ทัวร์ อเมริกา

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อเมริกา ซีแอตเทิล บอซแมน น้ำพุร้อนแมมมอธ เดวิลส์ ทาวเวอร์ by Cathay Pacific 12 วัน 6 คืน
WCX5012S : อเมริกาตะวันตก เยลโลสโตน์ เมาท์รัชมอร์ 12 วัน

12 วัน 6 คืน

นำทุกท่านสัมผัสความงดงามของอุทยานแห่งชาติเยลโล่ สโตน์ และทิวทัศน์ของภูเขาที่เรียงรายอย่างสวยงาม เก็บภาพความสวยงามของอุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน, เที่ยวชมอนุสรณ์สถานเมาท์รัชมอร์, เครซี่ ฮอร์ส ชมความยิ่งใหญ่ของแกรนด์แคนยอนสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (West Rim), เที่ยวชม มหานครลอสแอนเจลิส ช้อปปิ้งในเอ้าท์เล็ทอย่างจุใจ ณ ลาส เวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เลท

Day 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ซีแอตเทิล (สหรัฐอเมริกา)
Day 2 : ซีแอตเทิล-ตลาดไพน์ เพลส-ร้านสตาร์บัคส์ แห่งแรก-หอคอยสเปซ นีดเดิ้ล-บอซแมน(เยลโล่ สโตน์)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติเยลโล่ สโตน-น้ำพุร้อนแมมมอธ-น้ำพุร้อนโอลด์เฟธฟูล จุดชมวิวเวสต์ ทรัมป์ ไกเซอร์
Day 4 : เวสต์ เยลโล่ สโตน-อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน-เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์-เมืองโคดี้
Day 5 :
โคดี้-บัฟฟาโล่  จิลเลตต์-เดวิลส์ ทาวเวอร์-แรพิด ซิตี้
Day 6 : แรพิด ซิตี้-อุทยานป่าแห่งชาติแบล็ค ฮิลล์-เครซี่ ฮอร์ส-เมาท์ รัชมอร์(หน้าผาประธานาธิบดี)-เมืองเชเยน
Day 7 :
เชเยน-เดนเวอร์-ลาส เวกัส-ลาส เวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เลท ชมแสงสีเสียง
Day 8 :
ลาส เวกัส-แกรนด์แคนยอน-Sky Walk-เขื่อนฮูเวอร์ 
Day 9 :
ลาส เวกัส-ลอส แองเจลิส-Premium Outlet
Day 10 :
ลอส แองเจลิส-ชมเมือง-ซานตา โมนิก้า-สนามบินลอส แอนเจลิส
Day 11 :
ลอส แองเจลิส-ฮ่องกง
Day 12 :
ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ซีแอตเทิล (สหรัฐอเมริกา)
13.00 น. ผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M 06-16 สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก พนักงานบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและบัตรที่นั่ง
16.20 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบิน CX 822 (ประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที)
20.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง นำท่านต่อเครื่อง
23.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 858 (ประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที)
***** เดินทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากล *****
21.00 น. เดินทางถึง นครซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
พักที่ : CROWNE PLAZA SEATTLE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 2 : ซีแอตเทิล-ตลาดไพน์ เพลส-ร้านสตาร์บัคส์ แห่งแรก-หอคอยสเปซ นีดเดิ้ล-บอซแมน(เยลโล่ สโตน์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่ที่ใหญ่และมีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจมากที่สุด ของมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน อยู่ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียงเท่านั้น “นครซีแอตเทิล” เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองล้วนเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ำคืน แต่หลายๆคนที่เคยมาเยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้แล้วซีแอตเทิล ยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา  (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน สหรัฐอเมริกาอีกด้วย นำท่านผ่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน WORLD’S FAIR ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City Restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั้น นำท่านสู่ “ย่านดาวน์ทาวน์” (DOWNTOWN) ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึกที่มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง นำท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเทิล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิธ ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้น นำท่านเดินชม “ตลาดไพค์ เพลส” (Pike Place Market) ที่เปรียบเสมือนหัวใจของเมืองซีแอตเทิล เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเมือง และได้แบ่งโซนขายสินค้าต่างๆ ที่หลากหลาย ท่านสามารถซึมซับวัฒนธรรมการกินอยู่ของผู้คนชาวซีแอตเทิล ได้เป็นอย่างดี นำท่านแวะร้านสตาร์บัคส์ แห่งแรกของโลกที่กำเนิดขึ้นมาในเมืองซีแอตเทิลในปี ค.ศ.1971 มีเวลาให้ท่านเก็บภาพหรือสั่งเครื่องดื่มได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซีแอตเทิล
16.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองบอสซแมน โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่ ..........
19.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองบอสซแมน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ : SPRINGHILL SUITES&RESIDENCE INN DOWNTOWN BOZEMAN   หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 : อุทยานแห่งชาติเยลโล่ สโตน-น้ำพุร้อนแมมมอธ-น้ำพุร้อนโอลด์เฟธฟูล จุดชมวิวเวสต์ ทรัมป์ ไกเซอร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน” (Yellow Stone National Park) อุทยานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณ มุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง (Wyoming) และถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา มีอาณาบริเวณกว่า 6 ล้านไร่ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐไวโอมิง รัฐมอนทาน่า และรัฐไอดาโฮ ซึ่งเป็นแหล่งรวมธรรมชาติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ น้ำตก ซึ่งบางแห่งมีความสูงกว่าน้ำตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเท่า มีน้ำพุร้อนซึ่งบางแห่งพ่นน้ำขึ้นมาทุกชั่วโมง มีความสูง 125-180 ฟุต รวมทั้งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ กวางมูส (Bull Moose), กวางเอลค์ (Bull Elk) , กวาง Pronghorn หมีสีน้ำตาลขนาดยักษ์พันธุ์ กริซลี่ย์ (Grizzly bear), หมีดำ (Black Bear), ควายไบซัน (Bison) รวมถึงนกน้ำนานาชนิด อาทิ นกกระทุง (American White Pelican) ,หงส์ฟ้า(Trumpeter Swans) และนกเป็ดน้ำ นำท่านเข้าชม น้ำพุร้อนแมมมอธ (Mammoth Hot Spring) ที่เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีหินปูน ก่อตัวขึ้นเป็นชั้นๆ โดยมีสีเหลืองอ่อนและสีนวลจับตา มองดูแล้วเหมือนน้ำตกที่กลายเป็นหินอย่างน่าอัศจรรย์ นำท่านเดินชมตามเส้นทางที่กำหนดชมความสวยงามของธรรมชาติ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม “น้ำพุร้อนโอลด์เฟธฟูล” (Old Faithful Geyser) ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำพุร้อนที่มีความซื่อสัตย์ที่สุดแห่งหนึ่งคือจะปะทุขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 21-23 ครั้งต่อวัน พุ่งสูงประมาณ 43-46 เมตร นานถึง 4 นาทีนับเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว นำท่านเดินเข้าชม “บริเวณน้ำพุร้อนที่” Geyser Basin และ Fountain Paint Pot / นำท่านเข้าชม บ่อโคลนภูเขาไฟ (Mud Volcano) ณ เวิ้งผา บริเวณที่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ บ่อโคลนนี้จะเดือด และมีฟองผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในบ่อประมาณ 184 ฟาเรนต์ไฮต์ หรือ ประมาณ 83 เซลเซียส จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ จุดชมวิวเวสท์ ทรัมป์ ไกเซอร์ เป็นบริเวณที่มีน้ำพุร้อนอยู่มากมาย และเป็นจุดชมวิวของทะเลสาบเยลโล่ สโตน์อีกด้วย ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ : SPRINGHILL SUITES&RESIDENCE INN DOWNTOWN BOZEMAN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 : เวสต์ เยลโล่ สโตน-อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน-เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์-เมืองโคดี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเขาสู่ “อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน” (Grand Teton) เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของอุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน์  ภายในอุทยานมียอดเขาที่ทอดยาวถึง 64 กม. และมีพื้นที่เชื่อมต่อกันกับอุทยานแห่งชาติ ดี.จอห์นดี.ร็อกกี้ เฟลเลอร์ จูเนียร์ อุทยาน
แกรนด์ทีทอน ถูกค้นพบโดยชาวอินเดียนแดงท้องถิ่น รวบรวมชนเผ่าเร่ร่อนคนแรกเริ่มอพยพเข้ามา ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 นักสำรวจผิวขาวคนแรกได้พบกับชาวโชโชโฟนตะวันออก ระหว่างปี ค.ศ. 1810 และ ค.ศ. 1840 จึงดึงดูดบริษัทค้าขายขนสัตว์ เข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ เข้ามาในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 และในปี 1929 ได้ก่อตั้งอุทยานแห่งชาติ Grand Teton ขึ้นเพื่อปกป้องดินแดนทั้งหมดรวมถึงหุบเขาแจ็กสันโฮล เมื่อนักอนุรักษ์นำโดย John D. Rockefeller จูเนียร์ เริ่มซื้อที่ดินใน Jackson Hole เพื่อเพิ่มเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ Grand Teton เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการปีนเขาปีนเขา การตกปลาและการเดินป่า มีสถานที่ตั้งแคมป์มากกว่า 1,000 แห่งและเส้นทางเดินป่าระยะทางกว่า 320 ไมล์ นำท่านนั่งรถชมวิวในเส้นทาง 42 ไมล์ ที่เลื่องชื่อ ท่านจะประทับใจไปกับธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงาม นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโคลเตอร์ เบย์ วิลเลจ” (COLTER BAY VILLAGE) เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดจุดหนึ่งของอุทยาน มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมวิวหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโคดี้” (CODY) ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นวีรชนของภาคตะวันตกผู้หนึ่ง คือ พันเอกบัฟฟาโล่ บิลล์ โคดี้ ได้ก่อตั้งขึ้น และมีรูปอนุสาวรีย์ตัวเขากำลังขี่ม้าถือปืนอยู่ เขาเคยเป็นทั้งคนขี่ม้าด่วน เป็นทหาร และนักล่าควายป่าไบซัน เล่ากันว่าเขาสามารถล่าควายป่าไบซัน ได้ถึง 5,000 ตัวภายในปีครึ่งเท่านั้น เขามีเพื่อนเป็นผู้นำอินเดียน มากมาย และฮอลลีวู้ดยังได้ทำภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติชีวิตอันโลดโผนของเขาด้วย ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางเป็นภูเขาหินสีแดงสลับแคนยอนโชชอนเน่ ซึ่งสวยงามประทับใจตลอดเส้นทาง / พร้อมนำท่านเข้าชม “เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์” (BUFFALO BILL’S DAM) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองโคดี้ สร้างในปี ค.ศ.1905-1910 ในปีที่สร้างเสร็จ ได้สร้างสถิติเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ : BEST WESTERN PREMIER IVY INN & SUITES หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 5 : โคดี้-บัฟฟาโล่  จิลเลตต์-เดวิลส์ ทาวเวอร์-แรพิด ซิตี้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนั่งรถผ่านชม “เมืองโคดี้” (Cody) ออกเดินทางสู่เมืองเรพิด ซิตี้ ผ่านชมเมืองต่างๆระหว่างทางซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นเมืองสไตล์ Wild West แบบฉบับคาวบอย ตะวันตก ผ่านเมืองบัฟฟาโล่ ผ่านชมยอดเขาสูงตระหง่านของเทือกเขาบิ๊กฮอร์น (Bighorn) ชมทัศนียภาพที่สวยงาม ส่วนใหญ่ของเมืองเป็นที่เปิดโล่งกว้างมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมายในช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะการแข็งขันโรดีโอ (Rodeo) ที่สุดแสนเร้าใจ จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองจิลเล็ตต์ ตั้งอยู่ในรัฐเซ้าท์ดาโกต้า
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม “หอคอยปีศาจ” (Devils Tower National Monument) ตั้งอยู่ในรัฐไวโอมิงเป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ด้านธรณีวิทยาที่แปลกประหลาด โดยเป็นแท่งหินลาวาที่ผุดขึ้นมาเหนือพื้นพิภพเมื่อ 60 ล้านปี มีความสูงขนาด 260 เมตร เป็นลักษณะการก่อตัวของกองหินเป็นเนินร่องชัน ตอหินนี้ กล่าวว่าเกิดขึ้นเพราะอำนาจหินละลายของภูเขาไฟ เมื่อมันจับตัวเย็นลงโดยถูกแสงแดด ลม และฝน จึงทำให้เห็นชั้นของหินได้ชัดเจน (ซึ่งเป็นที่ที่สูงที่สุดของธรรมชาติลักษณะเดียวกันในสหรัฐฯ) ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแรพิด ซิตี้ (Rapid City)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ : LA QUINTA INN&SUITES BY WYNDHAM RAPID CITY หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 6 : แรพิด ซิตี้-อุทยานป่าแห่งชาติแบล็ค ฮิลล์-เครซี่ ฮอร์ส-เมาท์ รัชมอร์(หน้าผาประธานาธิบดี)-เมืองเชเยน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางเข้าสู่บริเวณ “อุทยานป่าแห่งชาติแบล็คฮิลล์” (Black Hills National Forest) เพื่อเข้าชม “อนุสรณ์สถานเมาท์รัชมอร์” (Mount Rushmore National Memorial) ปะติมากรรมแกะสลักบนหน้าผาหินแกรนิต โดยถูกแกะสลักเป็นรูปหน้าของอดีตประธานาธิบดีคนสำคัญ 4 คนของสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละคนเปรียบเป็นตัวแทนของอุดมการณ์ในแต่ละด้านของประเทศ ได้แก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกา เป็นตัวแทนในเรื่องการสร้างชาติ,โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่3 ของอเมริกา เป็นตัวแทนด้านปรัชญาการเมือง, ธีโอดอร์ รูสเวลท์ ประธานาธิบดีคนที่ 26 ของอเมริกา เป็นตัวแทนแห่งการแผ่ขยายและอนุรักษ์ และ อับบราฮัม ลินคอล์น เป็นตัวแทนในด้านการสงวนและรักษา โดยสร้างขึ้นในปี 1927 โดยมีประติมากรนามว่า “กุตซอน บอร์กลุม” (Gutzon Borglum) เป็นผู้ดำเนินการและควบคุมการแกะสลัก โดยจุดประสงค์เริ่มแรกในการสร้าง ทางการของรัฐเซาธ์ดาโกต้า ซึ่งได้เริ่มงานขึ้นในปี ค.ศ.1924 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1941 โดยได้สร้างประติมากรรมนี้ขึ้นมาก็เพื่อต้องการหาสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะมาชมแบล็กฮิลล์ ซึ่งปัจจุบันเมาท์รัชมอร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของประธานาธิบดี อีกทั้งเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่าสองล้านคนต่อปีที่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมมาชมสถานที่แห่งนี้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชมโครงการแกะสลัก “ภูเขาอนุสาวรีย์เครซี่ ฮอร์ส” (Crazy Horse Memorial) นักรบอินเดียนผู้ยิ่งใหญ่ อนุสาวรีย์เครซี่ ฮอร์ส สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้นำอเมริกันสัญชาติอินเดียแดงที่มีชื่อเสียง ผู้เป็นวีรบุรุษ ที่ถูกยกย่องความกล้าหาญในฐานะนักรบที่ได้รับการบันทึกประวัติ ลักษณะที่จัดสร้างเป็นการแกะสลักภูเขาเป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่บนภูผาแบล็ค ฮิลส์ อนุสาวรีย์เป็นลักษณะของคนขี่ม้า ถ้าสร้างเสร็จ อนุสรณ์สถานเครซี่ ฮอร์ส จะเป็นภูผาแกะสลักที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ที่ยาวถึง 641 ฟุตและสูงถึง 563 ฟุต จะมีขนาดใหญ่กว่า สฟิงคซ์ ที่อียิปต์ และจะสูงกว่าอนุสรณ์สถานวอชิงตันที่วอชิงตัน ดี ซี และช่วงราบของท่อนแขนของผู้นำอเมริกันที่แกะสลักจะมีขนาดยาวเกินกว่า 3 สนามอเมริกันฟุตบอล ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชเยน (Cheyenne)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ : BEST WESTERN PLUS FRONTIER INN CHEYENNE หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 7 : เชเยน-เดนเวอร์-ลาส เวกัส-ลาส เวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เลท ชมแสงสีเสียง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเดนเวอร์ (Denver)
11.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลาส เวกัส (LAS VEGAS) โดยสายการบิน..........เที่ยวบินที่..........
12.30 น. เดินทางถึง เมืองลาส เวกัส หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองลาสเวกัส ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้า เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่ว โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (SIN CITY) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าสู่ “ลาส เวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เลท”(LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS) แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดในลาส เวกัส มีแบรนด์เนมมากมาย อาทิ  COACH, BURBERRY, LACOSTE, DIESEL, A/X, SALVADOR FARRAGAMO, NERGIES, MISS SIXTY, CALVIN KLEIN  หลังจากนั้นเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ละแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE, ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIA ด้วย
** อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
พักที่ : BALLY’S LAS VEGAS หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 8 : ลาส เวกัส-แกรนด์แคนยอน-Sky Walk-เขื่อนฮูเวอร์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแกรนด์แคนยอน” สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งในเจ็ดของโลก (ระยะทาง 157กม.//ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) ชมอุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอนสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม.จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.นำท่านเข้าชมด้านเวสท์ริม (West rim) ที่ซึ่งท่านจะได้ สัมผัสประสบการณ์การเดินบน สกายวอล์ค (Sky Walk) ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ อย่างน่าตื่นเต้น หวาดเสียว
หมายเหตุ : กรณีท่านใดสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมวิวมุมสูงของแกรนด์แคนยอน กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ แกรนด์แคนยอน (แบบปิกนิค)
บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับนครลาสเวกัส ระหว่างทางแวะ ชม เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม (HOOVER DAM) (ระยะทาง 63 กม.)  หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโคโลราโด ตั้งอยู่บนเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ที่สร้างเสร็จ เมื่อปีค.ศ. 1935 ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างเสร็จ นับเป็นเขื่อนคอนกรีต ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อ เขื่อนแกรนด์คูลี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้จึงตกลงมาเป็นที่สอง ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของ แนวหุบเขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน้ำโคโลราโด้ ที่คดเคี้ยว นำท่านชมแนวหุบเขาที่ยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าโรงแรมที่พัก
กิจกรรมหลังทานอาหารค่ำ ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย หากท่านไหนสนใจซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE
หากท่านไหนสนใจซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
พักที่ : BALLY’S LAS VEGAS หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 9 : ลาส เวกัส-ลอส แองเจลิส-Premium Outlet
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ ลอส แองเจลิส หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ง “BARSTOW PREMIUM FACTORY OUTLET” ตามอัธยาศัย มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ OASICS, BALLY, BANANA REPUBLIC, CALVIN KLEIN, COACH, GAP, GUESS FACTORY, KATE SPADE, KIPLING, LACOSTE, SAMSONITE, SWAROVSKI, TOMMY HILFIGER เป็นต้น https://www.theoutletsatbarstow.com/
** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “นครลอส แอนเจลิส” (LOS ANGELES)(ระยะทาง 175 กม. ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อ ดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแอนเจลิส ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ทแกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสันในยามค่ำคืนด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย หลังรับประทานอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
พักที่ : HOLIDAY INN LA MIRADA หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 10 : ลอส แองเจลิส-ชมเมือง-ซานตา โมนิก้า-สนามบินลอส แอนเจลิส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “มหานครลอสแองเจลิส” (LOS ANGELES) (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับสอง  ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการ บันเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจากคำ ว่า โลสอังเคเลส (Los Ángeles) นำท่านผ่านชมย่านธุรกิจ สำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (RODEO DRIVE) ในย่าน BEVERLY HILL ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไชนีสเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่า ดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชม ฮอลีวู๊ด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวู้ด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวู้ด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็น รูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านขึ้นสู่ เนินเขากริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park)  เก็บภาพคู่กับป้ายฮอลลีวู้ด (Hollywood) กริฟฟิธ พาร์ค ได้ชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ นั่งปิกนิก และยังสามารถทำกิจกรรมสนุกๆ ได้หลายอย่าง เช่น การปีนเขา ขี่ม้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหอดูดาวให้ได้ขึ้นไปสำรวจอีกด้วย, นำท่านชมชายทะเลซานต้า โมนิก้า (Santa Monica) เป็นเขตที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของนครลอส แอนเจลิส ตั้งอยู่ติดกับ อ่าวซานต้า โมนิก้า มีเวลาให้ท่านชมวิวที่สวยงามหรือเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นเป็นที่ระลึก นำท่านสู่ เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งช้อปปิ้งและบันเทิงอีกที่ ที่มีชื่อแห่งหนึ่งของแอลเอ เพิ่งถูกสร้างในปี 2002 และนับเป็นตลาดสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยังเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนัง นับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงสุดเจ๋งอีกที่ของแอลเอ ที่คุณต้องไม่พลาดแวะมาอย่างแน่นอน, อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้า ฟาเมอร์ มาร์เก็ต แหล่งรวมรวมสินค้าพื้นเมืองรวมถึงอาหารและผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองได้อย่างเพลิดเพลิน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินลอส แอนเจลิส

Day 11 : ลอส แองเจลิส-ฮ่องกง
01.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 881
********* เดินทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน *********

Day 12 : ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
06.45 น. เดินทางถึงเกาะฮ่องกง จากนั้นนำท่านต่อเครื่องสู่กรุงเทพฯ
08.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX705ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
16 – 27 พ.ค 2565 จันทร์ - ศุกร์ 169,900 -
13 – 24 มิ.ย 2565 จันทร์ - ศุกร์ 169,900 -
11 – 22 ก.ค 2565 จันทร์ - ศุกร์ 169,900
08 – 19 ส.ค 2565 จันทร์ - ศุกร์ 169,900
19 – 30 ก.ย 2565 จันทร์ - ศุกร์ 169,900
10 – 21 ต.ค 2565 จันทร์ - ศุกร์ 169,900
17 – 28 ต.ค 2565 จันทร์ - ศุกร์ 169,900
24 ต.ค – 04 พ.ย 2565 จันทร์ - ศุกร์ 169,900

ทัวร์อเมริกา ซีแอตเทิล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอเมริกา ราคาใกล้เคียงกัน