ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ซูริค ลูเซิร์น เวียนนา นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ ปราสาทนอยชวานสไตน์ by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
VCTK45 : สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย BY TK

8 วัน 5 คืน

นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ วาดุส ลิคเท่นสไตน์ ซาลเบิร์ก ฮอลสตัท พระราชวังเชิร์นบรุน

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : สุวรรณภูมิ-ซูริค-ลูเซิร์น
Day 3 : นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ-ซุก-วาดุส รัฐลิคเท่นสไตน์
Day 4 : ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น
Day 5 : ซาลเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา
Day 6 : เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน
Day 7 : พระราชวังเบลวาแดร์-สุวรรณภูมิ
Day 8 : สุวรรณภูมิ

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : สุวรรณภูมิ
20.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน TURKISH AIRLINE (TK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดยเที่ยวบินที่ TK69/TK1907 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตัลบูล ***

Day 2 : สุวรรณภูมิ-ซูริค-ลูเซิร์น
10.00 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …
…เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GRAND EUROPE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 : นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ-ซุก-วาดุส รัฐลิคเท่นสไตน์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อ นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ ยอดเขาริกิ (ราชินีแห่งขุนเขา) ตามฉากละครอย่าลืมฉัน ท่านจะได้เห็นความสวยงามทัศนียภาพรอบๆได้แทบจะ 360 องศา สัมผัสกับความหนาวเย็นอันแสนจะสุดแสนโรแมนติก เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จนได้เวลา นำท่านลงจากจากยอดเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมความสวยงามของเมืองที่มีค่าครองชีพที่สูงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ เมืองซุก ชมความงามของทะเลสาบแห่งเมืองซุก แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองวาดุส เป็นเมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ และเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ....ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของรัฐลิคเท่นสไตน์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก oberland Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 : ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับเส้นทางอันสวยงามสุดแสนโรแมนติก จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองฟุสเซ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนั่งรถบัสท้องถิ่นขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ถ่ายรูปกับความงดงามอันยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทที่สร้างโดยพระเจ้าลุดวิคที่ 2 และนำท่านถ่ายรูปวิวตัวอาคารปราสาทนอยชวานสไตน์ ณ สะพานมาเรียนบรูค
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก park inn Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 : ซาลเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลเบิร์ก ประเทศออสเตรีย นำท่านชมความสวยงามของเมืองซาลเบิร์ก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูป บ้านเกิดโมสาร์ท, สะพานข้ามแม่น้ำซาลซาร์ค, สวนมิราเบลสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ the sound of music จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปความงดงามของเมืองมรดกโลก ฮอลสตัท ชมความงามของทะเลสาบฮอลสตัท จากนั้นเดินทางขึ้นไป ณ จุดถ่ายรูปของตัวเมืองที่สวยสดงดงาม และ ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก ณ เมืองนี้ได้ตามอัธยาศัย ....นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AUSTRIA TRIEND HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 : เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุณ ชมห้องต่างๆอันสวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ของราชวงฮับบวร์กแห่งจักรดินีมาเรียเทเรซ่า ....อิสระถ่ายรูปกับปราสาทฮอบบวร์ก อันสวยงาม และอนุสาวรีย์ พระนางมาเรียเทเรซ่า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับโรงละครโอเปร่า และ ได้ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ (Karntnerstrasse) สุดปลายถนน ท่านจะได้ถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำกรุงเวียนนา โบสถ์เซนท์สเตฟาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก AUSTRIA TRIEND hotel หรือเทียบเท่า

Day 7 : พระราชวังเบลวาแดร์-สุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเบลวาแดร์ อีกพระราชวังของราชวงศ์ฮอฟบวร์ก ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าและสวนที่สวยงามของพระราชวัง จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ ประเทศไทย
19.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK1888/TK68 ***แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตัลบูล ***

Day 8 : สุวรรณภูมิ
15.25 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
24 เม.ย – 01 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900 -
01 – 08 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900 -
22 – 29 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900 -
29 พ.ค – 05 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900 -
05 – 12 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900 -
19 – 26 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900 -
26 มิ.ย – 03 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900 -
03 – 10 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900 -
17 – 24 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
24 – 31 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
07 – 14 ส.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
21 – 28 ส.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
28 ส.ค – 04 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
04 – 11 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
18 – 25 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
25 ก.ย – 02 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
02 – 09 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
09 – 16 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
16 – 23 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
23 – 30 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
06 – 13 พ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
20 – 27 พ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
27 พ.ย – 04 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
04 – 11 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
11 – 18 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
23 – 30 ธ.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 84,900
30 ธ.ค 2565 – 06 ม.ค 2566 ศุกร์ - ศุกร์ 84,900

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ซูริค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน