ทัวร์ ฝรั่งเศส

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส ห้างแกลลอรี่บาฟาเเยตต์ พระราชวังเเวร์ชาย ล่องเรือแม่น้ำเเซน by Oman Air 5 วัน 3 คืน
FRWY04 : AROUND PARIS FRANCE BY WY

5 วัน 3 คืน

หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พระราชวังแวร์ซาย จ้ตุรัสคองคอร์ด ถนนฌ็องเชลิเช่ ล่องเรือชมแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งแบบจูใจที่ ห้างปลอดภาษี Benlux duty free ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหนึ่งวัน #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยาน   นานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส
Day 2 : เมืองปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – จัตุรัสคองคอร์ด - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free –ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช – หอไอเฟล - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์   
Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย   
Day 4 : เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซาย -ย่านเซรีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – เมืองปารีส
Day 5 : มัสกัต - สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยาน   นานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส
05.00 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระ
09.10 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY818
12.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
14.10 น.   นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล เที่ยวบินที่ WY131
19.45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้น นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่
ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy  หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 2 : เมืองปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – จัตุรัสคองคอร์ด - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free –ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช – หอไอเฟล - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่1)
นำท่านถ่ายภาพด้านนอกบริเวณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญระดับโลก ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) จากนั้นพาทุกท่านไปที่ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส จัตุรัสคองคอร์ดถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques Ange Gabriel และสร้างเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1755 เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกทำลายโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พร้อมกับการนำเครื่องประหารชีวิตกิโยติน (Guillotine) มาตั้งแทน อีกสิ่งที่น่าใจคือ ประติมากรรมน้ำพุ Fontaine de Jacques Hirtoff ที่ตั้งสง่าอยู่ภายในจัตุรัสคองคอร์ด และนำทุกท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆจากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้เป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)
จากนั้นพาทุกท่านไป ล่องเรือชมแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches)  รอบละประมาณ 1 ชม. มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ จากนั้นไปต่อที่ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตร ถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ทำเพื่อประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย จากนั้นไปที่ถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศสเก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์คเมืองปารีส หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทั้งวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของฝรั่งเศสในยุคนั้น และเพื่อแสดงถึงความร่ำรวย ยิ่งใหญ่ รวมถึงความสำเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้น จากนั้น อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นนำของโลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านค้าขาย เสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุดมาก
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)
ที่พัก : BestWesternPlusParis Velizy  หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่4)
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก :  Best Western Plus Paris Velizy  หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 4 : เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซาย -ย่านเซรีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – เมืองปารีส
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่5)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากของฝรั่งเศส นั้นก็คือ พระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลา 30 นาที) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส นับเป็นพระราชวังที่มีความยิ่งใหญ่และงดงามอลังการมาก และติด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้น ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพื้นที่ของพระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องสำราญ และห้องพำนักอื่นๆ แต่ไม่มีห้องน้ำแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทั้งหมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยที่สุดของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบเรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน, The Estate of Trianon พระตำหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลางหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบ ซึ่งพระนางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนและใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั่วไป
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเซรีส (Serris) (ระยะทาง58 ก.ม. ใช้เวลา 1 ชม.) เป็นย่านชานเมืองของปารีส ตั้งอยู่นอกบริเวณของดิสนีย์แลนด์ปารีส ดังนั้นจึงเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมและยังมี ศูนย์การค้าที่ใหญ่โต และสวนสาธารณะอันกว้างขวาง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจำหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมใน และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน 
17.30  น.   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
21.35 น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY132

Day 5 : มัสกัต - สุวรรณภูมิ
06.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
08.50 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY815
18.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 


ทัวร์ฝรั่งเศส ห้างแกลลอรี่บาฟาเเยตต์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ราคาใกล้เคียงกัน