ทัวร์ ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ล่องเรือแม่น้ำไรน์ สวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ by ETIHAD AIRWAYS 8 วัน 5 คืน
WEY0408P : ยุโรปเบเนลักซ์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส BY EY

8 วัน 5 คืน

ซานน์สคัน,บรัสส์เซล,ปารีส,ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ช้อปปิ้งที่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET ห้างลาฟาแยต พักโรงแรม4ดาว #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
Day 2 : อาบูดาบี– แฟรงค์เฟิร์ต– ล่องเรือแม่น้ำไรน์– โคโลญจน์– ดุสเซลดอร์ฟ
Day 3 :
ดุสเซลดอร์ฟ – ลิสซ์ – สวนเคอเคนฮอร์ฟ – ซานน์สคัน– อัมสเตอร์ดัม
Day 4 :
อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ชมเมือง – บรัสเซล (เบลเยี่ยม)
Day 5 :
บรัสเซล– อะโตเมียม– จัตุรัสแกรนด์เพลซ– ปารีส –ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
Day 6 :
ปารีส – ชมเมือง – ช้อปปิ้งที่ห้างลาฟาแยต และดิวตี้ฟรี BENLUX
Day 7 :
ปารีส – เดินทางกลับ
Day 8 :
สุวรรณภูมิ

--- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
16.00   
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบิน ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
19.30   ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407
23.10   ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 2.30 ชั่วโมง)

Day 2 : อาบูดาบี– แฟรงค์เฟิร์ต– ล่องเรือแม่น้ำไรน์– โคโลญจน์– ดุสเซลดอร์ฟ
01.10   
ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 01
06.50   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมือง “เซนต์กอร์” (103 กม.) เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน คริสตวรรษที่ 19 “นำคณะล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์” ที่มีเรื่องราวของปราสาทต่างๆ เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ เรือจะนำท่านผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อันเป็นตำนานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้จนเข้าสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   เดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (128 ก.ม.) ชม “มหาวิหารแห่ง โคโลญจน์” (มรดกโลก-1996) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ ที่มีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก น้ำหอมโคโลญจน์ 4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ (44 กม.)
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก:   NOVOTEL CITY WEST DUSSELDORF หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 : ดุสเซลดอร์ฟ – ลิสซ์ – สวนเคอเคนฮอร์ฟ – ซานน์สคัน– อัมสเตอร์ดัม
เช้า   
บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่เมือง “เมืองลิสซ์” (Lisse) (250 กม.) ตั้งอยู่ระหว่าง Haarlem และ The Hague เป็นหนึ่งในเมืองดัตช์ที่เติบโตบนเขื่อนชายหาดเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในอดีต ลิสซ์เคยเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่ดำรงอยู่ได้ด้วยการทำเกษตรกรรม ตำแหน่งที่เอื้ออำนวยและดินที่อุดมสมบูรณ์บนชายฝั่งทำให้เมืองแห่งนี้ดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและการค้าขายในยุคทอง และมีชื่อเสียงในด้านทุ่งดอกไม้ที่สวยงามและหัวดอกไม้ที่ส่งออกไปทั่วโลก
*** อาหารค่ำ ...อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการเข้าชมงาน ***
บ่าย   หลังอาหารเข้าสู่ “สวนเคอเคนฮอฟ” Keukenhof Garden อุทยานดอกทิวลิบและสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่และงดงามที่สุดในโลก เดินเที่ยวชมความสวยงามของชมดอกทิวลิป, ดอกลิลลี่, และดอกไม้แสนสวยนานาพรรณที่กำลังบานสะพรั่งทั้งสวนภายนอก และดอกไม้พันธุ์พิเศษๆ ที่อยู่ในห้องเรือนกระจก และถ่ายรูปคู่กับ “กังหันลม” สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ มีเวลาให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มภายในสวนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตามอัธยาศัย ***หากสวนเคอเคนฮอฟปิดทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นนำเข้าเที่ยวชมงานฟลอริเอดแทน(นิทรรศการพืชสวนโลก)*** นำท่านเข้าชมงาน “นิทรรศการพืชสวนโลก” Floriade Expo 2022 ที่จัดขึ้นที่เนเธอร์แลนด์เพียงหนึ่งครั้งต่อทศวรรษ ( 10 ปีมี 1ครั้ง )การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในเมืองอัลเมียร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมงานที่จัดขึ้นในคอนเซปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันที่นี่ เพื่อทำให้เมืองต่างๆ ในโลกมีความสนุกสนาน สวยงาม ท่านจะได้รับแรงบันดาลใจในการตกแต่งสวน ระเบียงหรือห้องนั่งเล่นของท่านเอง นอกจากนี้ภานในงานยังจะจัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมด้วยการจัดนิทรรศการ ดนตรีสด ความบันเทิง และวงออเคสตราในสวนสาธารณะ และมีร้านอาหาร รถขายอาหาร และลองชิมอาหารรสเลิศมากมายที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นมากมายตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ “หมู่บ้านกังหันลม” “ซานส์ สคันส์” (Zaanse Schans) (46 กม.) ซึ่งมีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวมความเป็นฮอลแลนด์หลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน บ้านไม้สีเขียวริมน้ำ สวนเล็กๆ หน้าบ้านสไตล์ฮอลแลนด์ กังหันลมเก่าแก่ กังหันลมสวย ๆ แบบดั้งเดิม นอกจากกังหันลมแล้วก็ยังมีรองเท้าไม้อีก ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ จากนั้นเดินทางกลับเข้ากรุงอัมสเตอร์ดัม (20 กม.)
ค่ำ   บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก:   NOVOTEL AMSTERDAM CITY หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 : อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – ชมเมือง – บรัสเซล (เบลเยี่ยม)
เช้า 
บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านได้เพลิดเพลินกับการล่องเรือหลังคากระจก” เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเป็นอาคารทรงแคบที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง นำคณะเข้าชม “สถาบันเจียระไนเพชร Coster Diamond” อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า  เลือกซื้อตามชอบใจพร้อมใบการันตี Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   หลังอาหารชมเขตเมืองเก่าแก่ที่สุดของ “กรุงอัมสเตอร์ดัม” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ชมสภาพเมืองที่มีคลองเล็กคลองน้อยตัดไปมาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า100สาย เข้าสู่ “ดามส์สแควร์” จัตุรัสใหญ่ใจกลางเมือง  อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศอันโรแมนติกกับอาคารต่างๆในสไตล์ยุโรป พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่กรุงบรัสเซล (210 กม.)
ค่ำ   บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก:   HOLIDAY INN BRUSSELS หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 5 : บรัสเซล– อะโตเมียม– จัตุรัสแกรนด์เพลซ– ปารีส –ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
เช้า   
บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารชมกรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม ถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.1959 จากนั้นชม Grand-Place เป็นจตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ในด้านการตกแต่งและความสวยงาม Grand-Place ล้อมรอบด้วยบ้านกิลด์ ศาลากลาง และ Maison du Roi แกรนด์เพลสถือเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก Grand-Place of Brussels ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO ในปี 1998 บริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ ช๊อคโกแล๊ตผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ  เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   หลังอาหารนำคณะออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” (312 กม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก นำท่าน “ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์” พร้อมชมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์, เกาะเซ็นต์หลุยส์, โบสถ์นอร์ทเตรอดาม, พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์, แซงวาลี้ด, พระราชวังบูร์บ็อง, สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ
ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก:   CHINA GALLA HOTEL PARIS หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 6 : ปารีส – ชมเมือง – ช้อปปิ้งที่ห้างลาฟาแยต และดิวตี้ฟรี BENLUX
เช้า   
บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดนทางสู่ “จัตุรัสทรอคาเดโร” ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส พร้อมชมวิวมหานครปารีส  ชมลานประวัติศาสตร์ “จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ชองเอลิเซ่” (Champs-Elysees) ที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไปด้วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก บริเวณชม “ประตูชัย” Arc de Triomphe
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสำอาง จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
*** อาหารค่ำ ...อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกกับการช้อปปิ้ง ***
ที่พักCHINA GALLA HOTEL PARIS หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 7 : ปารีส – เดินทางกลับ
เช้า   
บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินปารีส (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
10.30   ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY032
19.00   ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 3 ชั่วโมง)
22.35   ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY40

Day 8 : สุวรรณภูมิ
08.05   
กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
13 – 20 พ.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 59,900 -
20 – 27 พ.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 59,900 -
27 พ.ค – 03 มิ.ย 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 59,900 -
10 – 17 มิ.ย 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 59,900 -
24 มิ.ย – 01 ก.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 59,900 -

ทัวร์ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน