แพ็คเกจทัวร์ เวียดนาม

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์ ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
Platinum Vietnam : Da Nang - Ba Na Hill - Hoi An

3 วัน 2 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน - พักบนบานาฮิลล์ - พักหรู 4 ดาว #เที่ยวเวียดนาม #ดูโชว์ Hoi An Impression

Day 1 :   กรุงเทพฯ (สุวรณภูมิ : BKK) - เวียดนาม (ดานัง : DAD) - บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) - สะพานมือ (Golden Bridge) - สวนดอกไม้ (Le Jardin d’ Amour) - โรงบ่มไวน์ (Debay Wine Cellar) - สวนสนุก (Fantasy Park)
Day 2 :   วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung Temple) - หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Village) - เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) - วัดฟุกเกี๋ยน (Cantonese Assembly Hall) - สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)
Day 3 :   ตลาดฮาน (Han Market) - สะพานมังกร (Dragon Bridge) - สะพานแห่งความรัก (Love Bridge) - เวียดนาม (ดานัง : DAD) - กรุงเทพฯ (สุวรณภูมิ : BKK)

***** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *****

Day 1 :   กรุงเทพฯ (สุวรณภูมิ : BKK) - เวียดนาม (ดานัง : DAD) - บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) - สะพานมือ (Golden Bridge) - สวนดอกไม้ (Le Jardin d’ Amour) - โรงบ่มไวน์ (Debay Wine Cellar) - สวนสนุก (Fantasy Park)
เช้า  ทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เตรียมตัวเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม
จากนั้น 
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ด้วยสายการบินตามที่ท่านเลือกใช้บริการ และเมื่อเดินทางถึง ประเทศเวียดนาม ให้ท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระให้เรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) คอยต้อนรับคณะท่าน และนำท่านท่องเที่ยวต่อไป
จากนั้น  นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Ba Na Hills Cable Car) ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาบานาฮิลล์ (Ba Na Hills) #บานาฮิลล์หุบเขาแห่งสวรรค์ ที่เที่ยวเวียดนามที่มีชื่อเสียงมากในหมู่นักท่องเที่ยว ไม่เพียงแค่ธรรมชาติรอบเมืองจำลอง แต่ยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว, รีสอร์ท, โรงแรม และสวนสนุก อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย        
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Ngon Thi Hoa หรือเทียบเท่า
อิสระ  เดินชม สะพานมือ (Golden Bridge) จุดเช็คอิน ที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างมาก เป็นสะพานที่ ขึ้นชื่อว่า ถ้าไม่ได้มาถ่ายรูปตรงนี้ก็เหมือน ไม่ได้มาเที่ยวบานาฮิลล์ สะพานลอยฟ้า แห่งนี้เป็นสะพานโค้งที่มีความยาว 150 เมตร  วางตัวอยู่เหนือยอดเขาที่ลาดชันในบานาฮิลล์  มีลักษณะเป็นสีทอง พร้อมด้วยหินเทียมรูป มือยักษ์ 2 มือคอยประคองสะพานเอาไว้ สวนดอกไม้ (Le Jardin d’ Amour)  สวนดอกไม้แห่งความรัก ได้รับแรงบันดาลใจจาก สถาปัตยกรรมฝรั่งเศษ ถูกแบ่งออกเป็น 9 โซน  ได้แก่ Legend Garden, Memory Garden, Mo Spring Garden, Thought Garden, Heaven Garden, Love Garden, Secret Garden, Holy Garden และ Grape Garden  ซึ่งแต่ละสวนจะมีความแตกต่างกันออกไป  เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดและสีสัน ที่สามารถขมได้ตลอดทั้งปี โรงบ่มไวน์ (Debay Wine Cellar) มาทั้ง ทีก็ห้ามพลาดที่จะชิมไวน์ เพราะที่นี่คือ โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ไวน์ที่นี่ จะถูกเก็บรักษาไว้ฝนระดับอุณหภูมิ 16-20 องศาเซลเซียส และอยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร ตามทางเดินจะมีถังไม้ตั้งวางอยู่ เมื่อเข้ามา ภายในจะพบกับบรรดาขวดไวน์ที่ตั้งเรียงกันบนผนัง สวนสนุก (Fantasy Park) อีกหนึ่งจุดเช็กอินสุดแสนจะเป็นไฮไลท์ เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ ที่สุดในเวียดนาม แถมยังรวบรวมความสนุกมาแล้วให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัย เครื่องเล่นที่พลาดไม่ได้ เลยของสวนสนุกแห่งนี้ก็คือ Alpine Coaster และ Tower Drop
เย็น  รับประทานอาหาร Buffet ที่โรงแรม Mercure Ba Na Hill 
ที่พัก  โรงแรม Mercure Ba Na Hill *ระดับ 4 ดาว* 

Day 2 :   วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung Temple) - หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Village) - เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) - วัดฟุกเกี๋ยน (Cantonese Assembly Hall) - สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung Temple) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและ เทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง 35 เมตร      
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Hoa Thi Ngon หรือเทียบเท่า
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Village) สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหาร ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมง เป็นหลัก พิเศษ! กิจกรรมล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรม อันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้าน ที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี
เดินทางสู่  เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) อิสระเดินชมภายในเมือง ตามอัธยาศัย ชม บ้านเลขที่ 101 นับเป็นบ้าน ที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามที่สุด ในเมืองฮอยอัน บ้าน 2 ชั้นที่โดดเด่นทาง สถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งส่วนการใช้งาน ไว้อย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดังเดิม ได้แก่  ห้องสมุด, ห้องรับแขก และห้องครัว เป็นบ้าน ประจำตะกูล Tan Ky ถูกสร้างมานานกว่า 75 ปี  และตกทอดกันมาถึง 5 รุ่น วัดฟุกเกี๋ยน (Cantonese Assembly Hall) เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ของเมืองฮอยอัน ใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น  และภายในยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สร้างขึ้นเพื่อ อุทิศให้กับลัทธิของพระนางเทียนเห่า วัดนี้มี จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อเป็นสิริมงคล สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึงสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน สร้างโดยชาวญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1593 เพื่อ แบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นอีกฝั่งหนึ่งของคลอง กับชุมชนของชาวจีน และเพื่อเชื่อมถนนจัน ฟู  กับ ถนนเหวียน ถิ มินห์ คาย ให้ชาวญี่ปุ่นและ ชาวจีนยังคงไปมาหาสู่ค้าขายระหว่างกันได้  สะพานนี้มีได้ชื่อว่ามีศิลปะการตกแต่งที่ประณีต งดงาม และเป็นร่องรอยที่สวยงามของอิทธิพลสไตล์ญี่ปุ่นในเวียดนาม
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรมตามที่ท่านเลือกพัก
ที่พัก   โรงแรม Memories Resort Hoi An *ระดับ 4 ดาว* / โรงแรม Mikazuki Onsen Resort * ระดับ 5 ดาว*
Option 1  หากท่านพักที่ Memmories Resort Hoi An ชมโชว์สุดอลังการ Hoi An Impressions (เวลา 20.00-21.00) โชว์สุดอลังการภายใต้ชื่อ “ความทรงจำแห่งฮอยอัน” พาทุกท่านย้อนเวลาไปยังศตวรรษที่ 16 และ 17 หรือราว 400 กว่าปีที่แล้ว สมัยที่ท่าเรือการค้าฮอยอันเจริญรุ่งเรือง เมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อประเทศเวียดนาม กับเส้นทางสายไหมในอดีต ท่านจะได้ชมเรื่องราวมากมายเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่การ สร้างบ้านเรือน การทำประมง การปกครองโดยกษัตริย์
Option 2  หากท่านพักที่ Mikazuki Onsen Resort จะนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเวลาประมาณ 16.00 เพื่ออิสระให้ท่านได้เล่นสวนน้ำ หรือแช่ออนเซนแบบญี่ปุ่น (สวนน้ำและออนเซนจะปิดบริการเวลาประมาณ 20.00)

Day 3 :   ตลาดฮาน (Han Market) - สะพานมังกร (Dragon Bridge) - สะพานแห่งความรัก (Love Bridge) - เวียดนาม (ดานัง : DAD) - กรุงเทพฯ (สุวรณภูมิ : BKK)
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน (Han Market) แหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย เป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร, โคมไฟ, ผ้าปัก, กระเป๋าปัก, ตะเกียบไม้แกะสลัก, ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย      
เที่ยง  บริการอาหารว่าง “ขนมปังเวียดนาม (Banh Mi)”
จากนั้นนำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำสายหลักของเมือง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญด้านเศรฐกิจ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองดานัง         
จากนั้น  นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (Love Bridge) สะพานที่ถูกตกแต่งด้วย เสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่น้ำฮาน เมื่อเดินลงไปท่านจะสามารถเห็นวิวของสะพานมังกรได้อย่างสวยงาม รวมไปถึงในบริเวณนั้นจะมี รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ ที่ถือได้ว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองดานังเคียงคู่ไปกับสะพานมังกร    
จากนั้นนำคณะท่านส่ง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ออกเดินทางด้วยสายการบินตามที่ท่านเลือกใช้บริการ เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน