ทัวร์ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฮอลล์สตัท มิวนิค by THAI Airways 10 วัน 7 คืน
Charming East Europe 3 Countries เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก BY TG

10 วัน 7 คืน

เที่ยวทะเลสาบฮอลล์สตัท เดินเล่นชมเมืองซาลส์เบิร์ก เที่ยวชมบรรยากาศจัตุรัสเมืองมิวนิค #เที่ยวยุโรป #บินตรง

Day 1 : กรุงเทพฯ
Day 2 : มิวนิค (เยอรมัน)-ฟุสเซ่น
Day 3 : ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)
Day 4 : อินน์สบรูค-เหมืองเกลือเบิร์ชเทสการ์เดน-ซาล์สเบิร์ก
Day 5 : ซาล์สเบิร์ก-ฮอลล์สตัท-เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก)-ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ
Day 6 : เชสกี้ครุมลอฟ-กรุงปราก
Day 7 : กรุงปราก-คาร์โลวีวารี-แบมเบิร์ก (เยอรมัน)
Day 8 : แบมเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก-อิงกอลสตัดท์-มิวนิค
Day 9 : มิวนิค-สนามบิน
Day 10 : กรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ
21.30 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 2-3  เคาน์เตอร์สายการบินไทย Thai Airways เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป ROW D
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ส์และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

Day 2 : มิวนิค (เยอรมัน)-ฟุสเซ่น
00.50 น.   
นำท่านออกเดินทางบินตรงสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG-924
07.05 น.   เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย นำท่านชมนครมิวนิค ซึ่งมหานครแห่งนี้ก่อตั้งใน ค.ศ.1158  มีบรรยากาศรื่นรมย์เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบเรอเนอซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย  นำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกบริเวณด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก Nymphenburg Palace พระราชวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 ตั้งอยู่ชานเมืองมิวนิค เป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในมิวนิค มีสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกที่งดงามและใหญ่โตมาก ด้านนอกมีสวนที่กว้างขวาง และด้านในมีการแสดงภาพวาดให้ชมด้วย จากนั้นนำท่านสู่ถนนแมกซิมิเลียน Maximilianstrasse ถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของมิวนิคถนนสายหลักที่นักช้อปต้องไม่พลาด เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนม และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว อีกทั้งบริเวณถนนเส้นนี้เป็นย่านเก่าแก่และค่อนข้างพิเศษกว่าย่านอื่นๆ เพราะเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่พระเจ้าลุดวิจที่ 1 แห่งบาวาเรีย ทรงวางผังเมืองด้วยพระองค์เอง ทำให้เราจะเห็นบรรยากาศรอบๆ บริเวณนี้ที่สะท้อนความงดงามของสถาปัตยกรรมบาวาเรียนได้เป็นอย่างดี  จากนั้นนำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน Marianplaz ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงามที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมาย
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น Fussen เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองฟุสเซ่นที่ตั้งอยู่ปลายแคว้นบาวาเรียหรือตอนใต้ของเยอรมนีติดกับประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเล็กๆสงบๆท่ามกลางธรรมชาติ ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ และอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก โรงแรม Euro Park International Hotel, Fussen หรือระดับเทียบเท่า

Day 3 : ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่อยู่ติดกับฟุสเซ่นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งสมัยจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) จากนั้นนำท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์Neuschwanstein Castle  ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชัทเทิ้ลบัส หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรือนั่งรถม้าซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้นลงชำระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง...พิเศษ!!เมนูขาหมูเยอรมันที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
บ่าย   นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองอินน์สบรูค Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวดังแห่งแคว้นทิโรล โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงงดงาม บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินส์ ท่ามกลางของหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ อินน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ำอินส์ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาว ทั้งยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง ได้แก่ โอลิมปิกฤดูหนาวปี 1964 และ ปี 1976  พาราลิมปิกฤดูหนาว ปี 1984 และปี 1988 รวมถึงโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.2012 ทำให้อินน์สบรูค เป็นเมืองแรกของโลกที่ได้จัดกีฬาโอลิมปิกถึง 3 ครั้ง นำท่านเดินเล่นบริเวณจัตุรัสเมืองเก่าที่มีตำหนักหลังคาทองคำ ที่มีอายุร่วม 450 ปี ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ทิโรลสมัยของกษัตริย์แม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 กับพระนางมาเรียเทเรซ่า เชื่อกันว่าหลังคากำแพงนี้ประดับด้วยโลหะหุ้มทองแดงจำนวนกว่า 3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่างประดับด้วยภาพเขียนสวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองและมีอาคารบ้านเรือนหลากหลายสีที่ปัจจุบันเป็นร้านค้าหลากหลายประเภท ถ่ายรูปกับซิตี้ทาวเวอร์ จุดนัดพบของชาวเมือง รวมถึงจัตุรัสเมือง ที่มีเสาอันนาเซาเลอตั้งอยู่ ถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองที่มีผู้คนแวะเวียนมาถ่ายภาพกันมากที่สุด และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากย่านเมืองเก่าแห่งนี้
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก โรงแรม Alp Hotel, Innsbruck หรือระดับเทียบเท่า

Day 4 : อินน์สบรูค-เหมืองเกลือเบิร์ชเทสการ์เดน-ซาล์สเบิร์ก

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินสู่เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน Berchtesgaden เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกโอบล้อมโดยเทือกเขาแอลป์ โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชมเหมืองเกลือเบิร์ชเทสการ์เดน Berchtesgaden Salt Mine เหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ปี 1517 ซึ่งในสมัยอดีต เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว นำท่านนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการบำรุงรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ ** เป็นกิจกรรมที่สามารถสนุกสนานได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ **
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลสเบิร์ก Salzburg เมืองแห่งศิลปินเพลง ซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
นำท่านชมเมืองซาลสเบิร์ก เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินเพลง และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง รวมถึงยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย นำท่านเดินข้ามแม่น้ำซาลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของ ซาลสเบิร์ก สู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่หรือมหาวิหารแห่งเมืองซาลสเบิร์ก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลายต่อบาร็อคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บาร็อคยุคแรก โดยสร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่มีบ้านเรือนเรียงราย ซึ่งถูกสร้างขึ้นช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านที่มีหลังคาสวยงาม ป้ายเหล็กที่บ่งบอกชื่อร้านค้าหรือบ้านเรือนที่ทำด้วยมือและกรอบหน้าต่างที่เป็นภาพปูนแกะสลัก ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและเป็นที่ตั้งของบ้านเกิดของโมสาร์ต ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 250 ปีเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วย (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นำรถบัสนำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า)  ** เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารกลางค่ำตามอัธยาศัย **
ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Salzburg City หรือระดับเทียบเท่า

Day 5 : ซาล์สเบิร์ก-ฮอลล์สตัท-เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก)-ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอลล์สตัท Hallstatt เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย   นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ Cesky Krumlov ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ผ่านชมบ้านเรือนต่างๆ และทัศนียภาพงดงามระหว่างเมืองจนถึงเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของประเทศสาธารณรัฐเช็ค ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งโบฮีเมีย มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ชื่อเมืองนี้ตั้งชื่อขึ้นเพื่อแยกความแตกต่างจากเมืองมอรัฟสกีครุมลอฟ และครุมลอฟมอเรเวีย ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ และยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยเป็นสถานที่จัดเทศกาลและงานรื่นเริงต่างๆ มากมายในแต่ละปี นำท่านชมเมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่11 นำท่านเข้าชมปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ Cesky Krumlov Castle ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา ตัวปราสาทก่อสร้างด้วยสถาปัตยกกรรมในช่วงศตวรรษที่ 13 ยุคเรอเนสซองซ์และผสมปสานกับแบบโกธิคและร็อคโคโค่ เป็นที่อยู่ของลอร์ดโรเซนเบิร์กและท่านลอร์ดชวาร์เซนเบิร์ก ผู้ทรงอำนาจในยุคนั้น
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก โรงแรม Hotel Old Inn Cesky Krumlov หรือระดับเทียบเท่า

Day 6 : เชสกี้ครุมลอฟ-กรุงปราก
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่กรุงปราก Prague เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียที่โด่งดังในอดีต ตั้งแต่ยุคสมัยของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ได้สร้างให้ปราคกลายเป็นหนึ่งในนครที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย   นำท่านชมกรุงปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวันออก เป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ พรั่งพร้อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ ภาพยนตร์และละครเวที ทั้งยังเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมยุโรปขนานแท้และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1992 นำท่านเข้าชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาอดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ อีกด้วย นำท่านเดินชมภายนอกเขตของตัวปราสาท ซึ่งบริเวณเดียวกันมีมหาวิหารเซนต์วิตัส ตั้งอยู่ในย่านปราสาทปราก สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 14 โดยสถาปนิกเอกชาวฝรั่งเศส Matthias of Arras เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ได้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ทำด้วยหินตั้งอยู่บนหลังคาและปากท่อรางน้ำฝน นอกจากนี้รอบๆ ตัวปราสาทมีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง อย่างเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงามและชมหอนาฬิกาดาราศาตร์ โดยทุกๆ ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 21.00 น. เมื่อถึงเวลาที่นาฬิกาบอกเวลา จะมีหน้าต่างเล็กๆ สองบานเปิดออก ขบวนตุ๊กตารูปปั้นที่เป็นสาวกพระเยซูจะพากันเดินพาเหรดออกมา โดยนาฬิกาดาราศาสตร์แห่งนี้สามารถบอกเวลาได้ทั้ง วัน เดือน ปี รวมไปถึงจักรราศีอีกด้วยซึ่งถูกสร้างขึ้นมากว่า 600 ปีมาแล้ว พร้อมให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆ นำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม Duo Hotel, Prague หรือระดับเทียบเท่า

Day 7 : กรุงปราก-คาร์โลวีวารี-แบมเบิร์ก (เยอรมัน)
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านชมเมืองคาร์โลวีวารี่  Karlovy Vary (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองที่ถูกค้นพบโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ในปี 1522 ซึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 เมืองนี้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในเรื่องคุณสมบัติของน้ำตามวารสารทางการแพทย์ ทำให้มีอาคารสปาเกิดขึ้นมากกว่า 200 แห่งและนักท่องท่องเที่ยวมากมายเข้ามาทำการรักษาในบ้านสปาท้องถิ่นเหล่านี้  น้ำแร่ส่วนใหญ่ถูกใช้ในการรักษาแบบดื่มกินอันเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดในการรักษาแบบสปา ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองชั่วครู่ไปบนถนนมิลคอลลอนเนดและถนนนิวลุกก้าและถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์แอนด์พอลและโบสถ์เซ้นต์แมรี่
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย   นำท่านข้ามพรมแดนสู่เมืองแบมเบิร์ก Bamberg ประเทศเยอรมัน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ด้วยเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จนทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993 แบมเบิร์กจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศเยอรมนี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก โรงแรม Welcome Kongress Hotel, Bamberg หรือระดับเทียบเท่า

Day 8 : แบมเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก-อิงกอลสตัดท์-มิวนิค
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองเนินร์แบร์กหรือนูเรมเบิร์ก Nuremberg ในเขตประเทศเยอรมัน อีกหนึ่งเมืองแสนสวยน่ารักๆ ของเยอรมันเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่านูเรมเบิร์กที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงามดังเดิม นำท่านแวะถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ ชมจัตุรัสกลางใจเมือง ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมีโบสถ์พระแม่มาเรีย จุดเด่นคือมีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคำปี 1356 อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามของน้ำพุเชินเนอร์บรุนเนนสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ 1389-1396 ด้วยหินรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร มีลักษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชั้นมีรูปปั้นประดับอยู่รวมทั้งหมด 40 ตัว โดยรูปชั้นบนสุดเป็นรูปปั้นโมเสสและ 7 นักพยากรณ์  นำท่านเดินทางสู่เมืองอิงกอลสตัดท์ Ingolstadt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เป็นแหล่งผลิตรถยนต์ออดี้และเครื่องบินแอร์บัสและสินค้าอิเล็คโทรนิคต่างๆ และเป็นที่ตั้งของเอ๊าท์เล็ตดัง ในเครือของ Chic Outlet
นำท่านสู่อิงกอลสตัดท์เอ้าท์เล็ตวิลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊าท์เล็ตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (เอ๊าท์เล็ตปิดวันอาทิตย์)  (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอ๊าท์เล็ตตามอัธยาศัย)
จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่นครมิวนิค Munich นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ค่ำ   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก โรงแรม Mercure Hotel Munich South Messe หรือระดับเทียบเท่า

Day 9 : มิวนิค-สนามบิน
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ให้ท่านเตรียมตัวเช็คเอ๊าท์ที่พัก สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินมิวนิค
14.25 น.   นำท่านออกเดินทางจากนครมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

Day 10 : กรุงเทพฯ
06.05 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..
**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ส์และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาลเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

 

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
17 – 26 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 79,900 -
24 มิ.ย – 03 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 79,900 -
13 – 22 ก.ค 2565 พุธ - ศุกร์ 79,900
27 ก.ค – 05 ส.ค 2565 พุธ - ศุกร์ 79,900
12 – 21 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 79,900
26 ส.ค – 04 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 79,900
16 – 25 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 79,900
23 ก.ย – 02 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 79,900
12 – 21 ต.ค 2565 พุธ - ศุกร์ 82,500
22 – 31 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 82,500

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ปราสาทนอยชวานสไตน์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน