ทัวร์ เวียดนาม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม ดาลัท มุยเน่ นครโฮจิมินห์ by Thai Smile Airways 4 วัน 3 คืน
PVN32-WE : Pro Vietnam เวียดนามใต้ ดาลัท มุยเน่ นครโฮจิมินห์ BY WE

4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามใต้สุดคุ้ม เก็บทุกจุดไฮไลท์ บินหรู ไทยสไมล์ น้ำหนักกระเป๋า 20 kg. พักหรูดาลัท 4 ดาว พักโฮจิมินห์+มุยเน่ 3 ดาว เยือนเมืองดาลัท ขึ้นกระเช้าชมวิว สัมผัสอากาศสุดฟิน นั่งรถราง Roller Coaster ชมน้ำตกดาทันลา ตะลุยทะเลทราย เมืองมุยเน่ ราคาทัวร์รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย !! #เที่ยวเอเชีย

Day 1 : กรุงเทพ-นครโฮจิมินห์-เมืองมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ลำธารนางฟ้า
Day 2 : เมืองมุยเน่-ทะเลทรายขาว นั่งรถจิ๊ฟ-เมืองดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-ไนท์มาร์เก็ต
Day 3 : เมืองดาลัท-สวนดอกไม้เมืองดาลัท-เมืองโฮจิมินห์ซิตี้- ล่องแม่น้ำไซง่อน
Day 4 : โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-โบสถ์นอร์ทเทอดาม-ไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว-ตลาดเบนถั่น-ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพ-นครโฮจิมินห์-เมืองมุยเน่-ทะเลทรายแดง-ลำธารนางฟ้า
04.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสไมล์ โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random
ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
07.35 น.   ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE550
09.50 น.   เดินทางถึงสนามบิน TAN SON NHAT นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) เมืองโฮจิมินห์เป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน จากนั้นนำท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก TIEN DAT RESORT / OCEAN PALACE RESORTหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Day 2 : เมืองมุยเน่-ทะเลทรายขาว นั่งรถจิ๊ฟ-เมืองดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-ไนท์มาร์เก็ต
เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น นั่งรถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตรกิจกรรม (รวมค่ากิจกรรมนั่งรถจิ๊ปเรียบร้อยแล้ว รถจิ๊ปโดยสารได้ 5-6 ท่าน/1คัน)
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ระยะทางประมาณ 150 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3ชม.) เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ดาลัทได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา
นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองดาลัดที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุด ท่านจะได้ชมวิวของเมืองดาลัด  ที่มองเห็นได้ทั้งเมือง นำท่านชมวัดติ๊กกลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “ Alice in Wonderland ’’ จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิเบ๋าได๋ ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก  LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ตลาด ดาลัดไนท์มาร์เก็ตกลางคืน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย

Day 3 : เมืองดาลัท-สวนดอกไม้เมืองดาลัท-เมืองโฮจิมินห์ซิตี้- ล่องแม่น้ำไซง่อน
เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทำการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์ เมืองศูนย์กลางเศรฐกิจของประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ เดิมชื่อ ไซ่ง่อน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และมีแม่น้ำไซ่ง่อนไหลผ่าน (ใช้เวลาในการเดินทางจากเมืองมุยเน่ กลับเข้าเมืองโฮจิมินห์ ประมาณ 4 ชม.)
ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ ล่องไปตามแม่น้ำไซ่ง่อน (8) ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองทีบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน
ที่พัก  SONET HOTEL / HAPPY LIFE   หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Day 4 : โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-โบสถ์นอร์ทเทอดาม-ไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว-ตลาดเบนถั่น-ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นำท่านชม ทำเนียบอิสรภาพ สถานที่นี้เคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และทำเนียบของผู้ว่าการฝรั่งเศส ทำเนียบอิสรภาพออกแบบโดยโงเวียดทู ทุกวันนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง ชั้นสองเป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง ชั้นสามเป็นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้นสี่เป็นห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความสวยงามอย่างมาก สถานที่นี้มีความสวยงาม ใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน นำท่านชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทย เพื่อเป็นของที่ระลึกได้ จากนั้นเดินทางผ่านย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม ชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตนี้ที่สร้างอุทิศให้กับเทพีเทียนหาว ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพ มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน Buffet Bong sen (10)
จากนั้นนำ ท่านชม พิพิธภัณธุ์สงคราม  ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์และ เครื่องมือ อาวุธ ปืน ระเบิด ต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้านำเข้า ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ และสินค้าก็อบแบรนด์ยอดฮิตต่างๆ
เย็น   บริการอาหารเย็น เมนูเฝอเวียดนาม (11)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT
20.10 น.   ออกเดินทางจากเมืองโฮจิมินห์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE557  (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  
21.30 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 15 พ.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 -
13 – 16 พ.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999 -
14 – 17 พ.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 15,999 -
19 – 22 พ.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
20 – 23 พ.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 12,999 -
21 – 24 พ.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 12,999 -
26 – 29 พ.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
27 – 30 พ.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
28 – 31 พ.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 12,999 -
02 – 05 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999 -
03 – 06 มิ.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999 -
04 – 07 มิ.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 14,999 -
09 – 12 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
10 – 13 มิ.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
11 – 14 มิ.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 12,999 -
16 – 19 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
17 – 20 มิ.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 12,999 -
18 – 21 มิ.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 11,999 -
23 – 26 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
24 – 27 มิ.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 FULL
25 – 28 มิ.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 12,999 FULL
30 มิ.ย – 03 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
01 – 04 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
02 – 05 ก.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 12,999
07 – 10 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
08 – 11 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
09 – 12 ก.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 13,999
13 – 16 ก.ค 2565 พุธ - เสาร์ 15,999
14 – 17 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
15 – 18 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
16 – 19 ก.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 13,999
21 – 24 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
22 – 25 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
23 – 26 ก.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 13,999
28 – 31 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
30 ก.ค – 02 ส.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 13,999
04 – 07 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
05 – 08 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
06 – 09 ส.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 13,999
11 – 14 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
12 – 15 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
13 – 16 ส.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 13,999
18 – 21 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
19 – 22 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
20 – 23 ส.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 13,999
25 – 28 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
26 – 29 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
27 – 30 ส.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 13,999
01 – 04 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
02 – 05 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
03 – 06 ก.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 13,999
08 – 11 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
09 – 12 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
10 – 13 ก.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 13,999
15 – 18 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
16 – 19 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
17 – 20 ก.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 13,999
22 – 25 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
23 – 26 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
24 – 27 ก.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 13,999
29 ก.ย – 02 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
30 ก.ย – 03 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
01 – 04 ต.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 13,999
06 – 09 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999
07 – 10 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 14,999
08 – 11 ต.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 14,999
13 – 16 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
14 – 17 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
15 – 18 ต.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 14,999
20 – 23 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
21 – 24 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
22 – 25 ต.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 16,999
27 – 30 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999
28 – 31 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 14,999

ทัวร์เวียดนาม ดาลัท อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน