ทัวร์ เวียดนาม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ทะเลสาบคืนดาบ by Air Asia 4 วัน 3 คืน
PVN10-FD : Pro Vietnam ฮานอย ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน BY FD

4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม !! สัมผัสอากาศหนาวสุดฟิน ชมวิวแบบพาโนรามา นาขั้นบันได นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน (รวมค่ากระเช้าขึ้นฟานซิปันและรถราง) SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟแซลม่อน+ไวน์แดง เยือนเมืองหลวงฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งอย่างจุใจถนน 36 สาย #เที่ยวเอเชีย

Day 1 : กรุงเทพ-ฮานอย
Day 2 : เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เจดีย์เฉินก๊วก-เมืองซาปา
Day 3 : เมืองซาปา-หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต-นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-น้ำตกซิลเวอร์-ถนนคนเดินซาปา
Day 4 : เมืองซาปา-เมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพ-ฮานอย
15.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เอเชีย  โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ 
ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
18.30 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD644 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
20.20 น.   เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
ที่พัก  FIRST EDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

Day 2 : เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เจดีย์เฉินก๊วก-เมืองซาปา
เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นำท่านออกเดินทางไปยัง สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม
(หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)
จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี และบ้านพักลุงโฮ เป็นสถานที่สองเเห่งที่ตั้งอยู่ติดกัน เป็นสถานที่ที่เเสดงถึงการปลดแอกเวียดนามออกจากการปกครองของฝรั่งเศสและเป็นจุดที่ก่อให้เกิดประเทศเวียดนามสมัยใหม่ในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระบัว โดยมีตำนานไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน) ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิม พระแม่โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎที่สระบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี ค.ศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝั่ง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาการพักผ่อนจากเมืองที่วุ่นวาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่องหน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เรียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ
เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!! SEN BUFFET นานาชาติ (2)
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน(ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)
เมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์
ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (3)
ที่พัก  NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL /KING SAPA หรือเทียบเท่า

Day 3 : เมืองซาปา-หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต-นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-น้ำตกซิลเวอร์-ถนนคนเดินซาปา
เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว
เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านนั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้า นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร (รวมค่าบริการขึ้นรถรางจากสถานี M gallery ถึง สถานีกระเช้า)
พาทุกท่านชม ถนนคนเดินซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
เย็น   รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท (6)
ที่พัก  NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL /KING SAPA หรือเทียบเท่า

Day 4 : เมืองซาปา-เมืองฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (8)
จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านอิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
เย็น   บริการมื้อเย็น เป็นเมนูเฝอเวียดนาม ทีสนามบิน  (9)
นำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.50 น.   ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  
22.40 น.   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 04 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999 -
07 – 10 ก.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
08 – 11 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
05 – 08 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 14,999
10 – 13 ส.ค 2565 พุธ - เสาร์ 16,999
11 – 14 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
12 – 15 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
18 – 21 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
19 – 22 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 14,999
25 – 28 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
26 – 29 ส.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 14,999 FULL
01 – 04 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
02 – 05 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
08 – 11 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
09 – 12 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 14,999
15 – 18 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
16 – 19 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 14,999
22 – 25 ก.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
23 – 26 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
29 ก.ย – 02 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
30 ก.ย – 03 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
06 – 09 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
07 – 10 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
12 – 15 ต.ค 2565 พุธ - เสาร์ 17,999
13 – 16 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 17,999
14 – 17 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
20 – 23 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 16,999
21 – 24 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 17,999
23 – 26 ต.ค 2565 อาทิตย์ - พุธ 16,999
27 – 30 ต.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,999
28 – 31 ต.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
04 – 07 พ.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
11 – 14 พ.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
18 – 21 พ.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
25 – 28 พ.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 15,999
02 – 05 ธ.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 17,999
04 – 07 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - พุธ 16,999
07 – 10 ธ.ค 2565 พุธ - เสาร์ 16,999
09 – 12 ธ.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 17,999
11 – 14 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - พุธ 16,999
23 – 26 ธ.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 16,999
30 ธ.ค 2565 – 02 ม.ค 2566 ศุกร์ - จันทร์ 17,999

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน