  เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านสนุกกับกิจกรรมเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครนั่นคือ “ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง” หลายประเทศในสแกนดิเนเวียท่านอาจเคยสัมผัสประสบการณ์นี้ แต่เป็นการขับไปบนทะเลสาบที่เกาะตัวจนกลายเป็นน้ำแข็ง หรือ ในแม่น้ำที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งแม้แต่ทุ่งหิมะท่ามกลางป่าสน แต่ที่ไอซ์แลนด์นี้คือธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ไม่เคยละลาย เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านวิก (Vik) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุด ชมหาดทรายสีดำ ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก   Hotel Klaustur หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 6 :โจกุลซาร์ลอน–ถ้ำคริสตัล (Ice Cave)–ขับสโนว์โมบิล-ธารน้ำแข็งวัธนาโจกุล–เซลฟอส์ส
07.30 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น.   Activities
“Crystal Ice Cave tour in Vatnajökull”  กิจกรรมนี้เริ่มจากการนั่งรถ Super Jeep ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษใช้วิ่งบนธารน้ำแข็งเท่านั้น ตะลุยสู่ไอซ์เคฟ หรือที่นิยมเรียกกันอีกอย่างว่า ถ้ำคริสตัล ถ้ำน้ำแข็งสีฟ้าครามสุดอลังการแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์สู่ โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ำแข็ง ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุด หนาประมาณ 1,000 เมตร เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งที่มากขึ้น ๆ ในทุก ๆ ปี ปัจจุบันโจกุลซาร์ลอนมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับการ ชมภูเขาน้ำแข็ง (ไอซ์เบิร์ก) ก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก
13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองเซลฟอส์ส เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก  
Hotel Selfoss หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 7 :เซลฟอส์ส – คริซูวิก - อาบน้ำแร่บลูลากูน – เคฟลาวิก
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.   นำท่านชมแหล่งความร้อนใต้พิภพที่คริซูวิก พลังงานความร้อนที่อยู่ใต้ลาวาในเขตภูเขาไฟ พวยพุ่งขึ้นตามบ่อโคลนเดือด อันเป็นธรรมชาติอันน่าพิศวง
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   Activities
“บลูลากูน”
บ่อน้ำแร่ร้อนและสปาที่โด่งดังระดับโลก สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการันตีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติของบลูลากูน เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หลังจากที่มีการวิจัยว่าน้ำแร่นี้ดีต่อผิวพรรณ โดยมีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักคือ ซิลิดคน สาหร่ายทะเล และเกลือธรรมชาติ โดยรักษาความร้อนในน้ำแร่นี้อยู่ที่ 37-39 องศาเซลเซียส
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก   Keflavik airport hotel หรือเทียบเท่าใน

Day 8 :เคฟลาวิก – โคเปนเฮเก้น - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
05.30 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
06.30 น.   เดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก
07.45 น.   ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิน Iceland Air
13.00 น.   ถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
14.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951

Day 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.00 น.   นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
28 พ.ค – 05 มิ.ย 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 159,000 -
18 – 26 มิ.ย 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 159,000 -
09 – 17 ก.ค 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 169,000
23 – 31 ก.ค 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 169,000
06 – 14 ส.ค 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 169,000

ทัวร์ไอซ์แลนด์ เคิร์คจูเฟล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไอซ์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน