ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ปราสาทนอยชวานสไตน์ เขาจุงฟราว พระราชวังแวร์ซายน์ by THAI Airways 10 วัน 7 คืน
Europe Romance เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส BY TG

10 วัน 7 คืน

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ และพระราชวังแวร์ซายน์ ดื่มด่ำและสัมผัสบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ เที่ยวเมืองเซ้นต์กัลเลน,ซูริค,ลูเซิร์นและอินเทอร์ลาเก้น พร้อมชมกรุงเบิร์น นั่งกระเช้า Eiger Express ตัวใหม่ล่าสุดขึ้นเขาจุงฟราว ท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสเมืองแห่งแฟชั่นดินแดนที่สวยงาม #เที่ยวยุโรป #บินตรง ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet

Day 1 : กรุงเทพฯ
Day 2 : มิวนิค (เยอรมัน)-โอเบอรามาเกา-ฟุสเซ่น
Day 3 : ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ลินเดา
Day 4 : ลินเดา-เซ้นต์กัลเลน (สวิตเซอร์แลนด์) -ซูริค-ย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ-โบสถ์กรอสมุนสเตอร์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
Day 5 : ซูริค-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเพล-โบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ-อนุสาวรีย์สิงโต-อินเทอร์ลาเก้น
Day 6 : อินเทอร์ลาเก้น-นั่งกระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe - เบิร์น - เบอซองซง(ฝรั่งเศส)
Day 7 : เบอซองซง-ปารีส-ถ่ายรูปกับหอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน
Day 8 : ปารีส-แวร์ซายส์-พระราชวังแวร์ซายส์-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ท La Vallee Village-ปารีส
Day 9 : ปารีส-สนามบินชาร์ลเดอโกลล์
Day 10 : กรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ
21.30 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอร์สายการบินไทย Thai Airways เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป ROW D
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ส์และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

Day 2 : มิวนิค (เยอรมัน)-โอเบอรามาเกา-ฟุสเซ่น
00.50 น.   นำท่านออกเดินทางบินตรงสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG-924
07.05 น.   เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย นำท่านชมนครมิวนิค ซึ่งมหานครแห่งนี้ก่อตั้งใน ค.ศ.1158  มีบรรยากาศรื่นรมย์เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบเรอเนอซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย   นำท่านถ่ายรูปภายนอกบริเวณด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก Nymphenburg Palace พระราชวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 ตั้งอยู่ชานเมืองมิวนิค เป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในมิวนิค มีสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกที่งดงามและใหญ่โตมาก ด้านนอกมีสวนที่กว้างขวาง และด้านในมีการแสดงภาพวาดให้ชมด้วย จากนั้นนำท่านสู่ถนนแมกซิมิเลียน Maximilianstrasse ถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของมิวนิคถนนสายหลักที่นักช้อปต้องไม่พลาด เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนม และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว อีกทั้งบริเวณถนนเส้นนี้เป็นย่านเก่าแก่และค่อนข้างพิเศษกว่าย่านอื่นๆ เพราะเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่พระเจ้าลุดวิจที่ 1 แห่งบาวาเรีย ทรงวางผังเมืองด้วยพระองค์เอง ทำให้เราจะเห็นบรรยากาศรอบๆ บริเวณนี้ที่สะท้อนความงดงามของสถาปัตยกรรมบาวาเรียนได้เป็นอย่างดี  จากนั้นนำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน Marianplaz ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงามที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโอเบอรามาเกา Oberammergau (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงเรื่องภาพเขียนสีบนผนังของอาคารบ้านเรือนอันสวยงาม
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย   นำท่านเดินเล่นชมเมืองโอเบอรามาเกาเมืองเล็กๆที่แสนน่ารักของแคว้นบาวาเรีย อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับผนังของอาคารบ้านเรือนที่มีภาพวาดสีเฟรสโกสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ และนำท่านแวะชมภายนอกกับสำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล  Ettal Abbey ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1330 ซึ่งตรงกับวันนักบุญวีตาลิสแห่งมิลาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น Fussen เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองฟุสเซ่นที่ตั้งอยู่ปลายแคว้นบาวาเรียหรือตอนใต้ของเยอรมนีติดกับประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเล็กๆสงบๆท่ามกลางธรรมชาติ ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก โรงแรม Euro Park Hotel, Fussen หรือระดับเทียบเท่า

Day 3 : ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ลินเดา
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่อยู่ติดกับฟุสเซ่นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งสมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) จากนั้นนำท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” Neuschwanstein Castle  ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชัทเทิ้ลบัส หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรือนั่งรถม้าซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้นลงชำระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง...พิเศษ!! เมนูขาหมูเยอรมันขนานแท้ที่มีชื่อเสียงอันลือเลื่อง
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่เมืองลินเดา Lindau เมืองเก่าสไตล์บาวาเรียน เมืองที่มีลักษณะเป็นเกาะ โดยมีทะเลสาบคอนสแตนซ์โอบล้อมเอาไว้ อีกทั้งฉากหลังของเมืองมีเทือกเขาแอลป์ ทําให้มีทัศนียภาพอันงดงาม เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของเยอรมนีที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวและผู้คนที่มีสีสันมีชีวิตชีวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนําท่านชมเมืองลินเดา เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบคอนสแตนซ์หรืออีกชื่อคือทะเลสาบโบเดนเซ เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอยู่ระหว่างสามประเทศคือเยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ด้วยของเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบซึ่งมีฉากหลังเป็นเทือกเขาเอลป์จนได้รับฉายาว่า 'แชงกรีลา' แห่งเยอรมัน นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง ถ่ายรูปกับเสาประภาคารบาวาเรียและเสารูปสิงโตซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลินดา อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม Best Western Plus Marina Star Hotel, Lindau หรือระดับเทียบเท่า

Day 4 : ลินเดา-เซ้นต์กัลเลน (สวิตเซอร์แลนด์) -ซูริค-ย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ-โบสถ์กรอสมุนสเตอร์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองเซ้นต์กัลเลน St.Gallen ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนา นำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์เซ้นต์กัลเลน St.Gallen Abbey & Library โบสถ์หอคอยคู่สไตล์บารอคและห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือเก่าแก่อายุมากกว่า 1,000 ปี ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังอันขึ้นชื่อและภาพเขียนเฟรสโก้ที่ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอย่างไมเคิล แองเจโลเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่เก่าแก่และสวยงามมากที่สุด จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1983  
จากนั้นนำท่านสู่ถนน Multergrasse ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมือง ที่มีร้านค้าน่ารักๆมากมาย ทั้งร้านนาฬิกา ร้านเสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่นครซูริค Zurich เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ผ่านอาคารบ้านเรือนร้านค้าย่านเมืองเก่า นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ The Rathaus หรืออีกชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยดีอย่าง Zurich’s Town Hall สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1694 ถึงปี 1698 เป็นสถานที่ราชการท้องถิ่นในเมืองซูริค ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลิมมัตแต่เดิมเคยเป็นห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1397 แต่ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church มหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัตเช่นกัน ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค และนำท่านเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งของแม่น้ำชมโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ Fraumünster ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค ที่สร้างขึ้นจากซากปรักหักพังของวิหารสำหรับสตรีชนชั้นขุนนางชั้นสูงในสมัยก่อนโดยกษัตริย์แห่งบาวาเรียเพื่อพระราชธิดาฮิลต์การ์ต ภายหลังได้พระราชทานให้กับคณะนักบุญเบเนดิกต์ จุดเด่นของโบสถ์คือภายนอกประกอบด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ 5 บาน เรียกว่ากระจกชากาล ออกแบบโดย มาร์ก ชากาล จิตรกรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศส และได้ติดตั้งในปีค.ศ. 1970 ซึ่งจิตรกรคนนี้โด่งดังอย่างยิ่งในแถบยุโรป 
**เพื่อความสะดวกในการเดินชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**         
ที่พัก โรงแรม Dorint Airport Hotel, Zurich หรือระดับเทียบเท่า

Day 5 : ซูริค-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเพล-โบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ-อนุสาวรีย์สิงโต-อินเทอร์ลาเก้น
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Luzern (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น ชมสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm อยู่กลางสะพาน ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปค่อนข้างมาก) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากนั้นแวะชมโบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ Hofkirche St.Leodegar โบสถ์ที่สำคัญและเป็นแลนด์มาร์คของเมืองลูเซิร์น ลักษณะเป็นโบสถ์หอคอยคู่ปลายแหลมถูกสร้างขึ้นในปี 1633-1639 ภายในมีแท่นบูชาพระแม่มาเรีย รูปปั้นนักบุญ Leodegar และ Mauritus นักบุญอุปถัมภ์ของเมืองลูเซิร์น โบสถ์แห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่า St.Leodegar Church จากนั้นชมอนุสาวรีย์สิงโต Lion Monument ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่ตั้งอยู่เลียบริมแม่น้ำอาเร่ ชมสวนสาธารณะ Hohematte Park สวนสาธารณะที่มีวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสวิส จากนั้นให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆน่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมืองรวมทั้งมี อาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีแบรนด์ดังของสวิสอาทิ นาฬิกา ช็อคโกแลต มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม The Hey Hotel, Interlaken หรือระดับเทียบเท่า

Day 6 : อินเทอร์ลาเก้น-นั่งกระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe - เบิร์น - เบอซองซง(ฝรั่งเศส)
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางจากอินเทอร์ลาเก้นสู่สถานีกรินเดอวาลด์ Grindelwald Terminal (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุด Eiger Express ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อธันวาคม 2563 เพื่อนำท่านขึ้นสู่สถานี Eiger Glacier หรือ Eigergletscher ทางฝั่งเหนือ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) และเปลี่ยนเป็นขึ้นรถไฟ Cog Wheel สายจุงฟราวบาห์เนน Jungfrau Banen เพื่อไต่เขาขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 26 นาที) ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมแนวป่าสนที่งดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค  ซึ่งมีความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง และนำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนั้นนำชมถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น Berne เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายซึ่งองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านผ่านชมเมืองเก่ากรุงเบิร์นย่านถนนมาร์คกาสเซ Marktgasse  ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ที่มีหอนาฬิกาดาราศาสตร์ไซ้ท์ กล็อคเค่น Zytglogge Clock Tower อายุกว่า 800 ปีที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา จากนั้นแวะถ่ายรูปกับบ่อหมีสีน้ำตาล Bear Park สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองเบอซองซง Besancon ประเทศฝรั่งเศส เมืองทางฝั่งตะวันออกของฝรั่งเศสที่มีอาณาเขตติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก โรงแรม Mercure Besancon Parc Micaud Hotel หรือระดับเทียบเท่า

Day 7 : เบอซองซง-ปารีส-ถ่ายรูปกับหอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ำแซน
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส Paris (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่โด่งดังทั้งเรื่องแฟชั่น สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เยือนแวร์ซายส์พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีจากพรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ตชื่อดัง
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย   นำท่านชมกรุงปารีสโดยแวะถ่ายรูปที่ปลาชเดอลา ค็องคอร์ด Place de la Concordeจัตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 เคยใช้เป็นลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน สิ่งสำคัญที่จัตุรัสนี้คือเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ สูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000 ปีที่ถูกนำมาจากประเทศอียิปต์ ชมภายนอกและถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ Louvre Museum สถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกจำนวนมาก ตั้งอยู่ในกรุงปารีสเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซาผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์มีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวน 8.3 ล้านคนทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในกรุงปารีส จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านล่องเรือชมแม่น้ำแซน Bateaux Mouche ชมแม่น้ำสายหลักของนครปารีส และทัศนียภาพสองฟากฝั่งและสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ
ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พิเศษ...ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูหอยเอสคาโกสุดหรูขึ้นชื่อของฝรั่งเศส
ที่พัก โรงแรม Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับเทียบเท่า

Day 8 : ปารีส-แวร์ซายส์-พระราชวังแวร์ซายส์-ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ท La Vallee Village-ปารีส
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ Versailles เมืองที่ตั้งของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) นำท่านเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย พระราชวังแวร์ซายส์เป็นอดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสยังทรงพระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าสร้างพระตำหนักขึ้นมาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ขึ้นครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริ่มมีการปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทั้งหมด 5 แสนล้านฟรังค์ คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก นำท่านชมภายในพระราชวังที่มีการแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม  ห้องเสวย ห้องสำราญ เป็นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียงอาทิ ห้องกระจก Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้เป็น ห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่ลงนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทำการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บานที่เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายส์อันสวยงาม พระราชวังแวร์ซายส์มีห้องทั้งหมด 700 ห้อง รวมภาพวาดทั้งหมด 6,123 ภาพและงานแกะสลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เอ้าท์เล็ต La Valle Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พรีเมี่ยมเอ๊าท์เล็ทขนาดใหญ่ที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจำนวนกว่า 100 ร้านค้า อาทิ Armani, Coach, Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็นต้น
***เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงปารีส
ที่พัก โรงแรม Western Plus Paris Velizy Hotel หรือระดับเทียบเท่า

Day 9 : ปารีส-สนามบินชาร์ลเดอโกลล์

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ให้ท่านเตรียมตัวเช็คเอ๊าท์ที่พัก จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ และเผื่อเวลาให้ท่านทำคืนภาษีที่สนามบิน
13.40 น.   นำท่านออกเดินทางจากนครปารีสโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

Day 10 : กรุงเทพฯ

06.05 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..
**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ส์และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
11 – 20 มิ.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 91,500 -
25 มิ.ย – 04 ก.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 91,500 -
09 – 18 ก.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 91,500
23 ก.ค – 01 ส.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 91,500
13 – 22 ส.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 91,500
27 ส.ค – 05 ก.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 91,500
17 – 26 ก.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 91,500
24 ก.ย – 03 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 91,500
08 – 17 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 94,500
22 – 31 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 94,500

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ปราสาทนอยชวานสไตน์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน