ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม สะพานมังกรเมฆ รถไฟวินเทจ ฟานซีปัน by Air Asia 4 วัน 3 คืน
VNFD12 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก BY FD

4 วัน 3 คืน

รวมประกันโควิด - นั่งรถไฟวินเทจ - ฟรีน้ำหนักกระเป๋า 20 KG #เที่ยวเวียดนามเหนือ #เที่ยวเวียดนาม

Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองฮานอย    
Day 2 : เมืองฮานอย - เมืองซาปา - แวะร้าน OTOP - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดินซาปา  
Day 3 : ซาปา - นั่งรถไฟวินเทจรางใหม่ - พิชิตหลังคาอินโดจีน ฟานซิปัน - สะพานแก้วมังกรเมฆ - เมืองลาวไก - ตลาดก๊กเลี๊ยว  
Day 4 : เมืองลาวไก - เมืองฮานอย - แวะร้าน OTOP -วัดเฉินก๊วก - วัดหง็อกเซิน - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานดอนเมือง  

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองฮานอย
15:00 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
18:35 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD644
20:20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) เมนูเฝอเวียดนาม
ที่พัก :  First Eden Hanoi / CWD Hanoi 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 - 7 วันก่อนวันเดินทาง

Day 2 : เมืองฮานอย - เมืองซาปา - แวะร้าน OTOP - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ตลาดคนเดินซาปา  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 2)
เดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวของเวียดนาม เป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
นำท่านแวะร้าน OTOP เลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village  หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ หมู่บ้านชาวกลุ่มน้อย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันไดจากนั้นนำท่านชม ตลาดคนเดินซาปา จะมีชาวเขาเผ่าต่างๆนำสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก อิสระช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล ไวน์แดงดาลัด
ที่พัก :      Sapa Charm / Sapa Logde / Sapa Green Hotel 3 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 - 7 วันก่อนวันเดินทาง

Day 3 : ซาปา - นั่งรถไฟวินเทจรางใหม่ - พิชิตหลังคาอินโดจีน ฟานซิปัน - สะพานแก้วมังกรเมฆ - เมืองลาวไก - ตลาดก๊กเลี๊ยว  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)
นำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟวินเทจ จากซาปาสู่สถานีกระเช้า นำท่าน พิชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน (ราคาทัวร์รวมค่ารถไปและกระเช้าแล้ว) ซึ่งเป็นเสมือน 'หลังคาอินโดจีน' โดยมีสถานีที่หุบเขาเมืองMuong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึงยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดินเท้าขึ้นเขา ที่จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน
นำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานแก้วใสที่แรกในเวียดนาม เหมาะสำหรับคนที่ชอบท้าทายความสูง ซึ่งความสูงของสะพานนี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร สามารถรับน้ำหนักได้ 3,000 คนในเวลาเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยจะอนุญาตให้อยู่ได้สูงสุดไม่เกิน 500 คนเท่านั้นในเวลาเดียวกัน บนสะพานนี้ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเส้นทาง O Quy Ho Pass และเทือกเขา Hoang Lien Son ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในเวียดนามจากมุมสูง และมียังลิฟต์แก้วกลางแจ้งสูงประมาณ 300 เมตรด้วย
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) บุฟเฟ่ต์ ร้าน Hai Cang Fanxipan
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดก๊กเลี๊ยว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน จังหวัดลาวไก ที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของสด ขายอยู่ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้นอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 7)
ที่พัก :  Lao Cai Royal Hotel , Duc Huy Grand Lao Cai Hotel 4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 - 7 วันก่อนวันเดินทาง

Day 4 : เมืองลาวไก - เมืองฮานอย - แวะร้าน OTOP -วัดเฉินก๊วก - วัดหง็อกเซิน - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานดอนเมือง
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 8)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย แวะร้าน Otop เลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย
นำท่านชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงาม
นำท่านชม วัดหง็อกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ SEN อาหารนานาชาติ
นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่  เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ
เย็น   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย พิเศษแถมฟรี!! บริการขนมปังบั๋นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปังประจำชาติเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น
20:50 น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD645
22:40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

                                                                                                                 

 

                     


ทัวร์เวียดนาม สะพานมังกรเมฆ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน