ทัวร์ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ปราสาทนอยชวานชไตน์ เวียนนา บูดาเปสต์ by Turkish Airlines 7 วัน 4 คืน
WTK0207P : East Europe เยอรมัน ออสเตรีย เชค BY TK

7 วัน 4 คืน

มิวนิค ฟุสเซ่น ซาลถั่บวร์ก ฮัลสตัทท์ เชสกี้ คลุมลอฟ กรุงปร๊าก กรุงบูดาเปสต์ กรุงเวียนนา #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : อิสตันบูล – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์*** - โรเซนไฮม์
Day 3 : โรเซนไฮม์ – หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟย่านเขตเมืองเก่า – เชสกี้บูโดโจวิช
Day 4 : เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เบอร์โน่
Day 5 : เบอร์โน่ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์ – บูดาเปสต์
Day 6 : กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป - คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – เดินทางกลับ
Day 7 : สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ
20.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
23.00 น.   ออกเดินทางสู่งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069

Day 2 : อิสตันบูล – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์*** - โรเซนไฮม์
05.15 น.   เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
07.50 น.   ออกเดินทางสู่มิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่ TK1629
09.25 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟุสเซ่น” ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี เมืองชนบทเล็กๆ ที่แสนโรแมนติก ที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายภาพสวยๆ บริเวณ (ไม่รวมค่าเข้าชม ถ่ายภาพภายนอก) “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก  ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ำพอลลัท เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886  แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย์” ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ นำม่านเดินทางสู่ “เมืองโรเซนไฮม์”
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ :     TRYP by Wyndham Rosenheim หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 : โรเซนไฮม์ – หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟย่านเขตเมืองเก่า – เชสกี้บูโดโจวิช
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) หมู่บ้านน่ารักริมฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ นำท่านชมเมืองฮัลล์สตัทท์ เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางดินแดนแห่งเทพนิยาย “ซาลสกัมแมร์กูท” ดุจดังพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขา “ดัคชไตน์” ดินแดนที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ครอบคลุมอาณาบริเวณ เมืองฮัลล์สตัทท์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกันเป็นศูนย์กลางของ “อินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท” ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี หมู่บ้านในบริเวณนี้ร่ำรวยเพราะเหมืองเกลือที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกลางของยุคสำริดช่วยสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น นำท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งบ้านด้วยงานไม้และวิถีชีวิตชาวเมืองท้องถิ่นที่ยังคงยึดติดกับจารีตประเพณีดั้งเดิม หัวหน้าทัวร์จะนำท่านเดินผ่านตัวเมืองไปสู่จุดชมวิวที่อยู่ท้ายหมู่บ้านระหว่างทางผ่านชมบ้านเรือนและร้านขายของที่ระลึกมากมาย (บริเวณจุดชมวิวขอความกรุณาทุกท่านไม่ส่งเสียงดังหรือเข้าไปถ่ายรูปในบริเวณบ้านของคนท้องถิ่น)
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ” (Cesky Krumlov) เมืองมรดกโลก เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก นำท่านชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 นำท่านชมความสวยงามของ “ปราสาทครุมลอฟ” (Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปร๊าก จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ “ย่านเขตเมืองเก่า” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเชสกี้บูโดโจวิช”
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :  Savoy Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 : เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เบอร์โน่
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “กรุงปร๊าก” (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ ปราสาทปร๊าก ” ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.885โดยเจ้าชายบริโวจเดิมในสมัยกลางเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลและเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ค นำคณะเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางของปราสาทที่แวดล้อมไปด้วยโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า650ปี ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ “ มหาวิหารเซนต์วิตัส ” โบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 เป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชาวเช็กฯ ทุกคนเนื่องจากใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4  
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่า ชม “สะพานชาร์ลส์” สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปร๊าก ที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป ชม “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” บริเวณโดยรอบ  ล้วนเป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตและถูกเผาทั้งเป็น ชม “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองเบอร์โน่”
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :     Orea Hotel Voronez II Brno หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 5 : เบอร์โน่ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์ – บูดาเปสต์
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “กรุงเวียนนา” จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเพื่อถ่ายภาพ(ชมภายนอก) “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระทัยว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  จากนั้นนำถ่ายรูปกับ “พระราชวังเบลวีเดียร์” (Belvedere Palace) พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระตำหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค หันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม ในปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุงเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นสำคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele จากนั้นนำท่านชม  “กรุงเวียนนา” (Vienna) ผ่านชม “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศ  าลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะสตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” (Johann Strauss) ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำคณะเดินทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออ สเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St. Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย นำท่านเดินทางสู่  “กรุงบูดาเปสต์” (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง  
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :  Lion's Garden Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 6 : กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป - คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – เดินทางกลับ
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่าน ผ่านชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ  นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง นำท่านเดินทางขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกลรุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 ชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ  
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านชม “ฮีโร่สแควร์” ซึ่งเป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ พร้อมชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี นำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ได้เลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน
18.45 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1636
22.30 น.   เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

Day 7 : สุวรรณภูมิ
01.45 น.   
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068
15.25 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
29 พ.ค – 04 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900 -
12 – 18 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900 -
19 – 25 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900 -
10 – 16 ก.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 48,900
24 – 30 ก.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 48,900
07 – 13 ส.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 48,900
21 – 27 ส.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 48,900 FULL
04 – 10 ก.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900
18 – 24 ก.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900
02 – 08 ต.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900
09 – 15 ต.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 48,900
23 – 29 ต.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 48,900
06 – 12 พ.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 44,900
13 – 19 พ.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 44,900
27 พ.ย – 03 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900
04 – 10 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 48,900
15 – 21 ม.ค 2566 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900
22 – 28 ม.ค 2566 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900
05 – 11 ก.พ 2566 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900
12 – 18 ก.พ 2566 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900
19 – 25 ก.พ 2566 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900
05 – 11 มี.ค 2566 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900
12 – 18 มี.ค 2566 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900
19 – 25 มี.ค 2566 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900
26 มี.ค – 01 เม.ย 2566 อาทิตย์ - เสาร์ 45,900

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ปราสาทนอยชวานชไตน์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน