ทัวร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี แฟรงค์เฟิร์ต โคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม ปารีส Floriade Expo 2022 by Austrian Airlines 9 วัน 6 คืน
KEU060911-TG : เยอรมนี เนเธอแลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส BY TG

9 วัน 6 คืน

เมนูมื้อพิเศษ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว วาฟเฟิล ขึ้นชื่อบรัสเซลล์ หอยเอสคาโก และ ไวน์แดง เมนู Michlin Guide Tour Eiffel ติดหอไอเฟล สัมผัสบรรยากาศ ล่องเรือสุดฟิน ล่องเรือกระจก ชมคลองเก่าอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือบาโตมช ชมกรุงปารีส ชมงาน Floriada Expo 2022 จัดขึ้น 10 ปี มีครั้ง #พัก4ดาว #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #รวมวีซ่าแล้ว

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : แฟรงค์เฟิร์ต-โคโลญจน์-สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-โบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน-มหาวิหารโคโลญจ์-ดุสเซลดอร์ฟ-พระราชวังเยเกอร์โฮฟ
Day 3 : ดุสเซลดอร์ฟ-กีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์-พระราชวังหลวง-ย่านโคมแดง
Day 4 : อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-ล่องเรือหลังคากระจก
Day 5 : อัมสเตอร์ดัม-Floriade Expo 2022-แอนต์เวิร์ป-จัตุรัสกลางแอนต์เวิร์ป-กิลด์ฮอลล์-โบสถ์อาวร์เลดี้-บรัสเซลส์-อะโตเมี่ยม-จัตุรัสกร็องปลัส-แมนาคินพิส
Day 6 :บรัสเซลส์-แร็งส์-มหาวิหารแร็งส์-ประตูชัยเมืองแร็งส์-โบสถ์เซนต์แร็งส์-ปารีส-ล่องเรือบาโตมุช
Day 7 : ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-ห้างLa Samaritaine-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
Day 8 : กรุงปารีส(สนามบิน)-กรุงเทพ
Day 9 : สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG920 (23.45-06.15(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.30 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

Day 2 : แฟรงค์เฟิร์ต-โคโลญจน์-สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-โบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน-มหาวิหารโคโลญจ์-ดุสเซลดอร์ฟ-พระราชวังเยเกอร์โฮฟ
06.15 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก และมิวนิก และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึง ค.ศ. ​50 เมืองโคโลญจน์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ มีมหาวิหารโคโลญซึ่งเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียง ชาวเยอรมนีเรียกโคโลญ ว่า “เคิล์น” มีมหาวิหารขนาดใหญ่อลังการที่สุดในยุโรปเรียกกันว่า เคิล์นโดม ลักษณะพิเศษคือมียอดแหลมสองยอด นำท่านเดินชมความสวยงามสะพานโฮเอินซอลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำไรน์ (Rhine River) และเป็นแลนด์มาร์กของเมืองโคโลญเคียงคู่กับมหาวิหารโคโลญ สะพานแห่งนี้นอกจากจะเชื่อมพื้นที่กลางเมืองทั้งสองฝั่งแม่น้ำเข้าไว้ด้วยกัน แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่าคู่รักที่นิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก (love locks) บริเวณรั้วบนสะพานแห่งนี้ นำท่านชมความสวยงามที่ด้านหน้า โบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน(Great St Martin Church) โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก ย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำไรน์ สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะโดดเด่น มีหอคอยสี่ทิศล้อมรอบหลังคาโบสถ์ยอดแหลมประดับด้วยไม้กางเขนที่ด้านบน สามารถมองเห็นได้จากริมแม่น้ำไรน์ จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กยอดนิยมของเมืองโคโลญจน์ นำท่านชมความสวยงามด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจ์(Kolner Dom) มหาวิหารแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ด้วยศิลปะสไตน์โกธิก จึงกลายเป็นแหล่งรวมศาสนสถานศูนย์กลางของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก บริเวณด้านหน้าจะมีรูปปั้นแกะสลักนักบุญ วัสดุที่ใช้เป็นหินทรายขาว สิ่งที่มหัศจรรย์ของวิหารแห่งโคโลญจน์ ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ปี ค.ศ.1996
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ (Dusseldorf) เมืองประวัติศาสตร์นับแต่ยุคสมัยปี1,100 เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เป็นศูนยร์วมการค้า และเมืองแฟชั่นของเยอรมนี นำท่านชมด้านหน้าพระราชวังเยเกอร์โฮฟ (Jagerhof) พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เกอเธ่และมูลนิธิเอิร์นส์ชไนเดอร์ นิทรรศการในอาณาเขตของพระราชวังซึ่งอุทิศให้กับชีวิต เส้นทางปรัชญา และการวิจัยของ Johann Goethe นักปรัชญาชาวเยอรมันผู้ยิ่งใหญ่ พิพิธภัณฑ์ไม่ได้มีเพียงสิ่งของส่วนตัว จดหมาย และต้นฉบับของผู้คิดเท่านั้น ที่นี่คุณยังสามารถดูภาพประกอบเหนือจริงสำหรับงานที่มีชื่อเสียง 'เฟาสต์' หรือชื่นชมคอลเล็กชั่นสินค้าหรูหรา นำชมด้านหน้าศาลาว่าการเมืองดุสเซลดอร์ฟ (City Hall) ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นยุค 70 ศตวรรษที่ 16 และเป็นเวลากว่า 400 ปี เป็นสถานที่จัดการประชุมสภาเทศบาลเมือง รูปแบบหลักในการออกแบบอาคารคือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา โดยมีองค์ประกอบเล็กๆ ของสไตล์โกธิกตอนปลาย เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนของปีกสามปีกที่จัดเรียงเป็นตัวอักษร P ปีกหลักนั้นเก่าที่สุด โดยยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งในการออกแบบภายนอกและในการตกแต่งภายในให้อิสระท่านเดินเล่นชมร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก และเก็บภาพเมือเก่า
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ ที่ Hotel Wyndham Garden, Duesseldorf หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

