ทัวร์ สเปน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สเปน จัตุรัสปูเอร์ตา มหาวิหารแห่งโทเลโด พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ by Qatar Airways 8 วัน 5 คืน
KER140811-QR : สเปน แมดริด บาร์เซโลนา BY QR

8 วัน 5 คืน

เที่ยวสเปน เมืองสวย ชมโชว์ ระบำฟลาเมงโก แมดริด โทเลโด บาเลนเซีย ลิ้มรสความอร่อย ข้าวผัดสเปน ที่พักระดับ 4 ดาว มอนต์เซอร์รัต บาร์เซโลนา ฟินกับอาหารไทยในสเปน #รวมวีซ่า #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : แมดริด-พระราชวังหลวง-จัตุรัสพลาซ่า มาร์ยอ-จัตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล-เรติโร ปาร์ค
Day 3 : แมดริด-โทเลโด-มหาวิหารแห่งโทเลโด-Las Rozas Village
Day 4 : แมดริด-บาเลนเซีย-มหาวิหารบาเลนเซีย-หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ
Day 5 : บาเลนเซีย-มอนต์เซอร์รัต-ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต-บาร์เซโลนา
Day 6 : บาร์เซโลนา-ปาร์กเกวย์-มหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย
Day 7 : บาร์เซโลนา-สนามฟุตบอลบาร์เซโลนา-สนามบิน
Day 8 : สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ
17.00 น.   
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.30 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงแมดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) เที่ยวบินที่ QR833 (20.30-23.20) / QR147 (01.20(+1)-07.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

Day 2 : แมดริด-พระราชวังหลวง-จัตุรัสพลาซ่า มาร์ยอ-จัตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล-เรติโร ปาร์ค
07.55 น.   
เดินทางถึงสนามบินกรุงแมดริด ประเทศสเปน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่กรุงแมดริด(Madrid) เป็นหนึ่งในเมืองที่ปกครองตนเอง ในสิบเจ็ดเมืองของสเปน และเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน ที่มากไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงไหล มีสีสันพร้อมสร้างความประทับให้กับผู้ที่มาเยือนเป็นอันดับต้นๆ อีกแห่งหนึ่งของโลก
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชมพระราชวังหลวงแห่งกรุงแมดริด(Royal Palace of Madrid) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส สร้างขึ้นมาด้วยหินทั้งหลังว่ากันว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ ด้านในของพระราชวังมีขนาดใหญ่มากมีห้องจำนวนมากถึง 3,418 ห้อง แต่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เพียง 50 ห้อง และไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพด้านใน ดังนั้นนักท่องเที่ยวต้องฝากกล้องไว้ที่ล็อกเกอร์ด้านนอก ภายในพระราชวังแห่งนี้ตกแต่งไว้อย่างวิจิตรสวยงาม ของหลายๆ ชิ้นที่ตกแต่งอยู่ด้านในบางชิ้น ก็มาจากประเทศฝั่งเอเชีย
นำท่านสู่จัตุรัสพลาซ่า มาร์ยอ(Plaza Mayor) แหล่งช้อปปิ้งที่แสดงให้เห็นความเป็นชาวแมดริด ลักษณะเป็นพื้นที่ลานโล่งของจัตุรัสแห่งนี้ มีเพียงอนุสาวรีย์อยู่ตรงกลางลาน ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปปั้นของกษัตริย์ฟิลิเปที่ 3  นั่งบนหลังม้าขณะยกเท้าย่างก้าว ด้านหลังเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามแห่งจัตุรัส Casa de la Panaderia ประติมากรรมอีกชิ้น ณ จัตุรัสแห่งนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เช่นกันคือ ประติมากรรมสีดำรูปหมีกินผลมาโดรโย่ (Bear & the Madrono Tree) และมีเหล่าศิลปินที่มาแสดงผลงานที่นี่ แม้แต่การสู้วัวกระทิงที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการต่อสู้ของสเปนที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็สามารถหาชมได้ที่นี่ คาเฟ่ สินค้าแฟชั่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านค้าต่างๆ  นำท่านสู่จัตุรัสปูเอร์ตา