ทัวร์ ฝรั่งเศส

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ฟัวเจียร์ ตูรส์ ดิจอง by Qatar Airways 9 วัน 6 คืน
GG28 : แกรนด์ฝรั่งเศส BY QR

9 วัน 6 คืน

มหาวิหารมองต์แซงมิเชล เข้าชมปราสาทชอมบอร์ด เมืองอานน์ซี ' เวนิซในดินแดนฝรั่งเศส ' เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ และ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ #เที่ยวยุโรป #รวมวีซ่า

Day 1 : กรุงเทพฯ-ปารีส
Day 2 :
ปารีส-พระราชวังแวร์ซายร์-มองต์แซงมิเชล
Day 3 :
มองต์แซงมิเชล-ฟัวเจียร์-ตูรส์
Day 4 :
ตูรส์-ปราสาทเชอนองโซ-ปราสาทชอร์บอร์ด-มูแลง
Day 5 :
มูแลง-อานน์ซี-ดิจอง
Day 6 :
ดิจอง-รถไฟด่วน TGV-ปารีส-มองมาร์ต-ล่องแม่น้ำแซน-ดิวตี้ ฟรี
Day 7 :
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ประตูชัย-ถนนชองป์ เอลิเซ่-แกลอรี่ ลาฟาแยตต์
Day 8 :
ช้อปปิ้ง Outlet ลา วาเลย์ La Vallee Village-กรุงเทพมหานคร
Day 9 :
สุวรรณภูมิ

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ----

Day 1 : กรุงเทพฯ-ปารีส
21.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 839 / QR 041 โดยจะแวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดประเทศประเทศกาตาร์ 

Day 2 : ปารีส-พระราชวังแวร์ซายร์-มองต์แซงมิเชล
06.35 น. เดินทางถึงสนามบินชาล์เดอโกล์ล หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐานยุโรปนำท่านเดินทางไปยัง เมืองแวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้องข้อมูลแน่นปึ๊ก ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) (มื้อที่ 1)
บ่าย นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมองต์แซงมิเชล Mont-Saint-Michel เมืองนี้อยู่ในแค้วน นอร์มังดีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1979 เนื่องจากมีความสวยงามและมีความสำคัญเป็นพิเศษในฐานะสถานที่นับถือศาสนาคริสต์ในยุคกลาง ระหว่างทางท่านจะผ่านชมทุ่งหญ้าที่สวยงามและวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศส และเส้นทางนี้ก็อยู่ไม่ห่างจากชายหาดโอมาฮา และหาดยูทาห์ ที่ในช่วงวัน D-Day ที่กองทัพอเมริกัน อังกฤษ และกองทัพของประเทศสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
พักค้างคืน ณ  Mercure Mont Saint Michel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

Day 3 : มองต์แซงมิเชล-ฟัวเจียร์-ตูรส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านไปยัง มหาวิหารมองต์แซงมิเชล Mont-Saint-Michel มีที่ตั้งอยู่บนเกาะที่อยู่ริมทะเล สุดปลายทางแม่น้ำครุสนอง Couesnon ที่ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก มีทางเชื่อมกันระหว่างแผ่นดินใหญ่ประมาณสองถึงสามร้อยเมตร นำท่านเดินขึ้นไปยังมหาวิหารมองต์แซงมิเชล วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นมากว่า 1,000 ปีแล้ว ซึ่งรายล้อมไปด้วยอาคารบ้านบ้านเรือนจำนวนมากที่สร้างจากหินแกรนิตในช่วงยุคกลางของยุโรป เป็นช่วงที่ประชาชนยุโรปในยุคนี้มี 2 ทางเลือกเพี่อความปลอดภัยจากการคุกคามจากเหล่าอนารยชนเผ่าต่างๆ คือจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของอาณาจักรหรือศาสนจักร ก่อนการก่อสร้างวัดแห่งแรกในศตวรรษที่ 8 เกาะนี้ถูกเรียกว่า Mont Tombe ตำนานเล่ากันว่า หัวหน้าทูตสวรรค์ไมเคิลปรากฏตัวในปี 708 ต่อ Aubert of Avranches บิชอปแห่ง Avranches และสั่งให้เขาสร้างโบสถ์บนเกาะหิน จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อวิหารแห่งนี้ว่า มองต์แซงมิเชล อิสระให้ท่านถ่ายรูปบริเวณวิหาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟัวเจีย เป็นเมืองประวัติศาสตร์และปราสาทหินยุคกลางที่สวยงาม นำท่านชม ปราสาทฟัวแจียร์ Château de Fougères จากด้านนอก ซึ่งเป็นปราสาทยุคกลางอันโอ่อ่าที่มีหอคอย 13 แห่ง สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 และเสริมความแข็งแกร่งในศตวรรษที่ 15 ปราสาทแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและเป็นหนึ่งในปราสาทที่น่าดึงดูดที่สุดเดิมทีเป็นป้อมปราการไม้สร้างขึ้นโดยราชวงศ์แอมบอยซีในศตวรรษที่สิบเอ็ด ถูกทำลายในปี ค.ศ. 1166 หลังจากที่ถูกปิดล้อมและยึดครองโดยกษัตริย์เฮนรี่ที่ 2 แห่งอังกฤษ ถูกสร้างใหม่ทันทีโดย รัว บารอน ที่ 2 แห่งฟัวเจียร์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองตูรส์ ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของแม่น้ำลัวร์ ระหว่างออร์เลอ็องและชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกโดยผู้ก่อตั้งจักรพรรดิ ออกุสตุส เป็นเมืองแรกที่มีอุตสาหกรรมผ้าไหม ซึ่งเป็นที่ต้องการของ พระเจ้าหลุยส์ ที่11 ถึงเมืองตูรส์นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองตูรส์ จากด้านนอกเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคนิกายโรมันคาธอลิกและอุทิศให้กับนักบุญกาเทียนุสมหาวิหารประจำเมืองของคณะสงฆ์ตูร์ สร้างขึ้นระหว่างปี 1170 ถึง 1547 ในขณะที่การก่อสร้างเริ่มขึ้น วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ทางใต้สุดของสะพานข้ามแม่น้ำลัวร์ ได้รับการจัดเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณหน้ามหาวิหาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
พักค้างคืน ณ Novotel Tours Centre Gare หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

Day 4 : ตูรส์-ปราสาทเชอนองโซ-ปราสาทชอร์บอร์ด-มูแลง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
ออกเดินทางสู่ปราสาทแสนสวยแห่งลุมแม่น่ำลัวร์ เชอนงโซ Château de Chenonceau เป็นปราสาทมี่มีสถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนสซองส์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1514–1522 บนฐานของโรงสีเก่าและต่อมาได้มีการสร้างต่อเติมขึ้นให้มีความวิจิตรอลังการ มีสะพานข้ามแม่น้ำที่สวยงามถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1556-1559 โดยออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อ Philibert de l'Orme และแกลเลอรีบนสะพานที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1570 ถึงปี ค.ศ. 1576 โดยออกแบบโดย Jean Bullant  นำท่านเข้าชมภายในห้องต่างๆของ ปราสาท อาทิเช่น ห้อง ฟรังซัว ดอว์อิ่ง ห้องเก็บถังไวน์ โบสต์ สวน แคทเธอรีน เดอ เมดิซี จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ำลัวร์นั่นคือ ปราสาท ชอมบอร์ด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
นำท่านเข้าชม ปราสาทชอมบอร์ด CHÂTEAU DE CHAMBORD เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักล่าสัตว์ของฟรานซิสที่ 1 การออกแบบดั้งเดิมของมาจากสถาปนิกชาวอิตาลี เลโอนาร์โด ดา วินชี ลักษณะของปราสาทมีป้อมปราการ หอคอยและคูน้ำป้องกัน สร้างขึ้นในสไตล์เรเนสซอง การออกแบบภายในเป็นการจัดห้องต่างๆ สไตล์ฝรั่งเศสและอิตาลี เป็นห้องสวีทแบบแยกส่วนสไตล์ยุคกลาง ปราสาทแห่งนี้ประกอบด้วย ป้อมกลางที่มีป้อมปราการขนาดใหญ่สี่แห่งที่มุม มีหอคอยขนาดใหญ่สองแห่ง มีห้องพัก 440 ห้อง เตาผิง 282 เตา และบันได 84 ขั้น โถงทางเดินทรงโค้งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่ชั้นในแต่ละชั้นเป็นรูปกากบาท นำท่านชมภายในห้องต่างๆ ของปราสาท อาทิเช่น ห้องบรรทมของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ห้องบรรทมพระราชินี บันไดวน และสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดคือ การถ่ายภาพกับตัวปราสาทด้านนอก สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมูแลงส์ Moulins  เป็นเมืองในภาคกลางของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้น อัลลิเยร์ Allier ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำ อัลลิเยร์ เมืองนี้เป็นถิ่นแหล่งกำเนิดของ ราชงศ์บูร์บอง ซึ่งเป็นราชสกุล ที่มีอำนาจมากที่สุดในฝรั่งเศ ในศตวรรษที่ 20 กาเบียลเล่ บองเฮอ หรือ Coco Chanel ไปโรงเรียนที่ มูแลงส์ ในฐานะเด็กกำพร้า ก่อนที่จะย้ายไปปารีส ซึ่งหลังจากนั้นเธอได้กลายเป็นนักออกแบบแฟชั่น แบรนด์เนม หรูหรารายใหญ่ของฝรั่งเศส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
พักค้างคืน ณ Le Clos De Bourgogne หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)

Day 5 : มูแลง-อานน์ซี-ดิจอง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอานน์ซี Annecy เมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเวนิซในดินแดนฝรั่งเศส เมืองอานน์ซีตั้งอยู่ห่างจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใกล้กับเทือกเขาเอลป์ มีทะเลสาบอานน์ซีที่สวยงามที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง ทะเลสาบเมืองนี้ได้รับชื่อว่า 'ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ฝรั่งเศส'
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 10)
บ่าย นำท่านเข้าสู่เขต เมืองเก่า Vieille Ville ชม คุกเก่าบนเกาะกลางแม่น้ำ ธีอู (thiou) เดิมทีเป็นปราสาทของขุนนางมาตั้งแต่ ในศตวรรษที่12 และ13 เคานต์แห่งเจนีวา ไฮไลท์ของการมาเที่ยวเมืองอานน์ซี คือการเดินชมย่านเมืองเก่ามีสะพานข้ามและน้ำลำคลองเหมืองกับเวนิซ ท่านจะได้ชมความสวยงามของบ้านเมืองที่มีสีสันสวยงามมีความโรแมนติคและคล้ายกับเกาะเวนิซ ประเทศอิตาลีอยู่หลายมุม อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ถ่ายรูปกับทะเลสาบอานน์ซีได้ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวน์ของฝรั่งเศส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
พักค้างคืน ณ novotel dijon  sud หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4)

Day 6 : ดิจอง-รถไฟด่วน TGV-ปารีส-มองมาร์ต-ล่องแม่น้ำแซน-ดิวตี้ ฟรี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่ไปให้ลำบาก เพราะเรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ท่าน ) (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชม. 45 นาที )  จนกระทั่งถึงกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี เมืองปารีส มหานครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น  ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทุ่งดอกเรบซีด ไร่องุ่น และหมู่บ้านชนบทของฝรั่งเศสจนกระทั้งเข้าสู่เมืองปารีส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านมองมาร์ต เป็นย่านที่เป็นแหล่งรวม ศิลปินและศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส และใกล้กันนั้นก็จะมี วิหารเซอร์เกอเคอ เป็นแลนด์มาร์กยอดนิยมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีผู้เยี่ยมชมมากเป็นอันดับสองในปารีส มหาวิหาร Sacré-Cœur ยังคงรักษาการเคารพบูชาศีลมหาสนิทตลอดไปตั้งแต่ปี 1885 มหาวิหารได้รับการออกแบบโดย Paul Abadie การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1875 และแล้วเสร็จในปี มหาวิหารแห่งนี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวแทนของการปลงอาบัติให้กับฝรั่งเศสในสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย 1870 และการกระทำของประชาคมปารีสในปี 1871 จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น้ำแซน (ใช้ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 1 ชม.)   ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือ ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซน โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีสได้ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ด, โรงกษาปณ์, เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนย์กลางเมืองแห่งแรก สถานที่ตั้ง มหาวิหารนอเตรอดาม หรือโบสถ์นอเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และทำให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)  จากนั้นนำท่านไปยัง ร้านสินค้าปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า Brand Name จากฝรั่งเศส
ค่ำ รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้อบเนย ,ท่านสามารถ เลือก สเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส 1 อย่าง อาทิ เป็ดอบซอส/ ปลา / เนื้อวัว / แกะ  พร้อมจิบไวน์ฝรั่งเศส ตบท้ายด้วยของหวาน ) (มื้อที่ 14)
พักค้างคืน ณ Mercure Paris La Villette หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5)

Day 7 : พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ประตูชัย-ถนนชองป์ เอลิเซ่-แกลอรี่ ลาฟาแยตต์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)
จากนั้นนำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ อลังการ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ข้อมูลแน่นปึ๊ก ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) หรือในชื่อทางการว่า THE GRAND LOUVRE  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวตึกที่ตั้งอยู่เคยเป็นพระราชวังมาก่อน โดยกษัตริฟิลิป-ออกัสตัส สร้างเป็นป้อมปราการ จากนั้นพระเจ้าชาร์ลที่ 5 ได้ขยายป้อมปราการลูฟร์ให้เป็นพระราชวัง พระเจ้าหลุยส์ 13 และ14 เคยประทับอยู่ที่นี่ ปัจจุบันลูฟร์เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 40,000 ชิ้น มีตั้งแต่ศิลปะสมัยอีทรัสกัน กรีก โรมัน อียิปต์ภาพเขียนและปติมากรรมยุคเรเนสซองซ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้ว ซึ่งเป็นทางเข้าหลักออกแบบโดยสถาปนิกเชื้อสายอเมริกัน – จีน นำท่านชื่นชม ภาพวาดโมนาลิซา ของลีโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิกอัจฉริยะชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเนื่องมาจากรอยยิ้มอันเปี่ยมด้วยเลศนัยของนางที่อยู่ในภาพ จนทำให้ผู้คนวิจารณ์กันมากว่าแท้จริงแล้วโมนาลิซ่า คือใครกันแน่ เป็นบุรุษหรือสตรี   ชมรูปปั้นภาพเทพธิดาวีนัส (VENUS DEMILO) และศิลปะสำคัญของโลกภายในพิพิธภัณฑ์  จากนั้นนำท่านชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนนั่งรถผ่านชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)
บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึง Louise Vuitton ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช็อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมาก
ค่ำ ***อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกและให้เวลากับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
พักค้างคืน ณ Mercure Paris La Villette หรือเทียบเท่า (คืนที่ 6)

Day 8 : ช้อปปิ้ง Outlet ลา วาเลย์ La Vallee Village-กรุงเทพมหานคร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18)
นำท่าน ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล  สัญลักษณ์ของนครปารีสเลิศหรู อลังการโรแมนติค เป็นหอสูงสร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง 984 ฟุต ใช้เหล็กทั้งหมด 7 พันตัน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็นประติมากรรมฉลองครบรอบ 100 ปีหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ท่ามกลางเสียงคัดค้านของประชาชนในสมัยนั้นว่า รูปทรงน่าเกลียดอัปลักษณ์เป็นที่สุด หารู้ไม่ว่าอีกไม่กี่สิบปีต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร น้ำหนัก 10,000 ตันนี้ จะกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองที่คนทั่วโลกอยากมาเห็น ให้ท่านได้เพลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของกรุงปารีส ได้อย่างทั่วถึงและจุใจ นำท่านออกเดินทางยัง ลาวัลเล่ย วิลเลจ Outlet ซึ่งเป็น ช้ออปิ้ง เซนเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และให้เวลากับการช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
บ่าย
ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับสินค้าแบรนด์เนมรถราคา หลากหลายี่ห้อ อาทิ armani  coach  boss balenciaca clavin klein  diesel  dknk  livi’s longchamp ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ชาล์ เดอ โกล เพื่อเตรียมดเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
21.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ บินตรง โดยสายการ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 038 / QR 838 โดยจะแวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดประเทศประเทศกาตาร์ 

Day 9 : สุวรรณภูมิ
19.10 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
22 – 30 ก.ย 2565 พฤหัส - ศุกร์ 109,888
13 – 21 ต.ค 2565 พฤหัส - ศุกร์ 109,888
20 – 28 ต.ค 2565 พฤหัส - ศุกร์ 109,888

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน