ทัวร์ โครเอเชีย

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์โครเอเชีย วิหารเซนต์มาร์ก โบสถ์เซนต์จาคอบ มาลีสตอน by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
WTK1608Z : Grand Croatia BY TK

8 วัน 5 คืน

เที่ยว โครเอเชีย ดินแดนพระจันทร์เสี้ยวแห่งยุโรป สัมผัส เมืองมรดกโลกที่ดูบรอฟนิ #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : อิสตันบูล - กรุงซาเกรบ - พูล่า - โอพาเทีย
Day 3 : โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ – ซาดาร์
Day 4 : ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติครึคา - วอดิเซ - ซิบินิค
Day 5 : ซิบินิค - ทรอเกียร์ - สปลิท - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - นีอุม

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ
20.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
23.00 น.   ออกเดินทางสู่งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069

Day 2 : อิสตันบูล - กรุงซาเกรบ - พูล่า - โอพาเทีย
05.15 น.   เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
07.00 น.   ออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเที่ยวบินที่ TK 1053
08.05 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ “กรุงซาเกรบ” (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลอาเดรียติค กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง UPPER TOWN และ LOWER TOWN  นำท่านสู่ เขต UPPER TOWN “ชมวิหารเซนต์มาร์ก” (ST.MARK’S CHURCH) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENT PALACE) นำท่านชมจุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็นกรุง ZAGREB ที่หลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง นำท่านชม “กำแพงหินโบราณ” (STONE GATE) ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่ สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในปี ค.ศ.1731 ซึ่งเชื่อว่าภาพเขียนมีพลังปาฏิหาริย์ จึงทำให้ผู้คนเข้ามาบูชากราบไหว้รวมถึง จากนั้น นำท่านนั่งรถราง (USPINJACA) ลงสู่ LOWER TOWN นำท่านชม “ตลาดกลางเมือง” (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ราคาถูก นำท่าน ผ่านชม “มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น” (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่ามภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์ สำคัญต่าง ๆ  เช่น นัก  บุญ เซนต์ ปีเตอร์ ,เซนต์ ปอลล์ แวะชมจัตุรัส BAN JELACIC SQUARE จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านที่ทันสมัย นำท่านชม “อนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค”  (BAN JOSIP JELACIC) ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ซึ่งต่อสู้  เพื่อความอิสระจากชาวฮังการีเมื่อปี ค.ศ. 1848
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพูล่า” (PULA) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน มีอายุมานานกว่า 3,000 ปี นำท่านชม สิ่งก่อสร้างในสมัยโรมัน ที่ใหญ่เป็นโบราณสถานที่สภาพดีที่สุดที่เก็บรักษาไว้ในโครเอเชีย  “สนามต่อสู้โบราณ” หรือ AMPHITHEATER (ด้านนอก) สนามกีฬากลางแจ้ง สร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันเช่นเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม นับเป็นสนามต่อสู้ที่ใหญ่เป็นอันดับหกที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ โครงสร้างของ AMPHITHEATRE ด้านพื้นดินเป็นวงรี มีช่วงกว้างที่สุด 130 เมตร และช่วงสั้นที่สุด 100 เมตร สร้างโดยการใช้หินปูน เชื่อกันว่าสามารถจุผู้เข้าชมได้ถึง 20,000 คน มีทางเข้าออก 20 ช่องทาง นำท่านเดินทางสู่ “โอพาเทีย” (OPATIJA) อยู่ในแคว้นอิสเตรีย เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางฝังตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตส์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง นําท่านเที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกับความสวยงามของเมืองและให้ซื้อของที่ระลึกประจำท้องถิ่น
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ :  BEDBANK MILENIJ // GRAND HOTEL BONAVIA   หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 : โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ – ซาดาร์
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก                  
นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่”  (NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ  นำท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ” เป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้ มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ มีทะเลสาบใหญ่  16 แห่ง เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ 16 น้อยใหญ่ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของทะเลสาบสีเขียวมรกตและน้ำตกที่ไหลรินลงสู่ทะเลสาบ ชมน้ำตก THE PLITVICE WATER FALL ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน จากนั้น นำท่านเดินลัดเลาะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรือทะเลสาบ JEZERO KOZJAK
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาดาร์”  (ZADAR) จากนั้น นำท่านชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร์แวะ เก็บบันทึกภาพประตูเมืองโบราณ (KOPNENA VRATA) ผ่านชมโบสถ์เซนต์โดนาทัส (CHURCH OF ST.DONATUS)  สิ่งก่อสร้างใน คริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่านชม “SEA ORGAN” สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศัย เกลียวคลื่น ที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็นท่วงทำนองเสียงดนตรีเป็นผลงานการ ออกแบบของสถาปนิก นิโคล่า เบสิก
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ KOLOVARE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 : ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติครึคา - วอดิเซ - ซิบินิค
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติครึคา” (Krka National Park) โดยอุทยานแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องระบบนิเวศน์ในแถบแม่น้ำครึคารวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์วัฒนธรรม การศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยวสำหรับ การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติครึคานั้นสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ที่มี ชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดของอุทยาน คือ น้ำตกสกราดินสกี บูค (Skradinski Buk) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า (Krka Waterfalls) ด้วยความเป็นธรรมชาติและความสวยงามของน้ำตกจึงทำให้น้ำตกแห่งนี้เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำครึกคา ใจกลางภูมิภาคดัลเมเชีย อุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงจากน้ำตกสกราดินสกีบูคหรือน้ำตกครึกคา ที่มีความเป็นธรรมชาติและความสวยงามของน้ำตก จนกลายเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในยุโรป
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองวอดิเซ” (Vodice) เมืองพักตากอากาศยอดนิยมของชาวโครเอเชียอีกแห่งหนึ่ง  โดยเส้นทางมอเตอร์เวย์ทันสมัย บริเวณชนบทของเมืองนี้เป็นแหล่งปลูกองุ่นนานาพันธุ์สำหรับทำไวน์ที่ขึ้นชื่อของประเทศ  ชมทิวทัศน์แปลกตาตื่นใจสลับทะเลสาบน้อยใหญ่ตลอดเส้นทาง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซิบินิค” (Sibenik) นำชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอะเดรียติคที่  ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส  และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคว้นดัลมาเทีย ZDalmatia เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อน  ประวัติศาสตร์ มากมาย ชม “โบสถ์เซนต์จาคอบ” (เซนต์เจมส์) อันงดงาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปินJura Dolmatinae  โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นรอบมหาวิหาร
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :  Amadria Park Ivan Hotel  หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 5 : ซิบินิค - ทรอเกียร์ - สปลิท - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - นีอุม
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองทรอเกียร์” เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคอารยธรรมกรีกโรมัน เมื่อ 380 ปี ก่อนคริสตกาล ตัวเมืองเก่าเป็นเกาะเล็กๆเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยสะพานหินอันเก่าแก่ บริเวณเกาะมีแนวกำแพงป้อมปราการโบราณ ชมวิหารเซนต์  ลอเรนซ์หอนาฬิกาเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 15 ชมจัตุรัสภายในบริเวณเมืองเก่า เมืองนี้องค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองสปลิท” นำท่านชมมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่  นำท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่งก่อสร้างที่มี ชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance  Town Hall ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 นำท่านชม “พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน” (Diocletian Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 พระราชวังแห่งนี้ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชม  ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง (Peristyle) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (People’s Square) ชมรูปปั้นของ Gregory Of Nin ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย นำท่านโดยสารรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติคเดินทางผ่าน “เมืองนีอุม” (NEUM) เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย  และเฮอร์เซโกวีน่า โดยมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 24.5กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอะเดรียติก ทางเดียวของประเทศ เป็นเมือง ตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่ง     
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :  GRAND NEUM HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียงระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
25 พ.ค – 01 มิ.ย 2565 พุธ - พุธ 63,900 -
01 – 08 มิ.ย 2565 พุธ - พุธ 63,900 -
22 – 29 มิ.ย 2565 พุธ - พุธ 63,900 -
13 – 20 ก.ค 2565 พุธ - พุธ 69,900
25 ก.ค – 01 ส.ค 2565 จันทร์ - จันทร์ 69,900
10 – 17 ส.ค 2565 พุธ - พุธ 69,900
24 – 31 ส.ค 2565 พุธ - พุธ 69,900
07 – 14 ก.ย 2565 พุธ - พุธ 69,900
21 – 28 ก.ย 2565 พุธ - พุธ 69,900
07 – 14 ต.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 65,900
19 – 26 ต.ค 2565 พุธ - พุธ 69,900
09 – 16 พ.ย 2565 พุธ - พุธ 63,900
23 – 30 พ.ย 2565 พุธ - พุธ 63,900
02 – 09 ธ.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 69,900
06 – 13 ธ.ค 2565 อังคาร - อังคาร 69,900
18 – 25 ม.ค 2566 พุธ - พุธ 63,900
25 ม.ค – 01 ก.พ 2566 พุธ - พุธ 63,900
08 – 15 ก.พ 2566 พุธ - พุธ 63,900
22 ก.พ – 01 มี.ค 2566 พุธ - พุธ 63,900
08 – 15 มี.ค 2566 พุธ - พุธ 63,900
15 – 22 มี.ค 2566 พุธ - พุธ 63,900
22 – 29 มี.ค 2566 พุธ - พุธ 63,900

ทัวร์โครเอเชีย วิหารเซนต์มาร์ก อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโครเอเชีย ราคาใกล้เคียงกัน