เดล โซล (Puerta del Sol) จัตุรัสในเมืองมาดริดที่เชื่อมต่อกับจัตุรัสพลาซ่า มอร์ยอ สถานที่ผู้คนนิยมใช้เป็นจุดนัดหมายเพื่อไปต่อยังจุดอื่นๆ อาคารเก่าที่ด้านบนเป็นหอนาฬิกาเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ตรงด้านหน้าที่เป็นจั่วของอาคาร นำท่านชมอนุสาวรีย์น้ำพุซีเบเลส (Fuente de Cibeles) อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งในกรุงมาดริด ที่ขึ้นเพื่อสร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน และใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง นำท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ และแวะชมประตูเมืองเก่า (Puerta de Alcala) อดีตเป็นประตูโซนกลางยังมีเหมือนชั้นที่สองขึ้นไปเหมือนมีอาคารอีกชั้นหนึ่ง ประตูมีทางเข้าทั้งหมด 5 ทางเข้า แบ่งเป็น 3 ประตูซุ้มโค้งโซนกลาง มีความงามและมีขนาดใหญ่โดดเด่น มีมุมมองผ่านช่องประตูไปเห็นเมืองที่งดงาม นำท่านสู่สวนสาธารณะเรติโร ปาร์ค (Retiro Park) เป็นอุทยานของราชวงศ์สเปนที่พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะให้กับประชาชนให้เข้ามาพักผ่อนตามอัธยาศัยเพราะที่นี่มีทั้งสถาปัตยกรรมรุ่นเก่าที่ยังสวยคลาสสิคอยู่ อีกทั้งแบ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม ห้องสมุด ศูนย์กีฬา ของท้องถิ่น และเป็นที่จัดกิจกรรมประจำปี มีการแสดงพุ ดอกไม้ไฟ สวยงาม ที่นี่มีความสมบูรณ์ ร่มรื่น เหมาะสำหรับการพักผ่อน ในบรรยากาศสวยๆ ของสวนและกิจกรรมในทะเลสาบ
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่   AC Hotel by Marriott Atocha Madrid หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 3 : แมดริด-โทเลโด-มหาวิหารแห่งโทเลโด-Las Rozas Village
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด(Toledo) เมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย เมืองโตเลโดในอดีตมีชื่อเสียงจากการผลิตเหล็ก(โดยเฉพาะดาบ) และยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตมีดและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากเหล็กจนมาถึงปัจจุบัน
นำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด(Toledo Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคอันมหัศจรรย์ของเมืองโทเลโด มหาวิหารที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ทางศาสนาคริสต์ที่สำคัญที่สุด และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของสเปน สร้างในศตวรรษที่ 13 เวลาก่อสร้างนานกว่า 200 ปี มีความงดงามอลังการของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ภายในมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีโบสถ์ใหญ่สองแห่งคือโบสถ์ El Greco's เป็นการตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ!! เมนูข้าวผัดสเปน(Paella Menu) 
นำท่านผ่อนคลายด้วยการเดินช้อปปิ้งที่ เอาท์เล็ท (Las Rozas Village)  มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย อาทิ Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Escada, Gucci, Guess, Hugo Boss, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Lacoste, Loewe, Michael Kors, Nike, Polo, Puma, Ray-Ban, Samsonite, Superdry, Swarovski, Tag Heuer, Tommy Hilfiger, The North Face, Timberland, Tumi, Versace, Zegna ฯลฯ จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงแมดริด
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่   AC Hotel by Marriott Atocha Madrid หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 4 : แมดริด-บาเลนเซีย-มหาวิหารบาเลนเซีย-หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองบาเลนเซีย(Valencia) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน และยังเป็นย่านอุตสาหกรรมใหญ่ริมชายฝั่งโกสตาเดลอาซาอาร์ นำท่านแวะเก็บภาพเมืองแห่งศิลปะและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(City of Arts and Sciences) เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสเปน ภายในมีการจัดนิทรรศการถาวรทางวิทยาศาตร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งตัวอาคารมีรูปทรงคล้ายกับยานอวกาศที่ล้ำยุคล้ำสมัย เป็นทั้งโรงละครโอเปร่า พิพิธภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ จนกล้ายเป็นสัญลักษณ์เด่นหรือสัญลักษณ์ประจำเมืองของทางฝั่งย่านเมืองใหม่เลยก็ว่าได้
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมความสวยงามด้านอกของมหาวิหารบาเลนเซีย(Valencia Cathedral) เป็นมหาวิหารพระแม่มารีย์วาเลนเซียที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ เป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก มีการส่วนผสมของศิลปะแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งโรมัน เรเนสซอง บาโร้ก นีโอคลาสสิค ภายนอกอาคาร มีรูปปั้นที่อยู่ในแต่ละช่องตรงซุ้มประตู ผนังอาคารที่เป็นลักษณะใช้อิฐก้อนก่อเป็นอาคาร ให้ท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณรอบๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมอนุสาวรีย์ของเมืองบาเลนเซีย หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ(Torres de Serranos) ป้อมปราการทางฝั่งย่ายเมืองเก่าในยุคกลางที่ตั้งอยู่ประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า หอคอยตอร์เรส เด เซอรานอซ เป็นหนึ่งในสิบสองประตูของกำแพงเมืองโบราณเมือง บาเลนเซีย ปัจจุบันเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ดีที่สุดแห่งหนึ่ง และยังถือว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวเมืองที่ดีที่สุดของของเมืองบาเลนเซียอีกด้วย
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่   Hotel Melia Valencia หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 5 : บาเลนเซีย-มอนต์เซอร์รัต-ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต-บาร์เซโลนา
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองมอนต์เซอร์รัต(Montserrat) นำท่านนั่งรถลาง(Funicular) ชมมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ในหุบเขา ของสเปน บนภูเขามอนต์เซอร์รัตยังเป็นที่ตั้งของ ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต(Montserrat Mountain) อีกหนึ่งมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,236 เมตร ภายในมหาวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นพระแม่มารีดำ ที่มีความเชื่อว่า ในบริเวณมหาวิหารหรือในหุบเขาแห่งนี้ อาจเป็นที่ที่ซ่อนของศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานความเชื่อในศาสนาคริสต์ ปัจจุบันมหาวิหาร ซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต ได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวว่ามีโอกาสต้องเดินทางมาเยี่ยมเยือน
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลนา(Barcelona) เมืองที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรเยอะที่สุดในประเทศสเปน บาร์เซโลนาเป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของโรมันมาก่อน เคยถูกยึดครองโดยชาติต่างๆ หลายครั้ง แต่ปัจจุบันกล้ายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวยามราตรีที่รื่นเริงสนุกสนาน เป็นเมืองชั้นนำที่มีนักท่องเที่ยว เศรษฐกิจ งานแสดงสินค้า และวัฒนธรรมที่ดีที่สุด รวมถึงชื่อเสียงทั้งด้านการค้า การศึกษา สื่อความบันเทิง แฟชั่น วิทยาศาสตร์ และศิลปะ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของโลก
นำท่านสู่ ถนนคนเดินลารัมบลาส(La Rambias) ถนนคนเดินในย่านบาร์เซโลนาที่สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่สีเขียวสดใส คู่เคียงกันไปกับถนนทั้งเส้น เป็นแนวต้นไม้ที่อยู่ในท่ามกลางตึก อาคารสถานที่ ที่เป็นวิวเมืองทั้งหมด ที่นี่มีของขายที่ตั้งกันอยู่เรียงรายตลอด 2 ข้างทางถนน เรียกว่ามีสินค้ามากมายให้ได้เดินเลือกชมอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์เมดแบบสเปนแท้ ของฝากต่างๆ อาหารการกิน และยังมีบรรดางานประติมากรรมต้นตำรับสเปนที่ถูกสร้างขึ้นตั้งตระหง่านวางกันอยู่เต็มไปหมดตลอดทางเดิน เป็นความงดงามแบบสเปนแท้ๆ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกช้อปปิ้งกัน และถนนเส้นนี้จะทอดยาวจนเชื่อมต่อกับ จัสตุรัส(Placa de Catalunya) จัตุรัสขนาดใหญ่ในใจกลางเมืองบาร์เซโลนาซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นทั้งใจกลางเมืองและ สถานที่ที่เมืองเก่า เป็นจุดเชื่อมต่อเมืองศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังที่ต่างๆ ระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ถือว่าเป็นถนนสายหลักของเมือง เพราะมีทั้งรถบัส รถไฟใต้ดิน มีจุดเริ่มต้น และปลายสายที่นี่  แต่สำหรับที่นี่เองก็ยังมีร้านค้ามากมายมารวมตัวกัน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้า อีกทั้งท่านที่นิยมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ก็มีให้ท่านได้ชม พร้อมทั้งยังมีจุดเด่นคือ อ่างน้ำพุ ตั้งอยู่บริเวณทางที่เข้าสู่ด้านใน จัตุรัสที่นี่มีความสวยงามและมีบริเวณที่กว้างถูกปกคลุมไปด้วยสนามหญ้าสีเขียวมองแล้วรู้สึกสบายใจและสบายตา นำท่านเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม คฤหาสน์ชวนฝันแห่งบาร์เซโลนา(Casa Batllo) อาคารผลงานชิ้นเอกของ อันตอนี เกาดี ที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ ค.ศ.1877 เป็นอาคารใจกลางของบาร์เซโลนา โดยคำว่า “คาซ่า” เป็นภาษาสเปน แปลว่า บ้าน ส่วน “บัตโล่” มาจากชื่อตระกูลบัตโล่ (Batllo) ซึ่งเป็นเจ้าของและมีความร่ำรวยจากธุกิจสิ่งทอในสมัยนั้น ด้วยความต้องการที่จะแสดงความมั่งคั่งของตน ตระกูลบัตโล่จึงได้ว่าจ้าง อันตอนี เกาดี้ มาเป็นผู้ออกแบบตกแต่งอาคารพานิชย์เก่าแห่งนี้ และความโดดเด่นของที่นี่ คือการตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสกหลากสีสันชิ้นเล็ก ๆ ที่ถูกประดับประดาเต็มผนัง รวมไปถึงระเบียงกระจกชั้น 2 ที่ถูกออกแบบให้มีรูปทรงโค้ง ส่วนหลังคาถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีเข้มรูปทรงคล้ายหลังมังกร ไล่สีเริ่มตั้งแต่กระเบื้องสีม่วง สีน้ำเงิน สีชมพู และสีเขียว ที่แห่งนี้ยังถูกยกให้เป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรม นำท่านเดินทางสู่ เนินเขาแห่งเมืองบาร์เซโลนา(Montjuic) จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของบาร์เซโลนา เป็นเนินเขาที่มีขนาดกว้างใหญ่ ท่านจะได้ชมวิวสถานที่ที่สำคัญของเมือง ที่นี่เป็นจุดที่นิยมไปชมวิวกันมากที่สุด มีลักษณะเป็นเนินเขาเกือบจะเป็นหน้าผาสูงชันทำให้มองเห็นอ่าวที่สวยงามของเมืองที่อยู่เบื้องล่าง เห็นชายหาดสวยงาม ท่าเรือบาร์เซโลนา รวมไปถึงเห็นยอดมหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย อีกด้วย
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่   Hotel Barcelo Saint, Barcelona หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 6 : บาร์เซโลนา-ปาร์กเกวย์-มหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเข้าชมสวนสาธารณะปาร์กเกวย์(Park Guell) สวนประติมากรรมของ เกาดี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจุบันสวนปาร์กเกวย์ ชมงานสถาปัตยกรรมชั้นครูของ เกาดี อย่าง รูปปั้น “el drac” หรือ มังกรสีรุ้งที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของบาร์เซโลนา และชมวิวของเมืองที่เห็นไปจนถึงทะเลได้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยมชมมหาวิหารซากราด้า ฟามีเลีย(Sagrada Familia) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประจำเมืองบาร์เซโลนา ออกแบบโดยอันตอนี เกาดี สถาปนิกชาวกาตาลา  ด้วยความสวยงามอลังการ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของวิหารแห่งนี้ จึงทำให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีความยิ่งใหญ่เทียบเท่า สนามหลวง 2 สนาม ด้วยแนวความคิดการคืนกลับสู่ธรรมชาติ ตัวอาคารบรรจงประดับด้วยโมเสคจากเวเนเชี่ยน ประดับด้วยปฏิมากรรมแกะสลักจากหินหลายพันชิ้นจากศิลปินสเปน ภายในมหาวิหารใช้เสาสูงรับน้ำหนักแทนการใช้กำแพงแบบโบสถ์ทั่วไป ทำให้ด้านกำแพงสามารถเลือกใช้กระจกที่ปล่อยให้แสงธรรมชาติส่องผ่านได้ เสาสูงออกแบบให้คล้ายต้นไม้ซึ่งโบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นมามากกว่า 139 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 ที่เริ่มวางศิลาฤกษ์ ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ก็ยังดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2026
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านช้อปปิ้ง ลา โรคค่า เอาท์เลต (La Roca Village Outlet) อิสระช้อปปิ้งเอาท์เลตที่รวบรวม ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า สินค้าแบรนด์เนม เป็นเอาท์เลทที่มีขนาดใหญ่และอยู่ใกล้เมืองบาร์เซโลนา ให้ท่านได้เลือกช็อป สะใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, Loewe, G-Star, Tag Heuer, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Timberland, Versace, etc และอีกมากมาย
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่   Hotel Barcelo Saint, Barcelona หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 7 : บาร์เซโลนา-สนามฟุตบอลบาร์เซโลนา-สนามบิน
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านแวะชมและถ่ายภาพ สนามฟุตบอลบาร์เซโรนา(Camp Nou Stadium) เป็นชื่อของสนามฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่แห่งบาร์เซโลนา จัดเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ที่นั่งในสนามสามารถมีความจุถึง 99,354 ที่นั่ง สำหรับแฟนคลับฟุตบอลทีมบาร์เซโลนาให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก พร้อมชมสนาม ชมความยิ่งใหญ่ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของสนาม Camp Nou และสโมสรฟุตบอลบาร์ซาที่โด่งดังได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองบาร์เซโลนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
16.20 น.   ออกเดินทางจากเมืองบาร์เซโลนา กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) เที่ยวบินที่ QR146 (16.20-23.35) / QR836 (02.20(+1)-13.10) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.50 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

Day 8 : สุวรรณภูมิ
13.10 น.   
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
13 – 20 พ.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 79,999 -
20 – 27 พ.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 75,999 -
03 – 10 มิ.ย 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 79,999 -
17 – 24 มิ.ย 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 79,999 -
08 – 15 ก.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 79,999
22 – 29 ก.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 79,999
05 – 12 ส.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 79,999
19 – 26 ส.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 79,999
02 – 09 ก.ย 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 79,999
16 – 23 ก.ย 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 79,999

ทัวร์สเปน จัตุรัสปูเอร์ตา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสเปน ราคาใกล้เคียงกัน