ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ซาฟเฮาส์เซ่น สไตน์อัมไรน์ ลูเซิร์น ปารีส by THAI Airways 12 วัน 9 คืน
WPTG0512Z : Premium Switzerland France BY TG

12 วัน 9 คืน

น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง * ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น * ยอดเขาจุงเฟรา * พักเมืองเซอร์แมทซ์ ยอดเขากรอนเนอแกรต * ยอดเขามองบลังค์ * รถไฟด่วน TGV * ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล #รวมวีซ่าแล้ว #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ ดินเนอร์สไตล์ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้ำแซน

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : ซูริค-ซาฟเฮาส์เซ่น-ตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง-สไตน์ อัม ไรน์-ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้คาเปล-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น
Day 3 : อินเทอร์ลาเก้น-นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-เลาเทอร์บรุนเน่น-น้ำตกชเตาบ์บาค
Day 4 : อินเทอร์ลาเก้น-เบลาซี-เซอร์แมทซ์-พักบนเมืองเซอร์แมทซ์
Day 5 : เซอร์แมทซ์-ยอดเขากรอนเนอแกรต-มองเทรอซ์-เวเว่ย์-โลซานน์
Day 6 : โลซานน์-เจนีวา-ชาโมนิกซ์-มองบลังค์
Day 7 : ชาโมนิกซ์-อีวัวร์-อานซี-ลียง-มหาวิหารเซนต์จอห์น-เพลซ เดอ เตอรัว
Day 8 : ลียง-รถไฟด่วน TGV-La Vallee Village Outlet-มหานครปารีส
Day 9 : มหานครปารีส-พระราชวังแวร์ซายย์-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ชมเมือง
Day 10 : มหานครปารีส-ช้อปปิ้ง-แกลลารี ลาฟาแยตต์-ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล-มองมาร์ต-ดินเนอร์สไตล์ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้ำแซน  
Day 11 : ปารีส-เดินทางกลับ
Day 12 : สุวรรณภูมิ 

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย(เคาน์เตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

Day 2 : ซูริค-ซาฟเฮาส์เซ่น-ตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง-สไตน์ อัม ไรน์-ลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้คาเปล-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น
00.35 น. เหิรฟ้าสู่เมืองซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น“น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”นำท่านออกเดินทางสู่เมืองสไตน์ อัม ไรน์ Stein am Rhein โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก(fresco)บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองลูเซิร์น(Lucerne) จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินชม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าใน ฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ จากนั้นนำท่าน “ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น” หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิและยอดเขาพิลาตุส ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมเพื่อชมความงามของบ้านเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น”
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Royal St.George Hotel****  หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 : อินเทอร์ลาเก้น-นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา-เลาเทอร์บรุนเน่น-น้ำตกชเตาบ์บาค
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน”  ชมวิว น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe  ชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) นำท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป (THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Royal St.George Hotel****   หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 : อินเทอร์ลาเก้น-เบลาซี-เซอร์แมทซ์-พักบนเมืองเซอร์แมทซ์
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ทะเลสาบ “เบลาซี” Blausee  หรือ “ทะเลสาบสีน้ำเงิน” ตั้งอยู่ในเขต Berner Oberland เป็นทะเลสาบขนาดย่อมล้อมรอบไปด้วยป่าขนาดเล็กที่มีเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเทราต์ที่มีชื่อเสียงและมีความเด่นดังในเรื่องสีของน้ำในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จนมองเห็นปลาเทราต์ที่แหวกว่ายไปมา ทะเลสาบแห่งนี้จะมีความสวยงามทุกฤดูกาล
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่“เมืองเซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Ambassador Zermatt****  หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 5 : เซอร์แมทซ์-ยอดเขากรอนเนอแกรต-มองเทรอซ์-เวเว่ย์-โลซานน์
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต Gornergrat นั่งรถไฟไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น Matterhorn  (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากยอดเขา
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” Montreux  เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวาซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” chateau de chillon ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย จากนั้นนำท่านเดินชม “เมืองเวเว่ย์” Vevey  เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหล และได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต นำท่านถ่ายรูปคู่กับ “อนุสาวรีย์ชาลี แชลปปลิ้น”ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโลซานน์” Lausanne  ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์” ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ นำท่านชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก”
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hôtel de la Paix****  หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 6 : โลซานน์-เจนีวา-ชาโมนิกซ์-มองบลังค์
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านชม“กรุงเจนีวา” Geneva เมืองนานาชาติ พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม นำท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยเหนือทะเลสาบเจนีวา พร้อมชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย ซึ่งรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก ,องค์การกาชาดสากล ,ชมทะเลสาบเจนีวาและ น้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของ เจนีวา นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองชาโมนิกซ์ Chamonix เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส ชาโมนิกซ์เป็นเมืองเล็กๆน่ารัก ที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขา
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า โดยสารกระเช้าเคเบิลไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขามองบลังค์ Aiguille du Midi ท่านจะได้เห็นวิวด้านหลังอย่างเต็มตา ยอดเขามองบลังค์เป็นภูเขาสูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์อยู่ทางยุโรปตะวันตกและสหภาพยุโรปถูกจัดอันดับเป็นยอดเขาสูงที่สุดอันดับ 11 ของโลก มีความสูงถึง 4,807เมตร เชิญชมความสวยงามของยอดเขาสูงที่สุดของยุโรปและสัมผัสขุนเขาสีขาวโพลนที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นพบกับจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์โดยรอบๆ พร้อมสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะที่ได้สัมผัสหิมะขาวโพลนตลอดปี ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สถานีด้านล่าง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hotel Alpina Chamonix****  / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 7 : ชาโมนิกซ์-อีวัวร์-อานซี-ลียง-มหาวิหารเซนต์จอห์น-เพลซ เดอ เตอรัว
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านอีวัวร์ Yvoire ซึ่งอยู่ติดทะเลสาปเจนีวา แต่อยู่ฝั่งทางประเทศฝรั่งเศส ชมบ้านเมืองโบราณสมัยยุคกลาง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของฝรั่งเศส มีอายุกว่า 700 ปี และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวบ้านเรือจะถูกประดับด้วยดอกไม้ ไม่ว่าฤดูไหนก็ตาม จนได้รับรางวัล Four Flower ระดับยุโรปและได้รับ International Trophy for Landscape และยังเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในฝรั่งเศสในปี 2002 อีกด้วย นำท่านเที่ยวชมเมืองอานซี (Annecy) เมืองเล็กๆ น่ารักตามแบบชนบทฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโอต-ซาวัว(Haute-Savoie)หรืออับปอร์ซาวอย อยู่ทางตอน เหนือของทะเลสาบอันซี (Annecy Lake)และเห็นวิวเทือกเขาแอล์ปในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆ และยังได้รับสมญานามว่า 'เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์' ใจกลางเมืองยังมี Palais de L’Isle เป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาทหลังนี้ตั้งอยู่กลางน้ำ และยังเป็นสัญลักษณ์ของอานน์ซี อีกด้วย ฝรั่งเศสอิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองลียง (Lyon)อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส โดยเมืองลียงนั้นเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโรน (Rhone)และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นโรนาลป์หรือแคว้นโรห์น-อัลป์ (Rhone-Alpe) ซึ่งเป็นแคว้นที่ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดยเมืองลียงเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองของประเทศฝรั่งเศส รองลงมาจากกรุงปารีส เมืองลียงยังเป็นที่รู้จักกันในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารประวัติศาสตร์ที่สวยงามจากทุกยุคสมัย เมือลียงถูกก่อตั้งขึ้นโดยพวกโรมันในคริสต์ศตวรรษที่ 1 จนกระทั่งองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้บรรจุเมืองลียงไว้ในรายชื่อของมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 นำท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์จอห์น (Cathedral of St. John) หรือวิหารลียง เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 บนซากปรักหักพังของโบสถ์เก่าของศตวรรษที่ 6 โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวิหารจะเป็นนาฬิกาดราคาศาสตร์จากศตวรรษที่ 14 นั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินเล่นใน เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux)จตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองลียง โดยจัตุรัสนั้นได้รับการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี 1990 โดยศิลปิน Daniel Buren โฮเตล เดอ ลิยง
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Sofitel Lyon Bellecour***** / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 8 : ลียง-รถไฟด่วน TGV-La Vallee Village Outlet-มหานครปารีส
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส ” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท่านจะได้ชมวิวสวยงามระหว่างทางและเปลี่ยนบรรยากาศ การเดินทางด้วยรถไฟถึงมหานครปารีส นำท่านผ่านชมมหานครปารีส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลกและด้วยอิทธิพลของการเมืองการศึกษาบันเทิงสื่อ แฟชั่นวิทยาศาสตร์และศิลปะทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงปารีส La Vallee Village Outlet  ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิเช่น GUCCI,ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และ เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย อื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ราคาถูกกว่าข้างนอก มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Pullman Tour Eiffe / Marriott Opera Ambassador Hotel**** หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 9 : มหานครปารีส-พระราชวังแวร์ซายย์-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ชมเมือง
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” Versailles ไกด์ประจำพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่สำคัญๆของพระราชวัง  จัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันเพราะความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาทและสวนดอกไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ผู้ที่ก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์ ที่งดงามแห่งนี้คือพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส พระราชวังในอดีตแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบันนั้นพื้นที่ บางส่วนถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงเหลือพื้นที่เพียง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็ตามพระราชวังแวร์ซายส์ ก็ยังคงความงดงามและยิ่งใหญ่อลังการเสมอมา นำท่านชมห้องหับต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจ้าต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมห้องประวัติศาสตร์เมื่อคราวที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน)
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางเพื่อ เข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” Louvre Museum (ไกด์ประจำพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างที่สำคัญๆของพิพิธภัณฑ์) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไม่ถ้วน เดิมลูฟร์เป็นพระราชวัง แต่ต่อมาเมื่อราชสำนักย้ายไปที่ แวร์ซายส์ก็ได้กลายเป็นพิธภัณฑ์ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้นวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเข้าตรงกลางครอบไว้ด้วยปิรามิดกระจก ซึ่งเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในปี ค.ศ.1989 นำผ่านชม“ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไปด้วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียน
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Pullman Tour Eiffe / Marriott Opera Ambassador Hotel****  หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 10 : มหานครปารีส-ช้อปปิ้ง-แกลลารี ลาฟาแยตต์-ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล-มองมาร์ต-ดินเนอร์สไตล์ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้ำแซน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสำอาง
เที่ยง อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) พร้อมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูงแบบ 360 องศา นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur) หรือวิหารพระหฤทัย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามองมาร์ต นำท่านชมความงามของวิวสวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์และเนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มีการสร้างสรรค์จากที่นี่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร ดินเนอร์สไตล์ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้ำแซน (Seine River) สถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอวิลส์ เกาะเซ็นต์หลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ แซงวาลี้ด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ
พักที่ : Pullman Tour Eiffe / Marriott Opera Ambassador Hotel****  / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 11 : ปารีส-เดินทางกลับ
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
12.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931

Day 12 : สุวรรณภูมิ
06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
31 มี.ค – 11 เม.ย 2565 พฤหัส - จันทร์ 179,900 -
06 – 17 เม.ย 2565 พุธ - อาทิตย์ 189,900 -
27 เม.ย – 08 พ.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 187,000 -
01 – 12 มิ.ย 2565 พุธ - อาทิตย์ 187,000 -
06 – 17 ก.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 187,000 -
20 – 31 ก.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 187,900 -
10 – 21 ส.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 187,900
14 – 25 ก.ย 2565 พุธ - อาทิตย์ 179,900
13 – 24 ต.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 187,000
16 – 27 พ.ย 2565 พุธ - อาทิตย์ 179,900
01 – 12 ธ.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 187,900
24 ม.ค – 04 ก.พ 2566 อังคาร - เสาร์ 179,900
15 – 26 ก.พ 2566 พุธ - อาทิตย์ 179,900
01 – 12 มี.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 179,900
15 – 26 มี.ค 2566 พุธ - อาทิตย์ 179,900

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน