ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ by VietJet Air 5 วัน 4 คืน
PVN26-VZ : เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ BY VZ

5 วัน 4 คืน

Check in !! แลนด์มาร์คดานัง ถ่ายรูปสะพานมังกร ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม สนุกกับการนั่งเรือกระด้ง พิเศษ..อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ อิ่มอร่อย เมนู แหนมเนืองต้นตำหรับ SEA FOOD และกุ้งมังกร แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม

Day 1 : กรุงเทพ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
Day 2 : เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย-ร้านเยื่อไม้ไผ่-เมืองดานัง-บานาฮิลล์-นั่งกระเช้าลอยฟ้า-สวนดอกไม้-สวนสนุก (FANTASY PARK)
Day 3 : สะพานมือ โกเด้นบริดจ์-รถราง-อุโมงค์เก็บไวน์-เมืองดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
Day 4 : เมืองดานัง-บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลก-ฮอยอัน-เมืองดานัง
Day 5 : เมืองดานัง-วัดลิงห์อึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
08.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai VietJet (VZ) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้  
ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

10.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ960 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
12.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน นำท่านรับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแหนมเนืองเวียดนาม ต้นตำหรับ (1)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ ตามถนนเรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงค์ฮายวาน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่เจาะระหว่างเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร จากนั้นนำท่านชม วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองเว้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปี วัดแห่งนี้มี เจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋งจีน 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากนี้ยังมีรถออสตินสีฟ้าของอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่เคยเผาตัวเองกลางกรุงโฮจิมินห์เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฎ์บังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดดงบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงของเมืองเว้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สินค้าเครื่องใช้ต่างๆ รวมไปถึงสินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือมังกร โดยเรือจะล่องไปตามเเม่น้ำเฮียงยางหรือแม่น้ำหอม ให้ท่านชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่ง พร้อมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่งดงามและเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเว้ที่ไม่ควรพลาด
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
ที่พัก MUONGTHANH HOTEL, CENTURY HOTEL, PARK VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 2 : เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย-ร้านเยื่อไม้ไผ่-เมืองดานัง-บานาฮิลล์-นั่งกระเช้าลอยฟ้า-สวนดอกไม้-สวนสนุก (FANTASY PARK)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
นำท่านชมพระราชวังโบราณไดโน้ย พระราชวังแห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับที่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง นำท่านชมทั้ง 3 ส่วนของพระราชวังอันได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรคด์ “ไถหว่า”และส่วนที่สำคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น” จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึกเมืองเว้ เช่น ขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ เหล้ายาดองฮ่องเต้ เป็นต้น (เนื่องจากอากาศที่ประเทศเวียดนามมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย ท่านสามารถพกร่ม หมวก พัด หรือพัดลมมือถือ เพื่อคลายร้อนระหว่างเดินชมพระราชวัง) ระหว่างเดินทางกลับเข้าเมืองดานัง แวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู SEA FOOD !!
เดินทางสู่ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อ ภูเขาบานาฮิลล์ นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปที่บานาฮิลล์ (BA NA HILLS) เมืองฝรั่งเศสในเวียดนามอันแสนสวยในหุบเขาสูง ที่มีอากาศดีประมาณ 10 กว่าองศา ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม และสวนสนุก ให้ท่านชม สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายภาพอย่างจุใจ  
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เล่น  สวนสนุก (FANTASY PARK) (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือก อาทิเช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์, รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์อินเตอร์) (5)
ที่พัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว(พักบนบานาฮิลล์)
หมายเหตุ ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น
เงื่อนไขสำหรับการเข้าพักบนบานาฮิลล์ 3 ท่าน และการพักแบบครอบครัว

กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ท่าน หากต้องการพักห้องเดียวกัน เป็นห้อง FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) สามารถแจ้งรีเควสได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม** กรณีมา 3 ท่าน และต้องการพักด้วยกัน ชำระเพิ่มห้องละ 1,500 บาท จะอัพเกรดเป็นห้อง FAMILY เนื่องจากห้อง FAMILY มีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นหากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว กรุณาสอบถามห้องพักกับบริษัทก่อนทำการจองทัวร์ เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีพักเดี่ยว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ ชำระเพิ่ม 3,500 บาทต่อท่าน

Day 3 : สะพานมือ โกเด้นบริดจ์-รถราง-อุโมงค์เก็บไวน์-เมืองดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บน สะพานโกเด้นบริดจ์ (สะพานมือสีทอง) สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม จุดเด่นของสะพานนี้คือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพหรือท่านสามารถเลือกเล่น “รถราง” เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 50,000-60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว) อิสระให้ท่าน นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์จะมีอุณภูมิที่ 16 – 20 องศา เป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส จากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าลงจากบานาฮิลล์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานังชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง แวะชมความสวยงามของสะพานแห่งความรัก และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก GOLDEN ROSE HOTEL, SEA GARDEN HOTEL, BIEN VANG HOTEL HOANG DAI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day 4 : เมืองดานัง-บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลก-ฮอยอัน-เมืองดานัง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)
นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน ระหว่างทางแวะชมบ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมง ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสนุกสุดมันส์กับกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง (Bamboo basket boat) ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี (ค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ ไม่รวมในค่าทัวร์)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร !! (11)
ที่พัก GOLDEN ROSE HOTEL, SEA GARDEN HOTEL, BIEN VANG HOTEL HOANG DAI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

Day 5 : เมืองดานัง-วัดลิงห์อึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (12)
นำท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของชาวเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้างถึง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ฯลฯ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย *บริการขนมปังเวียดนามให้      ทุกท่านที่สนามบิน ท่านละ 1 ชิ้น*
13.15 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air (VZ) เที่ยวบินที่ VZ961
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ทัวร์เวียดนาม ดานัง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน