ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ มิลาน เซอร์แมท แมทเทอร์ฮอร์น เขาริกิ ทะเลสาบลูเซิร์น by ETIHAD AIRWAYS 8 วัน 5 คืน
WEY1108M : แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ BY EY

8 วัน 5 คืน

เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งกระเช้าโรแตร์ ขึ้นยอดเขาทิตลิส ชมวิว 360 องศา นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาริกิ ฉายาราชินีแห่งขุนเขา ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซิร์น ช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนม ณ Fox Town Outlet

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 : มิลาน โคโม่ ทะเลสาบโคโม่ ลูกาโน่ ชมเมืองช้อปปิ้ง Fox Town Outlet – เบลลินโซนา 
Day 3 : เบลลินโซน่า – แทช – เซอร์แมท – ชมเมือง – แทช
Day 4 :แทชมองเทรอซ์ ปราสาทชิลลอง เวเว่ย์ โลซานน์ กรุงเบิร์น (เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี
Day 5 : กรุงเบิร์น - ซิลธอร์น เบิร์ก มูร์เร่น กิมเมลวาลด์ ลูเซิร์น – ชมเมือง - สะพานไม้ – อนุสาวรีย์สิงโต – ซูริค    
Day 6 : ซูริค อาร์ธ โกเดา นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ ซุก ชมเมือง ซูริค ชมเมืองเก่า ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
Day 7 : ซูริค – อบูดาบี
Day 8 : กรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
16.30น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบิน ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
19.30น. ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407
23.10น. ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 2.30 ชั่วโมง)

Day 2 : มิลาน โคโม่ ทะเลสาบโคโม่ ลูกาโน่ ชมเมืองช้อปปิ้ง Fox Town Outlet – เบลลินโซนา
03.25น. ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 081
07.55น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่าเดินทางสู่ “ทะเลสาบโคโม่” Lake Como ชมวิวที่สวยงามริมฝั่งทะเลสาบโคโม ทะเลสาบแสนสวยของประเทศอิตาลี ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองลูกาโน่” ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้ง5ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ อิสระกับการเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท” Fox Town Outlet ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวม เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์ กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดังอาทิ  Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของอัธยาศัย... จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ “เมืองเบลลินโซน่า” เมืองหลวง แคว้นทิชิโน ทางตอนใต้ของประเทศโดยมีแนวเทือกเขาแอลป์อันสวยงามเป็นกำแพงกั้นอยู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี นำท่านชม “เมืองเบลลินโซน่า Bellinzona Unesco World Heritage เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า 'เมืองแห่งปราสาท' นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ลานปราสาทจุดชมวิวที่สวยงามของตัวเมือง(ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นเดินขึ้นกรณีลิฟต์ปิดทำการ) โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์ ใจกลางเมือง มีอาคาร ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : HOTEL BELLINZONA SUD หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 : เบลลินโซน่า – แทช – เซอร์แมท – ชมเมือง – แทช
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่าน ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งสู่ “เมืองแทช” Tasch  ท่านจะเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ตามเนินเขาและริมทะเลสาบ เดินทางถึงเมืองแทชซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงาม จากนั้นนำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟสู่ “เมืองเซอร์แมท”
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม “เมืองเซอร์แมทซ์” Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว นำท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย  กรณีที่ ** กรณีที่ท่านสนใจ “ นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” เพื่อชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นอย่างใกล้ชิด บนความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเล กรุณาติดต่อพนักงานขาย **
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : HOTEL ELITE TÄSCH หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 :แทชมองเทรอซ์ ปราสาทชิลลอง เวเว่ย์ โลซานน์ กรุงเบิร์น (เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์” Montreux เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม “เมืองโลซานน์” Lausanne ชื่นชมบรรยากาศของเมือง แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก” เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 “โลซานน์” ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษา ด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2
พระองค์ ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรูปคู่กับ “ศาลาไทย” ณ เมืองโลซานน์ ทางการสวิสฯ ได้อนุญาตให้รัฐบาลไทยก่อสร้างศาลาไทย (Le Pavillon Thailandais) ในพื้นที่สวนสาธารณะเดอน็องตู ตำบลอุชชี่ (Ouchy) ในเขตเทศบาลเมืองโลซานน์ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” Berne  นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  ชม “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เดินทางเข้าสู่ย่าน“มาร์ คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : HOLIDAY INN BERNE WEST SIDE  HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง


Day 5 : กรุงเบิร์น - ซิลธอร์น เบิร์ก มูร์เร่น กิมเมลวาลด์ ลูเซิร์น – ชมเมือง - สะพานไม้ – อนุสาวรีย์สิงโต – ซูริค   
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่ เดินทางสู่สถานีสเตกเคอแบร์ค (Stechelberg)  นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าไต่ความสูงขึ้นไปอีกระดับสู่สถานีกริมเมอร์วาล์ด ต่อกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น “SCHILTHORN” ซึ่งนับว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาชิลธอร์น สูง 2,970 เมตร ยอดเขาที่มีชื่อเสียงจาก ภาพยนตร์เรื่องเจมบอนด์ 007 ในวันที่อากาศดีท่านสามารถมองเห็นยอด Jungfrau, ยอด Eiger และ ยอด Monch ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง ยอดเขาเหล่านี้รวมทั้งชิลธอร์นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี มีเวลาให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ ท่านจะรู้สึกเสมือนว่าท่านยืนอยู่เหนือเมฆอย่างแท้จริง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุนได้ พิซ กลอเรีย PIZ GLORIA ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา
บ่าย นำท่านลงกระเช้าสู่สถานีเบิร์ก(Birg) ที่ระดับความสูง(2,677 เมตร) นำท่านเก็บภาพบริเวณสกาย์ไลน์ วอล์ค (Skyline Walk) จุดชมวิวแสนสวยที่ทุกท่านจะประทับใจไปแสนนาน นำท่านเดินพิสูจน์ความกล้าบริเวณทริลล์ วอล์ค (Thrill Walk) ทางเดินเลาะริมหน้าผาแบบที่ท่านเห็นแล้วเสียวแน่นอนแต่ทุกท่านจะได้รับความสวยงามของวิวทิวทัศน์เป็นการตอบแทนที่สุดคุ้ม
จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้าลงสู่หมู่บ้านมูร์เริน “Murren” “หมู่บ้านบนหน้าผา” ประทับใจกับทิวทัศน์ที่สวยงามน่าหลงใหล มีบรรยากาศความเป็นสวิสแท้ๆ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,650 เมตร  เดินเล่นชมบรรยากาศเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนั่งกระเช้าต่อไปยังหมู่บ้าน ‘กิมเมอวาลด์’ (Gimmelwald) หมู่บ้านเล็กๆ ที่งดงามราวภาพวาดตั้งอยู่สูงบนขอบหน้าผาสูงเหนือหุบเขาเลาเตอร์บรุนเนน ใจกลางเทือกเขาแอลป์ของสวิสที่ระดับความสูง 1367 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สมควรแก่เวลา นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Lucern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ  จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง กลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : DORINT AIRPORT HOTEL / A-JA RESORT , ZURICH หรือที่พักระดับใกล้เคียง


Day 6 : ซูริค อาร์ธ โกเดา นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ ซุก ชมเมือง ซูริค ชมเมืองเก่า ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่าน เดินทางสูสถานีรถไฟ “เมืองอาร์ธ-โกเดา”  จากนั้น“นำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟฟันเฟืองขึ้นสู่ยอดเขาริกิ” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรถไฟฟันเฟืองที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติก บนยอดเขาริกิ RIGI KULM ซึ่งเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักกันในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา”โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.50 เมตร ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ “เมืองซุก” Zug
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม “เมืองซุก” Zug เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุด ในสวิสฯ)  จากนั้นมีเวลาให้ท่านสมารถเดินเล่น ชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี ชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ  นำท่านชม “เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่มแซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค... จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบ “แม่น้ำลิมแม็ท” บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : DORINT AIRPORT HOTEL / A-JA RESORT , ZURICH หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 7 : ซูริค – อบูดาบี
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินซูริค (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
11.00น. ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY074
18.55น. ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 3.40 ชั่วโมง)
22.35น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402

Day 8 : กรุงเทพฯ
08.05น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ มิลาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน