ทัวร์ เวียดนาม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ ดาลัท ทะเลทราย มุยเน่ by Air Asia 4 วัน 3 คืน
PVN31-FD : Pro Vietnam ดาลัท มุยเน่ นครโฮจิมินห์ BY FD

4 วัน 3 คืน

นั่งรถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย - ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน - พัก 4 ดาว #เที่ยวเวียดนาม #เที่ยวเวียดนามใต้

Day 1 : กรุงเทพ - นครโฮจิมินห์ - เมืองดาลัด - น้ำตกดาตันลา - ดาลัดไนท์มาร์เก็ต
Day 2 : นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดติ๊กกลาม - บ้านเพี้ยน - สวนดอกไม้เมืองหนาวพระราชวังฤดูร้อน - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลำธารนางฟ้า เมืองมุยเน่ 
Day 3 : มุยเน่ - โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเทอดาม - ไปรษณีย์กลาง - วัดเทียนหาว - ทำเนียบอิสรภาพ -ตลาดเบ๋นถั่น - ล่องแม่น้ำไซง่อน
Day 4 : โฮจิมินห์ - ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพ - นครโฮจิมินห์ - เมืองดาลัด - น้ำตกดาตันลา - ดาลัดไนท์มาร์เก็ต
04.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
07.35 น.   ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD656 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
09.15 น.   เดินทางถึงสนามบิน เมืองนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) นำท่านเดินทางสู่เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางบริการอาหารว่าง แจกขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อว่า 'แซนด์วิชเวียดนาม' (บริการบนรถ)
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านชม เมืองดาลัท เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและโรแมนติกของเวียดนาม โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ เมืองดาลัทมีอุณหภูมิ 15-25 องศาตลอดทั้งปี เมืองดาลัทมีสวนดอกไม้ต่างๆ อาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสมากมาย    
นำท่านนั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นสู่  หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองดาลัดที่ไม่ควรพลาด
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ตลาด  ดาลัดไนท์มาร์เก็ตกลางคืน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
ที่พัก  LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 2 : นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดติ๊กกลาม - บ้านเพี้ยน - สวนดอกไม้เมืองหนาวพระราชวังฤดูร้อน - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลำธารนางฟ้า เมืองมุยเน่ 
เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุด ท่านจะได้ชมวิวของเมืองดาลัด          ที่มองเห็นได้ทั้งเมือง
นำท่านชม วัดติ๊กกลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา
นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “ Alice in Wonderland ’’
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ มีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิเบ๋าได๋ ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ในจังหวัดฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ       ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น นั่งรถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตรกิจกรรม (รวมค่ากิจกรรมรถนั่งจิ๊ปเรียบร้อยแล้ว รถจิ๊ป โดยสารได้ 5 - 6 ท่าน / 1 คัน) จากนั้นนำท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)
ที่พัก   TIEN DAT RESORT / THAI HOA RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Day 3 : มุยเน่ - โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเทอดาม - ไปรษณีย์กลาง - วัดเทียนหาว - ทำเนียบอิสรภาพ -ตลาดเบ๋นถั่น - ล่องแม่น้ำไซง่อน
เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์ เมืองศูนย์กลางเศรฐกิจของประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ เดิมชื่อ ไซ่ง่อน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และมีแม่น้ำไซ่ง่อนไหลผ่าน (ใช้เวลาในการเดินทางจากเมืองมุยเน่ กลับเข้าเมืองโฮจิมินห์ ประมาณ 4 ชม.)
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Buffet Bong SEN (7)
นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความสวยงามอย่างมาก สถานที่นี้มีความสวยงาม ใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน
จากนั้นนำท่านชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทย เพื่อเป็นของที่ระลึกได้ จากนั้นเดินทางผ่าน ย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม ชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตนี้ที่สร้างอุทิศให้กับเทพีเทียนหาว ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพ มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง นำท่านชม ทำเนียบอิสรภาพ สถานที่นี้เคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และทำเนียบของผู้ว่าการฝรั่งเศส ทำเนียบอิสรภาพออกแบบโดยโงเวียดทู ทุกวันนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง ชั้นสองเป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง ชั้นสามเป็นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้นสี่เป็นห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้านำเข้า ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ และสินค้าก็อบแบรนด์ยอดฮิตต่างๆ
ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือล่องไปตามแม่น้ำไซ่ง่อน (8) ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองทีบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน
ที่พัก  THIEN TUNG HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Day 4 : โฮจิมินห์ - ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT - กรุงเทพ (ดอนเมือง)
เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่     ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT
09.45 น.   ออกเดินทางจากเมืองโฮจิมินห์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน แอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD657 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  
11.25 น.   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
28 เม.ย – 01 พ.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999 -
29 เม.ย – 02 พ.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 -
05 – 08 พ.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
11,999
-
06 – 09 พ.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
12 – 15 พ.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
13 – 16 พ.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
19 – 22 พ.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
26 – 29 พ.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
27 – 30 พ.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
02 – 05 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999 -
03 – 06 มิ.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999 -
09 – 12 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
10 – 13 มิ.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
16 – 19 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
23 – 26 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
24 – 27 มิ.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
30 มิ.ย – 03 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
01 – 04 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
07 – 10 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
08 – 11 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
14 – 17 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999 -
15 – 18 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
21 – 24 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
22 – 25 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
28 – 31 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999 -
29 ก.ค – 01 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999 -
04 – 07 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999 -
05 – 08 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
11 – 14 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
12 – 15 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
18 – 21 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
19 – 22 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
25 – 28 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
26 – 29 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
01 – 04 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
02 – 05 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
08 – 11 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
09 – 12 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
15 – 18 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
16 – 19 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
22 – 25 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
23 – 26 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
29 ก.ย – 02 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
30 ก.ย – 03 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
06 – 09 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999
07 – 10 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 14,999
13 – 16 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
14 – 17 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
20 – 23 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
21 – 24 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
27 – 30 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 14,999
28 – 31 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 14,999

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน