ทัวร์ จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน หอคอยไมเดน พระราชวังเกิคานส์ กรุงทบิลิซี by Turkish Airlines 10 วัน 7 คืน
Azerbaijan vs. Georgia BY TK

10 วัน 7 คืน

เปิดประสบการณ์ไหม่ในประเทศอาเซอร์โบจานดินแดนแห่งไฟริมทะเลแคสเปียนและประเทศจอร์เจียไข่บุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ 
Day 2 : อิสตันบูล-กรุงบากู-เมืองเก่าบากู-บากู บูเลอร์วาร์ด
Day 3 : กรุงบากู-โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-วิหารแห่งไฟ-ยูนาร์แด๊ก-กรุงบากู
Day 4 : กรุงบากู-เซกิ- สานนักบุญดิริบาบา-มัสยิดจูม่า-พระราชวังเกิคานส์
Day 5 : เซกิ-ด่านประเทศจอร์เจีย-ควาเรลี-ซิกนากิ-กรุงทบิลิซี
Day 6 : กรุงทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา - Meidan Square – ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
Day 7 : กรุงทบิลิซี-ป้อมอันนานูรี-อนุสรณ์รัสเซีย-คาซเบกิ
Day 8 : คาซเบกิ-อุพลิสซิเค่-มิสเคต้า-กรุงทบิลิซี
Day 9 : มหาวิหารซาเมบ่า-สะพานสันติภาพ-ช้อปปิ้ง-สนามบินทบิลิซี
Day 10 : กรุงเทพมหานคร

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ 
20.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
23.00 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK69
สายการบิน Turkish Airlines ให้น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

Day 2 : อิสตันบูล-กรุงบากู-เมืองเก่าบากู-บากู บูเลอร์วาร์ด
05.15 น.   ถึงสนามบินอิสตัลบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
07.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน โดย เที่ยวบินที่ TK332
10.55 น.   เดินทางถึง กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
นำท่านเดินทางสู่กรุงบากู (Baku) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของอาเซอร์ไบจาน ตั้งอยู่ ชายฝั่งทางใต้ของคาบสมุทรเล็ก ๆ ที่ยื่นออกไปในทะเลแคสเปียน ประกอบด้วยพื้นที่3 ส่วน ย่านเมืองเก่า ตัว เมืองปัจจุบัน และตัวเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยโซเวียต นำท่านชมเมืองเก่าบากู (Baku Old City) ที่เรียกว่าย่านอิเซรีเซเคอร์ (IcheriShekher) หรือย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นย่านที่มีโบราณสถานเก่าแก่ที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบากูที่ไม่เหมือนกับที่แห่งใดๆเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีกำแพงป้อมล้อมรอบ และรอบกำแพงจะมีการสร้างเป็นป้อมหอคอยซึ่งมีทั้ง 25 แห่ง และมีประตูทางเข้าออก ถึง 5 แห่งสถานที่แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชีวานและภายในเป็นคอมเพล็กซ์มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง 
นำท่านชม พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน (Palace of Shirvan Shakhs) สถานที่พำนักของ กษัตริย์แห่งราชวงศ์เชอร์วานผู้ซึ่งครองราชย์มาอย่างยาวนานในช่วงศตวรรษที่ 14-17 และให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับ หอคอยไมเดน (Maiden Tower) หรือหอคอยพรมจันทร์ได้รับให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ ยูเนสโกUNESCO และถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในไข่มุกทางสถาปัตยกรรมแห่งอาเซอร์ไบจาน หลังจากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง (Medieval Market Square) ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย   นำท่านชม Heydar Aliyev Center (ด้านนอก) อาคารสถาปัตยกรรมล้ำยุคที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของบากูซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของซาฮา ฮาดิด สถาปนิกลูกครึ่งอิรัก-อังกฤษที่ต้องการสร้างอาคารที่มีความโค้งเว้าและดูพลิ้วโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อกลางปี ค.ศ.2012 ที่ผ่านมา ตัวอาคารเป็นอาคารหอประชุมขนาด 619,000 ตารางฟุตเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองใหม่ให้ทันสมัยและเป็นเลิศด้านการออกแบบโดยชื่อของอาคารตั้งตามชื่อของอดีต ผู้นำของอาเซอร์ไบจานในยุคโซเวียตปกครองและเป็นประธานธิบดีคนแรกของประเทศ ซึ่งภายในใช้สำหรับจัดงานประชุมงานอีเว้นท์ และรวมถึง  เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะด้วยภายในประกอบไปด้วยหลากหลายโซนอาทิเช่นโชว์เครื่อง ดนตรีโบราณชุดประจำชาติโบราณ โมเดล พร้อมกับถ่ายรูปเช็คอินกับ I LOVE BAKU สถานที่ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิตของชาวเมืองบากูและนักท่องเที่ยว มีฉากหลังเป็นอาคารHeydar Aliyev Center
นำท่านเดินทางสู่บากู บูเลอร์วาร์ด (Baku Boulevard) เป็นทางเดินริมทะเลแคสเปียนที่มีประวัติยาวนานนับร้อยปี และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน ทางเดินเลียบทะเลที่ยาวที่สุดในทะเลแคสเปียน เป็นทะเลเปิดขนาดใหญ่ ซึ่งว่ากันตามตรงแล้วก็ไม่ใช่ทะเลสักทีเดียวเพราะมีลักษณะคล้ายทะเลสาบ ทำให้นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นทะเลปิดแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ชมความสวยงาม มุมสูงของเมืองบากูท่านจะได้เห็นวิวทะเลและวิวเมืองทั้งหมดของเมืองบากูถ่ายรูปกับวิวที่มี ตึก Flame Tower เป็นฉาก หลังอันสวยงามซึ่งท่านสามารถมองเห็นเสาธงชาติขนาดยักษ์ของอาเซอร์ไบจานที่สูงถึง 162 เมตรและถือได้ว่าเป็นเสาธงชาติที่สูงที่สุดในโลกด้วย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
        ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก  HOTEL REGAL INN  BUKA   หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 3 : กรุงบากู-โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-วิหารแห่งไฟ-ยูนาร์แด๊ก-กรุงบากู
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่โกบุสตาน (Gobustan) ระยะทาง 63 กม.  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบากู เป็นบริเวณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการแกะสลักภาพบนหินของมนุษย์ที่งดงาม (Rock Petriglyphs) อุทยานแห่งชาติโกบุสตาน เป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกที่หนึ่งของอาเซอร์ไบจาน เพราะเคยเป็นสถานที่ที่มนุษย์ยุคหินตั้งรกรากไว้เมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้วได้รับการประกาศเป็นสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ของอาเซอร์ไบจาน เมื่อปีค.ศ. 1966  เพื่ออนุรักษ์หินสลัก ซากปรักหักพัง องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ว่าเป็น “outstanding universal value” จากคุณภาพและความคมชัดของภาพสลักบนหิน เกี่ยวกับสัตว์ การล่าสัตว์และวิถีชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคกลางภายในอุทยานมีหินสลักกว่า 6,000 ชิ้น มีอายุราว 5,000 – 30,000 ปี รวมทั้งถ้ำที่พักอาศัย และหลุมศพของมนุษย์ในยุคหินเก่าจนถึงยุคกลาง  ให้ท่านชมความสวยงามของหินภูเขาที่มีการแกะสลักภาพที่เป็นรูปต่างๆ ณ พิพิธภัณฑ์เปิด (Rockprinting Open Air Museum) ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.2007 ซึ่งภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพเกี่ยวกับการดำรงชีวิต รูปคนเต้นรำ เรือ หมู่ดาวและสัตว์ต่างๆ
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ภูเขาโคลนแห่งโกบัสตาน (Mud Volcanoes) โดยเปลี่ยนเป็นใช้รถท้องถิ่น  ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของภูเขาโคลนซึ่งเกิดขึ้นที่บริเวณเดียวกันนี้ให้เห็นอยู่ราว700 แห่ง มีความพิเศษอยู่ที่ การมีโคลนสีดำพลุ่งขึ้นตลอดเวลา เกิดจากการผสมกันของดินโคลนและก๊าซ  พลุ่งขึ้้น จากใต้ดินมาบนพื้นดินเป็นรูปกรวยหรือโดมสวยงาม โดยภูเขาไฟโคลนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกพบได้ที่อาเซอร์ไบจาน
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่อะเทห์กาห์ (Ateshgah) หรือวิหารแห่งไฟ (Fire Temple) ระยะทาง 83 กม. เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นสำ หรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีกระถางอยู่ตรงกลาง และบริเวณรอบๆด้านนอกมีห้อง 26 ห้อง ถูกสร้างเป็นที่พักอาศัยของพระ สร้างขึ้นในขณะที่ศาสนาโซโรอัสเตอร์กำลังเริ่มต้นและมีความรุ่งเรื่องในเวลาต่อมา และพวกอินเดียได้เข้ามาระหว่างศตวรรษที่17–18 และต่อมาถูก ทิ้งร้าง จนกระทั้ง ค.ศ. 1883 เมื่อบริเวณนี้ได้ขุดพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
นำท่านเดินทาง ไปยังบริเวณแหลมอับเซรรอน (Absheron) ระยะทาง 23 กม. บริเวณเทือกเขาสูง ประมาณ116 เมตร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่บนชั้นของก๊าซธรรมชาติที่ปะทุอยู่ในเปลวไฟอย่างต่อเนื่องเรียกว่า ยูนาร์แด๊ก(Yanardag) หรือ ภูเขาแห่งไฟ (Fire Mount) สถานที่นี้เกิดขึ้นมาแต่โบราณ เปลวไฟที่เกิดจากก๊าซที่ลุกไหม้ต่อเนื่องกันมานาน จนเป็นที่รู้จักดีและได้ซื่อว่าเป็นดินแดนแห่งไฟ (Land Of Fire) และยังเป็ นสถานที่แสวงบุญสำหรับอาเซอร์ไบจาน และชาวต่างชาติจากประเทศอินเดีย และประเทศอิหร่านนักธรณีวิทยาได้เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่า การพลุ่งของก๊าซ (Gas Oil Volcanoes) ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงบากู ระยะทาง 18 กม.
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
           ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก  HOTEL REGAL INN  BUKA   หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 4 : กรุงบากู-เซกิ- สานนักบุญดิริบาบา-มัสยิดจูม่า-พระราชวังเกิคานส์
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองเชกิ (Sheki) ระยะทาง 297 กม. เมืองเซมากิ (Shemaki) หรือ เซมาค่า (Shemakh) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชมาค่า
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย   นำท่านชมสุสานนักบุญศักดิ์สิทธิ์ดิริบาบา (Diri Baba Mausoleum) สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 14 เป็นงาน ชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ชีวาน ผู้ปกครองอาเซอร์ไบจานระหว่างศตวรรษที่ 9-16 มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้น เจาะเข้าในในหน้าผาหิน ภายในมีการตกแต่งด้วยภาพโมเสกสวยงาม ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สาหรับนักแสวงบุญขาวอาเซอร์ไบจาน ที่มาสักการะท่านนักบุญเชคดิริบาบาเป็นประจำทุกปี   
นำท่านชมมัสยิดจูม่า (Juma Mosque) มัสยิดเก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเขตเมืองเก่าเป็นมัสยิดที่สวยงาม สร้างขึ้นในศตวรรษที12 ภายในตกแต่งและประดับด้วยหินและโมเสก รวมทั้งโดมที่มีความสวยงามมีห้องสวดมนต์แยกต่างหากสำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ มัสยิดแห่งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกทำลายและถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์
จากนั้นนำท่านชมพระราชวังเชกิคานส์ (Palace of Shaki Khans) อนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่าของเชกิสร้างขึนในปีค.ศ.1761-1762 ใช้เป็นที่ประทับของข่าน มุชตาด เป็นพระราชวังที่ตกแต่งด้วยภาพวาดสีเฟรสโกอันงดงาม และงานกระจกสีอันงดงามที่เรียกว่า Shebeke งดงามทั้งภายในและภายนอกบางส่วนของจิตรกรรมฝาผนังมีลายดอกไม้นานาพันธุ์และภาพที่แสดงถึงการล่าสัตว์โบราณ ซึ่งมีความงดงามมากพระราชวังแห่งนี้ ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี.ศ.ค1998
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
                ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก  HOTEL SHEKI PARK หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 5 : เซกิ-ด่านประเทศจอร์เจีย-ควาเรลี-ซิกนากิ-กรุงทบิลิซี
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางออกจากประเทศอาเซอร์ไบจาน และเดินทางเข้าสู่ประเทศจอร์เจีย โดยใช้เส้นทางด่านLagodekhi Border ระยะทาง 180 กม. ถึงด่านข้ามพรมแดนประเทศ อาเซอร์ไบจาน– จอร์เจีย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองควาเรลี (Kvareli) ระยะทาง 50 กม. นำท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ของโรงไวน์คาเรบา (Wine Tunnel of Khareba Winery) ตั้งอยู่ในเมืองคูวาเรลี (Kvareli) ที่แปลว่า ไวน์ ของแคว้นคาเคติ เป็นอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมา จำนวน 15 อุโมงค์ มีอุโมงค์ 2 แห่งลึก 800 เมตรวิ่งขนานกัน และเชื่อมอุโมงค์ที่เหลือทั้งหมดที่ลึก 500 เมตร เพื่อให้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม โดยตลอดแนวอุโมงค์เป็นที่เก็บไวน์ของคาเรบาหลายพันขวด (ให้ท่านชิมไวน์สุดพิเศษ Wine Tasting)
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง                   
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิกนากิ (Sighnaghi) ระยะทาง 60 กม. City of Love เมืองป้อมปราการในศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่ในหุบเขาอลาซานี (Alazani Valley) สามารถชื่นชมกับภูมิทัศน์ตระการตาของเทือกเขาคอเคซัสได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงสถาปัตยกรรมและสีสันของบ้านเรือนตามเนินเขา ทำให้เมืองไซห์นากีเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มคู่รัก และได้รับอีกสมญานามว่า นครแห่งความรักนำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town Sighnaghi) ตัวเมืองเก่า ที่มีจัตุรัสมากถึง 2 แห่ง นอกจากนั้นไซห์นากียังเป็นศูนย์กลางทาศิลปะของพวกช่างฝีมือแขนงต่างๆ เช่นเดียวกับ ชื่อเสียงด้านการทำไร่องุ่นซึ่งมีกำลังการผลิตไวน์ได้ถึง 70% ของประเทศ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่กรุงทบิลิซี (Tbilisi) ระยะทาง 109 กม.
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
         ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก  HOTEL  BRIMM TBILISI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 6 : กรุงทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา - Meidan Square – ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชม ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) เป็นป้อมปราการโบราณที่สามารถมองเห็นทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจียและ Mtkvari แม่น้ำ ป้อมปราการที่ประกอบด้วยสองส่วนมีกำแพงล้อมรอบบนเนินเขาสูงชันระหว่างห้องอาบน้ำกำมะถันและสวนพฤกษศาสตร์ทบิลิซี ในศาลล่างมีโบสถ์เซนต์นิโคลัสที่เพิ่งได้รับการบูรณะ สร้างขึ้นใหม่ในปี 1996-1997 แทนที่โบสถ์สมัยศตวรรษที่ 13 ที่ถูกทำลายด้วยไฟ โบสถ์แห่งใหม่เป็นแบบ 'กางเขนที่กำหนด' มีประตูทั้งสามด้าน ส่วนด้านในของโบสถ์ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกแสดงฉากทั้งในพระคัมภีร์และประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง         
นำท่านชม โบสถ์เมเคตี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาที่เบื้องล่างเป็นแม่น้ำมิตคาวารี ในอดีตถูกใช้เป็นป้อมปราการ และที่พำนักของกษัตริย์ ในบริเวณเดียวกัน จะมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์วาคตัง กอร์กาซาลี ผู้สร้างเมืองตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม                                
นำท่านชม (Abanotubani) Abanotubani ซึ่งหมายถึง 'เขตการอาบน้ำ' เป็นเขตโบราณในทบิลิซีที่รู้จักกันในการอาบน้ำด้วยกำมะถัน ตื่นขึ้นมาในย่าน Abanotubani คุณสามารถค้นพบเสน่ห์ที่แท้จริงของเมืองนี้ Abanotubani ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ Mtkvari ที่เชิงป้อม Narikala ตรงข้าม Metekhisubani เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง - สถานที่ซึ่งตามตำนานของนกเหยี่ยว King Vakhtang Gorgasali ล่มสลาย สปริงและต่อมาเพื่อก่อตั้งเมืองหลวงใหม่
นำท่านชม Meidan Square มาถึงจัตุรัสเมดานีมีร้านอาหารมากมาย ถนนสายหลักของเมืองเก่า คือ Kote Abkhazu เชื่อมต่อกับจัตุรัส Freedom Square Meidan  ทั้งยังมีพื้นที่ตั้งของบาร์ ร้านอาหาร ไนต์คลับ และร้านกาแฟ ไปตามแนวถนนเลียบทางเดินเท้า ไปทางทิศตะวันตกของเมืองเก่าในบริเวณ Sololaki ซึ่งเป็นสถานที่ที่น่ารักและน่าหลงใหลในการเดินเที่ยวชมถ่ายภาพและสำรวจทบิลิซิ
นำท่านสัมผัสบรรยากาศ ถนนคนดินย่านเมืองเก่า (Chardin Street) นำท่านเดินชมพร้อมสัมผัส บรรยากาศเก่าๆ ของเมืองพร้อมช็อป และชิม สินค้าพื้นเมืองหลากหลาย ที่ขายอยู่ในย่านแห่งนี้
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
                    ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก  HOTEL  BRIMM TBILISI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 7 : กรุงทบิลิซี-ป้อมอันนานูรี-อนุสรณ์รัสเซีย-คาซเบกิ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองอันนานูรี (Ananuri) ระยะทาง 65 กม. เป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากแห่งนึงของประเทศจอร์เจีย โดยสันนิษฐานว่า Ananuri Complex นั้น ได้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยปราสาท, โบสถ์ และป้อมปราการที่มีความสวยงามมาก แต่ทั้งนี้เนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้มีอายุร่วม 800 ปีทำเลที่ตั้งของ Ananuri Complex ที่อยู่ติดกับแม่น้ำ Aragvi ซึ่งถือเป็นชัยภูมิที่มีความโดดเด่นมาก ก็เลย ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก (UNESCO World Heritage) ในปี ค.ศ. 2007 ครับ
นำท่านชมป้อมปราสาทอันนานูรี (Ananuri Fortress) ชมป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถของชาวเวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI) พร้อมนำชม อ่างเก็บน้ำซินวาลี (Zhinvali Reservoir) 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซเบกิ (Kazbegi) ระยะทาง 88 กม. ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ
ระหว่างทางให้ท่านแวะถ่ายรูป Russia-Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย 
นำท่านชม โบสถ์เกอร์เกติ (Gergeti Trinity Church) ที่ตั้งของโบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก         
ที่พัก  HOTEL  PORTA CAUCASIA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 8 : คาซเบกิ-อุพลิสซิเค่-มิสเคต้า-กรุงทบิลิซี
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอุพลิสซิเค่ (Uplistsikhe) ระยะทาง 195 กม. หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญสุดขีดคือ ในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 นำท่านชม เมืองถ้ำโบราณ (Uplistsikhe Cave Town)
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ระยะทาง 77 กม. เมืองหลวงเก่าของประเทศจอร์เจียก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงไปที่นครทบิลิซีในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4-5 โดยเมือง Mtskheta นั้น เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก รวมทั้งยังมีทำเลที่ตั้งของเมืองอยู่ระหว่างจุดที่แม่น้ำ Mtkvari และแม่น้ำ Aragvi ไหลมาบรรจบกัน เมืองนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในมรดกโลก (UNESCO World Heritage) ในปี ค.ศ. 1994 อีกด้วย
นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งคำว่า sveti หมายถึง 'เสา' และ tskhoveli หมายถึง 'ชีวิต' เรียกง่ายๆรวมกันก็คือวิหารเสามีชีวิต สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ ประเทศ ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้สวยงดงาม ในตำนานประวัติศาสตร์ของโบสถ์แห่งนี้ได้ถูกจาลึกไว้ว่า เป็นที่ฝังศพของนักบุญ St. Sidonia และเชือกที่มัดทรมานพระเยซู
นำท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastery) เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์และสำคัญอีกแห่งของจอร์เจียและภูมิภาคคอเคซัส หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 6 ชื่อแปลได้ว่าอารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the Cross)
ค่ำ   พิเศษ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมการแสดงพื้นเมือง
                ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก  HOTEL  BRIMM TBILISI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 9 : มหาวิหารซาเมบ่า-สะพานสันติภาพ-ช้อปปิ้ง-สนามบินทบิลิซี
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชมมหาวิหารซาเมบ่า (Holy Trinity Cathedral) ที่เรียกกันว่า Holy Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจียตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 จากนั้นนำท่านเดินเล่นในเมืองเก่าเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย เมืองทบิลิซีที่มีเสน่ห์ในการผสมผสานความเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ด้วยกันอย่างลงตัว แวะชมสะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองTbilisi ออกแบบโดย สถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010
นำท่านเดินทางสู่ East Point Shopping Mall ช็อปปิ้งมอลล์แห่งนครหลวงทบิลิซี่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าแบรนด์ดังและสินค้าแบรนด์ท้องถิ่น อาทิ เช่น ZARA, PULL & BEAR, STRADIVARIUS, GAP, SAMSONITE, ฯลฯ ด้านหลังของห้างยังมี Carrefour ที่ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากประเภทไวน์, ผลไม้แห้ง ขนมขบเคี้ยวเป็นต้น
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในห้างเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัว
                 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.30 น.   ออกเดินกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK383
19.00 น.   เดินทางถึงสนามบินอิสตันบลู แวะพักเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินอิสตันบูล

Day 10 : กรุงเทพมหานคร
01.45 น.   
ออกเดินกลับสู่ประเทศไทย เที่ยวบินที่ TK68
15.25 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
24 มิ.ย – 03 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 74,900 -
07 – 16 ก.ค 2565 พฤหัส - เสาร์ 74,900

ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน หอคอยไมเดน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน ราคาใกล้เคียงกัน