Day 3 : ดุสเซลดอร์ฟ-กีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์-พระราชวังหลวง-ย่านโคมแดง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn) หมู่บ้านที่มีสวยงาม ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว จึงต้องเดินทางด้วยทางน้ำอยู่ดีเท่านั้น โดยยานพาหนะหลักของหมู่บ้านก็คือ เรือพายเรือเครื่องยนต์ แต่ในปัจจุบันจะมีเส้นทางสำหรับการขี่จักรยานบ้างแล้ว ภายในหมู่บ้านท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศคลองโบฮีเมียน มีสะพานไม้ขนาดเล็ก และดอกไม้ริมคลองสีสันสดใส และท่านจะได้ชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) เมืองที่สวยงามและโรแมนติค เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชื่อเมืองนั้นก็นำมาจากชื่อแม่น้ำ Amstel รวมกับคำว่า Dam ที่หมายถึงเขื่อนของแม่น้ำ Amstel จึงกลายเป็นชื่อเมือง Amstelreadamme โดยแต่เดิมอัมสเตอร์ดัมเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมคลอง ปัจจุบันอัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการค้าเพชรของโลก ที่สำคัญได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ นำท่านชม จัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ นำท่านชมด้านหน้าพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม(Royal Palace of Amsterdam) หรือที่เรียกในภาษาดัตช์ว่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานที่อันงดงามหรูหรา ตัวอาคารได้รับการออกแบบอย่างโอ้อ่าสะท้อนถึงอำนาจและความรุ่งเรืองอย่างขีดสุดในช่วงยุคทองดัตช์ เป็นหนึ่งในสามพระราชวังในประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านชม ย่านโคมแดง(Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่ผู้เยือนเมืองอัมสเตอร์ดัม มีร้านค้าร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชมเลือกชิมมากมายตลอดสองฝั่งเส้นทาง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักที่ Hotel Mercure Amsterdam หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 4 : อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-ล่องเรือหลังคากระจก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าชม หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์(Zaanse Schans) หมู่บ้านกังหันลมคือสิ่งที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวดัชต์ผู้อาศัยอยู่ในดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมายาวนาน ของเนเธอร์แลนด์ ด้วยความสวยงามและบรรยากาศน่ารักๆ ของกังหันลมเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 และ 19 ท่ามกลางทุ่งสีเขียวและแม่น้ำที่โอบล้อม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI , DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Mercure Amsterdam หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 5 : อัมสเตอร์ดัม-Floriade Expo 2022-แอนต์เวิร์ป-จัตุรัสกลางแอนต์เวิร์ป-กิลด์ฮอลล์-โบสถ์อาวร์เลดี้-บรัสเซลส์-อะโตเมี่ยม-จัตุรัสกร็องปลัส-แมนาคินพิส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเข้าชมงานพฤกษศาสตร์ Floriade Expo 2022 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 10ปีมีเพียงครั้งเดียว โดยภายในงานมีส่วนจัดแสดงกว่า 40 ประเทศ ทั้งวัฒนธรรม พันธุ์พืช ดอกไม้ และนวัตกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเมืองสีเขียว สำหรับประเทศไทยก็จะมีการเข้าร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย โดยทางไทยนั้นจะนำเสนอภายใต้แนวคิด“TRUST Thailand” ให้ท่านได้ชมอย่างเต็มอิ่ม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป(Antwerp) เมืองศูนย์กลางอย่างไม่เป็นทางการของภูมิภาคแฟลนเดอร์ หรือทางตอนเหนือของเบลเยียม ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เป็นเมืองท่า ทำให้ต้องมีการติดต่อค้าขายกับคนต่างชาติตลอดเวลา เกิดเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และแอนต์เวิร์ปยังถือตำแหน่งศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก ควบเมืองไอคอนแฟชั่นสมัยใหม่ที่มีแบรนด์ดีไซเนอร์ระดับโลกที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี่ นำท่านเดินชม จัตุรัสกลางเมืองแอนต์เวิร์ป(Grote Markt) ศูนย์กลางทางสถาปัตยกรรม การดำเนินงาน วัฒนธรรม แวดล้อมไปด้วยอาคารสำคัญที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ในสถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนซองส์ ที่ผสานไปกับวิธีคิดแบบเฟลมิชได้อย่างลงตัว และเป็นเอกลักษณ์ ทั้งศาลาว่าการเมือง และ กิลด์ฮอลล์ (Guild Hall) กลุ่มอาคารทอดยาวต่อกัน 7 หลังที่ถูกใช้เป็นพื้นที่หลักในการพบปะสังสรรค์ นำชมด้านนอก โบสถ์อาวร์เลดี้(Cathedral of Our Lady) โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ และสูงที่สุดในประเทศเบลเยียมแห่งนี้ เป็นโบสถ์อายุกว่า 169 ปี ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างปี 1325-1521 ตัวโบสถ์ได้รับการบูรณะปรับปรุงหลายครั้ง ในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไปทั้ง กอธิค ฟื้นฟูศิลปวิทยา บาร็อค ฯลฯ ทำให้โครงสร้างของโบสถ์มีเอกลักษณ์ และแง่มุมน่าเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในศาสนาคริสต์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ นำท่านชมและถ่ายรูป อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า นำท่านเดินทางเดินชม จัตุรัสกร็องปลัส(Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจำเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยมีพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล อีเว้นท์ ที่พบปะสังสรรค์ของคนในเมือง นำท่านถ่ายรูปคู่กับ แมนาคินพิส (Manneken Pis) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! หอยแมงภู่อบไวท์
พักที่ Hotel Novotel Brussels Centre Midi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 6 :บรัสเซลส์-แร็งส์-มหาวิหารแร็งส์-ประตูชัยเมืองแร็งส์-โบสถ์เซนต์แร็งส์-ปารีส-ล่องเรือบาโตมุช
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแร็งส์ (Reims) ในแคว้นช็องปาญาร์ ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองสำคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน นำท่านชม มหาวิหารแร็งส์ (Cathedrale Notre-Dame de Reims) อาสนวิหารสำคัญของเมืองแร็งส์ เคยใช้ในพิธีสวมมงกุฎกษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารสร้างเสร็จเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 และได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1991 นำท่านชมประตูชัยเมืองแร็งส์ (Porte Mars) สิ่งก่อสร้างที่ถือได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ซึ่งคนทั่วไปมักนิยมเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูดาวอังคาร (Porte Mars) โดยประตูดาวอังคาร ถือว่าเป็นเป็นคนหนึ่งใน 4 ประตูโรมันที่มีความงดงามมากของฝรั่งเศส นำชมโบสถ์เซนต์แร็งส์(Saint Remi Basilica) อีกหนึ่งคริสตจักรที่สร้างแด่ สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่9 ซึ่งเริ่มมีการก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 1099 ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี 1841
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ นำท่านล่องเรือบาโตมุช(Bateaux Mouches Cruise) ล่องไปตามแม่น้ำแซนที่ ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ให้ท่านได้ชมบรรยากาศยามเย็นและชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจให้แก่ท่าน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อสุดพิเศษ!! ลิ้มรสหอยเอสคาโก พร้อมไวท์แดง
พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร)

Day 7 : ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-ห้างLa Samaritaine-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซาย(Versailles of Palace) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำท่านชมด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี นำท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า(La Samaritaine) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย นำชมพิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d'Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ที่นี่ มากกว่า 2,000 ชิ้น รวมประติมากรรมต่างๆด้วย นำท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน้ำพุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง นำท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินชั้นเยี่ยม นำท่านถ่ายภาพคู่กับจัตุรัสคองคอร์ด(Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์การนองเลือดครั้งใหญ่ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งเป็นจุดจบของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
นำท่านช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์(Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม มีครบทุกยี่ห้อ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อสุดพิเศษ!! เมนูจาก Michelin Guide
พักที่ Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร)

Day 8 : กรุงปารีส(สนามบิน)-กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
13.40 น. ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG931 (13.40-05.55(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

Day 9 : สุวรรณภูมิ
05.55 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
11 – 19 พ.ค 2565 พุธ - พฤหัส 109,999 -
25 พ.ค – 02 มิ.ย 2565 พุธ - พฤหัส 109,999 -
15 – 23 มิ.ย 2565 พุธ - พฤหัส 109,999 -
06 – 14 ก.ค 2565 พุธ - พฤหัส 109,999 -
20 – 28 ก.ค 2565 พุธ - พฤหัส 109,999 -
10 – 18 ส.ค 2565 พุธ - พฤหัส 109,999
07 – 15 ก.ย 2565 พุธ - พฤหัส 109,999

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี แฟรงค์เฟิร์ต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน