ทัวร์ จอร์เจีย

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย บาตูมี คูทายซิ กอรี กูดาอูรี ทบิลิซี by Turkish Airlines 7 วัน 4 คืน
Best Time in Georgia BY TK

7 วัน 4 คืน

ท่องราตรีเมืองชายหาดทะเลดำ ถ้ำอุพลิสซิเค่ พิพิรภัณฑ์สตาลิน ป้อมอนานูรี โบสถ์เกอเกตี้ - โบสถ์สเวติสโคเวลี วิหารจวารี สะพานสัติภาพ โรงอาบน้ำแร่กำมะดัน นั่งกระเช้าชมเมืองทบิลิชี่

Day 1 : กรุงเทพฯ
Day 2 : อิสตันบูล-บาตูมี
Day 3 : บาตูมี-คูทายซิ-กอรี
Day 4 : กอรี-คาสเบกี้-กูดาอูรี
Day 5 : กูดาอูรี-มิสเคต้า-ทบิลิซี
Day 6 : ทบิลิซี-กรุงเทพฯ
Day 7 : อิสตันบูล-กรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ
20.00 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
23.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK069

Day 2 : อิสตันบูล-บาตูมี
05.15 น. 
เดินทางถึงอิสตันบูล รอเพื่อต่อเครื่อง
06.55 น. เดินทางต่อไปยังทบิลิซี โดยสายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK390
09.40 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาตูมี (Tbilisi)  หลังจากนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองบาตูมี Batumi เมืองหลวงของจังหวัด อะจาร่า(Ajara) ที่ปกครองตนเอง และตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งด้านตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ และยังเป็นที่ตั้งของเมืองเขตร้อนที่เต็มไปด้วยผลิตผลของพืชผักผลไม้หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญของเมือง รวมถึงโรงงานต่อเรือและอุตสาหกรรมอีกหลายอย่าง ซึ่งต่อมาด้านเศรษฐกิจของเมืองนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เมืองนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการปรับปรุงให้เป็นสถานที่บันเทิงและพักผ่อนทั้งสถานที่เที่ยวที่พักและอีกหลายๆอย่างเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลติดกับทะเลดำ (Black Sea) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสีสันยามราตรีและเป็นเมืองที่ทันสมัยมากที่สุดในจอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่ ป้อมโกนีโอ้ (Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝั่งทะเลดำ ใกล้อาณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ยังถูกเชื่อว่าเป็นสถานที่ฝั่งศพของนักบุญมัทธีอัส หนึ่งใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่มีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจน์แต่อย่างใด เนื่องจากคำสั่งห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการทำลายโบราณสถานให้ทรุดโทรมลง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (1)
บ่าย นำท่านล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาตูมี ชมความสวยงามของทะเล บ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบรูปทรงโบราณที่ปลูกกันอย่างสวยงามตามริมทะเล พร้อมกับรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นไร่ส้ม พืชพันธุ์ธัญญาหารและต้นชา  จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าในย่าน Old Town ชม Piazza Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบยสถโดาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร,โรงแรมฯลฯ โดยสถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลี โดยสังเกตได้จากภาพโมเสคและงานกระจกสีตามอาคารต่างๆ ชมความงามของอาคาร ยุโรปสแควร์ (Europe Square) ใจกลางจัตุรัสเมืองบาตูมี นำท่านเตินความสวยงามของ ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด (Batumi Bulevard) เป็นพื้นที่ที่มีความเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1881 ที่มีการตกแต่งและประดับต้นไม้ให้มีความสวยงามไปตามความยาวของหาดประมาณ7กม. จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) อนุสาวรีย์ ในชื่อ “หญิงและชาย” ทำด้วยเหล็ก เคลื่อนไหวได้ ความสูงประมาณ 8 เมตร ผลงานศิลปินชาวจอร์เจีย Tamara Kvesitadze ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักและความเศร้าของ “อาลี” หนุ่มมุสลิม กับเจ้าหญิง”นิโน” แห่งจอร์เจีย หลังจากถูกกองทัพโซเวียตรุกราน จากวรรณกรรมของนักเขียนชาวอาเซอร์ไบจาน นอกจากนี้ยังมีความพิเศษคือรูปปั้นนี้จะขยับเข้าหากันในเวลา 19.00 น.ของทุกวัน ใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้ ชมสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ของชิงช้าสวรรค์ The large Ferris wheel ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองบาตูมี
ค่ำ อิสระอาหารมื้อค่ำ (Free 1)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Premier หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (N1)

Day 3 : บาตูมี-คูทายซิ-กอรี
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่เมืองคูทายซิ Kutaisi (160 กม. / 2.40 ชม.) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส(Colchis)หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 นำทุกท่านชมและแวะถ่ายรูปที่ น้ำพุ Colchis Fountain น้ำพุหล่อรูปสัตว์ ตั้งอยู่ในจัตุรัส David Agmashenebeli ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2011 บนจุดสูงสุดของน้ำพุจะเป็นรูปม้าคู่ประดับเกราะสีทองสง่า รายล้อมไปด้วยบรรดาเหล่าสัตว์น้อย อาทิเช่น กวาง แพะ แกะ ซึ่งรูปหล่อบางส่วนมีอายุมากกว่า 5,000 ปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (3)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี(GORI)(163km./3hrs.) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้าทหาร  ในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ (Georgian Military Highway) นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองบ้าน   เกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต และอเล็กซานเดอร์ นาดีราซี ผู้เป็นนักออกแบบชื่อ ดังในด้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของโซเวียต นำท่านชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค(uplistsikhe cave) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของ จอร์เจีย ที่ตามประวัติศาตร์ของชาวจอร์เจียได้มีการจดบันทึกเรื่องราวการ ว่า ณ เมืองถ้ำแห่งนี้ได้มีการตั้งถิ่นฐานในดินแดน    แถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความริเจญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9-11 ก่อนจะถูกรุกรานและทำลายโดย ชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนว เทือกเขาหินทราย ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศ    อินเดียและประเทศจีน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (4)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Georgia Gold Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (N2)

Day 4 : กอรี-คาสเบกี้-กูดาอูรี
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5)
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน (stalin museum)เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศตนเพื่อจัดแสดงโชว์ชีวิตของโจ เซฟสตาลิน ผู้ที่นำโซเวียตก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถือเป็นบุคคลหนึ่งในขั้วอำนาจในการทำสงครามเย็นกับสหรัฐอเมริกา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังคงรักษาโครงสร้างภาพลักษณ์ของยุคโซเวียตเอาไว้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคาสเบกี้ Kazbegi ( 190 km / 3.20 hrs) ระหว่างทางนำชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำอรักวี เป็นที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ราชวงศ์ศักดินาผู้ปกครองดินแดนลุ่มแม่น้ำอรักวี และเป็นสมรภูมิรบแย่งชิงอำนาจกับเจ้าปกครองแคว้นอื่น ๆ หลายต่อหลายครั้ง ภายในป้อมปราการประกอบไปด้วยปราสาท 2 หลัง โบสถ์ 2 แห่งคือ โบสถ์แม่พระผู้พรหมจรรย์และโบสถ์แม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (อัสสัมชัญ) และที่ฝังศพของดยุคแห่งอรักวี ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจีย  โดยจากตรงนี้ท่านจะเห็นทะเลสาบจิลวารี่  Jhinvali Lake อยู่เป็นฉากเบื้องล่าง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (6)
บ่าย เดินทางถึง เมืองคาสเบกี้ Kazbezi เมืองเล็กๆในจังหวัด MtsketaMtianeti ทางตอนเหนือของประเทศใกล้กับพรมแดนประเทศรัสเซีย ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาน145 กม. ตัวเมืองอยู่บริเวณเชิงเขา Kazbek นำท่านเปลี่ยนยานพาหนะเดินทางด้วยรถ4WD ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชม โบสถ์ Gergeti Trinity Church ***ในกรณีที่มีหิมะตกหนัก จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม *** โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียออรืโธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหม่ มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและด้วยภาพของโบสถ์เล็กๆที่เปลี่ยวเหงา จึงทำให้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ระหว่างทางแวะชมอนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย (russia georgia friendship monument) หรือสนธิสัญญาGeorgievsk Monument เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองร้อยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจียกับโซเวียตรัสเซีย หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri)(32km./38mins) โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสำคัญที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway เส้นทางสำหรับใช้ในด้านทหาร ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (7)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Best Western หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (N3)

Day 5 : กูดาอูรี-มิสเคต้า-ทบิลิซี
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (8)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta)(100km./2hrs) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994นำท่านชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำมิควารี (Mtkvari river) และแม่น้ำอรักวี (Aragvi river) จากนั้นชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และให้การเคารพศรัทธา ที่สุดของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังเส้นผมของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน โบสถ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (9)
บ่าย เดินทางสู่เมืองทบิลิซี Tbilisi เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย (30 km/40 mins) นำท่านผ่านชมเมืองไปตาม ถนน Shota Rustaveli Avenue เดิมชื่อถนน Golovin คือถนนสายกลางในทบิลิซิที่ตั้งชื่อตามกวียุคจอร์เจียยุค Shota Rustaveli โดยเส้นทางถนนเริ่มต้นที่จัตุรัส Freedom และทอดตัวยาวประมาณ 1.5 กม.ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของผู้คนในเขตเมืองและวัฒนธรรม ร้านค้าต่างๆที่ตั้งเรียง รายตามท้องถนนหลังจากนั้นนำท่าน ชม st.george's monument หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นรูปปั้นเซนต์จอร์จเป็นอนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองทบิลิซีจอร์เจียซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานเสรีภาพและความเป็นอิสระของประเทศจอร์เจีย เปิดตัวในปี 2549 ในจัตุรัสกลางของทบิลิซีอนุสาวรีย์ ออกแบบโดยศิลปินชาวจอร์เจียชื่อ Zurab Tsereteli โดยทำขึ้นจากหินแกรนิตและทองคำสูง 35 เมตร  นำชม Bridge of Peace สะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา เพื่อเชื่อมเขตเมืองเก่าและเมืองใหญ่ จากสะพานทุกท่าน ได้ชมวิวทิวทศน์อันสวยงามของเมืองทบิลิซี ที่ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม นำท่านเดินทางขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชม อนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) รูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของหญิงถือดาบและถ้วย นั่นคือมารดาของจอร์เจียหรือ Kartlis Deda ในจอร์เจีย ที่สร้างขึ้นจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป 20 เมตร (65.6 ฟุต) ซึ่งไม่ใช้แต่จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทบิลีซีเท่านั้น แต่ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเช่นกัน โดยดาบที่ถือ มีความหมายเอาไว้ใช้สำหรับผู้ที่จะมาเป็นศัตรูและถ้วยไวน์มีความหมายสำหรับผู้ที่มาเป็นเพื่อนพ้อง นำท่านชม ป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้องเมืองและผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัดของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกลตั้งชื่อให้ใหม่ว่า Narin Qala แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด นำชม วิหารซีโอนี (Zion Cathedral) โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ โดยชื่อของโบสถ์ได้นำมาจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คือ ภูเขาไซออนในเจรูซาเล็ม ต่อมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้มีชื่อเป็น ซิโอนีแห่งทบิลิซี(Tbilisi Sioni) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6-7 และต่อมาก็ได้ถูกทำลายลงโดยผู้ที่บุกรก แต่ก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่หลายต่อหลายครั้งด้วยกัน จนกระทั่งเป็นโบสถ์ทีได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ และได้มีการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 17-19 อิสระให้ท่านมีเวลาพักผ่อน รวมถึงช้อปปิ้งบนถนนคนเดินชาเดอนี่ Shardeni Street
ค่ำ อิสระอาหารมื้อค่ำ (Free 2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Best Western หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (N4)

Day 6 : ทบิลิซี-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (10)
นำชมโบสถ์ตรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงทบิลิซี หรือ อารามซามีบา ชื่อเรียกของคนท้องถิ่น เป็นวิหารหลักของชาวคริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์ในกรุงทบิลิซี ก่อสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1995 - 2004  ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของศาสนสถานในนิกายออร์โธด๊อกซ์ตะวันออกทั่วโลก แม้จะมีอายุไม่มากแต่ก็เป็นโบสถ์ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนท้องถิ่น ที่มีรูปแบบทางศิลปะจากไบแซนไทน์ นำท่านชม โบสถ์ St.Vergin Church หรือโบสถ์ Metekhi เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์จอร์เจียตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Mtkvari บน Metekhi Cliff ในย่าน Avlabari ตรงข้ามกับเมืองเก่าของทบิลิซิ เวลาของการก่อสร้างคริสตจักรยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่และแตกต่างกันระหว่างศตวรรษที่ 5, 6, 11-12th หรือ 13 นำชม รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สร้างเมือง ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน ตามตำนานเล่าขานว่าในสมัยกษัตริย์วาคตังที่ 1 กอร์กัซลี นกเหยี่ยวของพระองค์ได้ตกลงไปในบริเวณดังกล่าว จงทำให้ค้นพบบ่อน้าพุร้อนแห่งนี้ขึ้น ลักษณะของโรงอาบน้ำคล้ายๆ กับการออนเซนของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี นําชมหมู่โรงอาบน้ำที่มีการสร้างและให้บริการตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันที่มีรูปแบบตัวอาคารที่หลากหลาย บางแห่งสร้างเป็นหลังโดม บางแห่งมีหอมินาเร่ต์ขนาบข้าง ประดับด้วยโมเสคชิ้นเล็กสวยงามยิ่ง ระหว่างทางสามารถเห็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่เก่าแก่มากมาย นำท่านเดินทางต่อไปยัง น้ำตกเลกทากิวี (Leghvtakhevi Waterfall) สิ่งหนึ่งในความมหัศจรรย์และความน่าสนใจของนครทบิลิซีนั้นก็คือที่กลางเมืองแห่งนี้มีน้ำตกที่เกิดจึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็มีน้ำตลอดทั้งปี ใช้เวลาเดินจากโรงอาบน้ำมาเพียงนิดเดียว โดยตลอดเส้นทางการเดินก็ยังมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (11)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี
17.30 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK383
19.00 น.
แวะต่อเครื่องที่อิสตันบูล

Day 7 : อิสตันบูล-กรุงเทพฯ
01.45 น. เดินทางต่อเพื่อกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK068
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 10 ก.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 69,900
11 – 17 ก.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 69,900
18 – 24 ก.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 69,900
02 – 08 ต.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 69,900
09 – 15 ต.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 69,900
23 – 29 ต.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 69,900
06 – 12 พ.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 67,900
20 – 26 พ.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 68,900

ทัวร์จอร์เจีย บาตูมี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน