ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู อังการา คัปปาโดเกีย สุสานอตาร์เติร์ก ฮิปโปโดรม by Turkish Airlines 7 วัน 4 คืน
Turkey Balloon Hunt BY TK

7 วัน 4 คืน

สุสานอตาร์เติร์ก ภูเขาเออร์ซีเยส นครใต้ดินคาร์ดัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ หุบเขาพาซาแบค ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน แกรนด์บาร์ซาร์

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : สนามบินอิสตันบูล(ประเทศตุรกี)-เมืองอังการา-สุสานอตาเติร์ก(ATATURK)
Day 3 : เมืองอังการา-เมืองไกเซรี(KAYSERI)-ภูเขาเออร์ซีเยส(MT.ERCIYES)-นครใต้ดินชาดัค(UNDERGROUND CITY OF CHADAK)-เมืองคัปปาโดเกีย(CAPPADOCIA)
Day 4 : เมืองคัปปาโดเกีย-* OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย *-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-หุบเขานกพิราบ(PIGEON VALLEY)-หุบเขาพาซาแบค(PASABAG VALLEY)-ร้านพรม
Day 5 : เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองโบลู(Bolu)-ทะเลสาบอะบันท์(ABANT LAKE)-เมืองอิสตันบูล(ISTANBUL)-ตลาดเครื่องเทศ (SPICE MARKET)
Day 6 : เมืองอิสตันบูล-มัสยิดคัมลิกา (CAMLICA)-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS CRUISE)-สวนอีเมอร์กัน (EMIRGAN PARK)-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA)-ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)-สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE)-แกรนด์บาร์ซาร์ (GRAND BAZAAR)-จัตุรัสทักซิมสแควร์ (TAKSIM SQUARE)- สนามบินอิสตันบูล
Day 7 : อิสตันบูล-สุวรรณภูมิ

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : สุวรรณภูมิ
20.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ สายการบิน TURKISH AIRLINES (TK) มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง.
23.30 น. เดินทางสู่ ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

Day 2 : สนามบินอิสตันบูล(ประเทศตุรกี)-เมืองอังการา-สุสานอตาเติร์ก(ATATURK)
06.10 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล (Istanbul Airport) สนามบินใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4-5 ชั่วโมง)
เดินทางสู่ เมืองอังการา (Ankara) เมืองหลวงของประเทศตุรกี เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล มีความสำคัญทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางของรัฐบาลตุรกีและเป็นที่ตั้งของสถานทูตประเทศต่างๆ ศูนย์กลางของการค้าขาย ให้ท่านอิสระพักผ่อนบนรถชมวิวเมือง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชม สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) หรือ อะนิตกาเบอร์ (Anitkabir) อนุสรณ์สถานและสุสานของรัฐบุรุษของประเทศตุรกี  มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (Mustafa Kemal Atatürk)  ผู้ก่อตั้งและประธานาธิบดีคนแรกของตุรกี นายทหารที่มีความสามารถ เป็นผู้บังคับบัญชาของจักรวรรดิออตโตมันเพียงคนเดียวที่ไม่แพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 เพื่อรวบรวมประวัติและข้าวของเครื่องใช้ของอตาเติร์ก ภายในยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายให้ได้ชม.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
ที่พัก THE ANKARA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 : เมืองอังการา-เมืองไกเซรี(KAYSERI)-ภูเขาเออร์ซีเยส(MT.ERCIYES)-นครใต้ดินชาดัค(UNDERGROUND CITY OF CHADAK)-เมืองคัปปาโดเกีย(CAPPADOCIA)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่  เมืองไกเซรี (Kayseri) สมัยโบราณใช้เป็นที่พำนักของกษัตริย์คัปปาโดเกียนและเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  เมืองเก่าสร้างด้วยหินภูเขาไฟสีดำและยังมีสถานที่ปรักหักพังโบราณจำนวนมาก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
เดินทางสู่  ภูเขาเออร์ซีเยส (Mt.Erciyes)  ภูเขาที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาลูกเล็กใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อนกันไปมา ระดับความสูงจากน้ำทะเล 3,917 เมตร เป็นที่นิยมสำหรับนักปีนเขาอีกหนึ่งแห่ง ชมวิวที่สวยงามตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านลงจากยอดเขา (หมายเหตุ การเดินทางช่วงฤดูหนาวถึงวันที่ 31 มีนาคม ขึ้นลงโดยกระเช้า)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชม  นครใต้ดินชาดัค (Underground City of Chadak) เมื่อ 2-3 พันปีก่อนคริสตกาล ชาวคัปปาโดเชียได้มีการสร้างเมืองใต้ดินเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจากการบุกรุกของชาวโรมัน ขุดเจาะไปเรื่อยๆ จนใต้พื้นดินคัปปาโดเชียกลายเป็นเมืองอีกหลายๆ เมือง ภายในมีทั้ง โบสถ์คริสจักร โรงเรียนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม้ บ่อน้ำ ห้อง โถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ และยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้ขุดค้น ให้ท่านได้ชมความมหัศจรรย์เมืองใต้ดินและเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร.
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) มาจากภาษาเปอร์เชีย คัตปาตุกา (Katpatuka) เมืองมหัศจรรย์ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1985 ตั้งอยู่บนพื้นที่ๆ เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ชื่อ เออร์ซีเยส (Erciyes) เมืองนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นที่ทับถมกันเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นหิน ผ่านลม,ฝน,พายุ ปัจจุบันเกิดเป็นภูมิประเทศที่มีความสวยงามแปลกตาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและอีกไฮไลท์ของเมืองนี้คือเป็นจุดขึ้นบอลลูนที่มีวิวสวยงามที่สุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร   
ที่พัก UCHISAR KAYA  OTEL (โรงแรมถ้ำ) หรือเทียบเท่า

Day 4 : เมืองคัปปาโดเกีย-* OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย *-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-หุบเขานกพิราบ(PIGEON VALLEY)-หุบเขาพาซาแบค(PASABAG VALLEY)-ร้านพรม
เช้ามึด
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม)
OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia Balloon View) ขึ้นบอลลูน สัญลักษณ์ของตุรกี ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรมโบราณ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ สัมผัสบรรยากาศมุมสูง เก็บภาพที่สวยงามรอบตัว (ค่าใช้จ่ายท่านสามารถติดต่อสอบถามจองออพชั่นและชำระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์ ประมาณ 230 USD/ท่าน  *การขึ้นบอลลูนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสม* โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) สถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากการขุดเจาะถ้ำหินหลายลูกเพื่อทำเป็นโบสถ์สำหรับเป็นศูนย์รวมของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ เป็นถิ่นฐานที่ตั้งของผู้คนตั้งแต่ก่อนคริสตกาลและยังเป็นสถานที่ซึ่งชาวคริสเตียนยุคแรกใช้หลบหนีภัยการล่าสังหารจากจักวรรดิโรมัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1985 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดที่แสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวคัปปาโดเชียน (Cappadocian)
แวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley)  จุดชมวิวอยู่ตรงบริเวณหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่  ชาวบ้านเลี้ยงนกพิราบไว้เพื่อนำมูลมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ จากจุดชมวิวสามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) และยังมีต้นไม้จำลองที่เต็มไปด้วยดวงตาสีฟ้าแขวนอยู่โดดเด่น อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชม  หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) กลุ่มภูเขาหินแปลกตารูปกรวยคล้ายมีหมวกวางอยู่บนสุด อดีตเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของบาทหลวงไซมอนที่เดินทางมาเพื่อปลีกวิเวก แสวงหาที่ปฏิบัติธรรมและได้มาเจอสถานที่แห่งนี้ (Hermitage of St.Simon) และเป็นที่นิยมสำหรับพระอีกหลายองค์ในเวลาต่อมา จนได้รับอีกสมญาว่า The Valley Of The Monks.
แวะ ร้านพรม พรมที่ทอจากขนสัตว์ ,ฝ้าย ,ไหม มีลวดลายที่สวยงามแปลกตา ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร   
ที่พัก UCHISAR KAYA  OTEL (โรงแรมถ้ำ) หรือเทียบเท่า

Day 5 : เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองโบลู(Bolu)-ทะเลสาบอะบันท์(ABANT LAKE)-เมืองอิสตันบูล(ISTANBUL)-ตลาดเครื่องเทศ (SPICE MARKET)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่  เมืองโบลู (Bolu) จังหวัดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี ตั้งอยู่ระหว่าง อังการาและอิสตันบูล เป็นเมืองที่มีเรื่องราว โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิตที่ยังคงใช้ชีวิตแบบชาวพื้นเมืองของตุรกี อิสระพักผ่อนบนรถพร้อมผ่านชมวิวธรรมชาติสองข้างทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ชม ทะเลสาบอะบันท์ (Abant Lake) ทะเลสาบน้ำจืดทางตะวันตกเฉียงเหนือตุรกี ก่อตัวขึ้นจากการเกิดแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,328 ม. กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวชาวตุรกีและชาวต่างชาติ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ป่าไม้ วิวภูเขาที่สมบูรณ์สวยงาม อิสระเก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย.
เดินทางสู่  เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  เมืองสำคัญอันดับ 1ของประเทศ เดิมชื่อ คอนแสตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส(Bosphorus) ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีปคือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส)และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีตอิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป.
เดินทางสู่ ตลาดเครื่องเทศ (Spice Market) ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอิสตันบูล สินค้าส่วนใหญ่คือเครื่องเทศเป็นหลัก ทั้งยังมีถั่วชนิดต่าง ๆ รังผึ้ง น้ำมันมะกอก ไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับ ฯลฯ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร   
ที่พัก GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า
** ตรวจ RT – PCR TEST (COVID 19) ค่าตรวจไม่รวมในค่าทัวร์ ประมาณท่านละ 35 USD  เพื่อนำผลตรวจยื่นก่อนเดินทางกลับประเทศไทย **

Day 6 : เมืองอิสตันบูล-มัสยิดคัมลิกา (CAMLICA)-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส(BOSPHORUS CRUISE)-สวนอีเมอร์กัน (EMIRGAN PARK)-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (MOSQUE OF HAGIA SOPHIA)-ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)-สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE)-แกรนด์บาร์ซาร์ (GRAND BAZAAR)-จัตุรัสทักซิมสแควร์ (TAKSIM SQUARE)- สนามบินอิสตันบูล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ข้อกำหนด โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สำหรับการเข้าชมสุเหร่าและจำเป็นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชม **
สุภาพสตรี : ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูปและเตรียมผ้าสำหรับคลุมศีรษะ
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาวและเสื้อแขนยาว ไม่รัดรูป
ชม  มัสยิดคัมลิกา (Camlika) มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สถานที่สำหรับละหมาดอิสลามสร้างเสร็จและเปิดในเดือนมีนาคม 2019 ตั้งอยู่ที่บนเนินเขาคัมลิกา มีการจัดแสดงงานศิลปะ แกลเลอรี่ ห้องสมุดและห้องประชุม 
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) ช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) กับทะเลมาร์มา (Sea Of Marmara) มีความยาวประมาณ 32 กม. ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าที่สุดของยุโรปและเอเชียมาพบกันที่นี่นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งสองข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐีตุรกีและมีป้อมปืนตั้งเรียงราย.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชม  สวนอีเมอร์กัน (Emirgan Park) สวนสาธารณะที่สวยที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของตุรกีโดยที่ตลอดเดือน เมษายนของทุกปี สวนสาธารณะแห่งนี้จะใช้เป็น สถานที่จัดงาน เทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2019 โดยแท้จริงแล้วประเทศตุรกี เป็นต้นกำเนิดดอกทิวลิปของโลก คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าเป็น ประเทศเนเธอร์แลนด์ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสีหลายสายพันธุ์นับเป็นล้านๆ ดอกและดอกไม้ชนิดอื่นได้ตามอัธยาศัย (หมายเหตุการชมดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี)
ชม  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque Of Hagia Sophia)  หรือชื่อในปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา หรือฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museum 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกส์ พระเจ้าจักรพรรดิคอนสแตนตินเป็นผู้สร้าง ใช้เวลาสร้าง 17 ปี ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิมและกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง.
ชม จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้นตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7
ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่านผู้สร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง
เดินทางสู่ ย่านการค้าชื่อดัง แกรนด์บาร์ซาร์ (Grand Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ เลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกีอย่างจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอ ฯลฯ
จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square) เป็นที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนที่อำเภอที่สำคัญมีชื่อเสียงสำหรับร้านอาหาร, ร้านค้า, และโรงแรม ที่นี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของอิสตันบูลสมัยใหม่โดยมีสถานีกลางของเครือข่ายรถไฟใต้ดินอิสตันบูล.
อิสระรับประทานอาหารเย็น  (* แนะนำให้ท่านลองลิ้มชิมรสสเต็กชื่อดัง  SALT BAE * หากท่านสนใจกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อทำการจองโต๊ะ)
อิสระท่านตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล

Day 7 : อิสตันบูล-สุวรรณภูมิ
01.45 น.
เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK68 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
26 เม.ย – 02 พ.ค 2565 อังคาร - จันทร์ 32,993 FULL
12 – 18 พ.ค 2565 พฤหัส - พุธ 32,993 FULL

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน